Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Давиденко Ірина Володимирівна
зав. кафедрою, к.е.н., доцент

Кафедра створена в 2003 році в зв’язку з введенням в Україні нового напряму підготовки Туризм і отриманням Одеським державним економічним університетом ліцензії Міністерства освіти і науки України на підготовку фахівців за спеціальністю 6.050400 Туризм.

До створення відокремленої кафедри спеціалізована підготовка фахівців для туристичної сфери здійснювалася на кафедрі маркетингу та економіки туризму за спеціальністю “Економіка і організація туризму”. З 1995 року, коли відбувся перший випуск фахівців, по теперішній час вищу освіту за вказаною спеціалізації отримало понад 500 осіб. Випускники університету працюють в місцевих органах виконавчої влади, туристичних фірмах і агентствах, готелях, установах санаторно-курортної галузі, транспортних організаціях, підприємствах екскурсійного, курортного, розважального обслуговування.

У 2007 році відбувся перший випуск фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». В цьому ж році університет отримав ліцензію на підготовку фахівців рівня кваліфікації «спеціаліст» та «магістр» з об’ємом набору 100 чоловік.

На кафедрі постійно вдосконалюється навчально-методична та науково-дослідна робота, видані навчальні посібники, які мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України: “Основи туристського бізнесу” Герасименко В.Г., “Економіка і організація готельного і ресторанного господарства” Кузнєцова Н. М., «Культурний туризм» Петриченко П.А., “Економіка турфірми: практикум” Нездоймінов С.Г., “Організація транспортних подорожей і перевезень туристів” Герасименко В.Г., Замкова А.В., “Ліцензування, сертифікація та стандартизація у сфері туризму “Галасюк С.С. Двоє викладачів кафедри Герасименко В.Г. і Нездоймінов С. нагороджені нагрудними знаками “Почесний працівник туризму України”. На кафедрі працюють чотири відмінника освіти України: Герасименко В.Г., Гродзинським І.А., Замкова А.В., Кузнєцова М.М.

Завідувач кафедри Герасименко В.Г. входить до складу науково-методичної комісії МОН у напрямку освіти “Сфера обслуговування”.

При кафедрі створено центр Асоціації працівників навчальних закладів України туристичного і готельного профілю, одним із засновників якої є наш університет. Викладачі кафедри співпрацюють з Міжнародною асоціацією наукових експертів по туризму.

Інформація для абітурієнтів (напряму, спеціальності і т.д.)

У роботі в туристичній галузі є свої переваги і труднощі.

Бакалавр денною, заочною та вечірньої форм навчання: галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність 242 «Туризм». Прийом в обсязі 125 осіб. Конкурсні предмети (вступні іспити): іноземна мова, українська мова та література, географія. Магістр денної форми навчання: галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність 242 «Туризм». Прийом в обсязі 50 осіб.

Дисципліни випускаючої кафедри за спеціальністю 242 «Туризм»

 

 

 

У роботі в готельноресторанної галузі є свої переваги і труднощі

 

Бакалавр денний форм навчання: галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність 241 «Готельноресторанна справа». Прийом в обсязі 50 осіб. Конкурсні предмети (вступні іспити): іноземна мова, українська мова та література, географія.

Магістр денної форми навчання: галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність 241 «Готельноресторанна справа». Прийом в обсязі 25 осіб.

 

 

Дисципліни випускаючої кафедри за спеціальністю 241 «Готельноресторанна справа».

 

Петриченко
Павел Анатолійович

к.е.н., доцент

Леськова
Оксана Адамівна 

методист кафедри

Карпова
Владислава Костянтинівна

лаборант кафедри

Науководослідна робота кафедри спрямована на вивчення сфери туризму та готельноресторанного бізнесу. За останній період науководослідної роботи проводилися дослідження за наступними напрямками:

а) «Управління розвитком туристичнорекреаційної та курортної сфери регіону», держ.реєстрацію за №01044005272, 2004-2006 рр.

б) «Науковометодичні основи визначення рівня конкурентоспроможності послуг підприємств регіонального туристичнорекреаційного комплексу», держ.реєстрацію за №01074002595, 2007-2012 рр.

в) «Економічні основи функціонування і розвитку спеціалізованих туристичних ринків Одеського регіону», держ.реєстрацію за №01104002460, 2010-2012 рр.

г) «Аналіз і оцінка туристичнорекреаційного потенціалу Одеської області і визначення шляхів його раціонального використання», держ.реєстрацію за №01134000653, 2013- 2015

Новим напрямком дослідження кафедри туристичного та готельноресторанного бізнесу є наукова тематика:

д) «Макроекономічне регулювання національного туристичного бізнесу в контексті процесів євроінтеграції», держ.реєстрацію за №01164000216, 2016-2018 рр.

Співробітниками кафедри при розробці наукових тем були підготовлені наступні монографії, як одноосібні, так і колективні:

Оценка туристско-рекреационного потенциала региона: монография / В. Г. Герасименко, Г. К. Бедрадина, С. С. Галасюк и др. / Под. ред. проф. В. Г. Герасименко. – Одесса: ОНЭУ, 2016. – 262 с.

Галасюк С.С., Шикина О.В. – организационно-экономические основы функционирования малых гостиниц – Одесса: Атлант, 2015 – 279 с.

Гончаренко Я.Е. – Моделирование развития туристско-рекреационного комплекса на примере Одесского региона. – Херсон: ФОП Гринь Д.С., 2014-268 с.

Лебедев И.В. – Корпоративная социальная ответственность в контексте внедрения концепции достойного труда- Одесса; Атлант, 2014. – 376 с.

Семенов В.Ф., Билега А.В. -конкурентные преимущества сетевых структур кластерного типа. – Одесса: Атлант ВОИ СОИУ, 2014. – 236 с.

Герасименко В.Г., Галасюк С.С., Нездойминов С. , Давыденко И.В., Павлоцкий В.Я., Бедрадина К., Гусева А.В., Егупов И.М., Бортник Л.В., Галасюк К.А. – Рынки туристических услуг: состояние и тенденции развития. – Одесса: Астропринт 2013.

Гродзинским И.А., Лебедева В.В. – Стратегия развития предприятий санаторно-курортного комплекса. – Одесса: ОНПУ 2013.

Нездойминов С. – Институциональные факторы формирования территориальной сети агро туризма в Украине. / Современные парадигмы развития конкурентоспособного агропромышленного производства: коллективная монография – Умань: Визави 2013.

Семенов В.Ф., Басюк О.В. – Использование потенциала новой экономики при формировании региональных инновационных структур организации и управления туризмом. – Одесса: Атлант 2013.

Герасименко В.Г., Нездойминов С. и др. – Туризм в условиях глобализации: особенности и перспективы развития. -Харьков: ИД «Интек», 2012.

Семенов В.Ф., Михайлюк А.Л., Басюк О.В. и др. – Исследование уровня использования экономического потенциала региона. – Сумы: ООО ТД-Папирус, 2012. – 150 с.

Нездойминов С.Г., Буркинский Б.В., Галушкина Т.П. и др. – «Зеленая» стратегия региона. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2011 – Саки ЧП Феникс, 2011. – 448 с.

Нездойминов С. – Аграрный туризм как фактор социально-экономического развития сельских территорий. -Умань: Издатель «Сочинский», 2012. – 348 с.

Нездойминов С.Г., Воробьева А.А., Дышловой И.М., Харичков С.К. – «Зеленый» вектор развития сферы рекреации и туризма в регионе. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2012. – 492 с.

Семенов В.Ф., Басюк О.В. – Теоретико-методологические основы формирования потенциала новой экономики региона. – Сумы: ДД «Папирус» ООО, 2012.

Нездойминов С. – Туризм как фактор регионального развития. Методологический аспект и практический опыт. – Одесса: Астропринт. – 2009, 306 с.

Створення наукового потенціалу кафедри пов’язано з підготовкою та захистом дисертацій, пов’язаних з туристичною сферою. За період функціонування кафедри захищені співробітниками кафедри такі теми дисертаційних робіт:

Галасюк С.С. – организационно-экономические основы деятельности туристических предприятий. Специальность: 03.06.01 – Экономика предприятий и формы хозяйствования; Одесский государственный экономический университет, 1995. Наук. руководитель – д.э.н., проф. Рабинович И.А.

Давыденко И.В. – организационно-экономический механизм регулирования развития рекреационной системы региона. Специальность: 08.02.03 – Организация управления, планирования и регулирования экономики. Одесский государственный экономический университет, 2006. Наук. руководитель – д.э.н., проф. Семенов В.Ф.

Петриченко П.А. – формирование маркетинговой информационной системы предприятий санаторно-курортной сферы. Специальность: 08.00.04 – Экономика и управление предприятием. Таврический национальный университет им .. В. Вернадского, 2008. Наук. руководитель – к.э.н., проф. Герасименко В.Г.

Нездойминов С. – Направления и формы развития рекреации и туризма в регионе на основе активизации предпринимательской деятельности. Специальность: 08.00.05 – развитие производительных сил и региональная экономика. Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований, 2010. Наук. руководитель – к.э.н., доц. Герасименко В.Г.

Лебедева В.В. – Стратегия развития предприятий санаторно-курортного комплекса Одесского региона. Специальность: 08.00.04 – Экономика и управление предприятиями. Одесский государственный экономический университет, 2011. Наук. руководитель – д.э.н., проф. Гродзинским И.А.

Бортник Л.В. – организационные и экономические основы обеспечения конкурентоспособности предприятий гостиничного бизнеса. Специальность: 08.00.04 – Экономика и управление предприятиями. Одесский национальный экономический университет, 2014. Наук. руководитель – д.э.н., проф. Семенов В.Ф.

Шикина О.В. – Организационно-экономическое обеспечение функционирования гостиничных предприятий малой вместимости. Специальность: 08.00.04 – Экономика и управление предприятиями. Одесский национальный экономический университет, 2015. Наук. руководитель – к.э.н., доц. Галасюк С.С.

Гончаренко Я.Е. – Моделирование развития туристско-рекреационного комплекса региона. Специальность 08.00.11 – Математические методы, модели и информационные технологии в экономике. Восточноевропейский университет экономики и менеджмента, 2015. Наук. руководитель – д.э.н., проф Гродзинским И.А.

Жупаненко А.В. – Государственное регулирование неявной инфраструктуры рекреационно-туристической сферы. Специальность: 08.00.03 – Экономика и управление национальным хозяйством. Черниговский национальный технологический университет, 2015. Наук. руководитель – д.э.н., проф. Семенов В.Ф.

Лебедев И.В. – обеспечение достойного труда на основе корпоративной социальной ответственности. Специальность: 08.00.07 – Демография, экономика труда, социальная экономика и политика. Хмельницкий национальный университет, 2015. Научный консультант – д.э.н., проф. Гришнова А.А.

Галасюк К.А. – Оценка инновационного потенциала предприятий гостиничного хозяйства. Специальность: 08.00.04 – Экономика и управление предприятиями, 2016. Наук. руководитель – к.э.н., проф. Герасименко В.Г.

Нечева Н.В. – обеспечение эффективного управления персоналом предприятий курортно-рекреационной сферы. Специальность 08.00.04-экономика и управление предприятиями. Одесский национальный экономический университет, 2016. Наук. руководитель – д.э.н., проф. Семенов В.Ф.

Розвиток наукової діяльності пов’язаний з впровадженням нових знань в освіті і підготовці майбутніх фахівців в сфері туризму. Співробітниками кафедри підготовлено навчальні посібники, спрямовані на підвищення якості підготовки майбутніх фахівців в сфері туризму і готельноресторанного бізнесу. Серед них:

Галасюк С.С., Нездойминов С. – Организация туристических путешествий и экскурсионной деятельности. Второй издание, доп. и доопрац. – Херсон: Олди-Плюс, 2016. – 248с.

Семенов В.Ф., Назаренко А.В. – География туризма. Одесса: Атлант, 2016 – 405 с.

Герасименко В.Г., Галасюк С.С. – Организация предоставления туристических услуг. – Одесса: Атлант, 2014. – 244 с.

Гусева А.В., Замковая А.В. – Рекреалогия: учебное пособие. – Одесса: ОНЭУ 2013.

Нездойминов С. – Основы круизного туроперейтинга: учебное пособие. – Херсон: Издатель Гринь Д.С., 2013.

Семенов В.Ф., Дишкантюк А.В., Олейник В.Д. – Туристическое страноведение. – Херсон: АО Гринь 2013.

Гродзинским И.А., Гусева А.В. Замковая А.В., Нездойминов С. – Основы рекреалогии. – Киев: ЦУЛ 2013

Герасименко В.Г., Семенов В.Ф., Горбань Г.П. – Управление региональным развитием туризма. – Одесса-Симферополь: ИД «Ариал», 2012. – 340 с.

Нездойминов С.Г., Галасюк С.С. – Организация туристических путешествий и экскурсионной деятельности. – Киев: «Центр учебной литературы», 2013 – 178 с.

Важливим аспектом науководослідницької діяльності кафедри є публікація статей у фахових журналах, журналах, публікації яких розміщуються в наукометричних базах Scopus і Web of Science і ін. Серед статей науковопедагогічного персоналу кафедри є статті в колективних монографіях:

Нездойминов С. Г. Потенциал развития сельского зеленого туризма Одесского региона / С. Г. Нездойминов // Перспективы развития сельского и экологического туризма в Украине: монография под общ. ред. М.Х. Шершуна. Ровно: Издатель Олег Зень, 2016. – С. 164-170.

Нездойминов С. Г. European cruise market: prospects of development in Ukraine / S. Nezdoyminov, N. Andreeva // Mechanisms and models of development of entities tourist business: collective monograph / editedby A. Berezin, M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga: «Landmark», 2016. – 204 p.

Герасименко В. Г., Павлоцкий В. Я. Methods of evaluating the competitiveness of the Ukraine’s tourist destinations / В. Г. Герасименко, В. Я. Павлоцкий // Informācijas Sistēmu Menedžmenta. – Riga: ISMA University, 2016. – P. 157-163.

Нездойминов С. Г. Потенциал развития круизного туризма в Украине / С. Г. Нездойминов // Социально-экономические основы развития экономики Украины: монография / Под ред. д.э.н., проф. А.А. Непочатенко. – Умань СПД Сочинский, 2016. – Ч.1. – 256 с. (С.192-203).

Нездойминов С. Г. Потенциал развития сельского зеленого туризма Одесского региона / С. Г. Нездойминов // Перспективы развития сельского и экологического туризма в Украине: монография под общ. ред. М.Х. Шершуна. – Ровно: Издатель Олег Зень, 2016. – С. 164-170.

Нездойминов С. Г. Проблемы развития туристического движения на предприятиях водного транспорта Украины / С.Г.Нездойминов // Управленческий, финансовый и маркетинговая деятельность предприятий в условиях неустойчивой экономики: монография / Под общ. ред. К.Ф.Ковальчука – Днепропетровск: Пороги, 2016. – 516 с. (С. 164-172).

Нездойминов С. Г. European cruise market: prospects of development in Ukraine / S. Nezdoyminov, N. Andreeva // Mechanisms and models of development of entities tourist business: collective monograph / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga: Landmark, 2016. – 204 p.

Нездойминов С. Г. Государственное-частное партнерство как механизм инновационно-инвестиционного развития регионального сферы туризма / С. Г. Нездойминов, Н. Н. Андреева // Socio-economic problems of management: Collective monograph. – Thorpe – Bowker®, Melbourne, Australia, 2015 – Р. 264-271.

Нездойминов С. Г. Роль брендинга туристических территорий в развитии секторальной экономики региона / С. Г. Нездойминов // Социально-экономические аспекты развития национальной экономики в условиях перманентных кризисных явлений / монография: под ред. д.э.н., профессора А.А. Непочатенко. – Умань ФОП Сочинский, 2015 – 424 с. (С.108-116).

Нездойминов С. Г. Брендинг как составляющая стратегии развития туристического региона / С. Нездойминов // Problems of social and economic development of business: Collective monograph. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. – 408 p. (Р. 78-86).

Нездойминов С. Устойчивое развитие туризма и рекреации как доминанта конкурентоспо-ности регионального туристско-рекреационного комплекса / С. Г. Нездойминов, Н. М. Андреева / Конкурентоспособность предприятий в условиях рыночной экономики: в 3-х томах: Том 1: Региональные аспекты и направления повышения конкурентоспособности -спроможности предприятий в условиях инновационного развития: [монография] / [Н. М. Андреева, А. Н. Головченко, И. А. Маркина и др.]; под общ. ред. М. А. Зайца, А. Н. Коваленко, А. В. Захарченко. – Одесса: ВМВ, 2014. – 292 с. (С. 171-215).

Нездойминов С. Г. Винный туризм как креативный ресурс регионального экономического развития // Основные приоритеты развития АПК Украины в контексте экономической, продовольственной и энергетической безопасности страны: коллективная монография / Под ред. д.э.н., профессора Ю.А. Нестерчук. – Умань: Издатель «Сочинский», 2014. – Ч. 2. – 228 с. (С. 213-221).

Нездойминов С. Г. Научные очерки к формированию парадигмы экологизации экономики рекреационно-туристического природопользования региона / С. Г. Нездойминов, Н. М. Андреева // Приоритетные направления региональной политики в экономической сфере (развитие отраслей и регионального производства, бюджетное регулирование и финансирование) : коллективная монография. Т.1. / [И др.]; под общ. ред. Т.О.Журавльовои. – Павлоград АРТ СИНТЕЗ-Т, 2014. – 363 с. (С. 136-146).

Нездойминов С. Г. Природно-рекреационная сфера как составляющая системы эколого-экономической безопасности региона // Экономическая безопасность в условиях глобализации мировой экономики: коллективная монография в 2 т. – Днепропетровск: ФОП Дробязко С.И., 2014 – Т. 1. – 466 с. (С. 388-397).

Нездойминов С. Г. Проблемы экологизации рекреационно-туристического природопользования в контексте «зеленого» роста экономики региона // Состояние и перспективы развития экономики Украины в условиях глобализации: теория и практика: монография / под ред. д.э.н., проф. А.А. Непочатенко. – Умань СПД Сочинский, 2014. – Ч. 1. – 384 с. (С. 51-69).

Нездойминов С. Г. Современные проблемы институциональной и функциональной модернизации региональной сферы рекреационно-туристического природопользования / Н. М. Андреева, С. Г. Нездойминов // Устойчивое развитие – XXI века: управление, технологии, модели: коллективная монография [Андреева Н. М ., Балджи М. Д., Веклич А. А. и др.] / НАН Украины, ГУ «Институт экономики природопользования и устойчивого развития НАН Украины»; НТТУ «Киевский политехнический институт»; Высшая экономико-гуманитарная школа; Международная ассоциация устойчивого развития / за наук. ред. проф. Е. В. Хлобыстова. – Черкассы: издатель Чабаненко Ю.А., 2014 – 540 с. (С. 306-315).

Нездойминов С. Г. Устойчивый туризм как приоритетные Cектор экологизации экономики украинского Придунавья / С. Г. Нездойминов, Н. Н. Андреева // Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, regionu, społeczeństwa: innowacyjne podejście do zapewnienia / Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к обеспечению: монография / под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора А. В. Прокопенко. – Польша: Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2014. – 474 с. (С. 278-289).

Петриченко П. А. Формирование портфеля взаимоотношений организаций индустрии гостеприимства с партнерами / П. А. Петриченко // Совершенствование экономических механизмов управления современными системами предприятий, корпораций, отраслей, регионов, стран: коллективная монография / Под общ. ред. В.Я. Сапожника, М.С. Пашкевич / Луган. нац. ун-т им. Т. Г. Шевченко; Нац. горн. ун-т. – Донецк: НГУ, 2014. – 402 с. (С. 202-222).

Петриченко П. А. Анализ управления имиджем организации на рынке санаторно-курортных услуг. Разработка имиджа в стратегии развития туризма в курортном месте. Современные маркетинговые тенденции управления территорией / П. А. Петриченко // Управление развитием курортных и туристических предприятий в приморском регионе: теория и практика решения проблем: монография / под ред. М.В. Гудзь. – Бердянск ФОП Ткачук А.В., 2014. – 400 с.

Нездойминов С. Г. Инновационная модель рекреационной системы как составляющая экономической безопасности Украины в контексте международной парадигмы устойчивого развития / Н. М. Андреева, С. Г. Нездойминов // Экономическая безопасность государства: междисциплинарный подход: коллективная монография / Под наук. ред. д.э.н., проф. Е. В. Хлобыстова. – Черкассы: издатель Чабаненко Ю.А., 2013 – 642 с. (С.172-182).

Нездойминов С. Г. Институциональные факторы формирования территориальной сети агротуризма в Украине / С. Г. Нездойминов и др. // Современные парадигмы развития конкурентоспособного агропромышленного производства: коллективная монография / под ред. д.э.н., проф. Ю. А. Нестерук. – Умань: Визави, 2013. – 364 с.

Нездойминов С. «Зеленая» стратегия региона: монография / С. Г. Нездойминов и др. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2011. – Саки ЧП Феникс, 2011. – 448 с.

Ліптуга Іван
Президент Національної туристичної організації України, радник Першого віцепрем’єрміністра України Міністра економічного розвитку і торгівлі України

Плакіда Марина
Генеральний директор туристичного підприємства «УкрФеррі Тур», м. Одеса, Україна

Перковська Тетяна 
Директор туристичного підприємства «турексперта» м. Одеса, Україна

Антонова Ольга
Регіональний менеджер компанії «Ян Дженерал Продактс Україна», Данія

Клементьєва Катерина
Засновник туристичного підприємства «ТревелКонсалт», м. Одеса, Україна

Орловська Наталя
Засновник туристичного підприємства «ФлайМі» (агентство сімейних подорожей), м. Одеса, Україна

Голівець Алла
Директор філії туристичної франчайзингової мережі «Корал Тревел», м. Одеса, Україна

Галев Альона
Виконавчий директор «Авіа Марін Сервіс», м. Амстердам, Нідерланди

Тітор Галина
Директор туристичного підприємства «ТревелКонсалт», м. Одеса, Україна

Дехтяр Марія
Директор туристичного підприємства «Тур Поінт», г. Одесса, Україна

Ситникова Віра
Засновник туристичного агентства «Спільна Тревел», м. Одеса, Україна

Коваль Марія
Менеджер відділу продажів філії франчайзингової туристичної компанії «Музенідіс Тревел» м. Одеса, Україна

Романюк Катерина
Керуюча готелем «Арнаутська», м. Одеса, Україна

Голобродська Альона
Начальник відділу продажів готелю «Гранд Марін енд Спа», м. Одеса, Україна

Копилов Матвій
Начальник відділу продажів готелю «Чорне море» (Парк Шевченка), м. Одеса, Україна

Наливайко Дар’я
Менеджер з продажу та маркетингу готелю «Панорама де Люкс», м. Одеса, Україна

Пиндєєва Анастасія
Модель агентств «Вай Нот», «Моделс 1», «Вумен Менеджмент Паріс»

Волковинцев Андрій
Радіоведучий радіокомпанії «Просто Радіо», м. Одеса, Україна

Стикут Євген
Засновник муніципального заходу «Цимес маркет», г. Одесса, Україна

Пенчєєва Ганна
Помічник начальника відділу комунікації Національної поліції в Одеській області, м. Одеса, Україна

Барнікова Ганна
Приватний кондитер, м. Вікторія, Австралія

Любковська Надія
Старший партнерський директор в «Тапгерінг», м. Лас Вегас, США

Добров Дмитро
Старший адміністратор компанії «Ет Зе Топ БурджХаліфа», м. Дубай, ОАЕ

Борносус Ігор
Консьєрж готелю «Ріц Карлтон», м. Сянган (Гонконг), КНР

Царенко Катерина
Менеджер компанії «Варамар Груп», м. Одеса, Україна

Соловйов Олександр
Засновник, технічний директор підприємства «Комфорт Сервіс», м. Одеса, Україна

Александрова Тетяна
Генеральний директор і засновник архітектурновиробничого бюро «Зе Мейн»

Бедрадіна Ганна
Директор туристичного підприємства «Селезньов Тур», м Одеса, Україна, ст. викладач кафедри туристичного та готельноресторанного бізнесу, ОНЕУ., м. Одеса, Україна

Давиденко Ірина
к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельноресторанного бізнесу, ОНЕУ, м. Одеса, Україна

Гончаренко Яніслава
к.е.н., викладач кафедри туристичного та готельноресторанного бізнесу, ОНЕУ, м. Одеса, Україна

Нєчева Наталя
к.е.н., викладач кафедри туристичного та готельноресторанного бізнесу, ОНЕУ, м. Одеса, Україна

Шикіна Ольга
к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельноресторанного бізнесу, ОНЕУ, м. Одеса, Україна

📌ОНЭУ подписал договор о прохождении студентами международной практики по ANEX TOUR (Турция)🇹🇷

Одним из самых популярных направлений для международной практики у студентов специальностей «Туризм» и «Гостинично-ресторанное дело»является Турция. Участие в программе оплачивается турецкой стороной — перелет, проживание в период обучения в отеле 4-5 * на территории Турции.

В процессе вводных лекций около недели студенты изучают особенности работы, историю и географию страны, психологию работы с туристами и другие предметы. По окончании теоретической части, студенты 2 недели ездят по всей Турции, изучая достопримечательности и экскурсионные направления.

В начале подготовки к летнему сезону студенты распределяются по регионам (Мармарис, Бодрум, Белек, Сиде, Алания, Кемер и др.). Они проживают в комфортабельных общежитиях для персонала и приступают к работе на должностях трансфермен, отельный гид, шопинг-гид, экскурсионный гид, аниматор и др (в зависимости от результатов собеседования).

Данный вид практики позволяет студентам получить бесценный опыт работы в пятизвездочных отелях Турции на разных должностях, объездить всю Турцию и получить достойную оплату за свой труд.

Условия участия в программе:

— Коммуникабельность

— От 18 лет

— Собеседование с представителями компании

Возможности:

— Зарплата от 500 у.е. / Мес. +%

— Период работы 5-6 мес.

— Бесплатное обучение, перелет, проживание, экскурсии

Такие стажировки дают уникальную возможность студентам подкрепить теоретические знания на практике, увидеть новую страну, улучшить навыки коммуникации с разными людьми, помогают получить новый багаж знаний, деловые связи и дружеские контакты.

10.11.2017 кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса организовала экскурсию в тематический хостел «Хогвартс». В рамках дисциплины «Менеджмент организаций» преподаватель Наймарк К.А. со студентами 4 курса специальности «Туризм» при посещении заведения познакомились с вопросами: организационной структуры хостела, распределения служебных обязанностей персонала заведения, особенностями номерного фонда и ассортиментом дополнительных услуг. Параллельно с хостелом также функционируют две квест-комнаты сети «Мышеловка», при посещении которой предоставляются скидки гостям хостела. При хостеле находится кафе, предоставляющая услуги питания.


13.11.2017 кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса организовала выездное практическое занятие для выполнения индивидуального задания по разработке студентами собственной экскурсии. Преподавателем Нечевой Н. В. была организована экскурсия в музей контрабанды. В рамках дисциплины «Организация экскурсионного дела» студенты 3 курса специальности «Туризм» познакомились с объектами показа периода функционирования режима порто-франко в Одессе.

 

 


15.11.2017 кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса организовала выездное практическое занятие в гостиницу «La Gioconda» в рамках дисциплины «Менеджмент организаций». Студенты четвертого курса специальности «Туризм» вместе со своим преподавателем к.э.н. Наймарк Е.А. посетили бутик-отель. В 2017 году отель получил награду «Лучший выбор путешественника» от Tripadvisor. «La Gioconda» – это бутик-отель в Одессе, который предлагает своим гостям 18 комфортабельных номеров с индивидуальным оформлением и дизайном. Студентам любезно предоставили информацию о номерном фонде, познакомили с особенностями организации работы номерного фонда, зала для фитнеса, ресторана, конференц-зала. Искренне благодарны руководству отеля, персоналу отеля и лично Ирине Балабан за гостеприимство, организацию и проведение встречи, за ценные практические указания и практические доводы, с которым администратор поделилась со студентами.


15.11.2017 кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса организовала выездное занятие в международном аэропорту г. Одессы. В рамках дисциплины «Организация транспортных услуг» старший преподаватель Бедрадина А. К. ознакомила студентов 2 курса специальности «Туризм» с инфраструктурой аэропорта, процедурой прохождения туристами регистрации на рейс самолета и организацией воздушной перевозки пассажиров.


16.11.2017 студенты 1 курса 17 группы специальности «Туризм» вместе с их преподавателем доцентом Давыденко И. В. провели практическое занятие в туристической фирме «Бюро путешествий Семья». Студенты узнали о специфике работы в туристических фирмах, о правилах создания и продажи туров, о тех компетенциях, которыми должен обладать специалист сферы туризма. Директор туристической фирмы Лариса Новикова рассказала нашим первокурсникам об особенностях организации поездок по Украине и в другие страны мира, поделилась интересными практическими наработками, пригласила студентов пройти практику в «Бюро путешествий Семья ».

Ведущий менеджер по туризму и студентка 1 курса магистратуры ОНЭУ по специальности «Туризм» Полина Александрочкина рассказала о своем опыте работы в туризме, о том, как удается совмещать учебу в университете и работу в туристической фирме, об опыте работы с клиентами и проведении туров с большими группами.

Мы благодарим весь коллектив туристической фирмы «Бюро путешествий Семья»и лично директору Новиковой Ларисе и менеджеру по туризму Александрочкиний Полине за предоставленную возможность провести полезное и интересное практическое занятие. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество кафедры туристического и гостинично-ресторанного бизнеса ОНЭУ и туристической фирмы «Бюро путешествий Семья»!


20.11.2017 кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса организовала выездное занятие в отель «Hotel Wall Street» для студентов третьего курса специальности «Гостинично-ресторанное дело». Вместе с преподавателями кафедры – Галасюк С.С. и Наймарк Е.А. студенты ознакомились со стандартами обслуживания, должностными обязанностями работников заведения. Выражаем благодарность Ribas Hotels Group и Александре Шевченко за возможность посетить предприятие гостиничного хозяйства, а также управляющей отелем «Wall Street» – Ксении Дронго, за прекрасную экскурсию и ценные знания, которые получили студенты в процессе общения.


21.11.2017 было проведено совместное выездное занятие кафедры туристического и гостинично-ресторанного бизнеса и кафедры экспертизы товаров и услуг для студентов третьего курса в Национальном научном центре «Институт виноградарства и виноделия имени В. Е. Таирова». Вместе с преподавателями кафедр – Захарчук В.Г, Зеленянською М.М. и Наймарк Е.А., студенты ознакомились с технологией производства вина, посетили лабораторию хроматографии и химико-аналитическую лабораторию, а также побывали на мастер-классе по культуре дегустации вин. Спасибо руководству и сотрудникам института за теплый прием и возможность получить практические знания, и надеемся на дальнейшую дружбу и межкафедральное сотрудничество.


21.11.2017 кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса организовала производственную экскурсию в гостиницу «Frederic Koklen Boutique Hotel». В рамках дисциплины «Организация гостиничного хозяйства» доцент Шикина О.В. вместе со студентами 20 группы специальности «Гостинично-ресторанное дело» ознакомились с понятием «бутик-отель», его происхождением и особенностями оказания услуг. Выражаем благодарность управляющей отелем Татьяне Загнитний за проведенную экскурсию. Во время ознакомления с гостиницей студентов познакомили с оригинальным дизайном и оформлением номерного фонда, эксклюзивными предметами быта, разработанными дизайнерами специально для каждого номера отеля. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и возможность трудоустройства выпускников ОНЭУ в данное заведение.


21.11.2017 кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса организовала производственную экскурсию в мини-отеля «Воронцов Апартментс». Студенты третьего курса специальности «Туризм» совместно с преподавателями кафедры Нечевою Н.В., Галасюк С.С. и Михайлюк А.Л. ознакомились с номерным фондом и спецификой организации работы мини-отеля.


22.11.2017 кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса провела производственную экскурсию в ресторане итальянской кухни «Tavernetta» для студентов четверного курса специальности «Туризм». Состоялось общение с шеф-поваром, администратором, су-шефом, официантами, менеджерами и поварами, которые дали много интересных практических рекомендаций для работы заведения ресторанного хозяйства. На производственной экскурсии работники заведения показали и рассказали особенности организации и деятельности залов ресторана, кухни. В конце экскурсии был проведен работниками заведения мастер-класс по приготовлению различных видов пасты и других макаронных изделий. Мы благодарим руководство ресторана, шеф-повара Armaroli Roberto, администратора Мирославу Шкурин, и весь персонал за теплый прием, ценные практические навыки и рекомендации, и предоставленную уникальную возможность посетить предприятие ресторанного хозяйства.


24.11.2017 кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса провела производственную экскурсию в хостеле «Пятница» для студентов 48 группы специальности «Туризм». Этот новый и приятный хостел в Одессе любезно открыл для нас свои двери, а менеджер Артем провел экскурсию и ознакомил с основными правилами данного средства размещения. Спасибо управляющей компанией Ribas Hotels Group, Александре Шевченко и менеджеру Артему за возможность посетить хостел «Пятница».


24.11.2017 кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса после занятий факультативно отправилась на экскурсию в один из лучших винных ресторанов Украины – «Бернардацци». В рамках дисциплины «Организация ресторанного хозяйства» студенты 3 курса познакомились с управляющим ресторана – известным сомелье и мастером своего дела Алексеем Дмитриевым. Он провел интересную экскурсию с посещением уникальной винной комнаты, а шеф-повар Alexander Yourz показал кухню, познакомил с персоналом, цехами и провел мастер-класс по десертам.

Мы благодарны управляющим учреждения за предоставленную возможность посетить один из самых известных и ярких ресторанов Одессы. Мы гордимся, что смогли пообщаться с настоящими профессионалами ресторанного дела и посетить ресторан, который ежегодно получает международные и национальные премии.


07.10.2017 кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса организовала выездное практическое занятие в отеле «Дюк». В рамках дисциплины «Организация гостиничного хозяйства» доцент Шикина О.В. ознакомила студентов 20 группы специальности «Гостинично-ресторанное дело» на практике критериям, которым должен соответствовать отель категории 5 звезд. Студенты проанализировали требования ДСТУ4269 2003 и необходимость их соблюдения.


07.11.2017 кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса организовала производственную экскурсию в отель «Континенталь». Студенты специальностей «Туризм» и «Гостинично-ресторанное дело» вместе с преподавателями Галасюк С. С., Давыденко И. В., Наймарк К. А. и Нечевою Н. В. ознакомились с номерным фондом гостиницы, новой частью заведения размещения, ассортиментом дополнительных услуг, конференц-залом, фитнес-залом, сауной и солярием. Выражаем благодарность администрации за теплый прием и возможность познакомить студентов на практике с предприятием гостиничного хозяйства.

07.11.2017 преподаватели кафедры туристического и гостинично-ресторанного бизнеса Иванов А. М. и Наймарк К. А. провели профориентационную работу с учащимися Одесского высшего профессионального училища морского туристического сервиса и ознакомили со специальностями нашей кафедры.

 


08.11.2017 кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса организовала производственную экскурсию в гостиницу «Арнаутская». В рамках кураторской работы доцент Шикина О.В. ознакомила студентов 27 группы специальности «Туризм» с практикой работы в малом отеле. Студенты узнали о преимуществах деятельности малого отеля в центре города, важностью использования глобальных систем бронирования, подобных booking.com и возможность альтернатив. Студенты были заинтересованы вопросами трудоустройства в гостиницах малой вместимости, о которых рассказало руководство заведения.

09.11.2017 кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса организовала встречу студентов 4 курса специальности «Туризм» с Екатериной Клементьева – владелицей туристического предприятия «Travel Consult». В рамках дисциплины «Организация сферы туристических услуг» доцент Шикина О.В. инициировала встречу, посвященную роли клиента в организации путешествия. Екатерина поделилась опытом, как продать тур за 50 тыс. у.е. и «остаться в живых», какие книги необходимо читать, чтобы повышать свой уровень и стать более успешным туристическим менеджером. На встрече значительное количество реальных кейсов из жизни туристической компании.

Выражаем благодарность за предоставленную возможность пообщаться о насущных проблемах туристического бизнеса в стенах ОНЭУ.

 


09.11.2017 кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса организовала встречу студентов 4 курса специальности «Туризм» с Натальей Власенко – гидом по Одессе, travel-журналистом, блогером. В рамках дисциплины «Организация сферы туристических услуг» доцент Шикина О.В. инициировала встречу, посвященную бюджетным путешествиям и культурным программам для молодежи.

В процесс общения со спикером, выдвинута идея разработки бюджетной путешествия в Черновцы для студентов. Выражаем благодарность и ожидаем с нетерпением информации относительно путешествия для студентов.

09.11.2017 кафдера туристического и гостинично-ресторанного бизнеса организовала выездное заседание в гостинице «Черное море Парк Шевченко». В рамках дисциплины «Организация и технология обслуживания в гостиницах» преподаватели Галасюк С. С., Нездойминов С. Г., Наймарк К. А. ознакомили студентов с функционированием службы приема и размещения, работой номерного фонда, конференц-сервиса, предприятий ресторанного хозяйства с организации питания в гостинице, а также побывали на одной из лучших обзорных точек стадиона «Черноморец». Во время занятий обсуждались вопросы структуры номерного фонда, различия между категориями номеров, особенности обслуживания гостей, примеры конфликтных ситуаций и пути их предотвращения и разрешения. Также ознакомились с ассортиментом дополнительных услуг отеля.

Выражаем благодарность персоналу и руководству отеля за предоставленную возможность в организации занятия.

 


27.10.2017 кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса организовала экскурсию в Одесский музей западного и восточного искусства. В раках дисциплине «Организация экскурсионной деятельности» студенты 30 группы специальности «Гостинично-ресторанное дело» с преподавателем Нечевою Н. В. ознакомились на практике с методикой проведения экскурсии в музее.


30.10.2017 кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса организовала экскурсию в Одесский историко-краеведческого музея в рамках организации кураторской работы. Данная работа нацелена на повышение практических навыков студентов – будущих специалистов в сфере туристической деятельности, и всестороннего развития как личности.

В ходе проведенной экскурсии доценты Яременко С. Г. и Шикина О.В. ознакомили студентов с выставкой «Служили процветанию Одессы», на которой рассказали с помощью музейного экскурсовода о знаменитых личностей, которые занимались становлением города Одессы.


30.10.2017 кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса организовала встречу студентов специальностей «Туризм» и «Гостинично-ресторанный бизнес» с Ольгой Рябушенко – wellness-коучем и wellness-блогером. В рамках дисциплины «Организация ресторанного хозяйства» преподаватель Наймарк К. А. инициировала встречу, посвященную организации здорового питания для потребителей услуг в сфере ресторанного хозяйства.


31.10.2017 кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса занимается развитием и закреплением практических навыков будущих специалистов сфере туризма. Преподаватель Нечева Н. В. организовала экскурсию в литературно-мемориального музея имени А. С. Пушкина. В рамках дисциплины «Организация экскурсионной деятельности» студенты 37 группы специальности «Туризм» ознакомились со спецификой проведения биографической экскурсии и методиками и приемами при ее разработке, работе с экскурсантами.


03.11.2017 кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса организовала экскурсию в гостиницу «Екатерина II» с целью практических навыков в работе и управлении гостиничным заведением. Преподаватель Наймарк К. А. в рамках дисциплины «Менеджмент организаций» со студентами 48 группы специальности «Туризм» ознакомились со спецификой менеджмента предприятий сферы гостеприимства и организации питания туристов.


03.11.2017 кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса организовала встречу студентов 1-4 курсов специальностей «Туризм» и «Гостинично-ресторанное дело» с представителем туристической компании «ANEX TOUR». Были представлены возможности для прохождения летней практики в Турции, перспективы карьерного роста, учась в университете и проходя практику на предприятии. Кафедра благодарит «ANEX TOUR» за встречу и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.


02.10.2017 студенты специальностей «Туризм» и «Гостинично-ресторанное дело» посетили с учебной экскурсией отель «Черное море Парк Шевченко». В рамках проведения семинара по вопросам специфики работы в сетевом отеле студенты получили практические советы по организации проведения массовых мероприятий. Мы благодарим руководство отеля «Черное море Парк Шевченко» и персонала в лице Матфея Копылова за возможность познакомиться с практическими аспектами деятельности гостиницы.


02.10.2017 года студенты-магистры специальности «Гостинично-ресторанное дело» вместе со своим преподавателем Ивановым А. М. посетили с учебной экскурсией бутик-отель «La Gioconda”. В 2017 году отель получил награду «Лучший выбор путешественника» от Tripadvisor. Спасибо руководству отеля, всему персоналу за теплый прием и ценные практические рекомендации для будущих специалистов в сфере гостеприимства.


27.09.2017, во Всемирный день туризма, на базе Одесского государственного экологического университета состоялось знакомство заинтересованных лиц в специальности «Туризм», по которой готовят будущих специалистов в нашем университете. В экологической школе собрались будущие абитуриенты, перед которыми выступила доцент кафедры туристического и гостинично-ресторанного бизнеса, тревел-блогер, кандидат экономических наук Шикина А. В. с докладом о развитии туризма в Одессе.


29.09.2017 года преподаватели кафедры Галасюк С. С., Нечева Н. В., Наймарк К. А. организовали экскурсию для студентов специальности «Гостинично-ресторанное дело» к новому бутик-отеля Hotel de Paris, принадлежащей французской гостиничной сети AccorHotels. Преподаватели и студенты познакомились с особенностями сервисного обслуживания, высокими стандартами качества и гостеприимства. Кафедра благодарит руководство отеля, администраторам и всему персоналу за теплый прием, новые знания и удовольствие от посещения гостеприимного заведения Hotel De Paris Odessa – MGallery by Sofitel.


27.09.2017 года первый курс специальностей «Туризм» и «Гостинично-ресторанное дело» приняли участие в праздновании Всемирного дня туризма. Посвящение в туристы состоялось на университетской базе отдыха «Экономист», расположенной в курортном поселке Каролино-Бугаз. Посвящение состоялось при активном участии магистров 1 курса. Кураторы студенческих групп также принимали участие в проведении конкурсов, связанных с тематикой туризма. Ведущими праздника были магистры 1 курса специальности «Гостинично-ресторанное дело». Выражаем благодарность кураторам групп, ведущим праздничной программы и приветствуем первокурсников с праздником!


25.09.2017 в стенах ОНЭУ прошла встреча студентов 1-4 курсов специальностей «Туризм» и «Гостинично-ресторанное дело» с представителями туристического бизнеса. На встрече присутствовали Оксана Кузнецова – директор Ассоциации «Туризм Одессы» и Голрия Яхнис – директор туристической компании «Алмарис». Теперь мы знаем о турволонтерство больше и будем более активно участвовать в этом виде деятельности, а также примем участие в зарубежной практике в зимний период! Выражаем благодарность за активную жизненную позицию.


20 сентября заведующий кафедрой туристического и гостинично-ресторанного бизнеса к. Э. Н. , Профессор Герасименко В. Г. провел для студентов 1 курса специальности “Туризм” лекцию на тему: “Введение в специальность”, в ходе которой рассказал об истории возникновения туризма, функции, условия и факторы развития этой экономической деятельности. Было уделено значительное внимание современным проблемам и конфликтам, которые возникают в связи с развитием туризма. Студентам было интересно узнать о том, как возникла кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса в ОНЭУ, о направлениях научных исследований кафедры, о международном сотрудничестве с другими университетами.


6 сентября 2017 кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса провела экскурсию в дизайн-отеля “Uno” со студентами ОНЭУ специальности “Гостинично-ресторанное дело». Студенты получили возможность пообщаться с управляющей – Юлианой Михайловой, ознакомиться с различными категориями номеров, представленных в отеле, рестораном, конференц-залом. Мероприятие прошло в дружеской атмосфере, за что мы благодарны всему персоналу дизайн-отеля “Uno”.


24 апреля в пятом корпусе ОНЭУ прошла встреча студентов первого курса специальности “Туризм” с директором одесского офиса туроператора «Музенидис Тревел» Ольгой Кобзарь.

Студенты Смогли узнать много полезной практической информации в страховании в туризме, основных направлениях деятельности туристической компании «Музенидис Трэвел», авиаперелет, паломнический турах, путешествиях по Греции и много другого.


12 апреля 2017 кафедрой туристического и гостинично-ресторанного бизнеса Одесского национального экономического университета состоялась студенческая научно-практическая конференция «Туристический и гостинично-ресторанный бизнес: мировой опыт и перспективы развития для Украины».

В рамках конференции проведено заседание круглого стола «Развитие устойчивого туризма: вызовы и возможности для туристического и гостинично-ресторанного бизнеса» при поддержке Всемирной туристической организации ООН (http://www.tourism4development2017.org/events/round-table/1491955200/).

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2017 год – Международным годом устойчивого туризма в целях развития (2017 International Year of Sustainable Tourism for Development A / RES / 70/193), акцентируя внимание на мобилизации всех заинтересованных сторон для совместной работы в области устойчивого туризма .

Открыл конференцию проректор по научной работе ОНЭУ, профессор, д.э.н. Ковалев А.И.

Свое видение и планы действий по обеспечению устойчивого развития туризма в Украине и Одесском регионе представили докладчики: Липтуга И.Л., директор департамента туризма и курортов министерства экономического развития и торговли Украины; Герасименко В.Г., профессор, к.э.н., заведующий кафедрой туристического и гостинично-ресторанного бизнеса Одесского национального экономического университета; Дяченко А.В., заместитель директора департамента культуры и туризма Одесского городского совета; Козловский Р.С., исполняющий обязанности начальника управления туризма, рекреации и курортов Одесской облгосадминистрации; Андреева Н.Н., д. Э. Н., Старший научный сотрудник, главный научный сотрудник отдела экономико-экологических проблем приморских регионов Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины; Карпенко Г.Ю., аспирант Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины; Вартанян Г.В., старший преподаватель кафедры экономики природопользования Одесского государственного экологического университета; Являнська И.Я., координатор проекта “Туризм как катализатор экономического развития сельских территорий” Одесского областного агентства реконструкции и развития, Гриськов Антон Станиславович – заместитель председателя правления Одесской областной организации Союза краеведов Украины.

Также, с актуальными дискуссионными темами докладов выступили преподаватели кафедры – заведующий кафедрой, к.э.н., профессор В.Г. Герасименко, к.э.н., доцент Петриченко П.А., к.э.н., доцент Михайлюк А.Л., к.э.н., доцент Нездойминов С., а также студенты специальности «туризм »- Батуринска Н.В. и Цимбалист А.В.

По завершению заседания круглого стола, студенты – участники конференции приняли участие в секционных заседаниях 7 тематическим направлениям. В работе конференции приняли участие более 250 студентов ФМЭ, обучающихся по специальностям «Туризм» и «Гостинично-ресторанное дело».

По результатам работы круглого стола и конференции даны рекомендации по обеспечению развития основных направлений устойчивого туризма в Одесской области, внедрение новых национальных стандартов в области туризма и гостиничного хозяйства, использования инновационных технологий в деятельности туристических и гостиничных предприятий региона, экологизации туризма, подготовки будущих специалистов отрасли. Материалы и рекомендации конференции будут опубликованы.

Кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса выражает искреннюю благодарность за поддержку и помощь в организации конференции ректората ОНЭУ, департамента туризма и курортов министерства экономического развития и торговли Украины, департамента культуры и туризма Одесского городского совета, управлению туризма, рекреации и курортов Одесской облгосадминистрации, Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины.

вул. Пушкінська 25, каб. 205,
+38 (048) 722-01-22
tourism@oneu.edu.ua

Підготовка бакалаврів 
Нормативні

 • Основи наукових досліджень
 • Діяльність туристської самодіяльної організації
 • Туристичні ресурси України
 • Рекреаційна географія
 • Рекреаційні комплекси
 • Технологія туристської діяльності
 • Технологія готельної справи
 • Технологія ресторанної справи
 • Економіка туризму
 • Менеджмент в туризмі спортивний туризм
 • Бухгалтерський облік в туризмі
 • Організація послуг харчування
 • Організація екскурсійних послуг
 • Організація транспортних послуг
 • Рекреалогія
 • Маркетинг в туризмі
 • Організація рекреаційних послуг
 • Організація анімаційних послуг в туризмі
 • Історія туризму
 • Організація сфери туристичних послуг

Вибіркові

 • Туроперейтинг
 • Організація підприємницької діяльності в туризмі
 • Іміджеологія і ПР в туризмі
 • Економіка турфірм
 • Економіка підприємств готельного господарства
 • Економіка підприємств ресторанного господарства
 • Стандартизація, сертифікація тур. послуг, ліцензування тур. діяльності

Підготовка магістрів 
Нормативні

 • Методологія наукових досліджень
 • Управління туристичним підприємством
 • Управління регіональним розвитком туризму
 • Міжнародний туристичний бізнес
 • Міжнародні інформаційні системи в туризмі

Вибіркові

 • Конкурентоспроможність підприємств у сфері турбізнесу
 • Спеціалізовані туристичні ринки
 • Бізнеспланування на підприємствах туризму