Кафедра економіки та планування бізнесу

Про кафедру
Співробітники
Науково-методична робота
 • 
  Балджи
  Марина Дмитрівна
  завідуюча кафедрою
  д.е.н.,професор

  Кафедра економіки та управління національним господарством, як самостійний структурний підрозділ, створена в складі Одеського інституту народного господарства (на сьогодні Одеський національний економічний університет) в травні 1966 року.

  У 2006 році кафедра отримала назву – економіки і управління національним господарством.

  Протягом тривалого часу кафедра здійснювала підготовку фахівців з планування народного господарства, головним чином, для місцевих органів управління. Зміни в суспільстві вимагали нових підходів до підготовки фахівців. На сьогодні кафедра є випусковою за спеціальністю “Економіка підприємства”. Основне призначення кафедри – це підготовка фахівців за трьома ступенями освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр, спеціаліст, магістр для господарської, економічної, аналітичної, управлінської та дослідницької діяльності на підприємствах, установах, організаціях різного профілю (тобто будь-якої галузі та сфери господарської діяльності). При кафедрі існує аспірантура і докторантура.

  З часу створення кафедри (1966р.) вона мала назву – кафедра народногосподарського планування та галузевих економік. В її складі були зосереджені усі галузеві економіки, що викладались в навчальному закладі – економіка промисловості, економіка сільського господарства, економіка торгівлі, економіка матеріально-технічного забезпечення та інші, а також технологія галузей народного господарства.

  Керівництво кафедри в різні роки здійснювали:
  • Гребенніков П.С, к.е.н., доцент – 1955 – 1963 рр.;
  • Курдюкова Н.Г., к. е. н., професор, заслужений працівник вищої школи України – 1963-1980 рр.;
  • Зернова Т.С., к.е.н., професор – 1980-1983 рр.;
  • Гулинський Я.П., к.е.н., професор – 1983 р.;
  • Сіваченко І.Ю., д.е.н., професор, академік Академії технологічної кібернетики – 1983-1991 рр.;
  • Кучеренко В.Р., д.е.н., професор, академік Інженерної академії України, експерт секції економіки департамента по науці Міністерства науки і освіти, лауреат премії Державного комітету по науці і техніці СРСР (1991р.), Нагороджений знаком Державного комітету СРСР з народної освіти (1991р.) – 1991-2008 рр.
  • Ковальов А.І., д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Одеського національного економічного університету – 2008-2014 рр.

  З 2014 р. кафедру очолює Марина Дмитрівна Балджи – д.е.н., професор. Автор більше 100 наукових і науково-методичних робіт, з яких найвідоміші:

  1. Організаційно-економічні засади комплексного природокористування на регіональному рівні: монографія. – Одеса: Атлант, 2010. – 500 с.
  2. Метрологія соціо-еколого-економічних систем: монографія / М.Д. Балджи, С.К. Харічков. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2010. – 342 с.
  3. нституціональні засади та інструментарії збалансованого природокористування: монографія / Під ред. С.К. Харічкова. – Одеса: ІПРЕЕД, 2010. – 404 с.
  4. Проблеми кон’юнктурних досліджень ринків товарів та послуг в Україні: монографія / Під ред. А. І. Ковальова. – Одеса: Атлант, 2010. – 266 с.
  5. Основи діагностики комплексного природокористування: регіональний вимір: монографія / М.Д. Балджи, С.К. Харічков. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008. – 144 с.
  6. Теоретичні і прикладні проблеми моделювання сталого розвитку економічних систем: монографія / під заг. ред. Т.В. Орєхової. – Донецьк: «Сучасний друк», 2013. – 467 с.
  7. Проблеми підвищення ефективності господарювання в народногосподарському комплексі (на мезо- та мікроекономічних рівнях): монографія / за ред. А.І. Ковальова, Н.В. Сментини. – Одеса: Атлант, 2013. – 398 с.
  8. Стратегии инновационного развития экономики: монография / под научн. ред. П.Г. Перервы, О.И. Савченко. – Ч. 1. Современные инновационные трансформации. – Х.: ТОВ «Щедра садиба плюс», 2013. – 243 с.
  9. Методика державного регулювання та впровадження природокористування. – Одеса: ОНЕУ, 2013. – 19 с.
  10. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: навч. посібник – Одеса: ОНЕУ, 2013. – 670 с.

  Сьогодні кафедра здійснює підготовку фахівців за трьома ступенями освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр, спеціаліст, магістр.

  Підготовка бакалаврів здійснюється за спеціалізаціями:
  • «Економіка підприємництва на ринку товарів та послуг»,
  • «Економіка проектів».
  Підготовка спеціалістів здійснюється за програмою:
  • «Економіка планування та управління бізнесом».
  Підготовка магістрів здійснюється за програмами:

  професійного спрямування:

  • «Економіка планування та управління бізнесом»,
  • «Економіка проектів у підприємницькій діяльності»

  наукового спрямування:

  • «Теорія та практика планування та управління бізнесом»,
  • «Управління проектами».

  Фахівці, які готуються кафедрою, володіють навичками діяльності в умовах ринкової економіки. Вони спираються на знання закономірностей її функціонування, формування територіальних ринків товарів і капіталу з урахуванням регулюючого впливу держави як стабілізуючого фактору поступального розвитку, сприяють розширенню підприємницької діяльності, конкуренції та ринкового середовища. І є працівниками універсального профілю. Їх функції проявляються в сприянні управлінню процесу роздержавлення та приватизації державного майна, антимонопольній політиці держави, встановленню взаємовигідних стосунків державних органів управління з підприємствами різних форм власності та галузевої підпорядкованості, вирішенню проблем економічного і соціального розвитку, стратегічного планування.

  Об'єктом діяльності випускників виступають виробничо-економічні, управлінські, фінансові, маркетингові та науково-технічні процеси, які пов'язані з обігом засобів формування та використання фондів господарського розвитку на усіх рівнях управління економікою. Такий фахівець забезпечує на базі нових знань сучасних методів розрахунків та аналізу господарської діяльності, обґрунтування підприємницьких проектів, необхідну інформації з джерел та напрямів використання засобів економічної практики, приймає ефективні управлінські рішення.

  Фахівці із зазначених напрямків готуються для господарської, економічної, аналітичної, управлінської та дослідницької діяльності на підприємствах, установах, організаціях різного профілю (тобто у. будь-якій галузі та сфери господарської діяльності).

  Випускники кафедри можуть працювати:
  • керівниками підприємств, об'єднань і організацій усіх галузей та сфер народного господарства,
  • провідними фахівцями, економістами та начальниками економіко-аналітичних, обліково-економічних та кон'юнктурно-дослідних відділів,
  • працівниками усіх рівнів економічної діяльності будь-яких підприємницьких структур, торговельно-посередницьких та фінансових організацій і установ,
  • працівниками економічних відділів, служб і секторів усіх без винятку підприємницьких та державних організацій і підприємств;
  • економічними радниками, консультантами, помічниками-референтами, аудиторами, працівниками економічних відділів, служб і секторів усіх без винятку підприємницьких та державних організацій і підприємств та науковими співробітниками,
  • інженерами-економістами і лаборантами науково-дослідних економічних, кон'юнктурних інститутів та лабораторій,
  • менеджерами підприємницьких проектів і програм,
  • керівниками, менеджерами проектів і програм,
  • функціональними менеджерами, консультантами та іншими фахівцями з проектного менеджменту,
  • викладачами економічних дисциплін вищих та середніх спеціальних закладів, факультетів і курсів підвищення кваліфікації економічних кадрів,
  • лаборантами кафедр економічних факультетів вищих навчальних закладів,
  • іншими працівниками господарювання, характер діяльності яких пов’язаний з підприємництвом, бізнесом, підприєм¬ницькими проектами і програмами.

  Кафедра здійснює підготовку спеціалістів для закордонних держав, які знаходять своє місце у народному господарстві своїх країн. З часів свого заснування традиційно здійснювалася підготовка фахівців для таки країн світу: Східної Європи, Латинської Америки, Близького та Далекого Сходу, Африки.

  Формуванню фаху багато в чому сприяє робота кафедри з організації виробничої практики студентів. Студенти проходять виробничу практику у відділах економіки та планування органів державної влади та управління, в підприємствах та організаціях, що дає їм можливість у майбутньому працювати у відповідних установах.

  Кафедра пишається своїми випускниками, які працюють у різних галузях національної економіки та поповнюють ряди професорсько-викладацького складу університету.

  Випускники кафедри займають відповідальні посади в науково-дослідних організаціях, підприємствах, установах, міністерствах і відомствах. Серед них слід відзначити:

  • Андрієвська Є.В. – викладач, інженер-програміст 1-ї категорії, ст. економіст відділу економічного кредитування АКБ «ИнвестБанк»;
  • Бутін Є.П. – екс-голова Одеського територіального відділення Антимонопольного комітету України;
  • Голуб Є.С. – керівник представництв ООО «Прогресс-Строй»;
  • Громлюк В.В. – директор з розвитку бізнесу у Public Administration International (PAI), Лондон (Великобританія)
  • Данчишин М.М. – голова правління АТ “Точмаш”;
  • Дужий С.Г. – заступник голови Савранської РДА
  • Ельсон М.З. – к омпанія «Pyramid Group»;
  • Костусєв О.О. – екс-міській голова м. Одеси;
  • Пісного К.В. – керівник проекту на ВАТ “Одесакабель”;
  • Русєва О.П. – екс-декан кредитно-економічного факультету ОНЕУ;
  • Хмельнюк В.Я. – міський голова м. Іллічівськ, Одеської області;
  • Шамрай О.О. – директор приватного підприємства;
  • Шрибак О.В. – менеджер закупівель ООО «Мирс».
 • 
  Ковальов
  Анатолій Іванович
  д.е.н., професор
  проректор з наукової роботи
  Маркітан
  Олександр Сергійович
  к.е.н., доцент
  Кічук
  Надія В’ячеславівна
  к.е.н., доцент
  Бабенко
  Ганна Євгенівна
  викладач

  Візнюк
  Крістіна Миколаївна
  лаборант
  Кириллова
  Ольга Олексіївна
  лаборант
 • 

  З моменту створення до початку 80-х років основними науковими напрямками кафедри були: економіка, організація та планування місцевого господарства, планування народного господарства, планування соціально-економічного розвитку регіону. Наукові дослідження в даному напрямку проводилися на базі створеної наукової лабораторії при Совнархозі, а після його розформування і переходу до галузевої структури управління – галузевої наукової лабораторії Мінлегхарчмашу СРСР. З середини 80-х років на кафедрі зазнав бурхливого розвитку новий напрямок наукових досліджень – економіка науково-технічного прогресу. За замовленням Державного комітету з науки та техніки СРСР та Мінлегхарчмашу СРСР виконувалися наукові дослідження та експериментальні розробки, які здебільшого впроваджувалися в практику діяльності підприємств науково-виробничого комплексу колишнього СРСР.

  З початком ринкових перетворень в економіці України, різко зріс попит на наукові дослідження у галузях:

  • обґрунтування ринкових механізмів розвитку підприємств, регіонів;
  • формування підприємницького середовища;
  • посилення конкуренції та здобуття конкурентних переваг;
  • бізнес-планування;
  • антимонопольного регулювання економіки;
  • ринкових перетворень у житлово-комунальному господарстві.

  Проекти науково-дослідних розробок кафедри в рамках вищезазначених досліджень неодноразово здобували перемоги на конкурсах, які проводились Комітетом з питань науки та технологій, Міністерством освіти, галузевими міністерствами та комітетами.

  Протягом 2003-2009 рр. наукові дослідження велися в межах напрямку: «Регіональні проблеми розвитку реального сектору економіки» за наступними темами:

  держбюджетні теми:

  • «Розробка узагальненої моделі функціонування та розвитку регіональних економічних систем» (2003-2004 рр.)
  • «Формування ефективних стратегій сталого розвитку комунального сектору міських господарств» (2005-2009 рр.);

  комплексні теми кафедри ЕтаУНГ:

  • «Дослідження економічного механізму реалізації структурних зрушень в регіональному народногосподарському комплексі» (2003-2006 рр.);
  • «Проблеми кон’юнктурних досліджень ринків товарів та послуг в Україні» (2007-2009 рр.);
  • «Проблеми підвищення ефективності господарювання у народногосподарському комплексі (на мезо- та мікроекономічних рівнях» (2010-2012 рр.).
  • "Управління функціонуванням та розвитком в регіональних соціо-економічних системах (2013-2015 рр.)".
  Основні результати наукових досліджень викладачів кафедри розміщено у репозитаріїї університету

вул. Преображенська, 8, к.308
723-32-56
k.eung
Last modified: 9.12.2014
ONEU LOGO