Кафедра економічної кібернетики


Якуб
Євген Соломонович
Завідуючий кафедрою
д.ф-м.н.,професор

Кафедра створена у вересні 2001 року. Кістяк її кадрового складу склали викладачі, які викладали цикли комп'ютерних дисциплін в складі кафедр "Обчислювальної техніки та інформаційних систем в економіці" i "Менеджменту". На протязі перших трьох років кафедру очолювала д.е.н., проф. Соколовська З.М. У 2004 роцi на цій посаді її змінив д.ф.-м.н., проф. Якуб Є.С. На кафедрі працює тринадцять викладачів, з яких дев’ять штатних та чотири сумісники. У штаті кафедри два професори, чотири доценти, чотири старших викладача і три викладача. Кафедра є випусковою.

Співробітники кафедри (викладачі, аспіранти та лаборанти) забезпечують підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю „Економічна кібернетика». Підготовка магістрів за проводиться по двом програмам, а саме ”Економіко-математичне моделювання (професійне спрямування) і економіко-математичні дослідження (наукове спрямування). Поруч з викладанням дисциплін цього напряму, викладачі кафедри займаються також питаннями розробки проектів інформаційних систем; консультаціями в сфері інформатизації; аналізом і моделюванням природних, технічних та економічних процесів; питаннями експлуатації різних інформаційних систем; розробкою прикладного програмного забезпечення та прогнозних моделей розвитку економічних процесів.

Напрямки наукових досліджень кафедри економічної кібернетики: Комп'ютерне моделювання процесів в суспільстві, економіці і навколишньому середовищі; Розробка теоретико-статистичних та комп'ютерних моделей економічних систем та їхнього інформаційного забезпечення; Розробка та впровадження моделей електронного бізнесу. В 2004 р. в видавництві Springer (Berlin-Heidelberg) була видана монографія проф. Якуба Є.С. «Equation of state of uranium dioxide».

В 2005-2008 роках співробітниками кафедри на замовлення Європейській комісії була виконана велика науково-дослідна робота «Development of a mathematical model and its implementation in computer code for calculation of thermophysical properties of the radiation damaged oxide fuels».

Результати наукових досліджень публікуються у вітчизняних та міжнародних наукових журналах, таких як «The Journal of Chemical Physics», «Journal of Physics A: Math.Gen.», «Journal of Nuclear Materials» та ін.

З 2011 по 2014 гг. в ОНЕУ проходив проект TEMPUS ECOMMIS «Дворівнева навчальна програма з е-комерції для обслуговування інформаційного суспільства в Росії, Україні та Ізраїлі». Координатор проекту - Меджибовська Н.С., д.е.н., проф. кафедри економічної кібернетики. В результаті виконання проекту викладачами ОНЕУ були розроблені нові і вдосконалені існуючі навчальні дисципліни. Ще одним результатом проекту стало створення електронного бізнес-офісу (ЕБО), завданням якого є забезпечення стійкості проекту після його завершення.

Кадровий склад кафедри: Якуб Є. С., д.ф.-м. н., професор, завідувач кафедрою; Меджибовська Н.С., д.е.н. , професор; доценти кафедри: Гострик О.М., к.е.н.,доцент; Чайковська М.П., к.е.н.,доцент; Клепікова О.А., к.е.н.,доцент; Івашко Л.М., к.е.н. ,доцент; старші викладачі Бєляєв Л.В., Манжула С.П., Розумна О.М., Черевко Е.В., викладачі Васильченко К.Г., Калашнікова О.О., Каратнюк А.М., ст.лаб. Лазарева Т.О., лаб. Власова М.Г.


вул. Гоголя, 18, ауд. 207
35-68-72
cyber

 

ONEU LOGO