Обліково-економічний факультет

Про факультет
Співробітники
Вступнику
 • 

  Москалюк
  Ганна Олександрівна
  Декан факультету
  к.е.н., доцент

  Наш девіз: «ХТО ВОЛОДІЄ ІНФОРМАЦІЄЮ, ТОЙ ВОЛОДІЄ СВІТОМ» (Н. Вінер)

  Обліково-економічний факультет (ОЕФ) було створено у вересні 1947 року

  Факультет готує фахівців вищої освіти за програмами бакалаврів і магістрів з обліку, контролю, аналізу, аудиту та оподаткуванню. За роки свого існування на факультеті підготовлено понад 10 тисяч фахівців. Зараз на факультеті навчається майже 500 студентів.

  Навчальний план передбачає вивчення найсучасніших дисциплін, засвоєння яких забезпечує фахівців знаннями з питань ефективності використання нових і традиційних форм господарювання, підвищення якості облікової та статистичної інформації, упровадження МСФЗ, ефективності контролю, економічного аналізу, аудиту та оподаткування. Впровадження нових інформаційних технологій в управління установами та організаціями виробничої і невиробничої сфер здійснюється з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.

  Підготовка фахівців здійснюється за двома освітньо-кваліфікаційними ступенями:
  • у бакалавріаті (4 роки) студенти одержують якісну підготовку із загальноосвітніх та фахових дисциплін, зокрема бухгалтерський, фінансовий і управлінський облік, особливості обліку в різних галузях економіки, особливості обліку малого бізнесу, облік у бюджетних установах, бухгалтерський облік і звітність в управлінні, облік і звітність у системі оподаткування, податкові ризики, облік у зарубіжних країнах, облік у сфері зовнішньоекономічної діяльності, основи контролю, аудит, інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, організація та методика економічного аналізу, аналітичне обґрунтування прийняття управлінських рішень та інші. Готують та захищають випускну роботу;
  • у магістратурі студенти оволодівають знаннями з: організації обліку на підприємстві, стратегічного управлінського обліку, якісного формування звітності, внутрішнього аудиту, методики аудиту на підставі МСА, МСФЗ, фінансового і стратегічного аналізу діяльності підприємств, визначення їх ефективності діяльності, податкового планування, професійної етики тощо. Проходять міждисциплінарні тренінги за фахом з використанням програмного продукту 1С: Підприємство, виробничу, переддипломну практику, захищають звіти та магістерську роботу.

  Після закінчення навчання студенти отримують диплом державного зразка та додаток до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLIMENT).

  На факультеті діє ефективна система студентського самоврядування на чолі зі студентським деканом ОЕФ. Студенти беруть активну участь в олімпіадах і наукових конференціях як на рівні університету, так і в наукових заходах. що проводяться провідними ВНЗ країни. (перехід на сторінку – [Наші відмінники]).

  Найкращі студенти факультету постійно виїжджають за обміном на навчання у ВНЗ інших країн, а також беруть участь у програмах Work & Travel.

  ОЕФ бере активно участь у щорічних оглядах-конкурсах художньої самодіяльності, займаючи призові місця, зокрема «Студосінь», «Студвесна», «Міс ОНЕУ», а також в інтелектуальних іграх – «Що, де, коли?» та «Брейн-ринг».

  Спортивне життя студентів факультету та університету є дуже насиченим. Це практично всі види спорту – гімнастика, легка атлетика, футбол, гандбол, баскетбол, шахи та ін. Наші спортсмени неодноразово посідали перші місця практично в усіх видах спорту.

  Випускники нашого факультету є висококваліфікованими фахівцями, які працюють у різних сферах економіки, а саме: виробництво, торгівля, будівництво, транспорт, банківська і страхова сфера, консалтинг, фінансова та фіскальна система, державне управління, туризм, готельно-ресторанний бізнес тощо. Вони обіймають посади головних бухгалтерів, фінансових директорів, фінансових аналітиків, директорів, фахівців консалтингових та аудиторських компаній, фахівців фіскальних служб, пенсійного фонду, кризис-менеджерів, арбітражних керуючих тощо.

  Наші випускники також працюють у нашому університеті та в інших вищих навчальних закладах України і за її межами.

  2014 року на ОЕФ створено Клуб випускників – постійно діюча організація, яка надає організаційні та консультаційні послуги студентам і випускникам ОЕФ щодо підтримки діяльності факультету, сприяння працевлаштуванню і професійному зростанню випускників, організації зустрічей випускників, надання даних і сприяння обміну інформацією про їх місце роботи, успіхи й досягнення. (перехід на сторінку – клуб випускників[Альбом випускників]).

  Сьогодні обліково-економічний факультет вносить значний вклад у науковий потенціал університету. До його складу входять п’ять кафедр, на яких працює 75 викладачів. Понад 80% викладацького складу мають наукові ступені та вчені звання.

  Кафедри факультету мають широкі творчі зв'язки з науковими установами, підприємствами, організаціями, міністерствами. Активно ведуть міжнародну діяльність, укладаючи договори про співпрацю з науковими закладами за кордоном (Польща, Чехія, Грузія, Молдова тощо), публікуючи результати наукових досліджень у закордонних виданнях.

  На кафедрах факультету діє аспірантура, до якої приймаються найбільш здібні студенти.

  Якщо ми Вас заінтригували, то Ви маєте змогу власно взяти участь у всіх цих процесах. Для цього Вам залишається тільки одне – вступити до лав студентів обліково-економічного факультету Одеського національного економічного університету.

  Деканат факультету та його актив завжди готові допомогти Вам у виборі майбутньої професії.
  Чекаємо на Вас, шановні абітурієнти!
 • 
  Москалюк
  Ганна Олександрівна
  декан факультету, к.е.н., доцент
  Подвальна
  Наталія Едуардівна
  заступник декана факультету, к.е.н., доцент
  Будакова
  Валентина Павлівна
  методист факультету
  Патрикан
  Майя Василівна
  секретар факультету
  Єфімова
  Марія Олександрівна
  диспетчер факультету (4 корп.)
 • 

  Шановні абітурієнти!

  В житті кожної людини настає час, коли треба щось змінювати і змінювати кардинально - це насамперед вибір майбутнього шляху у житті.

  Теперішній час розвитку суспільства характеризується дуже інтенсивним розвитком багатьох галузей економіки і особливо інформаційних технологій. Відомі крилаті фрази вчених: "Жизнь невозможна ни в вещественно-енергетическом , ни в информационном вакууме”(акад. А.І. Берг), „Кто владеет информацией, тот владеет миром”(Н. Вінер). Відповідні елементи сучасних інформаційних технологій реалізовано на обліково-економічному факультеті Одеського національного економічного університету - починаючи від збору первинної інформації, її перетворення і використання в управлінні економічними системами.

  Якщо ми Вас заінтригували, то Ви маєте змогу прийняти участь у всіх цих процесах самі. Для цього Вам лишається тільки одне – поступати на навчання на обліково-економічний факультет Одеського національного економічного університету і вибрати один з напрямів підготовки, а саме, „Облік та аудит”, „Прикладна статистика” або Економічна кібернетика”.

  Навчання на обліково-економічному факультеті дворівневе – бакалаврат та магістратура.

  Представляємо наші напрямки підготовки економістів.

  „Облік та аудит” Цей напрям забезпечує виконання першої стадії роботи з інформацією, а саме, здійснює збір, систематизацію і первинну її обробку. На факультеті функціонування цього напряму забезпечують випускаючі кафедри – бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності, на яких викладаються дисципліни, які забезпечують підготовку бухгалтерів, аудиторів та аналітиків, а саме: бухгалтерський, фінансовий і управлінський облік, особливості обліку в інших галузях народного господарства, облік у зарубіжних країнах, організація обліку, особливості обліку малого бізнесу і приватних підприємств, державний фінансовий контроль, організація і методика аудиту, фінансова звітність, основи контролю, аудит, податковий облік і звітність, економіка аграрних формувань, стратегія управління підприємством, економічний, фінансовий і стратегічний аналіз, АГД в галузях народного господарства і АПК, економічна діагностика, особливості аналізу в галузях економіки, інвестиційний та перспективний аналіз, методи та моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті.

  „Прикладна статистика” Цей напрям забезпечує виконання відповідної стадії роботи з інформацією, а саме, здійснює переробку первинної інформації, використовуючи відповідні статистичні методи з ціллю її подальшого аналізу і прогнозування для оцінки розвитку об’єкту управління.

  Статистик знає все! Це не гумористичний афоризм, а суть і зміст статистичної науки і практики.

  На факультеті функціонування цього напрямку забезпечує кафедра статистики. Студенти отримують фундаментальну підготовку в області обробки і аналізу соціально-економічної інформації, прийняття управлінських рішень, прогнозування соціально-економічних процесів, фінансових и господарських ризиків на рівнях як окремих підприємствах, так і на регіональному і державному рівнях.

  На кафедрі викладаються дисципліни, які забезпечують підготовку фахівців, а саме: економічна, соціальна, банківська, фінансова, міжнародна, регіональна і галузеві статистики, статистичне моделювання і прогнозування, статистика зовнішньоекономічної діяльності, статистичне забезпечення управління, статистика ринку праці та ринку товарів і послуг та інші.

  Економіст-статистик – це найбільш підготовлений спеціаліст в галузі економіко-статистичного аналізу з використанням сучасних прикладних програм і інформаційних технологій. Йому відкриті двері там, де потрібно своєчасно і якісно провести науково - обґрунтований аналіз господарської діяльності підприємства з метою прийняття оптимальних управлінських рішень і виконати прогнозування соціально - економічних процесів.

  „Економічна кібернетика” Цей напрям - один з найбільш затребуваних напрямків XXI століття. Обравши цю спеціальність Ви зможете професійно працювати в області застосування математичних методів у сфері бізнесу і прикладної економіки. Спеціальність «Економічна кібернетика» відповідає підготовці фахівців з профілю «Економіко - математичне моделювання» в міжнародній класифікації та пред'являє високі вимоги до майбутніх фахівців. Наші студенти не тільки вивчають в повному об'ємі дисципліни економічного циклу, як на інших економічних спеціальностях в ОНЕУ, але, також, отримують фундаментальні знання і в області прикладної математики і інформаційних технологій, сфері бізнесу і прикладної економіки. Підготовка спеціалістів цього напрямку проводиться у комп'ютеризованих класах кафедри починаючи вже з першого курсу. Ми розуміємо, що Ви бажаєте більшого, ніж просто бути гарним економістом и бізнесменом. Ми можемо навчити Вас застосовувати багатолітній математичний досвід для ефективного ведення бізнесу та управління економічним середовищем.

  Прийміть рішення, про яке Ви давно мріяли!

  На кафедрі викладаються такі дисципліни, як економічна кібернетика, комп’ютерні мережі, математична логіка і теорія графів, дослідження операцій, основи ризикології, імітаційне моделювання, системи проектування баз даних, дискретний аналіз, теорія випадкових процесів, СППР, моделювання економіки, моделі і методи в аналітичних дослідженнях, прогнозування соціально-економічних процесів, мови моделювання, корпоративні iнформацiйнi системи, управління проектами інформатизації, електронна комерція, теорія алгоритмів і програм, дискретна математика, об'єктно-орієнтовне програмування, фінансова математика, методи захисту інформації, програмні оболонки, інтелектуальні інформаційні технології, моделювання системних характеристик в економіці, моделювання та управлiння iновацiйно-iнвестицiйними процесами, математичнi моделi трансформацiйної економіки, синергетика, методи статистичної теорії в моделюванні економіки, моделювання економічної динаміки і таке інше.

  На кафедрах факультету є аспірантура, до якої приймаються найбільш здібні студенти.

  Випускники нашого факультету працюють практично у всіх сферах народного господарства. Це – виробництво, торгівля, банківське і страхове діло, фінанси і податки, органи державного управління, акціонерні компанії, інвестиційні фонди, фінансові, валютні і товарні біржи, займають посади головних бухгалтерів, аудиторів, фінансових директорів. і таке інше.

  На факультеті діє ефективна система студентського самоврядування. Багато студентів приймає участь у наукових конференціях і олімпіадах як на рівні університету, так і на конференціях, які проводяться провідними вузами країни.

  Найкращі студенти факультету постійно приймають участь в програмах Work Travel, а також виїзжають на навчання в ВНЗ інших країн по обміну.

  Студенти факультету приймають активну участь у щорічних оглядах-конкурсах художньої самодіяльності, займаючи призові місця. Це - «Студосінь», «Студвесна», „Міс ОНЕУ” і „Містер ОНЕУ”, а також у інтелектуальні ігри – „Що, де, коли” та „Брейн-ринг”.

  Студенти факультету приймають активну участь у спортивному житті університету. Це практично всі види спорту – гімнастика, легка атлетика, футбол, гандбол, баскетбол, шахмати і інші. Наші спортсмене неодноразово займали перші місця практично у всіх видах спорту.

  Деканат факультету і його актив завжди готові допомогти Вам в рішенні питань вибору майбутньої професії.


Успенська 91, к.305
724-07-38, 725-69-01
uef http://uef.oneu.edu.ua
 • Кафедри факультету
 • Розклад занять
 • Наші випускники

  Бучацький І. А.
  Директор ТОВ «БІАпром»

  Бучацька А. Є.
  Головний бухгалтер ПП «Паркінг»

  Лисенко В. В.
  Комерційний директор ВАТ «Гостомельський склозавод»

  Лисенко О. В.
  Заступник головного бухгалтера Комерційного банку «Металург» (м. Запоржжя)

  Савіч Н. В.
  Керівник фінансового департаменту Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє»

  Павловська Н. П.
  Заступник головного бухгалтера ВАТ «Фармація»

  Павловський В. В.
  Фінансовий інспектор УВД в Одеській області

  Романенко І. Г.
  Заступник головного бухгалтера Судноремонтного заводу (м. Рига)

  Бронецька О. К.
  Генеральний директор Чорноморського головного морського агентства «Інфлот»

  Дубенко Л. М.
  Заступник головного бухгалтера Чорноморського головного морського агентства «Інфлот»

  Борисенко Т. О.
  Головний бухгалтер ТОВ «Лондонська школа англійської мови в Одесі»

  Чимбер С. С.
  1-й заступник директора ТОВ «Дунайсудосервіс»

  Гайдуковіч Д. С.
  Начальник Управління маркетингової політики і реклами АБ «Південній»

  Вугельман П. В.
  Депутат Одеської міської Ради депутатів трудящих, Директор Бізнес-центру м. Одеси

  Кривошеїн Є. М.
  Директор ТОВ «Ліберті А», Засновник ПП «Камбуз»

  Большакова О. В.
  Головний бухгалтер ТОВ «Дізайн Італьяно»

  Садолюк Г. В.
  Головний бухгалтер ТОВ «Дистрібюторський центр «Інжпроект»

  Руснак А. Ю.
  Заступник начальника управління експлуатації газового господарства м.Одеси – Начальник абонентської служби ВАТ по газопостачанню та газифікації «Одесагаз»

ONEU LOGO