Кафедра економічного аналізу

Волкова
Ніна Анатоліївна
завідуюча кафедрою
к.е.н., доцент

Кафедра економічного аналізу веде свою історію від кафедри аналізу господарської діяльності, заснованої у 1966 році. Ще у післявоєнні роки у Інституті народного господарства розпочалась підготовка кадрів зі спеціальності “Оперативна техніка і облік в Державному банку”. Це сприяло підвищенню рівня організації та методичного забезпечення навчального процесу, розвитку науково-дослідної роботи в галузі теорії бухгалтерського обліку, економічного контролю і управління виробничо-фінансовою діяльністю в галузях народного господарства.

В умовах об’єктивної необхідності в удосконаленні аналізу господарської діяльності, як однієї із функцій управління, з одного боку, і як економічної науки з іншого виникла потреба у наукових дослідженях з теоретичних основ аналізу господарської діяльності та методики практичної аналітичної роботи. Ці завдання були покладені на нову кафедру аналізу господарської діяльності, яка була створена перед початком 1966-1967 навчального року за рішенням вченої ради інституту. Завідуючим нової кафедри призначили відомого фахівця, автора багатьох наукових і методичних праць з аналізу господарської діяльності, доцента, згодом професора Марка Романовича Ковбасюка. Далі кафедру очолюють: з 1971-1973 роки – професор Палій В.Ф., з 1974-1976 роки – доцент Романенков Д.Ф., з 1977 – 1983 роки – доцент Сосновський А.В., з 1984-1986 роки – доцент Фомін Ф.Ф., з 1987-1991 роки доцент, потім професор, Ковальов А.І., з 1991-2008 роки – професор Сосновський А.В., з 2008-2012 роки – доцент Волкова Н.А., з 2013 по 2014 роки – професор Дрозд І.К., з 2014- по 1 жовтня 2015 року – професор Лоханова Н.О., з 2 жовтня 2015 року – доцент Волкова Н.А. На сьогодні викладацький склад кафедри сформований з висококваліфікованих викладачів, серед яких 1 доктор економічних наук, 9 кандидатів економічних наук, 7 доцентів, 1 старший виклад, а також 4 аспіранта. Уся методична робота кафедри направлена на підвищення якості підготовки висококваліфікованих економістів-аналітиків. За останні роки колективом викладачів кафедри було підготовлено та надруковані 3 монографії, навчальних посібника для студентів і викладачів економічних спеціальностей з грифом МОНУ та більш ніж 80 методичних вказівок для студентів усіх форм навчання. Викладання всіх дисциплін ведеться з використанням інтерактивних методів навчання. Широко застосовується дистанційні форми начання.

Кафедра економічного аналізу функціонує на обліково – економічному факультеті і готує фахівців вищої освіти за програмою бакалаврів, спеціалістів та магістрів з економіки. Навчальний план передбачає викладання дисциплін, засвоєння яких забезпечує майбутнім фахівцям знання з питань аналізу діяльності суб’єктів традиційних та нових форм господарювання, аналітичної оцінки ефективності діяльності підприємств та ефективності використання їх виробничих та фінансових ресурсів, оцінки рівня конкурентоспроможності, фінансового ризику, економічної безпеки діяльності суб’єктів господарювання та ін.

На кафедрі економічного аналізу викладається 14 актуальних дисциплін: економічний аналіз; аналіз господарської діяльності в галузях народного господарства; фінансовий аналіз; організація і методика економічного аналізу; ; стратегічний аналіз; моделі і методи прийняття рішень;  основи наукових досліджень та методика викладання економічних дисциплін; управлінський аналіз; аналіз господарської діяльності підприємств туризму; аналіз діяльності підприємств готельного і ресторанного господарства, обліково-аналітичне забезпечення управління фінансами підприємства, аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень, економічний аналіз за видами діяльності.

Садовська
Наталія Леонідівна

Старший лаборант

Тарахтій
Дар’я Дмитрівна

Лаборант

Наукова діяльність  кафедри здійснюється за такими напрямами: виконання комплексної науково-дослідної теми, виконання госпрозрахункових тем, участь викладачів у роботі наукових конференціях, підготовка монографій, підручників та навчальних посібників, підготовка кандидатських дисертацій аспірантами та здобувачами, науково-дослідна робота студентів використовується під час написання випускних робіт з метою поліпшення складових наукової новизни проведених ними досліджень.

Особливу увагу кафедра приділяє науковому напряму, який пов’язаний з підвищенням ефективності виробничо-фінансової діяльності підприємств різних галузей економіки. Зокрема у розрізі нової на 2018-2022 роки держбюджетної теми: «Аналітичний інструментарій дослідження бізнес процесів на мезо- та мікро рівні» викладацький склад кафедри займається проблематикою розробки багатоваріантної стратегії розвитку харчопереробних та сільськогосподарських підприємств, досліджує особливості аналізу комплексної діяльності підприємств на мезо- та мікро рівні, банківської справи, вивчає економічні аспекти функціонування підприємств готельного господарства, ресторанного та виставкового бізнесу та інше.

Монографії:

– Сучасні проблеми розвитку економічного аналізу як інструменту ефективності діяльності, за редакцією к.е.н.,доцента Волкової Н.А. 2012р.та колектива кафедри

– Аудит фінансових результатів, д.е.н.,професор Дрозд І.К.,2015р.

-Організація і методика аудиту, д.е.н.,професор Дрозд І.К. , 2014р.

-Аналітичні методи дослідження конкурентноздатності суб’єкті господарювання, за редакцією редакцією   к.е.н.,доцента    Волкової Н.А. 2017р. та колектива кафедри

Навчальні посібники:

 1. Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень: Навчальний посібник для бакалаврів, магістрів та спеціалістів усіх напрямків підготовки / Р.М. Волчек, А.Л. Коляда, А.В. Коверда. – Одеса, ОНЕУ. – 2016 – 105 с.    
 2.  Економічний аналіз: Навч. посібник. За ред. Волкової Н.А./ Н.А. Волкова, Р.М. Волчек, О.М. Гайдаєнко та ін. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт. – 2015. – 310с.  
 3. Волкова Н. А., Подвальна Н. Е. Організація та методика економічного аналізу: Навч. посібник. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт. – 2012. – 267 с.    
 4. Організація та методика економічного аналізу: Навчальний посібник для бакалаврів всіх напрямків підготовки. – Одеса, ОДЕУ. – 2010 – 351 с.
 5.  Экономический анализ : Учебное пособие для студентов – иностранцев всех форм обучения , всех специальностей. – Одесса , ОНЭУ. – 2014 – 220
 6. Управлінський аналіз. Навчальний посібник за редакцією к.е.н. доцента Гайдаенко О.М., к.е.н. доцента Шевчук Н.С.-Одеса,ОНЕУ, 2015

Capital structure assessment of efficiency and definition of optimum for specific enterprise relationship between own and borrowed capital make possible to estimate financial risk, to which enterprise is subjected in the process of its activity, and to create necessary level of financial safety in future. To peculiarities of crisis manifestation belong inconsistency of mix and structure of production and financial resources for achievement of strategic aim. Looking for ways of optimization of manufacturing expenditure in modern conditions it is necessary to consider as factor of cost-effectiveness rising and working efficiency of enterprises, provision of its stability in market environment, extension of possibilities of intraproductive restructuring as for changing of markets conditions of product distribution. That is why solution of set scientific problematic today has special actuality.

Taking into account forecited, higher-education teaching personnel of business economics chair of Odessa State Economical University made an aim for themselves – to carry out investigation of process of efficiency of manufacturing and financial resources on business enterprises and to develop comprehensive program as for its optimization, and also to implement the system of financial safety to activity of business enterprises being investigated.

According to set goal, it is foreseen to complete the following tasks:

 • to study special organizational and legal considerations of technical-technological and financial and economic peculiarities of business enterprises of industrial, trade, agriculture and tourist’s branches;
 • to define conditions of business enterprises activity in macro and micro environment; to carry out comprehensive analysis of operating expenses of business enterprise of indicated branches of national economy;
 • to develop strategic measures as for optimization of manufacturing programs of its enterprises;
 • to evaluate business environment of business enterprises (to define possibilities of turnover, reduction of duration of financial cycle, cost effectiveness acceleration, etc.;
 • to carry out cost-effectiveness analysis of business capital;
 • to give an estimate to level of cost of financing facilities, which connected with use of various financing sources ( to define possibilities of reduction of entrepreneurial and financial risk).

Black box ( object of researches)this is business enterprises of industrial, trade, agriculture and tourist’s branches.

Scope of research is development of controlling mechanism of profile of manufacturing and financial resources in the system of financial safety of business enterprise.

Overview of possibilities of applied implementation of scientific and R&D deliverables on basis of economic agreements. Managing of financial condition of business enterprises requires optimization of level of its capital resources. In the process of management of financial resources profile it is necessary to use analysis procedures, which take into account specific industry characteristics of business enterprise, such as seasonality of production, competition on market. Increasing of financial potential carries out for provision of quality changes as part of other elements of economic potential. Which provides new possibilities for economic grows of business enterprises. In the current context position of business enterprise is being specified not only by its financial position, but also by its potential, that is by ability to develop in unstable highly competitive environment. It is foreseen, that future researches will be pointed to detailed characteristic of the main components of financial status of business enterprises, development of estimation procedure of its level and provision strategy taking into account industry-specific.

Possible benefits in business enterprises and organizations of region consists of profit mark-up,enhancement of efficiency of business. Provision of competitiveness and investment attractiveness of business enterprise is possible due to development of competitive strategy, implementation of effective strategic management, in particular manufacturing and financial resources of business enterprise. Possible benefits is being expected in connection with implementation of recommendations as for acceleration of turnover, rise in profitability, deceleration entrepreneurial and financial risks.

Конференції проведені кафедрою:

 III міжнародна студентська науково-практична Інтернет- конференція « Напрями розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах глобалізації» (20.04.2017р.)

 Студентська конференція присвячена 70-річчю ОЕФ та 50-річчю кафедри бухгалтерського обліку «Актуальні проблеми економічного розвитку України»

 Міжкафедральна міжнародна  науково-практична  конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті евроінтеграції» присвячена 70-річчю  ОЕФ, 2016р.

– Міжнародна науково-практична конференція – «Перспективи розвитку обліку, контролю,та аналізу в контексті євро -інтеграції» присвячена 95-річчю ОНЕУ, травень 2016р.

Науково-практичні студентські конференції ОЕФ-«Проблеми економічного розвитку України на сучасному етапі» -квітень 2016р. – .

II міжнародна студентська науково-практична Інтернет конференція  –  «Напрями розвитку обліку.контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації» -квітень 2016р.)

Міжкафедральні круглі столи :

Інноваційні технології взаємозв’язку вищої школи та роботодавців»,модератор  Доктор Ніклас Рюфер, університет Ман гейму (Німеччина),вересень 2017р.

– «Культура та встановлення корпоративної поведінки в умовах ринкового середовища» -квітень 2016р.

– «Практичні аспекти формування професійних компетенцій бухгалтерів – аналітиків»-грудень 2015р. «Ринковий потенціал, як основний чинник підвищення конкурентоспроможності торгівельних підприємств» (директор к.е.н., доцент Коверда А.В. СУНС «ТТВ-ДОМ» 16.12.2016р.)

«Как с помощью цифр сделать счастливым гостя или о роли учета и анализа в гостиничном бизнесе» (Управляющий компанией ТУР-лига Фазиль Аскеров     11.04.2017г.)

-«Професійні навички, як основа для вдалого працевлаштування»   (деканат ОЕФ, зам.начальника відділу таможні по боротьбі  зі злочинністю Назаров В.А. , арбітражний керуючий Одеської області Сніткіна І.А.)   

-«Ринковий потенціал, як основний чинник підвищення конкурентоспроможності торгівельних підприємств» (директор к.е.н., доцент Коверда А.В. СУНС «ТТВ-ДОМ», 2016р.

Зміни у Законі України: «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» (29 листопада 2017р.)

Кафедра проводить міжкафедральні семінари.

Кафедра економічного аналізу 9 грудня 2015 року проводила зустріч фахівців у галузі бухгалтерського обліку та економічного аналізу із студентами обліково-економічного факультету. Тема зустрічі “Першорядні компетенції з обліку та аналізу, якими повинен володіти випускник під час співбесіди із роботодавцем”.

Запрошувані особи:

Випускник Одеського національного економічного університету 1980 року – головний бухгалтер зернотрейдерської компанії ТОВ “B &Y” Беспалько Оксана Олегівна

Випускник Одеського національного економічного університету 2014 року – зам. головного бухгалтера ТОВ “Чайка” Мазурак Станіслав Станіславович

11 грудня 2015 року кафедра проводила англомовний семінар на тему “MODERN METHODS OF ANALYTICAL SUPPORT OF MANAGEMENT OF EFFECTIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE” . Доповідач: викладач Коляда Анастасія Леонідівна

Кафедра активно проводить профоріентаційну роботу. За рік викладачі відвідали  школи №50,122,25,20,4,35, Приморський ліцей, Автодорожній технікум,коледж готельно-рестораного бізнесу.

З ціллю розвитку навиків фінансової грамотності у учнів 10 та 11 класів проведена гра під назвою «Грошовий поток» в школі №50 та Приморському ліцеї.

Кафедра економічного аналізу має гарні традиції організаційно-методичної, наукової і виховної роботи й добрі перспективи подальшого розвитку.

На кафедрі діє  магістерська програма:  «Аналіз бізнес-процесів в системі управління»

Магістерська програма дозволяє сформувати компетенції по практичному використанню та удосконаленню сучасних методів аналізу з метою виявлення проблемних аспектів діяльності підприємств різних галузей економіки.

Опанування повним курсом магістерської програми дозволяє працювати: керівниками, бухгалтерами-аналітиками, фінансовими аналітиками підприємств, установ, фірм та організацій різних форм власності.

Тематика магістерських  робіт:

 • Облік, аудит та аналіз фінансових результатів;
 • Обліково-аналітичне забезпечення формування та управління власним капіталом;
 • Обліково-аналітична оцінка фінансових результатів;
 • Облік, контроль та аналіз розрахунків з дебіторами і кредиторами: сучасний стан та перспективи розвитку;
 • Обліково-аналітичне забезпечення та аудит ефективності управління засобами у розрахунках;
 • Обліково-аналітичне забезпечення та аудит фінансових результатів діяльності підприємства;
 • Облік, аудит та аналіз операційних витрат;
 • Сучасний стан обліку, аудиту та аналізу руху готової продукції;
 • Обліково-аналітичне забезпечення управління власним капіталом;
 • Облік, аудит та аналіз фінансових результатів: сучасний стан та перспективи розвитку;

На кафедрі ефективно працює аспірантура денної та заочної форми навчання з підготовки висококваліфікованих наукових працівників, та майбутніх викладачів вищих навчальних закладів.

У 2016 році було захищено дві кандидатських дисертації.

вул. Успенська, 91, кім. 404
725-13-60
k.agd@oneu.edu.ua

 • Аналіз господарської діяльності в галузях народного господарства;
 • Міжнародні стратегії розвитку підприємництва;
 • Економічний аналіз;
 • Фінансовий аналіз;
 • Організація і методика економічного аналізу;
 • Стратегічний аналіз;
 • Моделі і методи прийняття рішень;
 • Звітність підприємств;
 • Основи наукових досліджень та методика викладання економічних дисциплін;
 • Аналіз господарської діяльності підприємств туризму.
 • Аналітична оцінка розвитку бізнесу;
 • Обліково-аналітичне управління фінансами підприємства;
 • Аналітичне обгрунтування прийняття управлінських рішень;
 • Організація обліку ;
 • Організація аудиту за МСА;