Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки

Про кафедру
Співробітники
Науково-методична робота
 • 
  Кіршо
  Світлана Михайлівна
  завідуючий кафедрою
  к.філ.н.,доцент

  Кредитно-економічному факультету підпорядкована і кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки, історія якої є важливою складовою історії його розвитку, здійснення мовної та психолого-педагогічної підготовки фахівців банківської справи, фінансів, кредиту й інших спеціальностей для економіки України і зарубіжних країн.

  Історично склалось так, що протягом 31 року існування кафедри чотири рази змінювалася її назва, розширювалися основні завдання та пріоритетні напрями її діяльності. Чотири назви – кафедра російської мови, кафедра російської та української мов і кафедра української та російської мов – це хронологічні межі її славної історії: вересень 1975 – січень 1990 рр., лютий 1990-1992 рр., березень 1992 – 2006 рр., з вересня 2006 р. по теперішній час – кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки. Історію кафедри можна умовно поділити теж на три періоди, які мали суттєво відмінний зміст у її навчальній, методичній, науковій та виховній діяльності.

  Перший – це час її створення, становлення та функціонування кафедри російської мови як іноземної, формування системи навчання іноземних студентів, стажистів та аспірантів російської мови як засобу опанування спеціальності.

  Історія кафедри розпочинається з відкриття 1 вересня 1975 року в Одеському інституті народного господарства кафедри російської мови для іноземців.

  Розвиток міжнародних зв’язків між ОІНГ та ВНЗ зарубіжних країн сприяв збільшенню прийому на навчання іноземних студентів і спонукав до заснування на базі секції викладачів російської мови (Л.М. Лярової, Ж.О.Осипової, Д.А. Слободніченко, К.П.Добровольської та В.І.Мазур), що входила до складу кафедри іноземних мов, кафедри російської мови як іноземної, яка покликана була забезпечити мовну підготовку слухачів підготовчого відділення і національних кадрів економістів для країн Азії, Африки, Латинської Америки та Східної Європи.

  Першим завідувачем кафедри була призначена К.П. Добровольська, яка очолювала її протягом 1975-2006 років, а з 1 вересня 2006р. керівництво роботою кафедри здійснює кандидат філологічних наук, доцент С.М. Кіршо.

  Викладацький колектив кафедри російської мови з 1 вересня 1975 року забезпечував якісну мовну підготовку іноземних студентів і слухачів підготовчого відділення. Основна вага розробки робочих навчальних програм і планів, створення необхідної матеріально-технічної бази кафедри та навчально-методичного забезпечення викладання російської мови припала на її перших викладачів: К.П. Добровольську (завідувач кафедри), Ж.О.Осипову, Л.М. Лярову, В.І. Мазур, Д.А.Слободніченко, Л.К.Спиридовнову, В.І. Долинську, Р.І. Чудинову та Л.О. Саєнко. З часом штат кафедри поповнила нова хвиля викладачів російської мови, серед яких кандидат філологічних наук, доцент Н.М. Теплинська (Шилофост), П.П.Москаленко, С.М Кіршо, А.В. Крижановська, І.Я.Нікуліна, С.Ф.Денисова, Н.О.Сальникова, С.П. Петрова, Е.І. Панкратова, Л.О.Сивоволова, Г.Д.Джунусалієва, В.В. Доброжанська та інші. Саме вони сприяли перетворенню кафедри на продуктивний і авторитетний навчально-методичний центр навчання та виховання іноземців засобами російської мови та літератури у процесі їх викладання.

  Новий етап (1980 – 1990 рр.) пов’язаний з уведенням спецкурсу "Методика викладання російської мови як іноземної" відповідно до рішень вищої школи СРСР та УРСР про підготовку зарубіжних русистів.

  Вагомий внесок у мовну підготовку в зарубіжних країнах зробили досвідчені викладачі кафедри російської мови. Серед них - старші викладачі В.І. Долинська, яка працювала в Афганістані (1979-1981) і Кампучії (1985-1987), С.Ф. Денисова, яка викладала російську мову в Індії (1982-1984), та Е.І. Панкратова, яка викладала російську мову на Кубі (1984-1987). Вони були нагороджені рядом почесних грамот. Наприкінці 80-х - на початку 90-х років значно підвищується науковий потенціал кафедри: в її штаті зростає кількість кандидатів наук, доцентів – С.М. Кіршо, В.В.Доброжанська, К.П. Добровольська.

  Другий період – це час докорінного переосмислення набутого педагогічного досвіду та розроблення нових концепцій і наукових засад викладання російської та української мов. Кафедра російської мови була перейменована на кафедру російської та української мов згідно з рішенням вченої ради інституту та наказом №7 від 20 лютого 1990 року "Про перейменування кафедр".

  Найважливішим завданням стала організація виконання постанови Ради Міністрів УРСР № 302 від 7 грудня 1989 р. "Про першочергові заходи щодо організації виконання Закону УРСР "Про мови в Українській РСР" в установах і закладах народної освіти. Ураховуючи необхідність розробки та виконання комплексних заходів щодо реалізації нової мовної політики і завдань вищої школи України з упровадження Закону про мови в інституті була створена робоча група, до складу якої ввійшли також К.П.Добровольська (завідувач кафедри), Н.В. Агафонова та Г.В. Ковальчук – нові викладачі кафедри. Виконання важливих завдань вищої школи України змінило призначення кафедри, колектив якої береться вкотре до розробки перспективних шляхів її розвитку та методичного переозброєння, створення нових навчальних програм і планів викладання українознавчих дисциплін.

  Третій період – це період розвитку кафедри, розробки інноваційних освітніх технологій підвищення якості мовної та психолого-педагогічної підготовки і формування творчої особистості майбутніх фахівців.

  Навчання українських та іноземних студентів і аспірантів української мови як засобу опанування спеціальності викликало необхідність суттєвого оновлення змісту навчального процесу і насичення його сучасною економічною термінологією, текстами з дисциплін профільних кафедр. Велику роботу проводила кафедра з надання допомоги викладачам усіх дисциплін і співробітникам у вивченні української мови та ділового мовлення. Постійно проводили курси та консультації з української мови для професорсько-викладацького складу вузу викладачі Н.В.Агафонова, К.П.Добровольська та Г.В. Ковальчук. Вони багато уваги приділяли просвітницькій роботі, роз’ясненню державної національно-культурної та мовної політики України, формуванню позитивного ставлення співробітників і студентів до вивчення державної мови.

  З 1994 року К.П. Добровольська, С.М. Кіршо, В.В. Доброжанська, В.І.Долинська, А.В.Крижановська, І.Я.Нікуліна та Л.К. Спиридонова опанували викладання психолого-педагогічних дисциплін та розробили робочі програми і навчально-методичне забезпечення курсів “Педагогіка”, “Основи педагогічної майстерності”, "Основи психології", “Психологія ділового спілкування”, “Психологія і педагогіка”, "Психологія особистості". Реалізуючи концепцію мовної та психолого-педагогічної підготовки студентів, вони запроваджують у навчально-виховний процес новітні технології взаємопов’язаного формування творчої особистості, піднесення мовної та психолого-педагогічної культури майбутніх фахівців. Кафедра української та російської мов розробляє наукові засади, різноманітні форми та методи активного навчання студентів і формування творчих особистостей майбутніх фахівців, є однією з продуктивних у питаннях організації "круглих столів" у рамках науково-практичних і науково-методичних конференцій університету та плідної виховної роботи, має ряд друкованих праць з проблем вищої школи, пріоритетних напрямів НДР "Психологія", "Педагогіка", "Українознавство". У 2010 році ст. викл. Спиридонова Л.К. успішно захистила дисертацію та здобула ступінь кандидата психологічних наук.

  На сучасному етапі розвитку кафедри гідний внесок у викладання дисциплін "Українська мова", "Українська мова як іноземна", "Українська мова (за професійним спрямуванням)" роблять канд. філол. наук, доценти С.М.Кіршо, Н.М. Шилофост і Н.Я. Купрата, канд. пед. наук., доцент В.В.Доброжанська, доцент К.П. Добровольська, ст. викладачі Г.Д.Джунусалієва, Г.В.Ковальчук, А.В.Крижановська, викладачі Н.А.Ковальська, В.П.Ногай та З.І. Висоцька. З любов'ю до української та інших мов світу вони проводять не лише лекції і практичні заняття, а й урочисті свята з нагоди Дня української писемності та мови, Міжнародного дня рідної мови, Дня слов'янської писемності та культури, знаменних дат з життя та творчості Т.Г.Шевченка, І.Я.Франка, Лесі Українки, визначних діячів науки і культури, українських і зарубіжних митців художнього слова.

  З 2004 року при кафедрі створено факультатив з вивчення російської мови іноземцями, на якому працюють самовіддано канд. філол. наук О.В.Гейна, ст. викладачі І.Я.Нікуліна, В.І.Долинська, Л.О. Сивоволова та інші.

  Довузівську мовну підготовку якісно забезпечують викладачі кафедри.

 • 
  Кіршо
  Світлана Михайлівна
  к.філ.н., доцент
  Добровольська
  Клавдія Петрівна
  к.філ.н., доцент
  Доброжанська
  Валентина Володимирівна
  к.пед.н., доцент
  Купрата
  Надія Ярославівна
  к.філ.н., доцент
  Шилофост
  Наталія Марківна
  к.філ.н., доцент
  Долинська
  Валентина Іллівна
  старший викладач
  Джунусалієва
  Галина Дмитрівна
  старший викладач
  Ковальська
  Наталія Аркадіївна
  викладач
  Ковальчук
  Галина Дмитрівна
  старший викладач
  Крижановська
  Антоніна Віталіївна
  старший викладач
  Нікуліна
  Ірина Яківна
  старший викладач
  Спиридонова
  Лідія Костянтинівна
  старший викладач
  Ногай
  Вікторія Петрівна
  викладач
  Гейна
  Оксана Володимирівна
  к.філ.н., ст. викладач
  Висоцька
  Зоряна Іванівна
  викладач
 • 
  Публікації викладачів кафедри МтаППП за 2007 р.

  Навчальні посібники

  1 І.Я.Нікуліна Психология. Учебное пособие.  Одеса, ОНЕУ,2007 р.  12,6
  2 С.М.Кіршо, 
  В.І.Долинська, 
  Л.К.Спиридонова,
  Психология и культура делового общения: Учебное пособие для студентов экономических вузов. Одеса,ОНЕУ,2007 р.  8,0
  3 К.ПДобровольська, 
  С.М.Кіршо, 
  Г.В.Ковальчук
  Посібник для підготовки до вступних випробувань з української та російської мов для абітурієнтів Одеса,ОНЕУ,2007 р.   9,9

  Навчально-методична література


  1 Г.Д.Джунусалієва,
  Л.К.Спиридонова, 
  Н.А.Ковальська 
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Українська мова” на базі краєзнавчих текстів для іноземних студентів
  І – ІІІ курсів усіх спеціальностей. 
  Одеса,ОНЕУ,2007 р.  3,0
  2 К.П.Добровольська
  Г.Д.Джунусалієва,
  Н.А.Ковальська 
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Українська мова професійного спілкування” для студентів І курсу всіх форм навчання спеціальності „Фінанси”. Одеса,ОНЕУ,2007 р.  3,0
  3 К.П.Добровольська
  В.В.Доброжанська
  С.М.Кіршо, 
  Н.М.Шилофост
  Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи іноземних студентів І-ІІІ курсів усіх форм навчання спеціальності "Маркетинг".  Одеса,ОНЕУ,2007 р.  2,0
  4 В.В.Доброжанская
  В.В.Мащевская,
  Н.М.Шилофост
  Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе по курсу "Русский язык как иностранный" на базе дисциплины "Микроэкономика" для иностранных студентов ІІ курса дневной формы обучения всех специальностей.  Одеса,ОНЕУ,2007 р.  5,13
  5 А.В.Крижановська, 
  З.М.Щербак, 
  О.П.Колесова, 
  З.І.Висоцька 
  Методичні вказівки з української мови для слухачів факультету довузівської підготовки. Одеса,ОНЕУ,2007 р.  2,7

   

  Публікації викладачів кафедри МтаППП за 2008 р.

  Навчальні посібники

  1 Нікуліна І.Я. Психология и педагогика.  Одеса:СМИЛ,2008 р. 21,4
  2 Доброжанська В.В. Русский язык для экономистов (на базе текстов по микроэкономик): Учебное пособие (у співавторстві)  Одеса:АТЛАНТ 2008 р. 7,25
  3 Шилофост Н.М. Русский язык для экономистов (на базе текстов по микроэкономик): Учебное пособие (у співавторстві) Одеса:АТЛАНТ 2008 р.  7,25


  Навчально-методична література


  1 Висоцька З.І.  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Українська мова як іноземна» за темою «Науково-педагогічна діяльність провідних учених ОНЕУ» для студентів-іноземців ІІ курсу всіх спеціальностей (у співавторстві). Одеса: ОНЕУ, 2008  1
  2 Джунусалієва Г.Д.  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Українська мова як іноземна» за темою «Науково-педагогічна діяльність провідних учених ОНЕУ» для студентів-іноземців ІІ курсу всіх спеціальностей (у співавторстві). Одеса: ОНЕУ, 2008  1
  3 Висоцька З.І.  Методичні вказівки до контрольних робіт з психології для студентів усіх форм навчання (у співавторстві).  Одеса: ОНЕУ, 2008  1,7
  4 КрижановськаА.В. Методичні вказівки до контрольних робіт з психології для студентів усіх форм навчання (у співавторстві). Одеса: ОНЕУ, 2008  1,7
  5 Спиридонова Л.К. Методичні вказівки до контрольних робіт з психології для студентів усіх форм навчання (у співавторстві). Одеса: ОНЕУ, 2008 1,7

   

  Видання

   

  УКРАЇНСЬКА МОВА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ
  Навчальний посібник

  (Укладачі: Добровольська К.П., Кіршо С.М., Купрата Н.Я., Висоцька ЗІ., Джунусалієва Г.Д., Ковальчук Г.В., Колесова О.П., Ногай В.П. - 2-е видання, виправлене та доповнене - Одеса: "ВМВ", 2010. - 400 с.
  Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
  як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
  (лист № 1/ІІ-7585 від 10.08.2010)

  Посібник створений із метою сформувати у студентів цілісний погляд на мову як універсальний засіб спілкування, як інструмент фахового самовираження й удосконалення. Теоретичний матеріал грунтується на усталених в українській філології відомостях про особливості наукового та офіційно-ділового стилів і має логічне продовження у практичних завданнях та вправах із граматики, слововживання, стилістики.

  Після кожної теми подано блок контрольних тестів, що допоможуть майбутнім фахівцям засвоїти теоретичний матеріал на належному рівні.

  Пропоновані у посібнику фахові тексти для перекладу сприяють розвитку вмінь та навичок роботи з текстами наукового стилю, а репрезентовані зразки оформлення найуживаніших документів допоможуть студентам опанувати специфіку офіційно-ділового стилю.

  Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів економічного профілю, слухачів факультетів спецпідготовки, а також усіх шанувальників українського слова.

   

  УКРАЇНСЬКА МОВА ДЛЯ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ
  Навчально-методичний посібник

  (Укладачі: К.П.Добровольська, С.М.Кіршо, В.П.Ногай. - Одеса: ОНЕУ, 2010 р. )

  Навчально-методичний посібник містить тренувальні і ситуаційні вправи, творчі, практичні та індивідуальні навчально-дослідні завдання, країнознавчі тексти, методичні поради і довідкові матеріали з урахуванням фахових потреб студентів напряму «Туризм» відповідають програмі курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)», які сприятимуть засвоєнню майбутніми фахівцями термінологічного інструментарію сучасного туризмознавства та стануть важливим засобом формування професійної мовнокомунікативної та предметної компетентностей бакалавра,спеціаліста і магістра з туризму.

  Для студентів вищих навчальних закладів напряму «Туризм» та інших економічних спеціальностей, які цікавляться питаннями економіки та організації туризму, а також всіх тих, хто хоче опанувати мову спеціальності у різних ситуаціях професійного спілкування.

   

   

  УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ДЛЯ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ

  (Укладачі: К.П.Добровольська, С.М.Кіршо, В.П.Ногай. - Одеса: ОНЕУ, 2010 р.)

  Українсько-російський термінологічний словник для фахівців з туризму містить термінологічний інструментарій туризмознавства, сучасне тлумачення ключових термінів і понять із теорії та практики організації й економіки туризму, розкриває зміст термінологічної лексики з української мови професійного спілкування фахівців туристичної галузі.
  Для студентів вищих навчальних закладів напряму «Туризм» та інших економічних спеціальностей, які цікавляться питаннями економіки та організації туризму, а також всіх тих, хто хоче опанувати мову спеціальності у різних ситуаціях професійного спілкування.

   

   

   

   

  ДЖЕРЕЛО: ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК З АУДІЮВАННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

  (Укладачі: Кіршо С.М., Купрата Н.Я., Висоцька З.І., Джунусалієва Г.Д., Ногай В.П.- Одеса: ОНЕУ, 2009 р. Випуск 1)

  У практичному посібнику для аудіювання вміщено художні тексти, тексти науково-популярного спрямування та уривки із текстів економічних напрямів. Подані тексти адаптовані до навчальних потреб, до кожного запропоновано блок завдань та запитань, які допоможуть студентам оволодіти особливостями побудови мовних конструкцій в українській мові, правильно будувати речення, а також сприятимуть удосконаленню навиків усного мовлення.

  Призначений для іноземних студентів І-ІV економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання.


вул. Преображенська 8,
723-85-48
k.mppp
 • Дисципліни кафедри
  • Українська мова за професійним спрямуванням;
  • Українська мова як іноземна;
  • Російська мова як іноземна;
  • Основи психології і педагогіки;
  • Психологія особистості;
  • Психологія і педагогіка;
  • Педагогіка;
  • Психологія ділового спілкування;
  • Етика і психологія ділового спілкування;
  • Психологія і педагогіка вищої школи (для аспірантів та здобувачів);
  • Психологія торгівлі;
  • Тренінг-курс “Сучасні освітні технології” (для молодих викладачів університету).
ONEU LOGO