Кафедра економіки та планування бізнесу


Балджи
Марина Дмитрівна
завідуюча кафедрою
д.е.н.,професор

Кафедра економіки та планування бізнесу, як самостійний структурний підрозділ, створена в складі Одеського інституту народного господарства (на сьогодні Одеський національний економічний університет) в травні 1966 року. З часу створення кафедри вона мала назву – кафедра народногосподарського планування та галузевих економік. В її складі були зосереджені усі галузеві економіки, що викладались в навчальному закладі – економіка промисловості, економіка сільського господарства, економіка торгівлі, економіка матеріально-технічного забезпечення та інші, а також технологія галузей народного господарства. У 2006 році кафедра отримала назву – економіки і управління національним господарством.

В 2016 році, в зв’язку з оновленням галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266), перейменована в кафедру економіки та планування бізнесу.

Протягом тривалого часу кафедра здійснювала підготовку фахівців з планування народного господарства, головним чином, для місцевих органів управління. Зміни в суспільстві вимагали нових підходів до підготовки фахівців. На сьогодні кафедра є випусковою за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Основне призначення кафедри – це підготовка фахівців за трьома ступенями освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр, спеціаліст, магістр для господарської, економічної, аналітичної, управлінської та дослідницької діяльності на підприємствах, установах, організаціях різного профілю (тобто будь-якої галузі та сфери господарської діяльності).

Підготовка бакалаврів здійснюється за спеціалізаціями:

 • «Економіка та планування бізнесу»;
 • «Муніципальна економіка».

Підготовка спеціалістів здійснюється за програмою:

«Економіка планування та управління бізнесом».

Підготовка магістрів здійснюється за програмами:

професійного спрямування:

 • «Економіка, планування та управління бізнесом»,

наукового спрямування:

 • «Теорія та практика планування та управління бізнесом».

У процесі навчання за спеціалізацією «Економіка та планування бізнесу» студенти ознайомляться зі специфікою розробки стратегії господарювання і організації власної справи в сферах виробництва і надання послуг; будуть знати особливості аналізу ефективності підприємницької діяльності в сучасних умовах. Випускники будуть вміти виявляти і обґрунтовувати пріоритетні напрямки розвитку підприємства; планувати розвиток підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання; розробляти інвестиційні проекти та розраховувати їх економічну ефективність; обґрунтовувати ефективність управлінських рішень на макро-, мезо- і макрорівнях; аналізувати результати господарської діяльності підприємств різних сфер і секторів національної економіки. Спеціалізація «Економіка та планування бізнесу» дозволить оволодіти вміннями з організації власної справи; навичками розвитку існуючого бізнесу; технікою з розробки бізнес-планів та інвестиційних проектів; здатністю прийняття ефективних підприємницьких рішень на внутрішніх і зовнішніх ринках.

Підготовка студентів за спеціалізацією «Муніципальна економіка» навчить вміти: використовувати управлінські функції з метою розвитку держави та її окремих територій, а також забезпечення реалізації потреб громад у всіх сферах суспільного життя; обґрунтовувати раціональне розміщення виробничих сил і підприємницьких структур; проводити оцінку земель та нерухомості; проводити аналіз соціально-економічного становища території, виявляти диспропорції розвитку та шляхи їх усунення; розробляти та управляти спеціальними та бізнес проектами у міському господарстві; аналізувати ризики та управляти ними. Випускник буде знати: принципи розвитку міст; чинне законодавство щодо фінансово-економічної діяльності в Україні; особливості економіки та організації підприємницької діяльності; порядок розробки професійного бізнес-плану; положення організації та розвитку торгівлі; принципи прийняття рішень, що допомагають раціонально використати ресурси; основи переговорного процесу, ділової етики; норм, правил і стандартів корпоративної поведінки; основи економіки праці та менеджменту. Спеціалізація допоможе отримати такі навики: управління ресурсами держави і муніципальної власності; економічного аналізу причин і наслідків державних рішень, можливостей і меж використання їх в сферах суспільних доходів і витрат; формування уявлення про специфіку економіки міста, та всіх сфер підприємництва в межах муніципальних утворень.

Випускники кафедри можуть працювати: на підприємствах всіх галузей та сфер діяльності, на підприємствах малого та середнього бізнесу, в тому числі, створених за власною ініціативою, в органах державної влади та місцевого самоврядування та бізнес-структурах різного спрямування.

Випускники кафедри після отримання диплому займають такі посади: економіст; бізнес-аналітик; аналітик за інвестиціями; оцінювач майна та нерухомості; співробітник відділу економічного розвитку; консультант з економічних питань; керівник/директор підприємства; помічник керівника підприємства, установи, організації; керівника управлінь і департаментів держустанов; консультант/фахівець з ефективності підприємництва; консультант з економічних питань; економіст з планування; економічний радник.

Формуванню фаху багато в чому сприяє робота кафедри з організації виробничої переддипломної практики студентів. Студенти проходять виробничу практику у відділах економіки та планування органів державної влади та управління, в підприємствах та організаціях, що дає їм можливість у майбутньому працювати у відповідних установах

Кафедра пишається своїми випускниками, які працюють у різних галузях економіки та поповнюють ряди професорсько-викладацького складу університету. Випускники кафедри займають відповідальні посади в науково-дослідних організаціях, підприємствах, установах, міністерствах і відомствах. Серед них слід відзначити:

 • Андрієвська Є.В. – викладач, інженер-програміст 1-ї категорії, ст. економіст відділу економічного кредитування АКБ «ИнвестБанк»;
 • Бутін Є.П. – екс-голова Одеського територіального відділення Антимонопольного комітету України;
 • Голуб Є.С. – керівник представництв ООО «Прогресс-Строй»;
 • Громлюк В.В. – директор з розвитку бізнесу у Public Administration International (PAI), Лондон (Великобританія)
 • Данчишин М.М. – голова правління АТ “Точмаш”;
 • Дужий С.Г. – заступник голови Савранської РДА
 • Ельсон М.З. – компанія «Pyramid Group»;
 • Костусєв О.О. – екс-міській голова м. Одеси;
 • Пісний К.В. – керівник проекту на ВАТ “Одесакабель”;
 • Русєва О.П. – екс-декан кредитно-економічного факультету ОНЕУ;
 • Хмельнюк В.Я. – міський голова м. Іллічівськ, Одеської області;
 • Шамрай О.О. – директор приватного підприємства;
 • Шрибак О.В. – менеджер закупівель ООО «Мирс».

Керівництво кафедри в різні роки здійснювали:

 • Гребенніков П.С., к.е.н., доцент – 1955–1963 рр.;
 • Курдюкова Н.Г., к. е. н., професор, заслужений працівник вищої школи України – 1963–1980 рр.;
 • Зернова Т.С., к.е.н., професор – 1980–1983 рр.;
 • Гулинський Я.П., к.е.н., професор – 1983 р.;
 • Сіваченко І.Ю., д.е.н., професор, академік Академії технологічної кібернетики – 1983–1991 рр.;
 • Кучеренко В.Р., д.е.н., професор, академік Інженерної академії України, експерт секції економіки департамента по науці Міністерства науки і освіти, лауреат премії Державного комітету по науці і техніці СРСР (1991р.), Нагороджений знаком Державного комітету СРСР з народної освіти (1991р.) – 1991–2008 рр.
 • Ковальов А.І., д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Одеського національного економічного університету – 2008–2014 рр.

З 2014 р. кафедру очолює Марина Дмитрівна Балджи – д.е.н., професор. Автор більше 100 наукових і науково-методичних робіт, з яких найвідоміші:

 1. Організаційно-економічні засади комплексного природокористування на регіональному рівні: монографія. – Одеса: Атлант, 2010. – 500 с.
 2. Метрологія соціо-еколого-економічних систем: монографія / М.Д. Балджи, С.К. Харічков. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2010. – 342 с.
 3. Проблеми кон’юнктурних досліджень ринків товарів та послуг в Україні: монографія / Під ред. А. І. Ковальова. – Одеса: Атлант, 2010. – 266 с.
 4. Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року: монографія / А.І. Ковальов, М.І. Звєряков, Н.В. Сминтина та ін. – Одеса: Астропринт, 2011. – 80 с.
 5. Проблеми підвищення ефективності господарювання в народногосподарському комплексі (на мезо- та мікроекономічних рівнях): монографія / за ред. А.І. Ковальова, Н.В. Сментини. – Одеса: Атлант, 2013. – 398 с.
 6. Стратегии инновационного развития экономики: монография / под научн. ред. П.Г. Перервы, О.И. Савченко. – Ч. 1. Современные инновационные трансформации. – Х.: ТОВ «Щедра садиба плюс», 2013. – 243 с.
 7. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: навч. посібник / Балджи М.Д., Карпов В.А., Ковальов А.І. та ін. – Одеса: ОНЕУ, 2013. – 670 с.
 8. Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія / Є.В.Хлобистов. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2014. – 540 с.
 9. Економічний розвиток регіону на основі активізації підприємницької діяльності: монографія / А.І. Ковальов. – Одеса: Атлант, 2014. – 178 с.
 10. Економіка та організація міського господарства: навч. посіб. / Балджи М.Д., Сментина Н.В., Улибіна В.О. – Одеса: ОНЕУ, 2014. – 340 с.
 11. Економічний ризик та методи його вимірювання: навч. посіб. – Харьків: Промарт, 2015. – 300 с.
 12. Управління функціонуванням та розвитком в регіональних соціо-економічних системах: монографія / за ред. А.І. Ковальова, Н.Е.Сілічєвої. – Харків: ОНЕУ, 2016. – 244 с.

Високому рівню надання освітніх послуг сприяє відповідне матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу: сучасні аудиторії, мультимедійне обладнання, спеціальне програмне забезпечення. В навчальному процесі застосовуються сучасні методи навчання (ділові ігри, ситуаційні завдання, індивідуальні заняття), які розвивають у майбутніх фахівців самостійне вирішення проблем у сучасних соціально-економічних умовах. Наряду з основною, освітньою діяльністю, на кафедрі здійснюється наукова, методична, виховна і профорієнтаційна робота.

Кафедра тісно співпрацює з зарубіжними та вітчизняними науковими та навчальними закладами і організаціями:

 • Інститут проблем ринку та еколого-економічних відносин НАН України (http://www.impeer.od.ua/),
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/faculty/ekonomichnij-fakultet/?id=4),
 • Національний університет водного господарства та природокористування (http://nuwm.edu.ua/),
 • Одеський державний екологічний університет (http://odeku.edu.ua/zagalna-informatsiya-pro-kafedru-menedzhmentu-prirodoohoronnoyi-diyalnosti/),
 • Одеський національний політехнічний університет (http://beiti.opu.ua/),
 • Пражский экономический університет (http://www.vse.cz) – Чехія,
 • Высшая школа управления информацией (http://www.vsmiep.cz) – Чехія,
 • Стопанска академия "Д. А. Ценов" (http://www.uni-svishtov.bg) – Болгарія,
 • Полесский государственный университет (http://www.polessu.by/) – Белорусь.

При кафедрі відкрита аспірантура і докторантура за спеціальністю: 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.


вул. Преображенська, 8, к.308
723-32-56
k.eung
ONEU LOGO