Кафедра іноземних мов

Про кафедру
Співробітники
Наукова робота
Методична робота
Організаційна робота
Події
 • 

  Керекеша
  Ольга Владиславівна
  завідуюча кафедрою
  к.пед.н., доцент

  Заснування кафедри іноземних мов пов’язано з початком функціонування Одеського інституту народного господарства. Іноземна мова викладалась на всіх факультетах і становлення кафедри пов’язано з ім’ям проф. І. В. Поліковського. Значний внесок у науково-методичну роботу кфедри зробили такі викладачі як Б. Ф. Бахман, П. К. Вітман, Е. А. Зінгер (завідувач кафедри з 1948 р.), А. Л. Борисенко (завідувач кафедри з 1950 р.), А. Л. Демидова (завідувач кафедри з 1958 р.), Б. С. Матвєєнко (завідувач кафедри з 1962 по 1976 рр.), С. Г. Гусак (завідувач кафедри до 1994р.), М. П. Тюбенет, О. В. Маслова, Е. А. Фінгер, Ю. П. Клочко та ін.

  Багато років сумлінної праці на кафедрі віддали такі викладачі як к.пед.н., доц. Г. Н. Ісаєва, к.пед.н., доц. А. А. Дзюбинська, ст. викл. В. С. Максимова, ст. викл. О. Є. Скачко, ст.викл. М. І. Остапенко, ст.викл. Г. Г. Борзунова, ст.викл. Т. Н. Требенко, ст.викл. Л. Б. Логачева та ін.

  У 2003 році на факультеті міжнародної економіки створено окрему кафедру іноземних мов, яка проіснувала до 2011 року, після чого відбулося об’єднання двох кафедр іноземних мов.

  Протягом 2009-2010 років введено курс «Ділової кореспонденції» на факультеті економіки та управління виробництвом, який дозволив не лише активізувати процес навчання ділової англійської мови, а й сформувати у майбутніх економістів навички ділового листування, роботи з діловими паперами тощо.

  Одним із основних напрямів роботи кафедри, як і всього університету загалом, є втілення Болонських ініціатив та європейської системи освіти.

  У межах реформування сучасної вищої освіти в Україні, кафедрою розроблена концепція вдосконалення навчально-виховного процесу, яка передбачає:

  • реалізацію основних положень Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки та закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»;
  • використання сучасних активних форм, методів і засобів навчання іноземної мови;
  • удосконалення науково-дослідної роботи викладачів та студентів шляхом проведення семінарів, тренінгів та інших заходів, упровадження нових форм наукової діяльності;
  • оновлення науково-методичної бази кафедри;
  • формування професійної іншомовної комунікативної компетенції у майбутніх економістів згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти;
  • утілення форм дистанційного навчання;
  • активізацію організаційної роботи на кафедрі завдяки проведенню квестів та веб-квестів, інтерактивних занять, брейн-рингу іноземною мовою тощо.

  Метою кафедри є вдосконалення якості навчання іноземної мови професійного спрямування та її відповідності міжнародним європейським стандартам.

  Основні аспекти підготовки студентів ОНЕУ з іноземної мови:
  • формування професійної іншомовної комунікативної компетенції у майбутніх економістів завдяки вдосконаленню вмінь читання, письма, говоріння та аудіювання з урахуванням професійного спрямування;
  • розвиток критичного й аналітичного мислення, навичок командної роботи та публічного виступу у майбутніх економістів;
  • формування навичок роботи з сучасними технічними засобами в процесі вивчення іноземної мови, необхідних для навчальної та майбутньої професійної діяльності;
  • підготовка студентів до участі в олімпіадах, конференціях, міжнародних программах тощо;
  • мовна підготовка студентів до участі у конкурсі на отримання подвійного диплома та інших міжнародних програмах університету, грантах тощо.

  Окрім того, з метою оновлення змісту освіти та технологій навчання кафедра орієнтує навчальні програми на компетентісний підхід, який характеризується розвитком логічного, творчого та критичного мислення у студентів на заняттях з іноземної мови, поліфункціональністю та міждисциплінарністю.

  Кафедра здійснює викладання англійської, німецької та французької мов на всіх факультетах денного та заочного відділення університету, СФПК та підготовчих курсах. Викладання ділової іноземної мови привертає особливу увагу в процесі підготовки висококваліфікованих спеціалістів в умовах євроінтеграції та глобалізації.

  На базі кафедри щорічно проводяться студентські олімпіади, конференції з доповідями щодо сучасних економічних проблем іноземною мовою. Кафедра проводить вступний іспит в аспірантуру з англійської мови та кандидатський іспит для аспірантів та здобувачів.

  На кафедрі успішно працює кураторський корпус, проводяться виховні та святкові заходи, у тому числі щорічно проводиться День кафедри іноземних мов за участю студентів усіх факультетів.

  Міжнародна діяльність кафедри полягає в:
  • підготовці студентів до участі у міжнародних програмах обміну (Франція, Польща) та проходженню співбесіди в посольствах;
  • організації студентських подорожей до мовних таборів під час канікул за кордон;
  • оформленні документів іноземною мовою для студентських програм;
  • консультації викладачів, які від’їжджають за кордон для участі в міжнародних конференціях та проектах;
  • підготовці слухачів СФПК до проходження стажування за кордоном;
  • співпраці з представництвами таких видавництв як Longman, Cambridge, Oxford;
  • перекладі документації англійською, німецькою та французькою мовами для кафедр та інших підрозділів університету;
  • організації практичних занять із залученням іноземних викладачів.
 • 

  Керекеша
  Ольга Владиславівна
  к.пед.н., доцент,
  завідувач кафедри
  Барабаш
  Юлія Георгіївна
  к.філол.н., доцент
  Карпова
  Олена Олегівна
  к.пед.н., доцент
  Шостак
  Ірина Іванівна
  к.пед.н., доцент
  Дідур
  Юлія Ігорівна
  к.філол.н., ст. викладач
  Бадюл
  Людмила Миколаївна
  ст. викладач.
  Галашова
  Олена Генадіївна
  ст. викладач
  Заволока
  Світлана Іванівна
  ст. викладач
  Лепьохіна
  Марина В’ячеславівна
  ст. викладач
  Яслинська
  Катерина Михайлівна
  ст. викладач
  Біла
  Євгенія Сергіївна
  викладач
  Бурлімова
  Богдана Миколаївна
  викладач
  Гриценко
  Яна Іванівна
  викладач.
  Кот
  Мар’яна Ігорівна
  викладач
  Причина
  Юлія Вікторівна
  викладач
  Руденко
  Ганна Олександрівна
  викладач.

  Карпук
  Олена Станіславівна
  ст. лаборант
 • Протягом свого існування кафедра іноземних мов досліджує та впроваджує різноманітні напрями наукової діяльності у сфері методики викладання іноземної мови.

  Викладачі кафедри іноземних мов успішно захищають кандидатські дисертації або ж працюють над ними, постійно поповнюючи скарбничку кафедральних наукових здобутків публікаціями в українських та зарубіжних науково-метричних виданнях, участю в конференціях різного рівня, стажуваннях тощо.

  Згідно з планом науково-дослідної роботи, на кафедрі охоплено такі її аспекти:
  • розробка та написання комплексної науково-дослідної теми кафедри «Методи та засоби вдосконалення мовленнєвих компетенцій майбутніх економістів з іноземної мови»;
  • участь викладачів кафедри у всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, тренінгах тощо;
  • підготовка науково-методичних матеріалів, а саме: доповідей на науково-методичні семінари, статей для публікацій у фахових виданнях, написання монографії з наукової теми кафедри тощо;
  • проведення наукових конференцій серед викладачів профільних кафедр іноземною мовою;
  • організація науково-дослідної роботи студентів шляхом:
   • створення наукових студентських гуртків та проблемних груп;
   • анотування економічних та фахових джерел;
   • створення міжпредметних мультимедійних презентацій;
   • підготовки студентів до участі в університетських, всеукраїнських та міжнародних конференціях.
  Серед напрямів дослідження та наукових інтересів колективу кафедри є:
  • методика викладання іноземних мов у вищій школі;
  • дослідження сучасних підходів, методів та технологій викладання іноземної мови професійного спрямування;
  • засоби підвищення рівня володіння іноземною мовою майбутніх економістів;
  • удосконалення навичок іншомовного спілкування в професійно-орієнтованому середовищі;
  • застосування сучасних технічних засобів у процесі навчання ділової іноземної мови.

  На кафедрі працюють 3 доценти, 6 кандидатів наук, 9 старших викладачів та 10 викладачів

  Науково-дослідна робота студентів організована на кафедрі таким чином, що протягом року студенти виконують такі завдання як: написання статей та тез іноземною мовою, анотування та реферування економічних джерел іноземною мовою, участь у щорічній студентській науково-практичній конференції, підготовка мультимедійних презентацій міждисциплінарного характеру тощо. На кафедрі щорічно виходить збірник матеріалів конференції. З публікаціями викладачів можна ознайомитись у репозитарії університету

 • Методична робота кафедри полягає в проведенні наукових та методичних семінарів, на яких розглядаються сучасні проблеми навчання іноземної мови студентів економічних спеціальностей, а також в розробці підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, практикумів та методичних рекомендацій.

  Навчально-методичне забезпечення, розроблене викладачами кафедри

  Монографії
  1. Ірхіна Ю.В. Теоретичні основи формування професійної толерантності майбутніх викладачів вищої школи: моногр. / Ю.В. Ірхіна. – Одеса: видавець Бакаєв Вадим Вікторович, 2012. – 92 с.
  2. Карпова О.О. Навчання іноземної мови майбутніх економістів засобами мультимедійних технологій : монографія / О. О.Карпова. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2016. – 216 с. ISBN 978-966-2633-51-1
  3. Керекеша О.В. Формування оцінно-рефлексивної самостійності майбутніх економістів у процесі фахової підготовки: моногр. / О. В. Керекеша. – Одеса : видавець поліграфічний центр «Белка», 2015. – 167 с.
  Посібники
  1. Інтерактивні завдання з ділової англійської мови : навч. посіб. / [Біла Є. С., Дідур Ю. І., Кот М. І., Руденко Г. О., Шостак І. І.] ; за ред. О. О. Карпової. –Одеса : ОНЕУ, 2015. – 188 с.
  2. Карпова О. О. Англійська мова для економістів: навч. посіб. / Олена Олегівна Карпова. – Одеса : ОНЕУ, 2013. – 110 с.
  3. Керекеша О. В. Навчальний посібник з бізнес етикету країн світу / Керекеша О.В. – Одеса : ОНЕУ, 2014.
  4. Лесневська К. В. Ділова англійська мова: навч. посіб./ Лесневська К. В., Руденко Г. О. – Одеса : ОНЕУ, 2013.
  5. Шостак І. І. Англійська мова для фінансистів : навч. посіб. / Ірина Іванівна Шостак. – Одеса : ОНЕУ, 2012. – 88 с.
  Практикуми
  1. Барабаш Ю. Г. Лексико-граматичні тести : практикум для студентів І-ІІ курсів денної форми навчання з дисципліни „Англійська мова професійного спрямування” всіх спеціальностей / Ю. Г. Барабаш, Ю. Ю. Гордійчук, О. О. Карпова. – Одеса : ОНЕУ, 2011. – 44 с.
  2. Бублік В. В. Практикум „Англійська мова” для підготовки до вступу в магістратуру / В. В. Бублік, О. В. Керекеша. – Ч. І. – Одеса : ОНЕУ, 2012. – 60 с.
  3. Бублік В. В. Практикум „Англійська мова” для підготовки до вступу в магістратуру / В. В. Бублік, О. В. Керекеша. – Ч. ІІ. – Одеса, 2012. – 54 с.
  4. Бублік В. В. Практикум до розмовних тем з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для студентів І курсу всіх форм навчання усіх спеціальностей. / В. В. Бублик, Г. О. Руденко. – Одеса : ОНЕУ, 2011. – 64 с.
  5. Галашова О. Г. Практикум до вивчення розмовних тем «Подорожі», «Розміщення у готелі» з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ІІ курсу денної форми навчання всіх спеціальностей / Галашова О. Г. – Одеса : ОНЕУ,2013.
  6. Галашова О. Г. Англійська мова. Практикум до вивчення розмовної теми «BusinessOrganizations» / Галашова О.Г. – Одеса : ОНЕУ, 2014.
  7. Керекеша О. В. Практикум з підготовки до вступу в магістратуру / Керекеша О.В. – Одеса : ОНЕУ,2014.
  8. Практикум з граматики англійської мови / [Керекеша О. В., М. В. Гордійчук, Лепьохіна Ю. Ю., Причина Ю. В.] – Одеса : ОНЕУ, 2013.
  Методичні рекомендації
  1. Андрєєвська К. М. Методичні вказівки до опрацювання розмовних тем з німецької мови поглибленого вивчення для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальностей „Міжнародна економіка”, „Маркетинг”, „Туризм” / К. М. Андрєєвська. – Одеса : ОДЕУ, 2010. – 40 с.
  2. Бадюл Л. М. Завдання до самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності «Облік та аудит» / Л.М. Бадюл, І. П. Шеховцева. – Одеса : ОНЕУ, 2011. – 40 с.
  3. Біла Є. С. Збірник ситуацій з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів І-ІІ курсів денної форми навчання всіх спеціальностей / Є. С. Біла, О. О. Карпова. – Одеса : ОНЕУ, ротапринт, 2014. – 57 с.
  4. Заволока С. І.Методичні вказівки до вивчення й використання ділової документації французькою мовою для студентів ІІ-ІV курсів усіх форм навчання всіх спеціальностей, 2012 р.
  5. Заволока С. І. Методичні вказівки з французької мови до вивчення теми „Маркетинг” для студентів І-ІІ курсів усіх форм навчання спеціальності „Маркетинг”/ С. І. Заволока. – Одеса : ОНЕУ, 2011. – 40 с.
  6. Карпова О. О. Методичні рекомендації для викладачів іноземної мови та студентів- економістів з використання мультимедійної презентації у навчальному процесі / Олена Олегівна Карпова. – Одеса : ОНЕУ, 2013. – 40 с.
  7. Карпова О. О. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» зі спеціальностей «Економіка», «Менеджмент» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Олена Олегівна Карпова. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 40 с.
  8. Карпова О. О. Методичні вказівки до дистанційного вивчення дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для бакалаврів з фінансів і кредиту. / Олена Олегівна Карпова. – Одеса : ОНЕУ, 2017. – 40 с.
  9. Карпова О. О. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» / Олена Олегівна Карпова. – Одеса : ОНЕУ, 2017. – 47 с.
  10. Керекеша О. В. Методичні вказівки і навчальні завдання до виконання контрольних №1,2 з англійської мови для студентів І-ІІ курсів заочної форми навчання спеціальності «Туризм». – Одеса : ОНЕУ,2013.
  Інші публікації
  1. Бадюл Л. М. Англо-українсько-російський термінологічний словник для студентів I-IV курсів усіх форм навчання спеціальностей «Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Прикладна статистика» / Бадюл Л. М., Причина Ю. В. – Одеса: ОНЕУ, 2015.
  2. Глосарій для майбутніх банкірів (англо-німецько-український) / Уклад. О. О. Карпова. – К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2016 р. – 46 с.
  3. Заволока С. І. Французько-український термінологічний словник для студентів II-IV курсів усіх форм навчання / Заволока С. І. – Одеса: ОНЕУ, 2014.
  4. Керекеша О. В. Ділове листування англійською мовою: [конспект лекцій для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій»] / О. В. Керекеша. – Одеса: ОНЕУ, 2011. – 45 с.
  5. Кот М. І. Словник-довідник лексичного мінімуму англійською мовою для студентів І-ІІІ курсів ФМЕ спеціальності «Міжнародна економіка» денної форми навчання / Кот М. І. – Одеса: ОНЕУ, 2014.
  6. Яслинська К. М. Лексико-граматичні тести з німецької мови для самостійної роботи студентів І-ІІ курсів денної форми навчання всіх спеціальностей / Кот М. І. – Одеса : ОНЕУ, 2014.
  7. Karpova O. Multimedia Technologies in Teaching Business English [Electronic resource] / O. Karpova. – ONEU. – URL: http://oneu.edu.ua/businessenglish/

 • Кафедра іноземних мов бере активну участь у процесі виховання, формування системи цінностей і громадської позиції студентів. Більшість викладачів кафедри є кураторами академічних груп.

  Загалом організаційна робота на кафедрі іноземних мов полягає в:

  • ознайомленні студентів зі Статутом університету та Положеннями університету, Правилами внутрішнього розпорядку, Правилами проживання в гуртожитках та нормативними документами щодо навчально-виховного процесу та проведенні дискусій на актуальні соціально-культурні та морально-етичні теми;
  • проведенні університетської олімпіади з англійської, німецької та французької мов, переможці якої беруть участь у всеукраїнській олімпіаді з іноземної мови;
  • організації інтерактивних лекцій за участю іноземних викладачів;
  • організації навчального процесу в літній мовній школі;
  • проведенні міжфакультетських та міжуніверситетських квестів;
  • відвідуванні театральних вистав, концертів, кінофільмів, виставок, пам’ятних дат з метою розширення кругозору студентів і виховання в них естетичного смаку;
  • проведенні Дня кафедри.

  Також викладачі кафедри іноземних мов беруть активну участь в організації подорожей студентів до мовних шкіл за кордон (Великобританія, Німеччина, Кіпр тощо). Відвідування нових країн і міст, ознайомлення з освітніми, культурними традиціями, збагачення системи цінностей студентів належать до пріоритетних завдань виховної роботи кафедри.

  Не зупиняючись на досягнутому, кафедра іноземних мов активно працює над пошуком шляхів активізації виховної роботи та оптимізації процесу професійного та особистісного формування майбутніх економістів.

 • Кафедра іноземних мов запрошує студентів до участі в І Міжуніверситетській науково-практичній студентській конференції «Можливості та перспективи для самореалізації сучасної молоді», яка відбудеться 24 квітня 2017 р. в Одеському національному економічному університеті.

  25 листопада 2016 року кафедрою іноземних мов у рамках проведення профорієнтаційної роботи та до Дня відкритих дверей в ОНЕУ був організований квест, у якому взяли участь сім загальноосвітніх навчальних закладів м. Одеси з поглибленим вивченням іноземної мови. Команди виконували різноманітні завдання іноземною мовою, що були пов’язані з історією та сучасністю рідного міста. Команди здобули грамоти та призи за активну участь.


  3-5 червня 2016 року було проведено інтерактивні заняття з іноземних мов у Літній мовній школі на базі відпочинку "Економіст". Протягом навчання студенти були поділені на команди, які виконували різного роду завдання, розв'язували квест та готували творчі завдання до тематичних вечорів.


  З 8 по 15 травня 2016 року в рамках програми "Молодь змінить Україну" від благодійного фонду Б. Гаврилишина к.пед.н., ст. викладач кафедри іноземних мов Карпова О. О. брала участь у робочому візиті української делегації до Німеччини (м.Берлін, м. Дрезден). На порядку денному були питання економічної співпраці в умовах геополітичних змін, децентралізації, реформування системи освіти тощо.


  3-5 червня 2016 року було проведено інтерактивні заняття з іноземних мов у Літній мовній школі на базі відпочинку "Економіст". Протягом навчання студенти були поділені на команди, які виконували різного роду завдання, розв'язували квест та готували творчі завдання до тематичних вечорів.


  Гран-прі на конкурсі Юридичної Академії "Іноземні мови та юридична кар’єра " отримали студенти ОНЕУ!

  13-16 квітня 2016 року студенти нашого університету – Лєонова Людмила (II ФЕФ), Голубєв Максим (II ФЕФ) та Давідчук Ганна (I ФМЕ) – взяли участь у VIІ Відкритому конкурсі «Іноземні мови та юридична кар’єра», що відбувся в Національному Університеті «Одеська юридична академія» серед 15 вузів м. Одеси, і, за результатами двох турів, отримали Гран-прі.

  Вітаємо переможців та бажаємо подальших успіхів!

  11 квітня 2016 р. кафедра іноземних мов Одеського національного економічного університету спільно із представництвом Pearson Education в Україні та за підтримкою ректора ОНЕУ запрошує викладачів та студентів до участі у презентації: «Підготовка до складання міжнародних кваліфікаційних іспитів LCCI».Презентація відбудеться у МАЗі з 13.30 до 14.30.

  Запрошений спікер - тренер міжнародного класу Філіп Ворвік (Великобританія).

  Участь безкоштовна!


  З 21 по 25 березня 2016 року була проведена міжфакультетська студентська олімпіада з англійської, німецької та французької мов у два етапи. В олімпіаді взяли участь студенти різних курсів усіх факультетів. За результатами олімпіади були визначені переможці.


  З 14 по 18 березня 2016 року вперше в режимі он-лайн було проведено тестування студентів на виявлення рівня володіння іноземною мовою. Тест містив 100 питань, що дало змогу виявити рівень володіння іноземною мовою студентів різних спеціальностей (від рівня “elementary” до “upper-intermediate”).


  17 березня 2016 року на факультеті міжнародної економіки відбулася інформаційна зустріч студентів із викладачами кафедри іноземних мов за темою “Іноземна мова як необхідний інструмент для участі у міжнародних програмах та грантах”. Студенти представили цікаві та інформаційно-корисні презентації щодо участі в іноземних грантах та програмах. На зустрічі обговорювалися питання щодо особливостей вибору програм, оформлення документів, необхідності володіння іноземною мовою та поділилися власним досвідом участі у таких програмах.


  23 листопада 2015 року була проведена щорічна студентська науково-практична конференція на тему: «How to Survive in a Highly Competitive Market (Як вижити на високо конкурентних ринках)» під керівництвом ст. викладача кафедри іноземних мов Галашової О. Г. У ході конференції студенти різних факультетів виступали з доповідями, презентаціями, обговорювали сучасні економічні проблеми англійською, німецькою та французькою мовами. Усі матеріали увійдуть у збірник матеріалів конференції.


  9 листопада 2015 рокуна 2 курсі факультета економіки та управління виробництвом відбулася інтерактивна лекція за участю Г. Джонса, директора Лондонської школи англійської мови (м. Одеса) на тему: «BritishBrands. HotobecomeaSustainableBrand (Британські бренди. Як бути довгостроковим брендом.)»


вул. Пушкінська, 26, к.102
722-41-17
k.im
Інтерактивні завдання (ділова англійська мова)
ONEU LOGO