Кафедра банківської справи


Кузнєцова
Людмила Вікторівна
Завідуюча кафедрою
д.е.н., професор
Інформація про діяльність кафедри

Кафедру кредитної справи як самостійний структурний підрозділ засновано в складі Одеського інституту народного господарства (на сьогодні Одеський державний економічний університет) в 1936 році. В 1994 році кафедра отримала назву – кафедра банківської справи.

На сьогодні відбувається підготовка фахівців за спеціальністю «Банківська справа» двох рівнів – бакалаврів та магістрів. Для магістрів розроблено та запропоновано наступні програми: «Банківський менеджмент» та «Управління фінансовою стійкістю банку» Остання є програмою наукового спрямування.

Історія кафедри

Підготовка фахівців зі спеціальності “Банківська справа” , яка акредитована за IV рівнем (сертифікат про акредитацію серія НД-IV №1657848 від “ 30 ” травня 2013 року), проводиться згідно з ліцензією (серія АВ №363630 від 10 грудня 2007 року). Відповідно до наказу ректора, затвердженого Радою університету про закріплення спеціальностей від “27” березня 2001 року № 47 підготовку здійснює кафедра банківської справи кредитно-економічного факультету.

Історичний розвиток кафедри органічно пов’язаний із створенням та розвитком університету, який було засновано у 1921 році як “Кредитно-економічний інститут”.

Кафедру кредитної справи засновано у 1936 році, очолив її доцент Г.Л. Сахновський. В 1937 році його призначено директором Одеського кредитно-економічного інституту, тому постало питання про призначення нового завідувача. 1937 року на цю посаду призначено випускника (1924 р.) Одеського інституту народного господарства, тоді вже доцента М.М.Усоскіна. У січні 1941 року його переведено на роботу до Правління Держбанку СРСР, у зв’язку з цим до керівництва кафедрою повертається директор Одеського кредитно-економічного інституту доцент Г.Л. Сахновський.

Вже за кілька місяців, у квітні 1941 року, доцента Г.Л.Сахновського переведено на роботу в Народний комісаріат фінансів УРСР, тому на кафедрі кредитної справи новий завідувач – С.І.Шехтман, який щойно (1940 р.) закінчив навчання в Одеському кредитно-економічному інституті. Після реевакуації інституту в 1944 році С.І.Шехтман знову став до виконання обов’язків завідувача кафедри кредитної справи, яка 1945 року змінила свою назву: кафедра організації і техніки кредитування та розрахунків. Упродовж 1945-1949 рр. керівництво кафедрою здійснював старший викладач М. Н. Печеник.

Протягом 1949 –1954 років кафедру очолює доцент П. І. Омета. 1954-1957 років завідувачем кафедри організації і техніки кредитування та розрахунків був доцент В. І. Абрамов. 1957-1965 завідувачем кафедри призначено доцента Е. Г. Вайнштейна. 1967 року кафедра організації і техніки кредитування та розрахунків знову змінила свою назву: кафедра кредитування та розрахунків.

В 1965 році на посаду завідувача кафедри організації і техніки кредитування та розрахунків призначено М.Г.Бажала, який з 1976 року займає посаду професора кафедри кредитування та розрахунків. Кафедру часів його керівництва характеризує високий рівень наукової продуктивності: М.Б.Багачевський “Финансы и кредит СССР” (М., Экономика, 1964); Э.Г.Вайнштейн “Ревизия и контроль в банках” (М., Высшая школа, 1980); Н.Г.Бажал, В.Н.Добров, З.Л.Зайцева, В.И.Крашенинников, П.С.Котик, А.А. Солодчук “Финансирование и кредитование промышленности” (М., Высшая школа, 1982); Н.Г.Бажал, Э.Г.Вайнштейн “Операционная техника и учет в банках” (М., Высшая школа, 1987). Кафедра була відзначена розміщенням стенду з описом її історії в Музеї банківської справи України в Києві.

Серед здобутків М.Г.Бажала варто відмітити успішне керівництво більше як 20-ма дисертаційними проектами. Він автор понад 50 наукових і науково-методичних праць, серед яких монографії та навчальні посібники. За внесок у розвиток освіти та плідну наукову діяльність йому присвоєно почесне звання “Заслужений працівник вищої школи УРСР”. Прикладом шани пам’яті на адресу М. Г. Бажала, визначного вченого і прекрасної людини, є той факт, що одна із аудиторій кафедри банківської справи носить його ім’я.

У період 1984-1995 рр. кафедру кредитування та розрахунків очолює доцент В.І.Крашенинников. В 1988 році наказом по Одеському інституту народного господарства за № 425 (”О расформировании Кафедры денежного обращения и кредита”) кафедру грошового обігу і кредиту розформовано. ”В связи с ликвидацией специализации ”Финансирование и кредитование капитальных вложений”, специальностей 1734 ”Финансы и кредит”, на основании ходатайства Совета кредитно-экономического и финансово-экономического факультетов и в соответствии с решением Совета института от 30 июня 1988 года приказываю: 1. Расформировать кафедру денежного обращения и кредита с 29 августа 1988 года”.

Штат кафедри грошового обігу та кредиту поділено між двома кафедрами Одеського інституту народного господарства: кафедрою кредитування і розрахунків та кафедрою фінансів. Першій передано викладання курсів: ”Грошовий обіг і кредит СРСР”, ”Грошовий обіг і кредит капіталістичних країн”, ”Фінансування і кредитування капітальних вкладень”, ”Науково-дослідна робота студентів”, ”Введення в спеціальність”, ”Основи наукових досліджень”; другій – ”Фінанси і кредит СРСР”, ”Планове ціноутворення”, ”Ціни і ціноутворення”, ”Планування цін”, ”Ціни і тарифи”, ”Ефективність капітальних вкладень і нової техніки”. Завідувачем кафедри фінансів призначено доктора економічних наук, професора О.П.Чернявського. Завідувачем кафедри кредитування і розрахунків залишився доцент В.І.Крашенинников.

Отже, від 1988 року в Одеському інституті народного господарства функціонує одна кафедра, котра здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації з банківської справи – кафедра кредитування і розрахунків, яка 1994 року знову змінить свою назву і відтоді називатиметься кафедрою банківською справи. Упродовж 1995-2000 років її очолював кандидат економічних наук, доцент О.П. Солодчук. З 2000 року на посаду завідувача кафедри банківської справи призначено доктора економічних наук, професора Л.В. Кузнєцову.

Таким чином, кафедра банківської справи є однією з найстарших не лише в університеті, але й старішою, що діє безперервно, відповідною кафедрою в Україні.

В 2016 році кафедра відзначила свій 80-річний ювілей.

Навчальна робота

На сьогодні кафедра готує фахівців бакалаврів та магістрів за спеціальністю „Банківська справа”. Підготовка магістрів на сьогодні здійснюється за програмами, котрі відповідають нормативним національним та міжнародним вимогам: „Банківський менеджмент” та „Управління фінансовою стійкістю банку”.

Комплексний прикладний характер навчання виявляється в активному використанні програмно-технологічного комплексу, створеного на базі існуючого в банківських установах України та інтегрованого в автоматизовані системи обробки інформації.

В комп’ютерному класі кафедри інстальований програмно-технологічний комплекс “ІСАОД-БАНК” (розробник – МВП “ІБІС”).

На практичних заняттях відбувається ознайомлення студентів з діючими банківськими технологіями з точки зору організаційно-операційної роботи та внутрішнього контролю, які відповідають вимогам сучасної банківської практики та розкривають техніку проведення банківських операцій.

Засвоєння студентами навичок та прийомів роботи, що відтворюють процеси створення банківських продуктів, органічно трансформується і впливає на засвоєння знань з кожного навчального курсу, що викладається кафедрою.

Підвищення професійного рівня та практичних навичок студентів забезпечується систематичним відтворенням угод з комерційними банками Одещини про проходження студентами навчальної практики на тривалий період, а також відпрацювання основних методів у навчально-тренувальному банку ОНЕУ.

Для безперервного професійного та економічного навчання банківських фахівців кафедрою банківської справи розроблено систему заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Вона реалізується у інтерактивних інтегрованих модулях викладання мережі виробнично-економічного навчання.

Аспірантура та докторантура

При кафедрі існує аспірантура та докторантура за науковою спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит», що готує фахівців найвищою кваліфікації для наукової, освітньої та практичної роботи.

Аспірантами кафедри щорічно здійснюються численні успішні захисти кандидатських дисертацій. Сьогодні на кафедрі навчаються 8 аспірантів різних років навчання (з них 5 – денної форми), тематика досліджень яких органічно пов’язана з кафедральними науково-дослідними темами та відповідає актуальним викликам сьогодення.


вул. Преображенська 8, к.316
723-74-73
banking http://bankingoneu.wix.com/dbkg
ONEU LOGO