Кузнєцова Людмила Вікторівна

Кузнєцова
Людмила Вікторівна
д.е.н., професор

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Дисципліни:

Кредитний менеджмент, Фінанси банку, Гроші та кредит

Монографії:
 1. Теоретико-методологічні засади фінансової діяльності банку. – Одеса: Видавництво „Атлант”, 2009
 2. Процеси ціноутворення у фінансовій діяльності банку. – Одеса: Видавництво „Атлант”, 2009
 3. Маркетинг у банку: теорія та методологія /за ред. Д.В. Завадської. – Одеса, Видавництво «Атлант», 2010
 4. Вплив глобалізації на розвиток банківської діяльності/ за ред. Кузнєцової Л.В. – Одеса, Видавництво «Атлант», 2011. – 655с.
 5. Розвиток банківської системи в умовах формування нової архітектури фінансового ринку/ За ред. В.В. Коваленко. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2012. – 765 с.
Підручники та навчальні посібники:
 1. Кредитний менеджмент в банку. – Одеса: ОРІДУ-НАДУ, 2007
 2. Кредитний менеджмент в банку. – Одеса: Видавництво „Атлант”, 2008
 3. Ціноутворення в банківській справі. – Одеса: Видавництво „Атлант”, 2008
 4. Деньги и кредит: Учебное пособие 2- е издание/ Кол. авторов под. рук. к.э.н., доцента Л.В. Кузнецовой // Издательство «Атлант» Одеса, 2009 р., 302 с.
 5. Ціноутворення в банківській справі з грифом МОНУ / за ред. Л.В. Кузнєцової . – Одеса, Видавництво «Атлант», 2010
Наукові статті за останні 5 років:
 1. Вплив фінансової глобалізації, інтернаціоналізації та інтеграції на розвиток банківської системи України // Вісник Національного Університету «Львівська політехніка» №606 Менеджмент і підприємництво в Україні» етапи становлення і проблеми розвитку – Львів, 2007, С. 294-300
 2. Роль банківського кредитування у фінансовому забезпечення розвитку реального сектору економіки України // «Економічний простір». Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ. – 2008. Вип. 11. – С. 35-45
 3. Банки як складова фінансової системи України // Вісник Національного банку України, №10, жовтень 2009. – С. 72-77
 4. Вплив податкового регулювання на фінансову діяльність банку // Фінанси України, №10, жовтень 2009. – С. 52-61
 5. Банківська ліквідність в умовах розвитку інтеграційних процесів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція (збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2009. – Вип. 2 (76). – С. 250-258
 6. Роль банківських установ на фінансовому ринку // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. Випуск № 36. – ОДЕУ. – Одеса, 2009. – С. 367-373
 7. Вплив процесів глобалізації на результати діяльності банків України // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 1 (14): Економічні науки. – Чернівці, БДФА, 2009 р. – С.15-23
 8. Роль принципів організації фінансів банку у створенні його фінансових резервів // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), № 1 (4), квітень 2009 р. – С. 100-103
 9. Теоретико-методологічні основи фінансових ресурсів банку // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Випуск 3 (15), Хмельницький, 2009. – С. 56-62
 10. Сутність та основні складові системи управління фінансами банку // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.9. – С.196-205
 11. Сучасні методологічні підходи до визначення фінансової діяльності банку // Дніпропетровський Науковий Вісник. Серія економіка № 1. – Дніпропетровськ 2010. – С. 90-96
 12. Конкурентоспроможність України у сфері освіти // Вища школа № 4 – 2011р. С .64-69.
 13. Сучасні методологічні підходи до визначення фінансової діяльності банку // Вісник Дніпропетровського університету, науковий журнал №10/1, том 19, Дніпропетровськ – 2011р.
 14. Вплив глобалізаційних процесів на фінансову стійкість банківської системи / Л.В. Кузнєцова, В.В. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №2 (128). – С. 264-271
 15. Вплив банківської системи України на розвиток малого та середнього бізнесу // Вісник соціально-економічних досліджень, 2012, №2(45). – С. 249-255
 16. Методологічні засади організації системи ризик-менеджменту в банках / В.В. Коваленко, Л.В. Кузнєцова, Я.Є. Вербицька // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №5. – С. 74-81.
 17. Сучасні підходи до планування фінансової діяльності банківських установ // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 1. №5 2012. – С.123-126
 18. Electronics Marketing And Its Impact on the Quality of Banking Services in Iraqi Commercial Banks / Kuznetsova L. V., Alakidy Beniyan F.Ibrahem // Вісник Сумського національного аграрного університету. Випуск 4 (52). – С.183-189
Тези доповідей:
 1. Роль банків у фінансуванні реального сектору економіки // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави”, м. Дніпропетровськ, 20-30 жовтня 2008 р. – Дніпропетровськ: Видавництво, 2008. – С. 82-85
 2. Особливості розвитку банківської системи України в умовах інтеграції та глобалізації // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки”, м. Тернопіль, 16-17 жовтня, 2008 р. – Тернопіль: Видавництво ТНЕУ, 2008. – С. 206-208
 3. Фінанси банку: теоретичні та методичні аспекти // Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України» Київський національний університет ім.. Т.Шевченка 20-22 жовтня 2008 року, м. Київ – Київ: Видавництво , 2008. – С. 100-105
 4. Особливості розвитку банків як ланки вітчизняної фінансової системи // Тези доповідей Частина ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток фінансових ринків та інститутів в умовах міжнародної інтеграції”, м. Полтава, 19-20 лютого 2009 р. – С. 67-70
 5. Проблеми розвитку банківської системи України в умовах світової фінансової кризи // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів „Розвиток національної економіки в умовах євроатлантичної інтеграції та світової фінансової кризи”, м. Чернівці, 5-6 березня, 2009 р. – Чернівці, 2009. – С. 403-406
 6. Теоретико-методологічне обґрунтування сутності понять «банківські ресурси», «фінансові ресурси» та «кредитні ресурси» банку // Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні» Інститут підприємництва та перспективних технологій, 30 березня-10 квітня 2009 року, м. Львів. – С. 143
 7. Теоретико-методологічні підходи щодо структури фінансової системи // Матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки», 28-29 травня 2009р., Тернопіль, С. 187 – 189
 8. Оцінка конкурентоспроможності у сфері вітчизняної освіти // Зб. матеріалів Міжнародної навчально-методичної конф. [Фінансова освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку]. (м. Севастополь, 29-30 квітня 2010 р.) Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» -Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – с.170-173.
 9. Необхідність удосконалення методик формування резервів банків під можливі втрати за кредитними операціями // Матеріали IVМіжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави» (11-12 листопада 2010 р.) – Том 2. – Дніпропетровськ, 2010 – С.34-37
 10. Сучасні проблеми розвитку банківської системи України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта та економіка: у пошуках діалогу» Одеса, 2012. – С.47-48

Профіль у Google Scholar