Кафедра інформаційних систем в економіці

Про кафедру
Співробітники
Науково-методична робота
 • 
  Скопа
  Олександр Олександрович
  Завідуючий кафедрою
  д.т.н., професор

  Історія сучасної кафедри «Інформаційних систем в економіці» розпочалася зі створення у вересні 1962 року кафедри, яка отримала назву «Обчислювальних машин та механізації облікових робіт». Першими ідеологами формування та розвитку тієї кафедри були науково-педагогічні працівники, які в основу підготовки фахівців з економічною освітою поклали створені ними новітні цикли дисциплін з програмно-комп‘ютерних підготовки за замовленнями кафедри «Бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності». Ними були доц. Омаров О.Г. та викладачі Білова Л.О., Горбенко Н.Ф., Діордіца С.Г., Зайцева Е.І., Журженко А.В. та Терновський Ю.Г. Першим завідувачем кафедри було призначено к.е.н., доц. Омарова О.Г., який очолював її п’ять років. Під його керівництвом був суттєво укріпленний кадровий склад кафедри. Згодом на цій посаді к.е.н., доц. Омарова О.Г. змінив к.е.н., доц. Сурков Є.М. під керівництвом якого були розроблено перспективи подальшого розвитку кафедри, які значно стимулювали впровадження програмно-комп‘ютерних у навчальний процес. Його здібності та наполегливість, а також володіння англійською мовою створили передумови для стажування науково-педагогічних працівників кафедри у вищих навчальних закладах США та Великобританії. Результати стажування за кордоном позитивно вплинули на обсяги та якість науково-методичних матеріалів кафедри, включаючи підручники та навчальні посібники.

  У 1973 році на базі кафедри «Обчислювальних машин та механізації облікових робіт» було створено кафедру «Обчислювальних машин та програмування» та кафедру «Автоматизованої обробки економічної інформації». Завідувачем кафедри «Автоматизованої обробки економічної інформації» було обрано к.е.н., доц. Діордіцу С.Г., а колектив кафедри «Обчислювальної техніки та програмування» очолила к.е.н., доц. Бакова І.В., яку згодом змінив д.т.н., проф. Карповський Ю.Я.

  В період з 1975 по 1977 рік під час якого готував до захисту докторську дисертацію к.е.н., доц. Діордіца С.Г., кафедру «Автоматизованої обробки економічної інформації» очолювала к.е.н., доц. Козлова Г.М. Під її керівництвом значно зросли показники виконання госпрозрозрахункової наукової тематики та суттєво підвищився якісний склад науково-педагогічного колективу за рахунок захисту дисертаційних робіт викладачами Панченко В.Г., Ільїной О.П. та Терновським Ю.Г. Зокрема були проведені наукові дослідження по розробці інформаційного забезпечення систем зважування, дозування та обліку «АСУ зважувальний центр на металургійних комбінатах СРСР». Результати дослідження було представлено в 1978 році на ВДНГ СРСР та відзначено бронзовою медаллю. Крім цього, на винахід «Пристрою для вибору оптимальних рішень» Державний комітет СРСР у справах винаходів та відкриття видав доц. Діордіці С.Г., проф. Карповському Ю.Я, доц. Козловой Г.М. кілька авторських свідоцтв.

  До 1996 року кафедри «Обчислювальних машин та програмування» та «Автоматизованої обробки економічної інформації» розвивались паралельно та незалежно одна від одної, вносячи відповідний області своєї навчально-наукової діяльності, вагомий вклад у підготовку фахівців з вищою освітою для всіх галузей народного господарства, як через загальну систему вищої освіти, так і через аспірантуру та докторантуру. Так, за роки сумісного існування та добросусідських відносин на обох кафедрах було підготовлено більше 30 кандидатів наук та 5 співробітників захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук. Згодом всі вони здобули вчені звання доцентів та професорів, що надало їм змогу на високому науково-методичному рівні розробити велику кількість підручників та навчальних посібників за профілем навчальної діяльності відповідної кафедри, а за профілем їх наукового спрямування розробити багато монографій, які з успіхом використовувалися як студентами, аспірантами та науково-педагогічними працівниками як нашого ВНЗ, так і інших навчальних закладів різноманітного професійного спрямування. У 1985 році багато з зазначених розробок були відзначені бронзовими медалями ВДНГ СРСР, а пріоритет підтверджено авторськими свідоцтвами, які отримали доц. Карповський Ю.Я., доц. Козлова Г.М., доц. Діордіца С.Г.

  Черговим кроком у розвитку та удосконаленню підготовки фахівців-еко-номістів стало об‘єднання кафедр «Обчислювальних машин та програмування» та «Автоматизованої обробки економічної інформації» в єдину кафедру, яка отримала назву «Обчислювальних машин та інформаційних систем в економіці». Ця подія відбулася у вересні 1996 року. Об’єднану кафедру очолив академік Української академії інформатики, д.е.н., проф. Діордіца С.Г., який керував нею до 2010 року. За цей період на кафедрі працювали д.ф м.н., проф. Якуб Є.С., к.е.н., доц. Беспалов В.М., доц. Стороженко В.О., к.е.н., доц. Бакова І.В., к.е.н., доц. Гострик О.М., к.е.н., доц. Івашко Л.М., к.е.н., доц. Козлова Г.М., к.е.н., доц. Кондратенко О.О., к.е.н., доц. Кублікова Т.Б., к.е.н., доц. Меджибовська Н.С., к.е.н., доц. Могилевський В.І., к.е.н., доц. Орлік О.В., к.е.н., доц. Пронін О.І., к.е.н., доц. Таракановський С.М., к.е.н., ст. викл. Степаненко О.А., к.е.н., ст. викл. Горботенко А.В., к.т.н., доц. Станчук К.І., ст. викл. Вакула А.Ю., ст. викл. Єсіна О.Г., ст. викл. Зоріна В.С., ст. викл. Тіханович О.В., викл. Кузьменко Т.М., зав. лабораторією Попова С.А., ст. лаборант Саргсян Т.Т., лаборант Мартинова Н.І. Згодом, такий висококваліфікований кадровий склад кафедри дозволив керівництву університету використати його при створенні та формуванні нових споріднених кафедр. Так, при заснуванні кафедри «Економічної кібернетики» вона повністю складалася з викладачів кафедри «Інформаційних систем в економіці». Значна кількість науково-педагогічного персоналу кафедри «Менеджменту організації та зовнішній економічній діяльності» також укомплектовано викладачами кафедри «Інформаційних систем в економіці».

  До 2010 року основними профільними дисциплінами, які викладалися на кафедрі «Обчислювальних машин та інформаційних систем в економіці» для студентів денної форми навчання, вечірнього та заочного факультетів були «Інформатика та обчислювальна техніка», «Інформаційні системи», «Системи і технології діловодства», «Електронна комерція» та «Комп’ютерні мережі та телекомунікації. Основний навчальний час студенти проводили у власній спеціалізованій лабораторії, яка була обладнана сучасною на той час обчислювальною технікою та іншим необхідним телекомунікаційним обладнанням з ліцензійним програмним забезпеченням. Основним призначенням лабораторії було надання студентам практичних знань з інфокомунікацій та керування комп‘ютерними мережами. Лабораторний практикум здійснювався у спеціалізованих аудиторіях обчислювального центру університету на встановлених у них автоматизованих робочих місцях, укомплектованих персональними комп‘ютерами, яких було достатньо для забезпечення можливості самостійної роботи кожного студента за окремим місцем. Всі автоматизовані робочі місця як обчислювального центру університету, так і спеціалізованої лабораторії кафедри об‘єднано у єдину корпоративну обчислювальну мережу університету, що надає можливості ефективного використовування наявних інформаційних ресурсів.

  Під керівництвом д.е.н., проф. Діордіци С.Г. кафедрою «Обчислювальних машин та інформаційних систем в економіці» на високому навчально-методичному рівні виконувалися усі види навчальних занять, включаючи лекції, практичні вправи та лабораторні роботи, керівництво курсовим та дипломним проектуванням. Велика кількість з них були тісно пов‘язані з практичними потребами підприємств та організацій м.Одеси та Одеської області. Для цього кафедрою для всіх дисциплін були розроблені оригінальні навчальні програми та підготовлена відповідна навчально-методична база, яка забезпечила навчальний процес новими посібниками, методичними керівництвами до практичних та лабораторних робіт та ін.

  За період з 1996 по 2010 рік науково-педагогічним працівниками була організована система інформаційно-комунікаційної та комп’ютерної підготовки для системи післявузівської освіти. Її сенсом стала перепідготовка фахівців з вищою освітою для фінансово-економічних систем окремих підприємств та організацій. У цьому ж напрямку кафедра стала ініціатором підвищення кваліфікації професорського-викладацького складу інших кафедр університету, які виявили бажання поліпшити свої знання у галузі сучасних інформаційних технологій. Для задоволення потреб системи післявузівської освіти, а також для основної навчальної діяльності, кафедрою була запропонована нова форма забезпечення безперервної підготовки фахівців з вищою економічною освітою  створення навчальних програмно-методичних комплексів за замовленням випускаючих кафедр та з їх участю. Це надало змоги значно підвищити якість навчального процесу та його ефективну адаптацію до постійно мінливих умов сучасного суспільства.

  Зважаючи на інтенсивний розвиток науково-технічного прогресу та на нові реалії у фінансово-економічній галузі, стрімкий розвиток інформаційних систем та технологій, які останніми роками тісно переплелися з комп‘ю-терною обробкою великих масивів різноманітних даних, актуальні проблемами забезпечення інформаційної безпеки, захист персональної та комерційної інформації, у 2010 році керівництвом університету було прийнято рішення про проведення чергової реорганізації кафедри, яка дістала нову назву  кафедра Інформаційних систем в економіці. Під такою назвою вона існує на сьогоднішній день. Очільником кафедри було обрано к.т.н., доц. Скопу О.О., який у 2011 році захистив докторську дисертацію по спеціальності «Системи захисту інформації» та згодом отримав звання професора по кафедрі Інформаційних систем в економіці. До науково-педагогічного складу кафедри увійшли та на поточний момент працюють такі викладачі, як д.т.н., доц Казакова Н.Ф., к.е.н., доц. Орлик О.В., к.е.н., доц. Щербина Ю.В., к.т.н., ст. викл. Фразе-Фразенко О.О., к.т.н., ст. викл. Домаскін О.М., ст. викл. Вакула А.Ю., ст. викл. Єсіна О.Г., викл. Йона О.О. Посаду лаборанта кафедри займає Годулян Н.П.

  За період з 2010 по 2016 роки, під керівництвом д.т.н., проф. Скопи О.О. було розроблено та суттєво модернізовано ряд профільних дисциплін для всіх форм підготовки денної форми навчання, комерційного та заочного факультетів. Такими дисциплінами стали: «Інформатика», «Ділова інформатика», «Інформатика і комп'ютерна техніка», «Інформаційний менеджмент», «Інформаційні системи», «Інформаційні системи і технології в обліку, статистиці, туристичній індустрії, фінансах», «Програмні засоби кількісного аналізу економічних процесів», «Проектування інформаційних систем в економіці», «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» та ін. Для них розроблено та повністю укомплектовано всі науково-методичні комплекси у відповідності до вимог науково-методичної ради університету. Їх викладання проводиться зі 100%-ним використанням мультимедійної техніки, включаючи найсучасніші мультимедійні проектори, які встановлено у всіх аудиторіях кафедри та Центру інформаційних технологій університету, звукового та відеообладнання.

  Особливу увагу щодо забезпечення навчального процесу приділено вимогам центру післядипломної освіти. Для цього кафедрою організовано навчання слухачів як за традиційною очно-заочною формами навчання, так і з використанням системи дистанційного навчання університету. Це значно стимулювало слухачів до навчання, дозволило в реальному часі вести діалоги з слухачами, обговорювати будь-які питання на форумах відповідних дисциплін та підвищити оперативність управління навчальним процесом. На поточний момент для слухачів ЦПО на сайті системи дистанційного навчання повністю укомплектовано та розміщено навчально-методичні матеріали, підручники по всіх дисциплінах кафедри.

  Активне використання всіма науково-педагогічними працівниками кафедри системи дистанційного навчання сьогодні є одним з пріоритетів кафедри. Допомога його співробітників  Ясинської С.Ю.  дозволила значно підвищити рівень підготовки викладачів кафедри в області інтерактивного програмування систем дистанційного навчання, розміщувати будь-які матеріали, що необхідні для підготовки фахівців з вищою економічною освітою, формувати тестові завдання будь-якої складності та вести автоматизований контроль знань у реальному часі. На поточний момент у системі дистанційного навчання розміщено близько 50 ГБайт навчально-методичної інформації, включаючи програми навчальних дисциплін, конспекти лекцій та слайди до них, електронні версії підручників та навчальних посібників, методичні керівництва до практичних та лабораторних робіт, різноманітні шаблони та надбудови до різноманітних програмних комплексів, навчальні відеофільми зі всіх дисциплін кафедри та багато іншого. Подальше удосконалення матеріалів у системі дистанційного навчання планується у напрямку їх відтворення у вигляді WEB-сторінок, які будуть доступні для студентів з їх смарт-фонів, а не тільки з персональних комп‘ютерів. З цією метою співробітниками системи дистанційного навчання для кафедри організовано програмно-апаратну площадку для налагодження розроблених матеріалів.

  Наукова робота кафедри сконцентрована у рамках кафедральної науково-дослідної теми «Удосконалення принципів та методів інформаційного забезпечення, інформаційної та фінансово-економічної безпеки підприємств та організацій сфери економіки, бізнесу та фінансів», якою керує завдувач кафедри д.т.н., проф. Скопа О.О. Відповідальними виконавцями за відповідними науковими напрямками є д.т.н., доц. Казакова Н.Ф. та к.е.н., доц. Орлік О.В. За період виконання НДР та у рамках її тематичної спрямованості співробітниками кафедри захищено 2 докторських (проф. Скопа О.О., доц. Казакова Н.Ф.) та 1 кандидатська дисертації (ст. викл. Фразе-Фразенко О.О) за спеціальними темами по спеціальності «Системи захисту інформації». Крім того, 1 дисертація захищена за спеціальністю «Телекомунікаційні системи та мережі» (ст. викл. Домаскін О.М.). Наразі до захисту готується 1 докторська (доц. Орлік О.В.) та 1 кандидатська дисертації (ст. викл. Єсіна О.Г., викл. Йона О.О.) за економічним спрямуванням.

  За період виконання НДР «Удосконалення принципів та методів інформаційного забезпечення, інформаційної та фінансово-економічної безпеки підприємств та організацій сфери економіки, бізнесу та фінансів» науково-педагогічні працівники прийняли участь у написанні 5 монографій, отримали 2 патенти на винахід, опублікували більше 100 наукових статей у виданнях за переліками АК України та у престижних закордонних наукових виданнях, прийняли участь більш, ніж у 50 міжнародних та всеукраїнських симпозіумах, конференціях та засіданнях різноманітних семінарів та круглих столів.

 • 
  Скопа
  Олександр Олександрович
  д.т.н., професор
  Казакова
  Надія Феліксівна
  д.т.н., доцент
  Щербіна
  Юрій Володимирович
  к.т.н., доцент
  Орлик
  Оксана Володимирівна
  к.е.н., доцент
  Домаскін
  Олег Михайлович
  к.т.н., cт. викладач
  Фразе-Фразенко
  Олексій Олексійович
  к.т.н., ст. викладач
  Вакула
  Аліса Юріївна
  cт. викладач
  Єсіна
  Ольга Геннадіївна
  ст. викладач
  Йона
  Олена Олегівна
  викладач

  Годулян
  Ніна Петрівна
  Лаборант
 • 

  Колектив кафедри проводить дослідження за комплексною темою „Розробка та впровадження інформаційних систем та технологій в економіці та освітянській сфері”. Науковий керівник – д.е.н., професор Діордіца С.Г.

  Наукові дослідження проводяться в таких напрямках: документаційне забезпечення управління з розширенням сфери використання сучасних інформаційних технологій, розробка і впровадження інноваційних методів підготовки економістів у вищих навчальних закладах (дистанційне навчання, метод „мозкової атаки”, лекції-презентації та інше.)

  Результати дослідження опубліковано: в колективній монографії „Современные проблемы моделирования социально-экономических систем” – Харьков, ИД „Инжек”, підручнику, понад 30 статтях, в матеріалах 25 науково-практичних конференцій, в т.ч. міжнародних, всеукраїнських та університетських.

  Захищено 2 кандидатських дисертації. Планується за період 2009-2010 рр. захист кандидатської дисертації з проблем розробки інноваційних методів подання знань, підготовка до видання колективної монографії, 2 підручників, 2 навчальних посібників.


вул. Гоголя 18, кімн. 209
723-20-49
k.ise
 • Документація кафедри
 • Дисципліни кафедри
  • Економічна інформатика
  • Інформатика, комп’ютерні мережі та телекомунікації
  • Комп’ютерна практика
  • Інформаційні системи в менеджменті
  • Інформаційні системи і технології в обліку
  • Управлінські інформаційні системи
  • Проектування інформаційних систем
  • Інформаційні технології в туризмі
  • Інформаційні системи в інноваційній діяльності
  • Діловодство
  • Інформаційний менеджмент
  • Інформаційні системи в статистиці
ONEU LOGO