Кафедра економічного аналізу


Волкова
Ніна Анатоліївна
завідуюча кафедрою
к.е.н., доцент

Кафедра економічного аналізу функціонує на обліково – економічному факультеті і готує фахівців вищої освіти за програмою бакалаврів, спеціалістів та магістрів з економіки. Навчальний план передбачає викладання дисциплін, засвоєння яких забезпечує майбутнім фахівцям знання з питань аналізу діяльності суб’єктів традиційних та нових форм господарювання, аналітичної оцінки ефективності діяльності підприємств та ефективності використання їх виробничих та фінансових ресурсів, оцінки рівня конкурентоспроможності, фінансового ризику, економічної безпеки діяльності суб’єктів господарювання та ін.

На кафедрі економічного аналізу викладається одинадцять актуальних дисциплін: економічний аналіз; аналіз господарської діяльності в галузях народного господарства; фінансовий аналіз; організація і методика економічного аналізу; організація і методика економічного аналізу в АПК; стратегічний аналіз; моделі і методи прийняття рішень; фінансова звітність; основи наукових досліджень та методика викладання економічних дисциплін; управлінський аналіз; аналіз господарської діяльності підприємств туризму; економічний аналіз безпеки діяльності підприємства.

На кафедрі діє дві магістерські програми: «Економічний аналіз суб’єктів господарювання» (наукове спрямування) та «Аналіз в галузях економіки» (професійне спрямування).

На кафедрі ефективно працює аспірантура денної та заочної форми навчання з підготовки висококваліфікованих наукових працівників, та майбутніх викладачів вищих навчальних закладів.

Кафедра економічного аналізу веде свою історію від кафедри аналізу господарської діяльності, заснованої у 1966 році. Ще у післявоєнні роки у Інституті народного господарства розпочалась підготовка кадрів зі спеціальності "Оперативна техніка і облік в Державному банку". Це сприяло підвищенню рівня організації та методичного забезпечення навчального процесу, розвитку науково-дослідної роботи в галузі теорії бухгалтерського обліку, економічного контролю і управління виробничо-фінансовою діяльністю в галузях народного господарства.

В умовах об'єктивної необхідності в удосконаленні аналізу господарської діяльності, як однієї із функцій управління, з одного боку, і як економічної науки з іншого виникла потреба у наукових дослідженях з теоретичних основ аналізу господарської діяльності та методики практичної аналітичної роботи. Ці завдання були покладені на нову кафедру аналізу господарської діяльності, яка була створена перед початком 1966-1967 навчального року за рішенням вченої ради інституту. Завідуючим нової кафедри призначили відомого фахівця, автора багатьох наукових і методичних праць з аналізу господарської діяльності, доцента, згодом професора Марка Романовича Ковбасюка. Далі кафедру очолюють: з 1971-1973 роки - професор Палій В.Ф., з 1974-1976 роки - доцент Романенков Д.Ф., з 1977 - 1983 роки - доцент Сосновський А.В., з 1984-1986 роки - доцент Фомін Ф.Ф., з 1987-1991 роки доцент, потім професор, Ковальов А.І., з 1991-2008 роки – професор Сосновський А.В., з 2008-2012 роки – доцент Волкова Н.А., з 2013 по 2014 роки – професор Дрозд І.К., з 2014- по 1 жовтня 2015 року – професор Лоханова Н.О., з 2 жовтня 2015 року - доцент Волкова Н.А.

На сьогодні викладацький склад кафедри сформований з висококваліфікованих викладачів, серед яких 1 доктор економічних наук, 9 кандидатів економічних наук, доцентів, 3 старших викладача, а також 5 аспірантів. Уся методична робота кафедри направлена на підвищення якості підготовки висококваліфікованих економістів-аналітиків. За останнє десятиріччя колективом викладачів кафедри було підготовлено та надруковані 2 монографії, 3 навчальних посібника для студентів і викладачів економічних спеціальностей з грифом МОНУ та більш ніж 60 методичних вказівок для студентів усіх форм навчання. Викладання всіх дисциплін ведеться з використанням інтерактивних методів навчання. Широко застосовується дистанційні форми начання.

Особливу увагу кафедра приділяє науковому напряму, який пов’язаний з оздоровленням виробничо-фінансової діяльності підприємств різних галузей економіки. Зокрема у розрізі держбюджетної теми: «Аналітичні методи дослідження конкурентноздатності суб’єктів господарювання» викладацький склад кафедри займається проблематикою розробки багатоваріантної стратегії розвитку харчопереробних та сільськогосподарських підприємств, досліджує особливості аналізу комплексної діяльності підприємств оптової та роздрібної торгівлі, банківської справи, вивчає економічні аспекти функціонування підприємств готельного господарства, ресторанного та виставкового бізнесу та інше.

Наукові розробки професорсько-викладацького складу кафедри апробовано на наукових конференціях, знайшли відображення у наукових монографіях, статтях, тезах наукових доповідей та втілені в учбовий процес, а саме, використовуються студентами-бакалаврами під час засвоєння дисциплін, які читаються на кафедрі , а також студентами-магістрантами під час написання випускних робіт з метою поліпшення складових наукової новизни проведених ними досліджень.

Кафедра економічного аналізу має гарні традиції організаційно-методичної, наукової і виховної роботи й добрі перспективи подальшого розвитку.


вул. Успенська, 91, кім. 404
725-13-60
k.agd
 • Документація кафедри
 • Дисципліни кафедри
  • Аналіз господарської діяльності в галузях народного господарства;
  • Міжнародні стратегії розвитку підприємництва;
  • Економічний аналіз;
  • Фінансовий аналіз;
  • Організація і методика економічного аналізу;
  • Стратегічний аналіз;
  • Моделі і методи прийняття рішень;
  • Звітність підприємств;
  • Основи наукових досліджень та методика викладання економічних дисциплін;
  • Аналіз господарської діяльності підприємств туризму.
  • Аналітична оцінка розвитку бізнесу;
  • Обліково-аналітичне управління фінансами підприємства;
  • Аналітичне обгрунтування прийняття управлінських рішень;
  • Організація обліку ;
  • Організація аудиту за МСА;
ONEU LOGO