Кафедра економіки, права та управління бізнесом

Професорсько-викладацький колектив кафедри активно залучається до наукової роботи у напрямі дослідження сфер та галузей економіки, особливостей правового регулювання та управління підприємництвом. Останніми роками коло наукових інтересів зосереджено в межах таких комплексних тем кафедри:

 1. «Використання DueDiligence в обґрунтуванні передінвестиційних рішень у секторах національної економіки» (№ ДР 0116U000209, 2016-2018 рр.).
 2. «Актуальні проблеми державно-правового регулювання господарських відносин в Україні» (№ ДР 0112U007712, 2013-2017 рр.).
 3. «Науково-правові засади діяльності суб’єктів господарювання в Україні» (№ ДР 0107V011416, 2008-2012 рр.).
 4. «Управління функціонуванням та розвитком в регіональних соціо-економічних системах» (№ ДР 0113U000652, 2013-2015 рр.).

Колектив кафедри залучався до виконання держбюджетних тем, що фінансуються МОНУ. Основними з них є такі:

Основні напрями наукових досліджень з правових питань

Основні напрями наукових досліджень в економічній сфері

При кафедрі заснована та функціонує наукова школа: «Економічні важелі та стимули розвитку підприємництва в регіоні»

Рік утворення: 1992 р.

Напрями науково-технічної діяльності школи – фундаментальні та пошукові дослідження:

 • впровадження нових форм господарювання підприємств та забезпечення антикризового управління;
 • впровадження і комерціалізація результатів наукових розробок закладів вищої освіти;
 • удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством;
 • основні напрямки реалізації органами місцевого самоврядування прав з управління комунальним сектором;
 • розвиток комунального сектору на основі поєднання зусиль держави, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, приватного сектору економіки;
 • впровадження нових підходів щодо поводження із твердими побутовими відходами;
 • стимулювання розвитку підприємницького середовища в регіоні.

Узагальнюючі результати наукових досліджень викладачів кафедри відображені у монографіях, наукових статтях, тезах матеріалів конференцій, навчальних посібниках, опорних конспектах лекцій, практикумах.

Основні монографії, підготовлені за результатами наукової роботи

 1. Кон’юнктурний супровід інноваційної продукції та послуг : монографія / [В. А. Карпов, О. Ю. Білоус, А. А. Фіалковська та ін.] / за ред. В. А. Карпова. – Одеса: ОНЕУ, 2018. – 352 с.
 2. Стратегічне планування збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем в умовах децентралізації: монографія / [М. І. Звєряков, А. І. Ковальов, Н. В. Сментина]. – Одеса : ОНЕУ, 2017. – 175 с.
 3. Консалтингове забезпечення управлінських економіко-екологічних рішень на регіональному рівні: монографія / [А.І. Ковальов, М. Д. Балджи, І. М. Котова, Н. В. Сментина] / за ред. А. І. Ковальова. – Одеса : ФОП Гуляєва В. М., 2017. – 190 с.
 4. Управління функціонуванням та розвитком в регіональних соціо-економічних системах: монографія / за ред. А. І. Ковальова, Н. Є. Сілічєвої. – Харків, 2016. – 244 с.
 5. Сментина Н. В. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку на мезорівні: теорія, методологія, практика : монографія / Н. В. Сментина. – Одеса : Атлант, 2015. – 365 с.
 6. Економічний розвиток регіону на основі активізації підприємницької діяльності : монографія / за заг. ред. А. І. Ковальова. – Одеса : Атлант, 2014. – 178 с.
 7. Проблеми підвищення ефективності господарювання в народногосподарському комплексі (на мезо- та мікроекономічних рівнях) : монографія / за ред. А. І. Ковальова, Н. В. Сментини. – Одеса : Атлант, 2013. – 398 с.
 8. Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року : монографія / [А.І. Ковальов, Н. В. Сментина, В. А. Карпов та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2012. – 112 с.
 9. Організаційно-економічне забезпечення створення регіональної інфраструктури підтримки інноваційних проектів та технологій: монографія / А. І. Ковальов, В. А. Карпов, І. М. Котова та ін.] / за заг. ред. док. економ. наук, професора А. І. Ковальова. – Одеса: Атлант, 2012. – 198 с.

Викладачі кафедри беруть активну участь в організації і проведенні наукових, науково-методичних конференцій, студентських наукових конференцій, конкурсів, олімпіад.

Основні конференції, проведені кафедрою

Співорганізаторами у проведенні конференції є: Вища школа економіки (м. Прага, Чехія), Господарська Академія ім. Д. А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія), Краківський економічний університет (м. Краків, Польща), Університет прикладних наук (м. Міттвайда, Німеччина).

Перелік  основних кандидатських та докторських дисертацій, що підготовлені та захищені за результатами  науково-дослідної роботи:

 1. Брель О. С. Кандидатська дисертація. Правове регулювання інформаційних відносин суб’єктів господарювання в Україні. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011 р.
 2. Тесля Л. В. Кандидатська дисертація. Організаційно-правова бюджетна діяльність селищних рад рекреаційних територій. – Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012 р.
 3. Андрієвська Є. В. Кандидатська дисертація. Реструктуризація промислових підприємств на основі здійснення інноваційної діяльності. – Одеський національний економічний університет, 2014 р.
 4. Колодинський С. Б. Докторська дисертація. Реструктуризація регіонального господарського комплексу на інноваційно-інвестиційному базисі. – Одеса : Інститут проблем ринку та еколого-економічних досліджень НАНУ, 2015 р.
 5. Однолько В. О. Кандидатська дисертація. Механізми та інструменти управління витратами підприємств харчової промисловості. – Одеська національна академія харчових технологій, 2015 р.
 6. Шевченко-Перепьолкіна Р. І. Кандидатська дисертація. Злиття та поглинання як засоби запобігання збитковості підприємств харчової промисловості. – Одеський національний економічний університет, 2015 р.
 7. Старченко А. Ю. Кандидатська дисертація. Інформаційні ресурси в органах виконавчої влади (адміністративно-правовий аналіз). – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015 р.
 8. Сментина Н. В. Докторська дисертація. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку мезосистем. – Львівський торгово-економічний університет, 2016 р.
 9. Фіалковська А. А. Кандидатська дисертація. Забезпечення антикризової реструктуризації виноробних підприємств. – Одеський національний економічний університет, 2016 р.
 10. Муратов О. М. Кандидатська дисертація. Прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України. – Одеса : Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2017 р.

Основні публікації ПВС кафедри представлені

Преображенська, 8, к.308
(048) 723-32-56
k.eung@oneu.od.ua