Центр сучасних освітніх технологій

Про центр
Співробітники
 • 

  Танасюк
  Ірина Михайлівна
  Керівник Центру
  к.е.н, доцент

  Центр створений наказом ректора університету № 142 від 01.11.2011р.

  Метою діяльності Центру є вирішення сучасних завдань вищої освіти щодо забезпечення якості підготовки фахівців, управління розвитком освітньо-го середовища вищого навчального закладу, модернізації освітнього процесу шляхом упровадження, розповсюдження та розробки освітніх інновацій.

  ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

  • Участь у визначенні стратегій розвитку освітнього середовища на рівні університету;
  • Формування нормативно-правової та нормативно-методичної бази університету, яка регламентує освітню інноваційну діяльність педагогічних працівників;
  • Розробка, апробація, експертиза, впровадження та розповсюдження сучасних освітніх технологій, інноваційних технологій навчання для забезпечення якості підготовки фахівців з вищою освітою різних освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів;
  • Створення умов для взаємодії науково-методичної та науково-практичної педагогічної діяльності, обміну досвідом роботи в інноваційній освітній діяльності професорсько-викладацького складу університету;
  • Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників університету;
  • Удосконалення науково-дослідної, науково-методичної, організа-ційно-методичної, інформаційної діяльності;
  • Взаємодія з державними, міжнародними, регіональними організаціями, установами, вищими навчальними закладами у галузі освітньої діяльності.

  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

  НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
  • вивчення, узагальнення та поширення позитивного міжнародного та вітчизняного досвіду з питань освітніх інновацій для забезпечення якості освіти;
  • проведення досліджень з питань удосконалення методичного забез-печення інноваційної освітньої діяльності щодо підготовки фахівців, упрова-дження сучасних технологій навчання, системи контрольно-аналітичної діяль-ності з визначення сформованості компетенцій студентів.
  • розроблення науково-методичного забезпечення системи оціню-вання якості, апробації та впровадження освітніх інновацій та інноваційних те-хнологій навчання у педагогічну практику для реалізації пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти;
  • залучення педагогічних працівників до науково-методичних публі-кацій з питань сучасної освітньої діяльності;
  • супроводження школи молодого викладача, підвищення кваліфіка-ції професорсько-викладацького складу, змісту освіти щодо формування знань, умінь, навичок та педагогічних компетенцій з творчого використання іннова-ційних освітніх технологій у педагогічній практиці;
  • формування психологічної готовності педагогічних працівників до інноваційної педагогічної діяльності.
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
  • участь у запровадженні сучасних підходів при розробленні нового покоління складових галузевих стандартів вищої освіти, організаційних форм і методів навчання з метою реалізації компетентнісного підходу;
  • розробка технологій і проведення освітнього моніторингу щодо ро-звитку освітнього середовища університету;
  • залучення до активної діяльності і наукового обговорення у сфері сучасних освітніх технологій педагогічних працівників університету;
  • створення умов для розроблення і впровадження інноваційних осві-тніх технологій у навчальний процес;
  • організація підготовки та проведення конкурсів на краще організа-ційно-методичне забезпечення навчального процесу, використання інновацій-них та інформаційно-комунікаційних технологій;
  • організація підготовки та проведення науково-методичних конфе-ренцій, семінарів і тренінгів з впровадження освітніх інновацій , сучасних тех-нологій навчання та організації навчального процесу;
  • здійснення індивідуально-консультативної роботи зі студентами, аспірантами та викладачами з питань інноваційної освітньої діяльності.
 • 
  Танасюк
  Ірина Михайлівна
  Керівник Центру
  к.е.н, доцент
  Морщакова
  Лідія Романівна
  провідний фахівець
  Мацків
  Олена Ігорівна
  фахівець

Пушкінська 25, к. 208
722-32-36
centrsot
ONEU LOGO