Кафедра банківської справиНаукова робота

На протязі свого існування кафедра опановує та досліджує різноманітні напрями наукової діяльності. Напрями наукових досліджень співпадають з актуальними проблемами у банківському середовищі. Науковою тематикою дослідження 2014-2016 рр. обрано тему “Роль банків у забезпеченні сталого розвитку фінансового ринку та реального сектору економіки України”.

Наукова діяльність здійснюється за такими напрямами: виконання комплексної науково-дослідної теми, виконання госпрозрахункових тем, участь викладачів у роботі наукових конференціях, підготовка монографій, підручників та навчальних посібників, підготовка кандидатських дисертацій аспірантами та здобувачами, науково-дослідна робота студентів.

Результати досліджень вчених кафедри відображені в багатьох публікаціях різних рівнів. Професори та доценти кафедри брали участь в міжнародних, республіканських та регіональних наукових конференціях.

Наукова діяльність викладачів кафедри дозволяє якісно управляти науковими дослідженнями студентів. Студенти кредитно-економічного факультету постійно займають призові місця на всеукраїнських конференціях та конкурсах по банківській справі.

Список найбільш вагомих публікацій за результатами наукової роботи викладачів кафедри банківської справи наведено в таблиці:

Прізвище, ім’я та по батькові

Найменування опублікованої наукової роботи (мовою видання)

Видавництво, рік видання

Обсяг умовних друк. арк.

Монографії

1

Коваленко В.В., Рябініна Л.М., Арутюнян Р.Р., Гаркуша Ю.О., Жердецька Л.В., Завадська Д.В., Онищенко Ю.І., Сирчин О.Л., Радова Н.В., Тарасевич Н.В.

Роль банків у забезпеченні сталого розвитку реального сектору економіки України

Одеса, ОНЕУ, 2016. – 244 с.

13,8

2

Коваленко В.В., Гайдукович Д.С., Жердецька Л.В. Завадська Д.В., Онищенко Ю.І., Сирчин О.Л., Радова Н.В., Сергєєва О.С., Шепель Є.В., Шелудько С.А., Вербицька Я.Є., Яценко О.В.

Кредитна діяльність банків України: проблеми та перспективи розвитку

Одеса: Атлант, 2015. – 217 с.

12,27

3

Кузнєцова Л.В., Арутюнян Р.Р., Жердецька Л.В., Няньчук Н.Ю., Кретов Д.Ю., Шмуратко Я.А.

Діяльність банків на кредитному ринку в умовах асиметрії інформації

Одеса: ОНЕУ, 2015. – 290 с.

14,5

4

Коваленко В.В. Сергєєва О.С, .

Методичні підходи до оцінювання ефективності системи управління грошовими потоками банківських установ

Сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку суб’єктів фінансового ринку»: колективна монографія / під з аг. р ед. К.Ф.Ковальчука. – Павлоград: АРТ СИНТЕЗ – Т. – 2014. – 246 с. ( С.79 – 87)

0,5

5

Коваленко В.В., Рябініна Л.М., Завадська Д.В., Володимирська Н.І, Онищенко Ю.І., Сирчин О.Л., Сергєєва О, С., Радова Н.В., Жердецька Л.В., Шмуратко Я.О., Деркач Ю.Б., Шепель Є.В., Звєряков О.М.,

Діяльність банків у забезпеченні сталого розвитку фінансового ринку України

Одеса: Видавництво «Атлант», 2014

15,84

6

Коваленко В.В.;, Сергєєва О.С.,

Improvement of cash flow management in modern bank (Удосконалення управління грошовими потоками банку)

Current state and perspectives of enterprises development in conditions of international economic activity. Monograph. Matej Bel University , Banska Bastrica, Slovakia.-2013. 296 p. p.157 - 165

0,6

7

Коваленко В.В.;, Кузнєцова Л.В.;, Рябініна Л.М., ;, Жердецька Л.В.;, Тарасевич Н.В.;, Владимирська Н.І.;, Сирчин О.Л., ;, Онищенко Ю.І.;, Шепель Є.В.;, Гаркуша Ю.О.;, Сергєєва О. С.;, Литвинюк О.В.;, Звєряков О.М.;,

Банківське регулювання і нагляд: методологія та практика

Одеса: Видавництво «Атлант», 2013

28,66

8

Коваленко В.В., Кузнєцова Л.В., Алексеєнко Л.М., Рябініна Л.М., Арутюнян Р.Р., Жердецька Л.В., Онищенко Ю.І., Завадська Д.В., Сергєєва О.С., Литвинюк О.В., Деркач Ю.Б., Андреєва Я.С., Радова Н.В., Гаркуша Ю.О., Шепель Є.В., та ін.,

Розвиток банківської системи в умовах формування нової архітектури фінансового ринку

Одеса: Видавництво „Атлант”, 2012

47,8

9

Кузнєцова Л.В., Коваленко В.В., Арутюнян Р.Р., Няньчук Н.Ю., Жердецька Л.В., Онищенко Ю.І., Завадська Д.В., Падалко Т.М., Андреєва Я.С., Радова Н.В., Гаркуша Ю.О., Хімчук Г.О., Шепель Є.В., та ін.,

Вплив глобалізації на розвиток банківської системи України

Одеса: Видавництво „Атлант”, 2011

32

10

Рябініна Л.М.,

Теорія сучасних грошей

Київ: УБС НБУ, 2011

14

11

Кузнєцова Л.В., Завадська Д.В., Жердецька Л.В.,

Маркетинг у банку: теорія та методологія

Одеса, Видавництво «Атлант», 2010

44,56

12

Кузнєцова Л.В., Няньчук Н.Ю., Жердецька Л.В., Маслов Ю.К., Завадська Д.В., Хімчук Г.О., Шепель Є.В., Лукаревська О.М.,

Процеси ціноутворення у фінансовій діяльності банку

Одеса: Видавництво „Атлант”, 2009

23,25

13

Кузнєцова Л.В.,

Теоретико-методологічні засади фінансової діяльності банку

Одеса: Видавництво „Атлант”, 2009

21,6

14

Рябініна Л.М.,

Проблемы развития теории современных денег

Київ: УБС НБУ, 2009

20,0

15

Кузнєцова Л.В., Маслов Ю.К.,

Процеси організації планування фінансової діяльності банку

Одеса, Пальміра, 2006 р.

12,3

Підручники з грифом МОН

1

Рябініна Л.М.,

Гроші та кредит, підручник з грифом МОН

К.: ЦУЛ, 2013 р.

39

2

Кузнєцова Л. В.,

Кредитний менеджмент у банку

Одеса: Видавництво „Атлант”, 2008, 2-ге видання: 2010 р.

25

3

Кузнєцова Л. В., Жердецька Л. В.,

Ціноутворення в банківській справі

Одеса: Видавництво „Атлант”, 2008, 2-ге видання: 2010 р.

26

Навчальні посібники

1

Коваленко В.В., Сергєєва О.С.,

Управління фінансовою стійкістю банків

Одеса «Атлант», 2014. – 567 с.

28,15

2

Владимирська Н.І.,

Фінансовий моніторинг в банках

Одеса: ОНЕУ, 2012

19,8

3

Коваленко В.В., та ін.,

Маркетинг

Львів: «Новий світ-2000», 2011

15,4

4

Рябініної Л.В., Няньчук Н.Ю., Ухлічева Л.І.,

Банківські операції

Одеса: ОНЕУ, 2011

35,0

5

Коваленко В.В.,

Центральний банк і грошово-кредитна політика

Суми: «Університетська книга», 2009

14

6

Кузнєцова Л.В., Добров В.М., Тарасевич Н.В., Ухлічева Л.І., Мехеда Н.В., Фатєєв О.К., Сергєєва О.С.,

Деньги и кредит (друге видання)

Одеса: Видавництво „Атлант”, 20 09

20,0

7

Гаркуша Ю.О., та ін.,

Фінанси: Навчальний посібник (за кредитно-модульною системою навчання) для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань «Економіка і підприємництво».

Полтава ТОВ «АСМІ» 2009

34,0

8

Рябініна Л. М.,

Деньги и кредит

Київ: Центр навчальної літератури, 2008

38

9

Тарасевич Н. В.,

Фінансовий менеджмент у банках

Ротапринт ОДЕУ, 2008р.

16

10

Кузнєцова Л. В.,

Кредитний менеджмент у банку

Одеса: ОРІДУ-НАДУ, 2007

15,1

Інша навчально-методична література

1

Онищенко Ю.І., Шмуратко Я.А., Кретов Д.Ю., Шелудько С.А.

Робочий зошит для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Банківська система» для студентів ІІІ курсу всіх форм навчання спеціальності «Фінанси та кредит»

Одеса: ОНЕУ, 2017

3,2

2

Кузнєцова Л.В., Шелудько С.А.

Практикум з дисципліни «Облік і аудит у банках» для студентів IV курсу всіх форм навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізації «Банківська справа»)

Одеса: ОНЕУ, 2017

3,3

3

Сергєєва О.С., Тарасевич Н.В., Шелудько С.А.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів ІІ – ІІІ курсів усіх форм навчання всіх спеціальностей

Одеса: ОНЕУ, 2016

1,8

4

Сергєєва О.С., Шелудько С.А.

Робочий зошит для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальностей «Облік і аудит», «Економічна кібернетика» і «Прикладна статистика»

Одеса: ОНЕУ, 2016

2,56

Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність кафедри “Банківська справа” спрямована на розвиток нових та удосконалення існуючих навчальних курсів та програм, підвищення кваліфікації викладачів, що сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх спеціалістів та інтеграції університету до світового навчального та наукового середовища.

Реалізується міжнародне співробітництво кафедри за декількома напрямами:

1. Організація спільної наукової, науково-методичної і навчальної роботи з Академією Фінансів при Президентові Російської Федерацію (м. Москва, Росія).

Співробітництво молодих учених, вивчення тематики наукових досліджень молодих учених із метою проведення конференції за темою:

«Проблеми розвитку банківської системи України і Росії в умовах глобалізації» (вибір теми конференцій обумовлений напрямками досліджень аспірантів кафедри банківської справи ОНЕУ).

Публікація збірника наукових праць молодих учених за результатами конференції.

2. Організація роботи та навчання студентів кредитно-економічного за курсом «Границы Европы 2012-2013» по програмне EUBAM (European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine).

Студенти ОНЕУ приймають участь у курсі «Границы Европы 2012-2013» на англійській мові, який проходить у 5 провідних ВНЗах Одеси з метою покращення своїх знань у питаннях Європейської інтеграції, Європейського законодавства тощо.

3. Проведення дослідницької діяльності на базі Національного університету науки, технології та менеджменту (Париж, Франція).

У рамках проекту передбачено співробітництво провідних університетів з метою підвищення рівня бізнес-освіти в України.

4. Залучення іноземних фахівців шляхом проведення Скайп-конференцій з кафедрою «Фінанси та кредит» (Академія Фінансів при Президентові Російської Федерацію (м. Москва, Росія).

5. Залучення іноземних лекторів. Семінар для студентів по програмі AIESEC. Доповідач: Лидия Надіч-Петренко, компанія JTI, Женева.

AIESEC (аббревиатура от фр. Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales) – некомерційна неполітична організація, яка допомагає проводити міжнародні семінари, за темами, які актуальні студентам у різних країнах.

6. Організація роботи зі студентами по програмі SIFE (ENECTUS). Студенти кредитно-економічного факультету (зі всієї команди ОНЕУ) приймають участь в написанні бізнес-планів, інвестиційних проектів. В травні планується виїзд до Пекіну. Викладачі кафедри банківської справи – є наставниками команди університету.

7. Організація тренінгової та консалтингової діяльності в регіонах України при підтримці Університету МакГілл (Монреаль, Канада).

Мета проекту – вдосконалення менеджменту малих та середніх підприємств за допомогою розширення регіональних освітніх програм.

8. Участь в міжнародних конференціях за участю вчених з далекого зарубіжжя. Особливістю міжнародного співробітництва кафедри в сучасних умовах є встановлення освітніх та наукових зв`язків із закордонними вищими закладами, спрямованих на підвищення якості майбутніх фахівців банківської справи та інтеграції університету у міжнародне науково-навчальне співтовариство.


вул. Преображенська 8, к.316
723-74-73
banking http://bankingoneu.wix.com/dbkg
ONEU LOGO