Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту



Науково-методична робота

Підручники та навчальні посібники за 2010 - 2012 роки:
 1. Максімова В.Ф., Кузіна З.В., Степова Т.Г., Стиренко Л.М. «Облік у галузях економіки». Навчальний посібник за ред. Максимової В.Ф. К.: Центр учбової літератури, 2010. – 496 с.
 2. Ілюхіна Н.П., Боцян Т.В., Муренко Т.О., Самострол С.В. «Організація та методика контролю діяльності промислових підприємств» Одеса: «Атланта», 2011 р. – 243 с.
 3. Артюх В.О. Бухгалтерський облік: Навч.посібник: Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2012р. – 305с.
 4. Теоретичні основи бухгалтерського обліку: Навчальний посібник/ Артюх О.В., Король К.В., Москалюк А.О., Шаровська Т.С./ за ред.проф. Максімової В.Ф. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2012р. – 126с.
 5. Основи методології бухгалтерського обліку: Навчальний посібник/ за ред. проф. Максімової В.Ф. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2012р. – 144с.
 6. Максімова В.Ф., Шляхов Є.В. Організація аудиту: Практичний посібник.– Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2012р. – 85с.
Міжкафедральні видання:
 1. Кублікова Т.Б., Мальченко О.В., Мішина Н.В., Самострол С.В., Слободенюк С.М., Чернега О.М./ Під.ред. Звєрякова М.І., Суслова В.І. «Професійна діяльність ломбардів на ринку фінансових послуг України» Одеса: «Атланта» 2010, 330 с.

Наукова діяльність кафедри

На кафедрі функціонує «Наукова школа Б.І. Валуєва», напрямками наукових досліджень якої є: вдосконалення організаційних систем і методів управління промисловими підприємствами; проблеми обліку, контролю та аудиту, облік в системі управління підприємствами; проблеми взаємозв’язків видів народногосподарського обліку; організація, оцінка стану, удосконалення внутрішнього економічного контролю на промислових підприємствах. розвиток методології та організації бухгалтерського обліку та контролю в сучасних умовах; гармонізація методології обліку на мікро- та макрорівнях.

Представники наукової школи серед викладачів кафедри: д.е.н., проф. Крамаровський Л.М., д.е.н. проф. Максімова В.Ф.; к.е.н., доц. Кузіна З.В.; к.е.н. проф. –Лоханова Н.О. – к.е.н., доц. Сиротенко Н.А. та інші.

Монографії кафедри за останні роки:
 1. Максімова В.Ф. «Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства - системний підхід до розвитку» (2005р.)
 2. Лоханова Н.О. «Інтеграційні процеси в обліку в умовах інституціональних перетворень»: Монографія/ Н.О.Лоханова – Херсон: Грінь Д.С., 2012 – 400с.
 3. Максімова В.Ф., Артюх О.В. Взаємозв’язок облікових підсистем: методологічний аспект: Монографія: Одеса: ОНЕУ, 2012, - 187с.
Колективні монографії:
 1. Облік і контроль в управлінні економічною стійкістю підприємств в умовах глобалізації: Монографія / За ред. д.е.н., професора Максімової В.Ф. – Одеса: ОНЕУ, 2014. – 461 с.
 2. Обліково-інформаційна складова стратегії розвитку вертикально інтегрованих підприємств \\ М.М. Гоголь, В.Ф. Максімова, В.В. Попович. – Одеса: «Атлант» , 2014. – 196 с.
 3. Інформаційне забезпечення управління підприємством в умовах сталого розвитку: Монографія / [Н.О. Лоханова, Ю.Б. Слободяник, О.В. Артюх, та ін.]; під ред. Н.О. Лоханової. – Одеса: ОНЕУ, 2016. – 261с.
 4. Облік у механізмі реалізації ефективного управління: Монографія/ за наук.ред.проф. Максімової В.Ф.: Одеса: ОНЕУ, 2012, - 318с.
Комплексні дослідження кафедри

З 2010р. колективом кафедри ведуться дослідження за держбюджетною темою: «Проблеми і напрями розвитку обліку та контролю в умовах глобалізації».

З 2009 по 2012 роки проводиться дослідження за госпдоговірною темою «Інжиніринг інформаційної системи управління на підприємстві»

Аспірантура

Станом на 2016-2017 н.р. в аспірантурі проходять навчання:

 • За денної формою навчання 2 особи: (Тимощенко І.В., Федорова І.В.)
 • За заочної формою навчання 4 особо: (Аскерова І.Г., Зелінський А.Ю., Іваннікова О.В., Слуцький Є.В.)
 • Здобувачів 8 осіб.

вул. Успенська 91, каб. 401
722-41-98, 725-13-80
k.bua
kafedraboa@gmail.com
 • Документація кафедри
 • Презентації / Відео
 • Графіки захистів ДР, консультацій
  Захист Дипломних робіт 6 курсу Обліково-економічного факультету:

  26 червня 2017 року о 9.00 год.
  400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91

  Захист Випускних робіт 4 курсу Центру заочної форми навчання:

  29, 30, 31 травня та 1 червня о 9.00 год.
  400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91

  Захист Випускних робіт 4 курсу Центру вечірньої форми навчання:

  27 червня о 9.00 год.
  400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91

  Захист Випускних робіт 4 курсу Обліково-економічного факультету:

  29, 30, червня та 3, 4, 5, 6 липня о 9.00 год.
  400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91


  Кожного понеділка та п’ятниці о 13.00 явочний час викладачів на кафедрі
  401 ауд., 4 Корпус, вул.. Успенська, 91

 • Дисципліни кафедри
  БАКАЛАВРИ
  Нормативні
  • Бухгалтерський облік
  • Фінансовий облік 1
  • Фінансовий облік 2
  • Управлінський облік
  • Звітність підприємств
  • Аудит
  Вибіркові Пакет 1
  • Вступ до фаху.
  • Облік інвестиційно та інноваційної діяльності
  • Теорія фінансового контролю
  • Облік і звітність в системі оподаткування
  • Особливості обліку ЗЕД
  • Внутрішній аудит
  • Облік у бюджетних установах
  Пакет 2
  • Вступ до фаху.
  • Облік інвестиційно та інноваційної діяльності
  • Теорія фінансового контролю
  • Облік і звітність в системі оподаткування
  • Особливості обліку ЗЕД
  • Внутрішній аудит
  • Комп’ютерні інформаційні системи в аудиті
  Пакет 3
  • Вступ до фаху.
  • Облік інвестиційно та інноваційної діяльності
  • Теорія фінансового контролю
  • Облік і звітність в системі оподаткування
  • Особливості обліку ЗЕД
  • Комп’ютерні інформаційні системи в аудиті
  • Контроль в системі управління
  • Облік у підприємствах різних організаційно-правових форм

  МАГІСТРИ
  Магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємницької діяльності» (наукове спрямування) Цикл професійної та практичної підготовки
  • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
  • Організація бухгалтерського обліку
  • Міжнародні стандарти фінансової звітності
  • Звітність підприємств
  • Організація і методика аудиту на підставі МСА
  • Державний фінансовий контроль
  Вибіркові дисципліни
  • Стратегічний управлінський облік
  • Внутрішній аудит
  • Консолідована фінансова звітність
  Цикл науково-дослідної підготовки
  • Основи наукових досліджень і методика викладання дисциплін за фахом.
  • Сучасні тенденції розвитку обліку та аудиту
  Магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємствами за видами економічної діяльності» (професійне спрямування) Цикл професійної та практичної підготовки
  • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
  • Організація бухгалтерського обліку
  • Міжнародні стандарти фінансової звітності
  • Звітність підприємств
  • Організація і методика аудиту на підставі МСА
  Вибіркові дисципліни
  • Стратегічний управлінський облік
  • Внутрішній аудит
  • Консолідована фінансова звітність
  • Державний фінансовий контроль
  Магістерська програма «Міжнародний облік, аналіз та аудит» (наукове спрямування) Цикл професійної та практичної підготовки
  • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
  • Організація бухгалтерського обліку
  • Міжнародні стандарти фінансової звітності
  • Звітність підприємств
  • Організація і методика аудиту на підставі МСА
  • Державний фінансовий контроль
  Вибіркові дисципліни
  • Контроль міжнародних операцій
  • Особливості корпоративного обліку і консолідація звітності.
  Цикл науково-дослідної підготовки
  • Облік міжнародних операцій в умовах глобалізації
  • Основи наукових досліджень і методика викладання дисциплін за фахом.
  • Сучасні тенденції розвитку обліку та аудиту
  Магістерська програма «Міжнародний облік, аналіз та аудит» (професійне спрямування) Цикл професійної та практичної підготовки
  • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
  • Організація бухгалтерського обліку
  • Міжнародні стандарти фінансової звітності
  • Звітність підприємств
  • Організація і методика аудиту на підставі МСА
  Вибіркові дисципліни
  • Контроль міжнародних операцій
  • Особливості корпоративного обліку і консолідація звітності.
  • Обліково-аналітичне забезпечення ЗЕД
  • Державний фінансовий контроль
ONEU LOGO