Кафедра економічного аналізу

Волкова
Нина Анатолиевна 
зав. кафедрой
к.э.н., доцент

 

Кафедра економічного аналізу веде свою історію від кафедри аналізу господарської діяльності, заснованої у 1966 році. Ще у післявоєнні роки у Інституті народного господарства розпочалась підготовка кадрів зі спеціальності “Оперативна техніка і облік в Державному банку”. Це сприяло підвищенню рівня організації та методичного забезпечення навчального процесу, розвитку науково-дослідної роботи в галузі теорії бухгалтерського обліку, економічного контролю і управління виробничо-фінансовою діяльністю в галузях народного господарства.

Магістерська програма кафедри економічного аналізу « Аналіз бізнес – процесів у підприємництві»

Партнери: Спільне  українсько – німецьке підприємство «ТТВ-ДОМ» ЛТД;

Спільно з кафедрою бухгалтерського обліку та аудит щорічно проводиться:

– Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції» ;

– Міжнародна студентська науково – практична інтернет-конференція «Напрями розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації».

 

Проблематика наукових досліджень: 

„Аналітичний інструментарій дослідження бізнес – процесів на мезо- та мікрорівні”

 1. Договори про співробітництво із закордонними організаціями :

Молдавская экономическая академия. Департамент «Бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ» – 02.01.2018 – 02.01.2023 р.

Садовська
Наталя Леонідівна

старший лаборант

щщ

Кравець
Дар’я Дмитрівна

Аспірантка кафедри економічного аналізу

дд

Ніколов
Олександр Павлович

Аспірант кафедри економічного аналізу

 1. Підготовка молодших бакалаврів за ОП «Облік і оподаткування» здійснюється на базі двох кафедр – кафедри бухгалтерського обліку та аудиту та кафедри економічного аналізу

Переваги навчання за ОП «Облік і оподаткування» рівня молодшого бакалавра:

– для вступу необхідні 2 сертифікати ЗНО;

– здобуття початкового рівня вищої освіти у профільному університеті, який є лідером на Півдні України з підготовки фахівців економічного спрямування;

– можливість продовжити навчання в університеті та отримати ступінь бакалавра, магістра, доктора філософії;

– широкі перспективи працевлаштування під час навчання і по закінченню навчання на ОП;

– можливості поєднувати навчання та роботу;

– якісний склад професорсько-викладацького складу, що працює на ОП і забезпечує високий рівень викладання фахових дисциплін.

 

 1. Підготовка бакалаврів за ОП «Облік і оподаткування» здійснюється на базі двох кафедр – кафедри бухгалтерського обліку та аудиту та кафедри економічного аналізу

Переваги навчання за ОП «Облік та оподаткування» бакалаврського рівня:

– корисна з практичної точки зору, сучасна та цікава програма підготовки;

– відповідність програми Міжнародним сертифікаційним програмам підготовки бухгалтерів і аудиторів, визнаних у світі, зокрема: АССА (Британський інститут присяжних бухгалтерів), СІМА (Інститут привілейованих бухгалтерів Великобританії) з можливістю отримати зарахування предметів, що вивчені в ОНЕУ, для отримання дипломів АССА та СІМА протягом всього подальшого професійного шляху;

– широкі перспективи працевлаштування в підприємствах всіх галузей економіки, організаціях, установах, державних органах, міжнародних аудиторських фірмах тощо;

– навчання на базі навчально-тренінгових підприємств з використанням сучасного прикладного забезпечення в сфері обліку, аудиту, управління;

– активний обмін знаннями у режимі реального спілкування з сертифікованими викладами кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, що мають значний практичний досвід роботи, є аудиторами, професійними бухгалтерами, фінансовими директорами, а також з іншими запрошуваними до співробітництва фахівцями-практиками;

– гарантоване працевлаштування після завершення підготовки на ОП, а також можливість поєднувати роботу за фахом під час навчання;

– залучення студентів до участі в міжнародних проектах та інші.

 1. Підготовка магістрів за ОП «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» здійснюється кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту та економічного аналізу.

Аналіз розвитку ринку праці вказує на те, що в сучасний період суттєво зростає попит на висококваліфікованих фахівців у сфері обліку і аудиту, які вміють приймати обґрунтовані управлінські рішення в сфері фінансів, здійснювати аудиторську діяльність самостійно або в складі міжнародних і вітчизняних аудиторських фірм, володіють широкими знаннями і практичними навичками, необхідними для керівної роботи в сфері обліку, аудиту, оподаткування.

Навчання в магістратурі за освітньою програмою кафедри бухгалтерського обліку та аудиту дозволяє отримати конкурентоспроможну професію, яка відкриває широкі можливості швидкого кар’єрного зростання в Україні та світі.

Підготовка магістрів за ОП «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» здійснюється кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту та економічного аналізу

Основні переваги навчання за ОП «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» магістерського рівня:

– поглиблена фахова програма підготовки, що передбачає оволодіння знаннями і навичками в межах дисциплін, що мають чітко виразну практичну спрямованість і відображають сучасні міжнародні тенденції розвитку обліку, аудиту і оподаткування;

– можливість отримати 5 зарахувань дисциплін для отримання диплому всесвітньо визнаної Міжнародної сертифікаційної програми підготовки бухгалтерів і аудиторів АССА (Британський інститут присяжних бухгалтерів), а також шляхом здачі одного іспиту на англійській мові отримати диплом СІМА Інституту привілейованих бухгалтерів Великобританії;

– можливість здійснити зарахування предметів, що вивчають на освітній програмі в системі атестації аудиторів України для отримання сертифікату аудитора;

– якісна підготовка фахівців з урахування компетентнісного і студентоцентрованого підходу, що передбачає широкі можливості вибору дисциплін фахового спрямування з урахуванням інтересів здобувачів і потреб ринку праці;

– оволодіння в ході підготовки широким набором soft-skills, необхідних для роботи в умовах сучасного бізнес-середовища, а також методиками прийняття ефективних управлінських рішень у сфері обліку, аудиту, фінансів, оподаткування;

– залучення до викладання на ОП сертифікованих аудиторів; викладачів-докторів і кандидатів наук; фахівців-практиків, що мають сертифікати АССА, САР; осіб, що пройшли міжнародні стажування в провідних закладах вищої освіти Європи і США тощо;

– після завершення навчання у магістратурі студенти можуть обіймати керівні посади фінансових директорів, головних бухгалтерів на підприємствах всіх форм власності, видів діяльності і організаційно-правових форм, працювати в міжнародних аудиторських фірмах, фіскальних органах, органах державного управління тощо.

 

 1. Підготовка докторів філософії (PhD) за ОНП «Облік і оподаткування»здійснюється на базі кафедри бухгалтерського обліку та аудиту та економічного аналізу.

Метою ОНП є підготовка фахівців вищого рівня кваліфікації, здатних формулювати і розв’язувати наукові та практичні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір, які успішно виконали та захистили власні наукові дослідження у спеціалізованій вченій раді.

Перевагами ОНП «Облік і оподаткування» підготовки докторів філософії є наступні:

– можливість займатися активними науковими дослідженнями в сфері обліку, аудиту, оподаткування в поєднанні теорії і практики;

– використання у навчальному процесі сучасних методів навчання, таких як: обґрунтування проєктів прийняття ефективних управлінських рішень; проведення наукових досліджень; вирішення кейсів з методики викладання та інноваційних технологій в педагогіці;

– вивчення дисциплін, що охоплюють дискусійні і значущі з наукової і практичної точки зору питання щодо тенденцій розвитку обліку, аудиту, оподаткування в умовах глобалізації;

– можливість залучення до наукових досліджень кафедри і ознайомлення з світовим досвідом проведення наукових розробок, з підготовкою публікацій  англійською мовою;

– широкі перспективи участі у міжнародних програмах мобільності, а також програмах міжнародного співробітництва в межах проекту CESEENet (Central, East and South-East Eurorean PhD Network) тощо.

 

 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

«Облік і оподаткування» «Облік і аудит» «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» «Облік і оподаткування»
Рівень освіти початковий рівень

(короткий цикл)

вищої освіти

перший рівень

(повного циклу)

вищої освіти

другий рівень

(повного циклу)

вищої освіти

третій (освітньо-науковий) рівень
Освітній ступінь молодший бакалавр бакалавр магістр доктор філософії
Кваліфікація молодший бакалавр обліку і оподаткування бакалавр обліку і оподаткування магістр обліку і оподаткування доктор філософії обліку і оподаткування
Термін навчання і передумови 2 роки

(на основі повної загальної середньої освіти)

4 роки

(на основі повної загальної середньої освіти)

1 рік 4 місяці (на основі першого рівня вищої освіти) 4 роки (на основі освітнього ступеня «магістр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»)
Опис Програма орієнтована на фундаментальну теоретичну та базову практичну підготовку фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування», що дасть змогу здобувачам освітньої програми бути конкурентоспроможними на ринку праці та відповідати вимогам роботодавців сьогодення незалежно від організаційно- правової форми та форми власності підприємства. Структура програми передбачає оволодіння базовими  знаннями та навичками щодо здійснення обліку, аудиту, контролю, аналізу та оподаткування підприємств та інших суб’єктів господарювання.

Програма акредитована в АССА і СIMA.

Навчання на ОП формує здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

Програма передбачає оволодіння поглибленими  знаннями та навичками з обліку, аудиту, аналізу та оподаткування підприємств та інших суб’єктів господарювання, формування вмінь проведення наукових досліджень у цих напрямах

Програма орієнтована на прикладні аспекти діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування.

ОП акредитована в Міжнародних професійних організаціях – Британському інституті присяжних бухгалтерів (АССА) і СIMA (Привілейований інститут управлінських бухгалтерів, Великобританія).

Успішне проходження навчання за ОП дозволяє зарахувати 5 в межах програми міжнародної сертифікації АССА, а також зарахувати предмети в системі атестації аудиторів України відповідно до вимог Порядку зарахування теоретичних знань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 01 червня 2020 року № 256, зареєстрованого в Мінюсті України 22 червня 2020 р. за № 547/34830.

Програма орієнтована на освітньо-наукові та теоретико-прикладні аспекти діяльності фахівців у сфері обліку та оподаткування. Програма дає змогу аспірантам самостійно обирати ряд дисциплін професійного спрямування, які адекватно співвідносяться з напрямом їх дисертаційних досліджень.

 

Педагогічна практика дозволяє набути практичних навичок викладацької роботи майбутніх докторів філософії, які необхідні для викладання дисципліни за профілем отриманої спеціальності у вищих навчальних закладах. Поєднання педагогічної практики та дослідницької складової сприяє розвитку аналітичних навичок та педагогічної майстерності аспірантів.

 

Підготовка докторів філософії (PhD) за ОНП «Облік і оподаткування»здійснюється на базі кафедри бухгалтерського обліку та аудиту та економічного аналізу

АНКЕТА для опитування стейкхолдерів

АНКЕТА для опитування роботодавців

АНКЕТА для опитування академічної спільноти

АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти

АНКЕТУВАННЯ

Назва Результат
Молодші бакалаври
1.       АНКЕТА для опитування стейкхолдерів

2.       АНКЕТА для опитування роботодавців

3.       АНКЕТА для опитування академічної спільноти

4.       АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти

 

Бакалаври
1.  АНКЕТИ для опитування здобувачів вищої освіти

2. АНКЕТИ для випускників та представників ринку праці (роботодавців) 

3. АНКЕТИ  науково-педагогічних працівників, долучених до викладання на ОП

4.

 

Магістри
1.

2.

3.

4.

 

Аспіранти
 1. АНКЕТИ для опитування аспірантів 
 2. АНКЕТИ  для випускників та представників ринку праці (роботодавців) 
 3. АНКЕТИ науково-педагогічних працівників, долучених до викладання на ОНП

 

ОПП 071 «Облік і оподаткування» (молодший бакалавр) 2019 ПРОЄКТ

ТАБЛИЦЯ пропозицій та зауважень стейкхолдерів до Проєкту ОПП 071 «Облік і оподаткування» (молодший бакалавр), що знаходилася на громадському обговоренні у період з 01.03.2019 по 01.04.2019рр.

ОПП 071 «Облік і оподаткування» (молодший бакалавр) (Оновлення 2020) ПРОЄКТ

ТАБЛИЦЯ пропозицій та зауважень стейкхолдерів до Проєкту ОПП 071 «Облік і оподаткування» (молодший бакалавр), що знаходилася на громадському обговоренні у період з 01.03.2020 по 01.04.2020рр.

ОПП 071 «Облік і оподаткування» (молодший бакалавр) (Оновлення 2021) ПРОЄКТ

Відгуки стейкхолдерів на ОПП 071 «Облік і оподаткування» (молодший бакалавр):

 1. рецензія стейкхолдера_Митрофанова М. В.
 2. рецензія стейкхолдера_Терновського Ю. Г.

Відгуки стейкхолдерів на ОПП 071 «Облік і оподаткування» (PHD):

 1. рецензія стейкхолдера_Гура Н.О.
 2. рецензія стейкхолдера_Пилипенко/ Пилипенко001
 3. рецензія стейкхолдера_Ткач
 4. рецензія стейкхолдера_Шилова Т.О./Шилова001
 5. рецензія стейкхолдера_Назарова

Список стейкхолдерів:

Роботодавці:

ТОВ «СПЕЦІЇ-ОДЕСА»

ТОВ «Менада»

ТОВ “Центр керування проектами”

Консалтингова група «Свої люди»

ТОВ «Аудиторська компанія “Куланов енд Ко”»

Територіальне управління Рахункової палати Рахункова палата по Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополю (у м. Одеса)

ТОВ «Бєлнет»

ТОВ «Ліманет»

ТОВ «Лакоса»

Видання професійної газети «Все про бухгалтерський облік»

ТОВ «Ремсервіс»

ТОВ «ЛК «ЕКОЛІЗИНГ»

ТОВ «Гравита-С»

Кравець Д.Д. – аспирантка кафедри економічного аналізу;

Нікітінкький Олександр – заст. Начальника Головного управління ДФС у Херсонський області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, полковник податкової міліції;

Зяць Олександр Вікторович – директор ТОВ «Торговий Дім Фоветта»;

Беспалько Оксана Олегівна – гол. бухгалтер ДП «Би єнд Вай»;

Льодина Наталія Василівна – гол. бухгалтер ТОВ «ТІС – контейнерні поїзди»;

Мороз Євген – бухгалтер елеватора м. Кілія;

Ценра Максим  – гол. бухгалтер ТОВ «Лана –трейдинг»

Волчек Г. – к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

15 червня 2022 р. Кравець Дар’я Дмитрівна, аспірантка PHD за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» кафедри економічного аналізу,відвідала лекцію нобелівського лауреата

Джеймсона Джозефа Хекмана,

який отримав премію з економіки 2000 року «за розробку теорії і методів аналізу селективних вибірок». Тематикою зустрічі було виявлення впливу державного добробуту на нерівність та соціальну мобільність. Цікавим було порівняння двох країн, таких як США і Данія, спостерігання за тенденцією міграції населення з Європи до США, як тенденція прояву соціального ліфту. Поєднання різних математичних методів аналізу, економічних явищ та соціальних тенденцій зробило цю лекцію цікавою для кожного слухача.

У 2021 році  ( рік 100- річчя ОНЕУ) кафедра економічного аналізу відзначає 55  річницю свого створення.

ВІТАЄМО!

30.06.2021 проведено науково – методичний семінар із стейкхолдером  д.е.н., проф., зав. кафедри статистики та економічного аналізу Національного університету біоресурсів  і природокористування України Лазарішиною І.Д.

20.03 2021 у рамках днів відкритих дверей ОНЕУ

School WeekEnd ONEU

 на факультеті «Менеджменту, обліку та інформаційних технологій, кафедрою економічного аналізу проведено

офф-лайн ділову гру для учнів на тему :

«Аналіз прибутковості підприємства»

З метою дотримання вимог компетентністного підходу до навчального процесу та підвищення практичних навичок кафедрою економічного аналізу  проведено круглий стіл за участю

директора ТОВ «КВ СТІЛ Україна» Бодня В.В.

зі студентами 3, 4 курсів бакалаврського рівня навчання факультету «Менеджменту, обліку і інформаційних технологій»

на тему: «Сучасні вимоги стейкхолдерів до спеціалістів з обліку та аналізу», який відбувся 12 квітня 2021 року за допомогою системи ZOOM

2-10 жовтня 2018 р. проводилося підвищення кваліфікації співробітників Південного офісу Держаудитслужби за курсом «Аналіз господарської діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки» (78 годин) (викладачі: к.е.н., доц.Волкова Н.А., к.е.н.,доц.. Семенова К.Д., к.е.н., доц.. Гайдаєнко О.М.)

Конференції проведені кафедрою:

-V Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції» Одеса, ОНЕУ,18 травня 2017 року

-VІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції» Одеса, ОНЕУ, 24 травня 2018 року

-VІІ Міжнародна науково-практична конференція: «Перспективи розвитку обліку, контролю та  аналізу в контексті євроінтеграції»., Одеса, ОНЕУ, 23 травня 2019.

-VІІІ Міжнародна науково-практична конференція: «Перспективи розвитку обліку, контролю та  аналізу в контексті євроінтеграції»., Одеса, ОНЕУ, 21 травня 2020.

-III міжнародна студентська науково-практична інтернет-конференція «Напрямки розвитку обліку, контролю і аналізу в умовах глобалізації» (20.04.2017р.)

-Студентська конференція присвячена 70-річчю ОЕФ і 50-річчю кафедри бухгалтерського обліку «Актуальні проблеми економічного розвитку України»

-Міжкафедральна міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю і аналізу в контексті євроінтеграції» присвячена 70-річчю ОЕФ, 2016.

-Міжнародна науково-практична конференція – «Перспективи розвитку обліку, контролю і аналізу в контексті євро -Інтеграція» присвячена 95-річчю ОНЕУ, травень 2016р.

Науково-практичні студентські конференції ОЕФ- «Проблеми економічного розвитку України на сучасному етапі» квітень 2016р.

II міжнародна студентська науково-практична Інтернет конференція – «Напрямки розвитку обліку.контролю і економічного аналізу в умовах глобалізації» квітень 2016р.)

Міжкафедральні круглі столи:

-«Професійні компетенції як залог успіху майбутніх аудиторів» Стоянова Н.М. – начальник відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспортних послуг (Південний офіс Держаудитслужби України) (22.02.2019)

-«Сучасні вимоги до професії бухгалтер» Льодина Наталія  Василівна – гол. бухгалтер Одеського логістичного центру групи компаній «ТІС» і студентами 4,5 курсів факультету Менеджменту, обліку та іт-технологій        ( 10.12.2019)

-«Реалізація фахових компетентностей у сфері Державного аудиту» за участю начальника Південного офісу Держаудит служби Муратова О.М. ( 4.12.2018)

-Інноваційні технології взаємозв’язку вищої школи і роботодавців », модератор Доктор Ніклас Рюфер, університет Манчестер гейми (Німеччина), вересень 2017.

-«Культура і встановлення корпоративної поведінки в умовах ринкового середовища» квітень 2016р.

-«Практичні аспекти формування професійних компетенцій бухгалтерів – аналітиків» грудень 2015р. «Ринковий потенціал, як основний фактор підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств» (директор к.е.н., доцент Коверда А.В. навколишнім середовищем “ТТВ-ДОМ» 16.12.2016р.)

-«Як за допомогою цифр зробити щасливим гостя або в ролі обліку і аналізу в готельному бізнесі» (Керуючий компанією ТУР-ліга Фазіль Аскеров 11.04.2017г.)

-«Професійні навички, як основа для вдалого працевлаштування» (деканат ОЕФ, заст.начальника відділу митниці по боротьбі зі злочинністю Назаров В.А., арбітражний керуючий Одеської області Сниткина І.А.)

-«Ринковий потенціал, як основний фактор підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств» (директор к.е.н., доцент Коверда А.В. навколишнім середовищем “ТТВ-ДОМ», 2016.

-Зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» (29 листопада 2017.)

Заплановано:

З метою дотримання вимог компетентністного підходу до навчального процесу та підвищення практичних навичок планується проведення круглого столу зі студентами 4,5 курсів факультету Менеджменту, обліку та іт-технологій на тему: «Професія бухгалтер-аналітик: реалії та перспективи» за участю директора ТОВ « Торговий Дім Фоветта» Заяц Олександра Вікторовича , який відбудеться    у листопаді ( грудні)   2020 року за адресою м. Одеса, Пушкінська 26, аудиторія 214.


Кафедра проводить міжкафедральні семінари.

Кафедра економічного аналізу 9 грудня 2015 проводила зустріч фахівців в області бухгалтерського обліку та економічного аналізу зі студентами обліково-економічного факультету. Тема зустрічі “Першочергові компетенції з обліку і аналізу, якими повинен володіти випускник під час співбесіди з роботодавцем”.

Запрошують особи:

Випускник Одеського національного економічного університету 1980 року – головний бухгалтер зернотрейдерської компанії ТОВ “B & Y” Беспалько Оксана Олегівна

Випускник Одеського національного економічного університету 2014 року – заст. головного бухгалтера ТОВ “Чайка” Мазурак Станіслав Станіславович

вул. Пушкінська, 26, к. 201

ea@oneu.ukr.education

+38 067 48 30 697