Кафедра економічного аналізу

Волкова
Ніна Анатоліївна
завідуюча кафедрою
к.е.н., доцент

Наукова діяльність  кафедри здійснюється за такими напрямами: виконання комплексної науково-дослідної теми, виконання госпрозрахункових тем, участь викладачів у роботі наукових конференціях, підготовка монографій, підручників та навчальних посібників, підготовка кандидатських дисертацій аспірантами та здобувачами, науково-дослідна робота студентів використовується під час написання випускних робіт з метою поліпшення складових наукової новизни проведених ними досліджень.

Особливу увагу кафедра приділяє науковому напряму, який пов’язаний з підвищенням ефективності виробничо-фінансової діяльності підприємств різних галузей економіки. Зокрема у розрізі нової на 2018-2022 роки держбюджетної теми: «Аналітичний інструментарій дослідження бізнес процесів на мезо- та мікро рівні» викладацький склад кафедри займається проблематикою розробки багатоваріантної стратегії розвитку харчопереробних та сільськогосподарських підприємств, досліджує особливості аналізу комплексної діяльності підприємств на мезо- та мікро рівні, банківської справи, вивчає економічні аспекти функціонування підприємств готельного господарства, ресторанного та виставкового бізнесу та інше.

 Монографії:

– Теоретико-методичні засади дослідження бізнес-процесів у підприємництві», за редакцією к.е.н., доцента  Волкової Н.А. 2019 р. та колектива кафедри

–  Сучасні проблеми розвитку економічного аналізу як інструменту ефективності діяльності, за редакцією к.е.н.,доцента Волкової Н.А. 2012р.та колектива кафедри

– Аудит фінансових результатів, д.е.н.,професор Дрозд І.К.,2015р.

-Організація і методика аудиту, д.е.н.,професор Дрозд І.К. , 2014р.

-Аналітичні методи дослідження конкурентноздатності суб’єкті

господарювання, за редакцією редакцією   к.е.н.,доцента    Волкової Н.А. 2017р. та колектива кафедри

     Навчальні посібники:

 1. Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень: Навчальний посібник для бакалаврів, магістрів та спеціалістів усіх напрямків підготовки. – Одеса, ОНЕУ. – 2016 – 105 с.
 2. Економічний аналіз: Навч. посібник. За ред. Волкової Н.А./ Н.А. Волкова, Р.М. Волчек, О.М. Гайдаєнко та ін. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт. – 2015. – 310с.
 3. Волкова Н. А., Подвальна Н. Е. Організація та методика економічного аналізу: Навч. посібник. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт. – 2012. – 267 с.
 4. Організація та методика економічного аналізу: Навчальний посібник для бакалаврів всіх напрямків підготовки. – Одеса, ОДЕУ. – 2010 – 351 с.
 5. Экономический анализ : Учебное пособие для студентов – иностранцев всех форм обучения , всех специальностей. – Одесса , ОНЭУ . – 2014 – 220 с .
 6. 6.Управлінський аналіз. Навчальний посібник за редакцією к.е.н. доцента Гайдаенко О.М., к.е.н. доцента Шевчук Н.С.-Одеса,ОНЕУ, 2015
 7. 7.Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень: Навчальний посібник за редакцією  к.е.н. доцента Волчека Р.М., к.е.н.,викладача Коляда  А.Л.-Одеса, 2016
 8. 8.Економічний аналіз за видами діяльності: Навчальний посібник за редакцією к.е.н.,доцента Волкової Н.А. , к.е.н.,доцента Р.М.Волчека, к.е.н., доцента О.М.Гайдаенко –Одеса, ОНЕУ, -2018

Конференції проведені кафедрою:

–    III міжнародна студентська науково-практична Інтернет- конференція « Напрями розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах глобалізації» (20.04.2017р.)

    Студентська конференція присвячена 70-річчю ОЕФ та 50-річчю кафедри бухгалтерського обліку «Актуальні проблеми економічного розвитку України»

 –   міжкафедральна міжнародна  науково-практична  конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті евроінтеграції» присвячена 70-річчю  ОЕФ, 2016р.

–  Міжнародна науково-практична конференція – «Перспективи розвитку обліку, контролю,та аналізу в контексті євро -інтеграції» присвячена 95-річчю ОНЕУ, травень 2016р.

      Науково-практичні студентські конференції ОЕФ-«Проблеми економічного розвитку України на сучасному етапі» -квітень 2016р. – .

      II міжнародна студентська науково-практична Інтернет конференція  –  «Напрями розвитку обліку.контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації» -квітень 2016р.)

Міжкафедральні круглі столи :

Інноваційні технології взаємозв’язку вищої школи та роботодавців»,модератор

Доктор Ніклас Рюфер , університет Ман гейму (Німеччина),вересень 2017р.

– «Культура та встановлення корпоративної поведінки в умовах ринкового середовища» -квітень 2016р.

– «Практичні аспекти формування професійних компетенцій бухгалтерів – аналітиків»-грудень 2015р. «Ринковий потенціал, як основний чинник підвищення конкурентоспроможності торгівельних підприємств»

(директор к.е.н., доцент Коверда А.В. СУНС «ТТВ-ДОМ» 16.12.2016р.)

– «Как с помощью цифр сделать счастливым гостя или о роли учета и анализа в гостиничном бизнесе» (Управляющий компанией ТУР-лига Фазиль Аскеров     11.04.2017г.)

-«Професійні навички, як основа для вдалого працевлаштування»

(деканат ОЕФ, зам.начальника відділу таможні по боротьбі  зі злочинністю Назаров В.А. , арбітражний керуючий Одеської області Сніткіна І.А.)   

-«Ринковий потенціал, як основний чинник підвищення конкурентоспроможності торгівельних підприємств»

(директор к.е.н., доцент Коверда А.В. СУНС «ТТВ-ДОМ», 2016р.

Зміни у Законі України: «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»

(29 листопада 2017р.)

Кафедра проводить міжкафедральні семінари.

11 грудня 2015 року кафедра проводила англомовний семінар на тему “MODERN METHODS OF ANALYTICAL SUPPORT OF MANAGEMENT OF EFFECTIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE” . Доповідач: викладач Коляда Анастасія Леонідівна

В сучасних умовах облік і аудит є інструментами управління, підвищення ефективності господарювання. Знання обліку,                 аналізу та оподаткування дозволяють планувати, аналізувати, контролювати результати діяльності підприємства.

Магістерська програма « Аналіз бізнес-процесів у підприємництві» спрямована на підготовку кваліфікованих спеціалістів з обліку та аналізу.

Ефективність підприємницької діяльності залежить від компетентності та творчої активності управлінських кадрів, глибокого оволодіння ними методами системного комплексного аналізу, за результатами якого розробляють оптимальні шляхи вирішення проблем в умовах ризику і невизначеності, надають рекомендації щодо прийняття правильних управлінських рішень. Тому обов’язком кваліфікованого економіста, фінансиста, бухгалтера, аудитора та інших спеціалістів економічного профілю є володіння в повному обсязі сучасними методами економічних досліджень.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА:

Кафедра активно проводить профоріентаційну роботу. За рік викладачі відвідали  школи №50,122,25,20,4,35, Приморський ліцей, Автодорожній технікум, коледж готельно-рестораного бізнесу.

З ціллю розвитку навиків фінансової грамотності у учнів 10 та 11 класів проведена гра під назвою «Грошовий поток» в школі №50 та Приморському ліцеї.

Кафедра економічного аналізу має гарні традиції організаційно-методичної, наукової і виховної роботи й добрі перспективи подальшого розвитку.

На кафедрі діє  магістерська програма:  «Аналіз бізнес-процесів в підприємництві».

Магістерська програма дозволяє сформувати компетенції по практичному використанню та удосконаленню сучасних методів аналізу з метою виявлення проблемних аспектів діяльності підприємств різних галузей економіки.

Опанування повним курсом магістерської програми дозволяє працювати:

Керівниками, бухгалтерами-аналітиками, фінансовими аналітиками підприємств, установ, фірм та організацій різних форм власності.

На кафедрі розроблена тематика магістерських дипломних робіт згідно кваліфікаційної характеристики фахівців:

Тематика магістерських дипломних робіт

 1. Облік, контроль та економічний аналіз діяльності підприємств оптової торгівлі: сучасний стан та перспективи розвитку
 2. Сучасні аспекти організації обліку, аудиту та аналізу факторингових операцій й хеджування
 3. Обліково-аналітичне забезпечення та аудит доходів і фінансових результатів
 4. Орендні операції – порядок відображення в обліку та особливості проведення аудиту та аналізу: міжнародний та вітчизняний досвід
 5. Обліково-аналітична оцінка процедур банкрутства підприємства
 6. Теоретико-методологічні засади та практика обліку, аудиту й економічного аналізу розрахунків з оплати праці
 7. Обліково-аналітичне забезпечення та аудит податкового навантаження на підприємстві
 8. Нематеріальні активи – порядок відображення в обліку та особливості проведення аудиту та аналізу: міжнародний та вітчизняний досвід
 9. Концептуальні засади та практичні особливості обліку, аудиту та аналізу діяльності харчових підприємств
 • Теоретико-методологічні засади та практика обліку, аудиту та аналізу підприємств готельного бізнесу
 • Теоретико-методологічні засади та практика обліку, аудиту та аналізу підприємств ресторанного бізнесу
 1. Обліково-аналітична оцінка лізингових операцій
 2. Сучасні аспекти обліково-аналітичного дослідження та аудиту фінансових інструментів
 3. Методологічні засади обліку, аудиту та аналізу діяльності підприємств роздрібної торгівлі: сучасний сан та перспективи розвитку
 4. Обліково-аналітична оцінка власного капіталу підприємств різних організаційно-правових форм господарювання
 5. Сучасні аспекти обліково-аналітичного дослідження та аудиту посередницьких операцій
 6. Облік, аудит та економічний аналіз операційних витрат підприємства: сучасний стан та перспективи розвитку
 7. Теоретичні основи та особливості практики обліку, аудиту та аналізу обігових коштів
 8. Обліково-аналітичне забезпечення та аудит розрахунків з дебіторами та кредиторами
 9. Облік, аналіз та аудит операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності: сучасний стан та перспективи розвитку
 10. Обліково – аналітичне забезпечення та аудит фінансових результатів діяльності підприємства
 11. Обліково – аналітичне обґрунтування ефективності використання основних засобів
 12. Організація і методика обліку, аудиту та аналізу ефективності використання капітальних інвестицій
 13. Організація обліку, аудиту та аналізу довгострокових інвестицій в асоційовані  підприємства
 14. Напрямки удосконалення обліку, аудиту та аналізу товарних операцій на підприємствах оптової торгівлі (на прикладі…)
 15. Сучасні аспекти обліку, аудиту та аналіз товарообігу на підприємствах роздрібної торгівлі
 16. Напрямки удосконалення діючої системи обліку, аудиту та аналізу на підприємствах будівельного комплексу
 17. Стратегічний аналіз формування матеріальних витрат підприємства
 18. Напрямки удосконалення інформаційно-аналітичної системи управління запасами з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства
 19. Оцінювання виробничої програми підприємства та прогнозування функціональних елементів виробництва
 20. Дослідження основних аспектів обліку, аудиту та аналізу використання персоналу та оплати його праці
 21. Обліково–аналітична оцінка ефективності виставкового проекту
 22. Аналітично – інформаційне обґрунтування логістичних витрат як бази для формування виставкової ціни
 23. Організація і методика обліку, аудиту та аналізу витрат на виставкову діяльність
 24. Організація і методика обліку, аудиту і аналізу фінансових результатів виставкової діяльності
 25. Обліково – аналітичне забезпечення управління капіталом у системі антикризового управління підприємством
 26. Обліково – аналітична оцінка зобов’язань підприємства як елемент гарантування його фінансової безпеки
 27. Організація та методика обліку, аудиту та аналізу фінансових результатів діяльності у системі бюджетування підприємства
 28. Обліково – аналітична оцінка ефективності використання основних засобів
 29. Обліково-аналітичний інструментарій формування стратегії управління оборотним капіталом сільськогосподарського підприємства
 30. Обліково – аналітична оцінка ефективності використання капіталу підприємства
 31. Організація та методика управлінського обліку та аналізу готової продукції підприємства
 32. Облік, аудит і аналіз у системі управління грошовими потоками підприємства
 33. Теоретичні засади та практика обліку, аудиту та аналізу витрат діяльності торгівельного підприємства

На кафедрі ефективно працює аспірантура денної та заочної форми навчання з підготовки висококваліфікованих наукових працівників, та майбутніх викладачів вищих навчальних закладів.

У 2016 році було захищено дві кандидатських дисертації.

Capital structure assessment of efficiency and definition of optimum for specific enterprise relationship between own and borrowed capital make possible to estimate financial risk, to which enterprise is subjected in the process of its activity, and to create necessary level of financial safety in future. To peculiarities of crisis manifestation belong inconsistency of mix and structure of production and financial resources for achievement of strategic aim. Looking for ways of optimization of manufacturing expenditure in modern conditions it is necessary to consider as factor of cost-effectiveness rising and working efficiency of enterprises, provision of its stability in market environment, extension of possibilities of intraproductive restructuring as for changing of markets conditions of product distribution. That is why solution of set scientific problematic today has special actuality.

Taking into account forecited, higher-education teaching personnel of business economics chair of Odessa State Economical University made an aim for themselves – to carry out investigation of process of efficiency of manufacturing and financial resources on business enterprises and to develop comprehensive program as for its optimization, and also to implement the system of financial safety to activity of business enterprises being investigated.

According to set goal, it is foreseen to complete the following tasks:

 • to study special organizational and legal considerations of technical-technological and financial and economic peculiarities of business enterprises of industrial, trade, agriculture and tourist’s branches;
 • to define conditions of business enterprises activity in macro and micro environment; to carry out comprehensive analysis of operating expenses of business enterprise of indicated branches of national economy;
 • to develop strategic measures as for optimization of manufacturing programs of its enterprises;
 • to evaluate business environment of business enterprises (to define possibilities of turnover, reduction of duration of financial cycle, cost effectiveness acceleration, etc.;
 • to carry out cost-effectiveness analysis of business capital;
 • to give an estimate to level of cost of financing facilities, which connected with use of various financing sources ( to define possibilities of reduction of entrepreneurial and financial risk).

Black box ( object of researches)this is business enterprises of industrial, trade, agriculture and tourist’s branches.

Scope of research is development of controlling mechanism of profile of manufacturing and financial resources in the system of financial safety of business enterprise.

Overview of possibilities of applied implementation of scientific and R&D deliverables on basis of economic agreements. Managing of financial condition of business enterprises requires optimization of level of its capital resources. In the process of management of financial resources profile it is necessary to use analysis procedures, which take into account specific industry characteristics of business enterprise, such as seasonality of production, competition on market. Increasing of financial potential carries out for provision of quality changes as part of other elements of economic potential. Which provides new possibilities for economic grows of business enterprises. In the current context position of business enterprise is being specified not only by its financial position, but also by its potential, that is by ability to develop in unstable highly competitive environment. It is foreseen, that future researches will be pointed to detailed characteristic of the main components of financial status of business enterprises, development of estimation procedure of its level and provision strategy taking into account industry-specific.

Possible benefits in business enterprises and organizations of region consists of profit mark-up,enhancement of efficiency of business. Provision of competitiveness and investment attractiveness of business enterprise is possible due to development of competitive strategy, implementation of effective strategic management, in particular manufacturing and financial resources of business enterprise. Possible benefits is being expected in connection with implementation of recommendations as for acceleration of turnover, rise in profitability, deceleration entrepreneurial and financial risks.

Волчек Р. – к.е.н., доцент кафедри економічного аналізу;

Коляда А. – к.е.н., викладач кафедри економічного аналізу.

вул. Успенська, 91, кім. 404
k.agd@oneu.edu.ua

 • економічний аналіз;
 • фінансовий аналіз;
 • організація і методика економічного аналізу;
 • стратегічний аналіз;
 • моделі і методи прийняття рішень;
 • основи наукових досліджень;
 • управлінський аналіз;
 • аналіз господарської діяльності підприємств туризму;
 • аналіз діяльності підприємств готельного і ресторанного господарства,
 • обліково-аналітичне забезпечення управління фінансами підприємства,
 • аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень,
 • економічний аналіз за видами діяльності;
 • соціальна відповідальність бізнесу;
 • системи і моделі в обліку та аналізі.