Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Давиденко Ірина Володимирівна
зав. кафедри, к. е. н., доцент

Кафедра створена в 2003 році у зв’язку із введенням в Україні нового напряму підготовки – “Туризм” та отриманням Одеським державним економічним університетом ліцензії Міністерства освіти і науки України на підготовку фахівців за спеціальністю 6.050400 “Туризм”.

До створення відособленої кафедри спеціалізована підготовка фахівців для туристичної сфери здійснювалася на кафедрі маркетингу і економіки туризму за спеціалізацією “Економіка і організація туризму”. З 1995 року, коли відбувся перший випуск фахівців, по теперішній час вищу освіту за зазначеною спеціалізацією одержало більше 500 осіб. Випускники університету працюють у місцевих органах виконавчої влади, туристичних фірмах та агенціях, готелях, закладах санаторно-курортної галузі, транспортних організаціях, підприємствах екскурсійного, курортного, розважального обслуговування.

У 2007 році відбувся перший випуск фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». У цьому ж році університет отримав ліцензію на підготовку фахівців рівня кваліфікації «спеціаліст» і «магістр» з обсягом набору 100 осіб.

На кафедрі постійно удосконалюється навчально-методична і науково-дослідна робота, видані навчальні посібники, які мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України: “Основи туристського бізнесу” Герасименко В.Г., “Економіка і організація готельного і ресторанного господарства” Кузнєцова Н.М., «Культурний туризм» Петриченко П.А., „Економіка турфірми: практикум” Нездоймінов С.Г., Організація транспортних подорожей і перевезень туристів” Герасименко В.Г., Замкова А.В., „Ліцензування, сертифікація та стандартизація в сфері туризму” Галасюк С.С. Двоє викладачів кафедри Герасименко В.Г. та Нездоймінов С.Г. нагороджені нагрудними знаками “Почесний працівник туризму України”. За цей період  викладачі кафедри отримали відзнаку відмінника освіти України: Герасименко В.Г., Гродзинська І.О., Замкова А.В., Кузнєцова Н.М.

Інформація для абітурієнтів (напрями, спеціальності тощо)

В роботі у туристичній галузі є свої переваги та труднощі.

Бакалавр денної та заочної форм навчання: галузь знань 24 „Сфера обслуговування”, спеціальність 242 «Туризм». Прийом у обсязі 125 осіб. Конкурсні предмети (вступні іспити): українська мова та література, іноземна мова, географія або математика – для абітурієнтів на бюджет та/або контракт; українська мова та література, іноземна мова, географія або історія України – для контрактної форми навчання.

Магістр денної форми навчання: галузь знань 24 „Сфера обслуговування”, спеціальність 242 «Туризм». Прийом у обсязі 50 осіб.

Дисципліни, що викладаються випусковою кафедрою за спеціальністю 242 «Туризм»

 

 

 

У роботі у готельно-ресторанній галузі є свої переваги та труднощі

 

Бакалавр денної форм навчання: галузь знань 24 „Сфера обслуговування”, спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа». Прийом у обсязі 85 осіб. Конкурсні предмети (вступні іспити): українська мова та література, іноземна мова, географія або математика – для абітурієнтів на бюджет та/або контракт; українська мова та література, іноземна мова, географія або історія України – для контрактної форми навчання.

Магістр денної форми навчання: галузь знань 24 „Сфера обслуговування”, спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа». Прийом у обсязі 25 осіб.

 

Дисципліни, що викладаються випусковою кафедрою за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа».

 

Петриченко
Павло Анатолійович

к.е.н., доцент

Козловський
Роман Сергійович
викладач

Леськова
Оксана Адамівна

методист кафедри

Карпова
Владислава Костянтинівна

лаборант кафедри

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на вивчення сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу. За останній період науково-дослідної роботи проводились дослідження за такими напрямками:

а) «Управління розвитком туристично-рекреаційної та курортної сфери регіону», держ.реєстрація за №01044005272, 2004-2006 рр.

б) «Науково-методичні засади визначення рівня конкурентоспроможності послуг підприємств регіонального туристично-рекреаційного комплексу», держ.реєстрація за №01074002595, 2007-2012 рр.

в) «Економічні засади функціонування та розвитку спеціалізованих туристичних ринків Одеського регіону», держ.реєстрація за №01104002460, 2010-2012 рр.

г) «Аналіз і оцінка туристично-рекреаційного потенціалу Одеської області та визначення шляхів його раціонального використання», держ.реєстрація за №01134000653, 2013- 2015 рр.

Новим напрямом дослідження кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу є наукова тематика:

д) «Макроекономічне регулювання національного туристичного бізнесу в контексті процесів Євроінтеграції», держ.реєстрація за №01164000216, 2016-2018 рр.

Співробітниками кафедри під час розробки наукових тем були підготовлені наступні монографії, як одноосібні, так і колективні:

Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія / В. Г. Герасименко, Г. К. Бедрадіна, С. С. Галасюк та ін. / за заг. ред. проф. В. Г. Герасименко. – Одеса: ОНЕУ, 2016. – 262 с.

Галасюк С.С., Шикіна О.В. – Організаційно-економічні засади функціонування малих готелів – Одеса: Атлант, 2015 – 279 с.

Гончаренко Я.Є. – Моделювання розвитку туристсько-рекреаційного комплексу на прикладі Одеського регіону. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2014-268 с.

Лебедєв І.В. – Корпоративна соціальна відповідальність у контексті впровадження концепції гідної праці- Одеса; Атлант, 2014. – 376 с.

Семенов В.Ф., Білега О.В. –Конкурентні переваги мережених структур кластерного типу. – Одеса: Атлант ВОІ СОІУ, 2014. – 236 с.

Герасименко В.Г., Галасюк С.С., Нездоймінов С.Г. , Давиденко І.В., Павлоцький В.Я., Бедрадіна Г.К., Гусєва О.В., Єгупова І.М., Бортник Л.В., Галасюк К.А. – Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку. – Одеса: Астропринт, 2013.

Гродзинська І.О., Лебедєва В.В. – Стратегія розвитку підприємств санаторно-курортного комплексу. – Одеса: ОНПУ, 2013.

Нездоймінов С.Г. – Інституційні чинники формування територіальної мережі агро туризму в Україні. /Сучасні парадигми розвитку конкурентоспроможного агропромислового виробництва: колективна монографія – Умань: Візаві, 2013.

Семенов В.Ф., Басюк О.В. – Використання потенціалу нової економіки при формуванні регіональних інноваційних структур організації і управління туризмом. – Одеса: Атлант, 2013.

Герасименко В.Г., Нездоймінов С.Г. та інш. – Туризм в умовах глобалізації: особливості та перспективи розвитку. –Харків: ВД «Інтек», 2012.

Семенов В.Ф., Михайлюк О.Л., Басюк О.В. та інш. – Дослідження рівня використання економічного потенціалу регіону. – Суми: ТОВ ТД-Папірус, 2012. – 150 с.

Нездоймінов С.Г., Буркинський Б.В., Галушкіна Т.П. та інш. – «Зелена» стратегія регіону. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2011 – Саки: ПП Фенікс, 2011. – 448 с.

Нездоймінов С.Г. – Аграрний туризм як фактор соціально-економічного розвитку сільських територій. –Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – 348 с.

Нездоймінов С.Г., Воробйова О.А., Дишловий І.М., Харічков С.К. – «Зелений» вектор розвитку сфери рекреації та туризму в регіоні. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2012. – 492 с.

Семенов В.Ф., Басюк О.В. – Теоретико-методологічні засади формування потенціалу нової економіки регіону. – Суми: ДД «Папірус» ТОВ, 2012.

Нездоймінов С.Г. – Туризм як фактор регіонального розвитку. Методологічний аспект та практичний досвід. – Одеса: Астропринт. – 2009, 306 с.

Створення наукового потенціалу кафедри пов’язане із підготовкою та захистом дисертаційних робіт, які пов’язані з туристичною сферою. За період функціонування кафедри захищено співробітниками кафедри такі теми дисертаційних робіт:

Галасюк С.С. – Організаційно-економічні основи діяльності туристичних підприємств. Спеціальність: 03.06.01 – Економіка підприємств і форми господарювання; Одеський державний економічний університет, 1995. Наук. керівник – д.е.н., проф. Рабинович І.А.

Давиденко І.В. – Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку рекреаційної системи регіону. Спеціальність: 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економіки. Одеський державний економічний університет, 2006. Наук. керівник – д.е.н., проф. Семенов В.Ф.

Петриченко П.А. – Формування маркетингової інформаційної системи підприємств санаторно-курортної сфери. Спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємством. Таврійський національний університет ім.. В.Г. Вернадського, 2008. Наук. керівник – к.е.н., проф. Герасименко В.Г.

Нездоймінов С.Г. – Напрями і форми розвитку рекреації та туризму в регіоні на засадах активізації підприємницької діяльності. Спеціальність: 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, 2010. Наук. керівник – к.е.н., доц. Герасименко В.Г.

Лебедєва В.В. – Стратегія розвитку підприємств санаторно-курортного комплексу Одеського регіону. Спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами. Одеський державний економічний університет, 2011. Наук. керівник – д.е.н., проф. Гродзинська І.О.

Бортник Л.В. – Організаційні та економічні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу. Спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами. Одеський національний економічний університет, 2014. Наук. керівник – д.е.н., проф. Семенов В.Ф.

Шикіна О.В. – Організаційно-економічне забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості. Спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами. Одеський національний економічний університет, 2015. Наук. керівник – к.е.н., доц. Галасюк С.С.

Гончаренко Я.Є. – Моделювання розвитку туристсько-рекреаційного комплексу регіону. Спеціальність 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2015. Наук. керівник – д.е.н., проф Гродзинська І.О.

Жупаненко А.В. – Державне регулювання неявної інфраструктури рекреаційно-туристичної сфери. Спеціальність: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Чернігівський національний технологічний університет, 2015. Наук. керівник – д.е.н., проф. Семенов В.Ф.

Лебедєв І.В. – Забезпечення гідної праці на засадах корпоративної соціальної відповідальності. Спеціальність: 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Хмельницький національний університет, 2015. Науковий консультант – д.е.н., проф. Гришнова О.А.

Галасюк К.А. – Оцінка інноваційного потенціалу підприємств готельного господарства. Спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами, 2016. Наук. керівник – к.е.н., проф. Герасименко В.Г.

Нечєва Н.В. – Забезпечення ефективного управління персоналом підприємств курортно-рекреаційної сфери. Спеціальність 08.00.04 –Економіка та управління підприємствами. Одеський національний економічний університет, 2016. Наук. керівник – д.е.н., проф. Семенов В.Ф.

Розвиток наукової діяльності пов’язаний із впровадженням нових знань у освіті та підготовці майбутніх фахівців у сфері туризму. Співробітниками кафедри підготовлені навчальні посібники, які направлені на підвищення якості підготовки майбутніх фахівців у сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу. Серед них такі:

Галасюк С.С., Нездоймінов С.Г. – Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності. 2-е видання, доп. і доопрац. – Херсон: Олді-Плюс, 2016. – 248с.

Семенов В.Ф., Назаренко О.В. – Географія туризму. Одеса: Атлант, 2016 – 405 с.

Герасименко В.Г., Галасюк С.С. – Організація надання туристичних послуг. – Одеса: Атлант, 2014. – 244 с.

Гусєва О.В., Замкова А.В. – Рекреалогія: навчальний посібник. – Одеса: ОНЕУ, 2013.

Нездоймінов С.Г. – Основы круизного туроперейтинга: учебное пособие . – Херсон: Издатель Гринь Д.С., 2013.

Семенов В.Ф., Дишкантюк О.В., Олійник В.Д. – Туристичне країнознавство. – Херсон: АТ Гринь, 2013.

Гродзинська І.О., Гусєва О.В. , Замкова А.В., Нездоймінов С.Г. – Основи рекреалогії. – Київ: ЦУЛ, 2013

Герасименко В.Г., Семенов В.Ф., Горбань Г.П. – Управління регіональним розвитком туризму. – Одеса-Сімферополь: ВД «Аріал», 2012. – 340 с.

Нездоймінов С.Г., Галасюк С.С. – Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності. – Київ: «Центр учбової літератури», 2013. – 178 с.

Важливим аспектом науково-дослідної діяльності кафедри є публікація статей у фахових журналах, журналах, публікації яких розміщуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science та ін. Серед статей науково-педагогічного персоналу кафедри є статті у колективних монографіях:

Нездоймінов С. Г. Потенціал розвитку сільського зеленого туризму Одеського регіону / С. Г. Нездоймінов // Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні: монографія за заг. ред. М.Х. Шершуна. Рівне: Видавець Олег Зень, 2016. – С. 164-170.

Нездоймінов С. Г. European cruise market: prospects of development in Ukraine / S. Nezdoyminov, N. Andreeva //Mechanisms and models of development of entities tourist business: collective monograph / editedby A. Berezin, M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga: «Landmark», 2016. – 204 p.

Герасименко В. Г., Павлоцький В. Я. Methods of evaluating the competitiveness of the Ukraine’s tourist destinations / В. Г. Герасименко, В. Я. Павлоцький // Informācijas Sistēmu Menedžmenta. – Riga: ISMA University, 2016. – P. 157-163.

Нездоймінов С. Г. Потенціал розвитку круїзного туризму в Україні / С. Г. Нездоймінов // Соціально-економічні засади розвитку економіки України: монографія / Під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: СПД Сочінський, 2016. – Ч.1. – 256 с. (с.192-203).

Нездоймінов С. Г. Потенціал розвитку сільського зеленого туризму Одеського регіону / С. Г. Нездоймінов // Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні: монографія за заг. ред. М.Х. Шершуна. – Рівне: Видавець Олег Зень, 2016. – С. 164-170.

Нездоймінов С. Г. Проблеми розвитку туристичного руху на підприємствах водного транспорту України / С.Г.Нездоймінов // Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки: монографія / за заг. ред. К.Ф.Ковальчука – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – 516 с. (с. 164-172).

Нездоймінов С. Г. European cruise market: prospects of development in Ukraine / S. Nezdoyminov, N. Andreeva // Mechanisms and models of development of entities tourist business: collective monograph / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga: Landmark, 2016. – 204 p.

Нездоймінов С. Г. Державне-приватне партнерство як механізм інноваційно-інвестиційного розвитку региональної сфери туризму / С. Г. Нездоймінов, Н. М. Андрєєва // Socio-economic problems of management: Collective monograph. – Thorpe – Bowker®, Melbourne, Australia, 2015. – Р. 264-271.

Нездоймінов С. Г. Роль брендинга туристических территорий в развитии секторальной экономики региона / С. Г. Нездоймінов // Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ / монографія: під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: ФОП Сочінський, 2015. – 424 с. (с.108-116).

Нездоймінов С. Г. Брендинг как составляющая стратегии развития туристического региона / С.Г. Нездоймінов // Problems of social and economic development of business: Collective monograph. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. – 408 p. (р. 78-86).

Нездоймінов С.Г. Сталий розвиток туризму та рекреації як домінанта конкурентоспро-можності регіонального туристично-рекреаційного комплексу / С. Г. Нездоймінов, Н. М. Андреєва / Конкурентоспроможність підприємств в умовах ринкової економіки: у 3-х томах: Том 1: Регіональні аспекти та напрямки підвищення конкуренто-спроможності підприємств в умовах інноваційного розвитку: [монографія] / [ Н. М. Андрєєва, О. М. Головченко, І. А. Маркіна та ін.]; за заг. ред. М. А. Зайця, О. М. Коваленка, О. В. Захарченка. – Одеса: ВМВ, 2014. – 292 с. (с. 171-215).

Нездоймінов С. Г. Винний туризм як креативний ресурс регіонального економічного розвитку // Основні пріоритети розвитку АПК України у контексті економічної, продовольчої та енергетичної безпеки країни: колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань : Видавець «Сочінський», 2014. – Ч. 2. – 228 с. (с. 213-221).

Нездоймінов С. Г. Наукові нариси до формування парадигми екологізації економіки рекреаційно-туристичного природокористування регіону / С. Г. Нездоймінов, Н. М. Андреєва // Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (розвиток галузей та регіонального виробництва, бюджетне регулювання та фінансування): колективна монографія. Т.1. / [та інш.]; під заг. ред. Т.О.Журавльової. — Павлоград : АРТ СИНТЕЗ-Т, 2014. – 363 с. (с. 136-146).

Нездоймінов С. Г. Природно-рекреаційна сфера як складова системи еколого-економічної безпеки регіону // Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : колективна монографія у 2 т. – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – Т. 1. – 466 с. (с. 388-397).

Нездоймінов С. Г. Проблеми екологізації рекреаційно-туристичного природокористування в контексті «зеленого» зростання економіки регіону // Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика : монографія / під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань : СПД Сочінський, 2014. – Ч. 1. – 384 с. (с. 51-69).

Нездоймінов С. Г. Сучасні проблеми інституційної та функціональної модернізації регіональної сфери рекреаційно-туристичного природокористування / Н. М. Андреєва, С. Г. Нездоймінов // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія [Андреєва Н. М., Балджи М. Д., Веклич О. О. та ін.] / НАН України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»; НТТУ «Київський політехнічний інститут»; Вища економіко-гуманітарна школа; Міжнародна асоціація сталого розвитку / за наук. ред. проф. Є. В. Хлобистова. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 540 с. (с. 306-315).

Нездойминов С. Г. Устойчивый туризм как приоритетный cектор экологизации экономики украинского Придунавья / С. Г. Нездойминов, Н. Н. Андреева // Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, regionu, społeczeństwa: innowacyjne podejście do zapewnienia / Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к обеспечению : монография / под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора О. В. Прокопенко. – Польша : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2014. – 474 с. (с. 278-289).

Петриченко П. А. Формування портфелю взаємин організацій індустрії гостинності з партнерами / П. А. Петриченко // Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, регіонів, країн : колективна монографія /за заг. ред. В.Я. Швеця, М.С. Пашкевич / Луган. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; Нац. гірн. ун-т. – Донецьк: НГУ, 2014. – 402 с. (с. 202-222).

Петриченко П. А. Аналіз управління іміджем організації на ринку санаторно-курортних послуг. Розробка іміджу в стратегії розвитку туризму в курортному місці. Сучасні маркетингові тенденції управління територією / П. А. Петриченко // Управління розвитком курортних та туристичних підприємств у приморському регіоні: теорія і практика розв’язання проблем: монографія / за ред. М.В. Гудзь. – Бердянськ : ФОП Ткачук О.В., 2014. – 400 с.

Нездоймінов С. Г. Інноваційна модель рекреаційної системи як складова економічної безпеки України в контексті міжнародної парадигми сталого розвитку / Н. М. Андреєва, С. Г. Нездоймінов // Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід : колективна монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Є. В. Хлобистова. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 642 с. (с.172-182).

Нездоймінов С. Г. Інституційні чинники формування територіальної мережі агротуризму в Україні / С. Г. Нездоймінов та ін. // Сучасні парадигми розвитку конкурентоспроможного агропромислового виробництва : колективна монографія / під ред. д.е.н., проф. Ю. О. Нестерука. – Умань: Візаві, 2013. – 364 с.

Нездоймінов С.Г. «Зелена» стратегія регіону: монографія / С. Г. Нездоймінов та ін. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2011. – Саки: ПП Фенікс, 2011. – 448 с.

Кафедра управління персоналом і економіки праці у репозитарії ОНЕУ

Ліптуга Іван
Президент Національної туристичної організації України, радник Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України

Плакіда Марина
Генеральний директор туристичного підприємства «УкрФеррі – Тур», м. Одеса, Україна

Перковська Тетяна
Директор туристичного підприємства «Турексперт» м. Одеса, Україна

Антонова Ольга
Регіональний менеджер компанії «Ян дженерал продактс Україна», Данія

Клементьєва Катерина
Засновник туристичного підприємства «Тревел-Консалт», м. Одеса, Україна

Орловська Наталія
Засновник туристичного підприємства «Флай-Мі» (агенція сімейних подорожей), м. Одеса, Україна

Голівець Алла
Директор філії туристичної франчайзингової мережі «Корал Тревел», м. Одеса, Україна

Галєва Альона
Виконуючий директор «Авіа Марін Сервіс», м. Амстердам, Нідерланди

Тітор Галина
Директор туристичного підприємства «Тревел-Консалт», м. Одеса, Україна

Дехтяр Марія
Директор туристичного підприємства «Тур Поінт», м. Одеса, Україна

Сітнікова Віра
Засновник туристичного агентства «Спільно Тревел», м. Одеса, Україна

Коваль Марія
Менеджер відділу продажів філії франчайзингової туристичної компанії «Музенідіс Тревел» м. Одеса, Україна

Романюк Катерина
Управляюча готелем «Арнаутський», м. Одеса, Україна

Голобродська Олена
Начальник відділу продажів готелю «Гранд Марін енд Спа», м. Одеса, Україна

Копилов Матвій
Начальник відділу продажів готелю «Чорне море» (Парк Шевченка), м. Одеса, Україна

Дар’я Наливайко
Менеджер з продаж та маркетингу готелю «Панорама де Люкс», м. Одеса, Україна

Піндєєва Анастасія
Модель агентств «Вай Нот», «Моделс 1», «Вумен Менеджмент Паріс»

Волковінцев Андрій
Радіоведучий радіокомпанії «Просто Радіо», м. Одеса, Україна

Стикут Євген
Засновник муніципального заходу «Цимес маркет», м. Одеса, Україна

Пєнчєва Ганна
Помічник начальника відділу комунікації Національної поліції в Одеській області, м. Одеса, Україна

Барнікова Ганна
Приватний кондитер, м. Вікторія, Австралія

Любковська Надія
Старший партнерський директор у «Тапгерінг», м. Лас Вегас, США

Добров Дмитро
Старший адміністратор компанії «Ет Зе Топ Бурдж-Халіфа», м. Дубай, ОАЕ

Борносус Ігор
Консьєрж готелю «Ріц Карлтон», м. Сянган (Гонконг), КНР

Царенко Катерина
Менеджер компанії «Варамар Груп», м. Одеса, Україна

Соловйов Олександр
Засновник, технічний директор підприємства «Комфорт Сервіс», м. Одеса, Україна

Олександрова Тетяна
Генеральний директор та засновник архітектурно-виробничого бюро «Зе Мейн»

Бедрадіна Ганна
Директор туристичного підприємства «Селезньов Тур», м. Одеса, Україна, ст. викладач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, ОНЕУ, м. Одеса, Україна

Давиденко Ірина
к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, ОНЕУ, м. Одеса, Україна

Гончаренко Яніслава
к.е.н., викладач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, ОНЕУ, м. Одеса, Україна

Нєчева Наталя
к.е.н., викладач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, ОНЕУ, м. Одеса, Україна

Шикіна Ольга
к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, ОНЕУ, м. Одеса, Україна

📌Одеський національний економічний університет підписав договір про проходження студентами міжнародної практики з ANEX TOUR (Туреччина)🇹🇷

Одним з найпопулярніших напрямків міжнародної практики для студентів спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» є Туреччина. Участь в програмі оплачується турецькою стороною — переліт, проживання в період навчання в готелі 4-5 * на території Туреччини.

У процесі вводних лекцій близько тижня студенти вивчають особливості роботи, історію і географію країни, психологію роботи з туристами і інші предмети. По закінченню теоретичної частини, студенти 2 тижні їздять по всій Туреччині, вивчаючи пам’ятки і екскурсійні напрямки.

На початку підготовки до літнього сезону студенти розподіляються по регіонах (Мармарис, Бодрум, Белек, Сіде, Аланія, Кемер і ін.). Вони проживають в комфортабельних гуртожитках для персоналу і приступають до роботи на посадах трансфермен, готельний гід, шопінг гід, екскурсійний гід, аніматор та ін (в залежності від результатів співбесіди).

Даний вид практики дозволяє студентам отримати безцінний досвід роботи в п’ятизіркових готелях Туреччини на різних посадах, об’їздити всю Туреччину і отримати гідну оплату за свою працю.

Умови участі в програмі:

— Комунікабельність

— Від 18 років

— Співбесіда з представниками компанії

Можливості:

— Зарплата від 500 у.о. / міс. +%

— Період роботи 5-6 міс.

— Безкоштовне навчання, переліт, проживання, екскурсії

Такі стажування дають унікальну змогу студентам підкріпити теоретичні знання на практиці, побачити нову країну, покращити навички комунікації з різними людьми, допомагають отримати новий багаж знань, ділові зв’язки і дружні контакти.

10.11.2017 кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу організувала екскурсію до тематичного костелу «Хогвартс». У рамках дисципліни «Менеджмент організацій» викладач Наймарк К. А. зі студентами 4 курсу спеціальності «Туризм» при відвідуванні закладу розміщення познайомились із питаннями: організаційної структури хостелу, розподілу службових обов’язків персоналу закладу, особливостями номерного фонду та асортиментом додаткових послуг. Паралельно з костелом також функціонують дві квест-кімнати мережі «Мышеловка», при відвідуванні якої надаються знижки гостям хостелу. При хостелі знаходиться кафе, що надає послуги харчування.


13.11.2017 кафдера туристичного та готельно-ресторанного бізнесу організувала екскурсію на винно-коньячний завод «Шабо», що розміщений у Білгород-Дністровському районі Одеської області. У рамках дисципліни «Організація ресторанного господарства» викладач кафедри Наймарк К. А. разом зі студентами 3 курсу спеціальності «Готельно-ресторанна справа» познайомились із питаннями процесу виробництва вина, коньяку та ігристих вин, познайомились із історією регіону, виникненням виноробства та особливостями створення шабських вин, відвідали погріб з винами та коньяками, а також прийняли участь у дегустації вина, дізнались про культуру споживання напоїв, створених на основі винограду. Дякуємо Центр культури вина «Шабо» за екскурсію з дегустацією для майбутніх фахівців у готельній та ресторанній сфері.


13.11.2017 кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу організувала виїзне практичне заняття для виконання індивідуального завдання з розробки студентами власної екскурсії. Викладачем Нєчевою Н. В. було організовано екскурсію до музею контрабанди. У рамках дисципліни «Організація екскурсійної справи» студентами 3 курсу спеціальності «Туризм» познайомились із об’єктами показу періоду функціонування режиму порто-франко в Одесі.


15.11.2017 кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу організувала виїзне практичне заняття у готелі «La Gioconda» у рамках дисципліни «Менеджмент організацій». Студенти четвертого курсу спеціальності «Туризм» разом із своїм викладачем к.е.н. Наймарк Е.А. відвідали бутік-готель. У 2017 році готель отримав нагороду «Кращий вибір подорожуючого» від Tripadvisor. «La Gioconda» – це бутік-готель в Одесі, який пропонує своїм гостям 18 комфортабельних номерів з індивідуальним оформленням та дизайном. Студентам люб’язно надали інформацію щодо номерного фонду, познайомили з особливостями організації роботи номерного фонду, залу для фітнесу, ресторану, конференц-залу. Щиро вдячні керівництву готелю, персоналу готелю та особисто Ірині Балабан за гостинність, організацію та проведення зустрічі, цінні практичні вказівки та практичний довід, з яким адміністратор поділилась зі студентами.


15.11.2017 кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу організувала виїзне заняття у міжнародному аеропорті м. Одеси. У рамках дисципліни «Організація транспортних послуг» старший викладач Бедрадіна А. К. ознайомила студентів 2 курсу спеціальності «Туризм» з інфраструктурою аеропорту, процедурою проходження туристами реєстрації на рейс літака та організацією повітряного перевезення пасажирів.


16.11.2017 студенти 1 курсу 17 групи спеціальності «Туризм» разом з їх викладачем доцентом Давиденко І. В. провели практичне заняття в туристичній фірмі «Бюро подорожей «Сім’я». Студенти дізналися про специфіку роботи в туристичних фірмах, про правила створення і продажу турів, про ті компетенції, якими повинен володіти фахівець сфери туризму. Директор туристичної фірми Лариса Новікова розповіла нашим першокурсникам про особливості організації поїздок по Україні та в інші країни світу, поділилася цікавими практичними напрацюваннями, запросила студентів пройти практику в «Бюро подорожей «Сім’я».

Провідний менеджер з туризму та студентка 1 курсу магістратури ОНЕУ за фахом «Туризм» Поліна Александрочкіна розповіла про свій досвід роботи в туризмі, про те, як вдається поєднувати навчання в університеті і роботу в туристичній фірмі, про досвід роботи з клієнтами і проведенні турів з великими групами.

Ми дякуємо усьому колективу туристичної фірми «Бюро подорожей «Сім’я» і особисто директору Новиковій Ларисі і менеджеру з туризму Александрочкіній Поліні за надану можливість провести корисне і цікаве практичне заняття. Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу ОНЕУ і туристичної фірми «Бюро подорожей «Сім’я»!


20.11.2017 кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу організувала виїзне заняття в готелі «Hotel Wall Street» для студентів третього курсу спеціальності «Готельно-ресторанна справа». Разом з викладачами кафедри – Галасюк С.С. і Наймарк Е.А. студенти ознайомились із стандартами обслуговування, посадовими обов’язками працівників закладу. Висловлюємо подяку Ribas Hotels Group і Олександрі Шевченко за можливість відвідати підприємство готельного господарства, а також керуючій готелем «Wall Street» – Ксенії Дронго, за прекрасну екскурсію і цінні знання, яких набули студенти у процесі спілкування.


21.11.2017 було проведено спільне виїзне заняття кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу та кафедри експертизи товарів та послуг для студентів третього курсу в Національному науковому центрі «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова». Разом з викладачами кафедр –Захарчук В.Г, Зеленянською М.М. і Наймарк Е.А., студенти ознайомилися з технологією виробництва вина, відвідали лабораторію хроматографії і хіміко-аналітичну лабораторію, а також побували на майстер-класі з культури дегустації вин. Дякуємо керівництву і співробітникам інституту за теплий прийом і можливість отримати практичні знання, і сподіваємося на подальшу дружбу і міжкафедральну співпрацю.


21.11.2017 кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу організувала виробничу екскурсію до готелю «Frederic Koklen Boutique Hotel». В рамках дисципліни «Організація готельного господарства» доцент Шикина О.В. разом зі студентами 20 групи спеціальності «Готельно-ресторанна справа» ознайомилися з поняттям «бутік-готель», його походженням і особливостями надання послуг. Висловлюємо подяку керуючій готелем Тетяні Загнітній за проведену екскурсію. Під час ознайомлення з готелем студентів познайомили з оригінальним дизайном та оформленням номерного фонду, ексклюзивними предметами побуту, що розроблені дизайнерами спеціально для кожного номеру готелю. Сподіваємося на подальшу співпрацю та можливість працевлаштування випускників ОНЕУ до даного закладу.


21.11.2017 кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу організувала виробничу екскурсію до міні-готелю «Воронцов Апартментс». Студенти третього курсу спеціальності «Туризм» разом з викладачами кафедри Нєчевою Н.В., Галасюк С.С. і Михайлюк О.Л. ознайомилися з номерним фондом і специфікою організації роботи міні-готелю.


22.11.2017 кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу провела виробничу екскурсію у ресторані італійської кухні «Tavernetta» для студентів четверного курсу спеціальності «Туризм». Відбулось спілкування з шеф-кухарем, адміністратором, су-шефом, офіціантами, менеджерами і кухарями, що надали багато цікавих практичних рекомендацій для роботи закладу ресторанного господарства. На виробничій екскурсії працівники закладу показали та розповіли особливості організації та діяльності залів ресторану, кухні. Наприкінці екскурсії було проведено працівниками закладу майстер-клас з приготування різних видів пасти та інших макаронних виробів. Ми дякуємо керівництву ресторану, шеф-кухарю Armaroli Roberto, адміністратору Мирославу Шкурину, і всьому персоналу за теплий прийом, цінні практичні навички та рекомендації, і надану унікальну можливість відвідати підприємство ресторанного господарства.


24.11.2017 кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу провела виробничу екскурсію у хостел «Пятница» для студентів 48 групи спеціальності «Туризм». Цей новий і приємний хостел в Одесі люб’язно відчинив для нас свої двері, а менеджер Артем провів екскурсію та ознайомив з основними правилами даного засобу розміщення. Дякуємо керуючій компанією Ribas Hotels Group, Олександрі Шевченко та менеджеру Артему за можливість відвідати хостел «Пятница».


24.11.2017 кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу після занять, факультативно, вирушила на екскурсію в один з кращих винних ресторанів України – «Бернардацці». В рамках дисципліни «Організація ресторанного господарства» студенти 3 курсу познайомилися з керуючим ресторану – відомим сомельє і майстром своєї справи Олексієм Дмитрієвим. Він провів цікаву екскурсію з відвідуванням унікальної винної кімнати, а шеф-кухар Alexander Yourz показав кухню, познайомив з персоналом, цехами і провів майстер-клас з десертів.

Ми вдячні управляючим закладу за надану можливість відвідати один з найвідоміших і яскравих ресторанів Одеси. Ми пишаємося, що змогли поспілкуватися зі справжніми професіоналами ресторанної справи та відвідати ресторан, який щорічно отримує міжнародні та національні премії.


07.10.2017 кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу організувала виїзне практичне заняття у готелі «Дюк». У рамках дисципліни «Організація готельного господарства» доцент Шикіна О. В. ознайомила студентів 20 групи спеціальності «Готельно-ресторанна справа» на практиці з критеріями, яким має відповідати готель категорії 5 зірок. Студенти проаналізували вимоги ДСТУ4269:2003 та необхідність їх дотримання.


07.11.2017 кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу організувала виробничу екскурсію до готелю «Континенталь». Студенти спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» разом із викладачами Галасюк С. С., Давиденко І. В., Наймарк К. А. та Нєчевою Н. В. ознайомились з номерним фондом готелю, новою частиною закладу розміщення, асортиментом додаткових послуг, конференц-залою, фітнес-залою, сауною та солярієм. Висловлюємо подяку адміністрації за теплий прийом та можливість познайомити студентів на практиці з підприємством готельного господарства.


07.11.2017 викладачі кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Іванов А. М. та Наймарк К. А. провели профорієнтаційну роботу з учнями Одеського вищого професійного училища морського туристичного сервісу та ознайомили із спеціальностями нашої кафедри.


08.11.2017 кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу організувала виробничу екскурсію до готелю «Арнаутський». У рамках кураторської роботи доцент Шикіна О. В. ознайомила студентів 27 групи спеціальності «Туризм» з практикою роботи у малому готелі. Студенти дізнались про переваги діяльності малого готелю у центрі міста, важливість використання глобальних систем бронювання, подібних booking.com та можливість альтернативи. Студенти були зацікавлені питаннями працевлаштування у готелях малої місткості, про які розповіло керівництво закладу розміщення.


09.11.2017 кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу організувала зустріч студентів 4 курсу спеціальності «Туризм» з Катериною Клементьєвою – власницею туристичного підприємства «Travel Consult». У рамках дисципліни «Організація сфери туристичних послуг» доцент Шикіна О. В. ініціювала зустріч, присвячену ролі клієнта в організації подорожі. Катерина поділилась досвідом, як продати тур за 50 тис. у. о. та «залишитись у живих», які книги необхідно читати, щоб підвищувати свій рівень та стати більш успішним туристичним менеджером. На зустрічі була значна кількість реальних кейсів з життя туристичної компанії.

Висловлюємо подяку за надану можливість поспілкуватись про нагальні проблеми туристичного бізнесу у стінах ОНЕУ.


09.11.2017 кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу організувала зустріч студентів 4 курсу спеціальності «Туризм» з Наталією Власенко – гідом по Одесі, travel-журналістом, блогером. У рамках дисципліни «Організація сфери туристичних послуг» доцент Шикіна О. В. ініціювала зустріч, присвячену бюджетним подорожам та культурним програмам для молоді.

У процес спілкування зі спікером, висунуто ідею розробки бюджетної подорожі до Чернівців для студентів. Висловлюємо подяку та очікуємо з нетерпінням інформації щодо подорожі для студентів.


09.11.2017 кафдера туристичного та готельно-ресторанного бізнесу організувала виїзне засідання у готелі «Чорне море Парк Шевченка». У рамках дисципліни «Організація і технологія обслуговування у готелях» викладачі Галасюк С. С., Нездоймінов С. Г., Наймарк К. А. ознайомили студентів з функціонуванням служби прийому та розміщення, роботою номерного фонду, конференц-сервісу, підприємств ресторанного господарства з організації харчування при готелі, а також побували на одній з найкращих оглядових точок стадіону «Чорноморець». Під час занять обговорювались питання структури номерного фонду, відмінності між категоріями номерів, особливості обслуговування гостей, приклади конфліктних ситуацій та шляхи їх уникнення і вирішення. Також ознайомились із асортиментом додаткових послуг готелю.

Висловлюємо подяку персоналу та керівництву готелю за надану можливість у організації заняття.


27.10.2017 кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу організувала екскурсію до Одеського музею західного та східного мистецтва. У раках дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» студенти 30 групи спеціальності «Готельно-ресторанна справа» з викладачем Нєчевою Н. В. ознайомились на практиці з методикою проведення екскурсії в музеї.


30.10.2017 кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу організувала екскурсію до Одеського історико-краєзнавчого музею у рамках організації кураторської роботи. Дана робота націлена на підвищення практичних навичок студентів – майбутніх фахівців у сфері туристичної діяльності, та усестороннього розвитку як особистостей.

У ході проведеної екскурсії доценти Ярьоменко С. Г. та Шикіна О. В. ознайомили студентів з виставкою «Служили процвітанню Одеси», на якій розповіли з допомогою музейного екскурсовода про знаменитих особистостей, що займались становленням міста Одеси.


30.10.2017 кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу організувала зустріч студентів спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанний бізнес» з Ольгою Рябушенко – wellness-коучем та wellness-блогером. У рамках дисципліни «Організація ресторанного господарства» викладач Наймарк К. А. ініціювала зустріч, що присвячена організації здорового харчування для споживачів послуг у сфері ресторанного господарства.


31.10.2017 кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу займається розвитком та закріпленням практичних навичок майбутніх фахівців сфері туризму. Викладач Нєчева Н. В. організувала екскурсію до літературно-меморіального музею імені О. С. Пушкіна. У рамках дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» студенти 37 групи спеціальності «Туризм» ознайомились зі специфікою проведення біографічної екскурсії та методиками і прийомами при її розробці, роботі із екскурсантами.


03.11.2017 кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу організувала екскурсію до готелю «Катерина ІІ» з метою практичних навичок у роботі та управлінні готельним закладом. Викладач Наймарк К. А. у рамках дисципліни «Менеджмент організацій» зі студентами 48 групи спеціальності «Туризм» ознайомились із специфікою менеджменту підприємств сфери гостинності та організації харчування туристів.


03.11.2017 кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу організувала зустріч студентів 1-4 курсів спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» з представником туристичної компанії «ANEX TOUR». Було презентовано можливості для проходження літньої практики у Туреччині, перспективи кар’єрного зростання, навчаючись в університеті та проходячи практику на підприємстві. Кафедра дякує «ANEX TOUR» за зустріч та сподівається на подальшу плідну співпрацю.


02.10.2017 студенти спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» відвідали з навчальною екскурсією готель «Чорне море Парк Шевченка». У рамках проведення семінару з питань специфіки роботи у мережевому готелі студенти отримали практичні поради з організації проведення масових заходів. Ми дякуємо керівництву готелю «Чорне море Парк Шевченка» та персоналу у особі Матвія Копилова за можливість познайомитись із практичними аспектами діяльності готелю.


02.10.2017 року студенти-магістри спеціальності «Готельно-ресторанна справа» разом із своїм викладачем Івановим А. М. відвідали із навчальною екскурсією бутік-готель «La Gioconda”. У 2017 році готель отримав нагороду «Кращий вибір подорожуючого» від Tripadvisor. Дякуємо керівництву готелю, усьому персоналу за гостинний прийом та цінні практичні рекомендації для майбутніх фахівців у сфері гостинності.


27.09.2017, у Всесвітній день туризму, на базі Одеського державного екологічного університету відбулось знайомство зацікавлених осіб у спеціальності «Туризм», за якою готують майбутніх фахівців у нашому університеті. В екологічній школі зібрались майбутні абітурієнти, перед якими виступила доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, тревел-блогер, кандидат економічних наук Шикіна О. В. з доповіддю про розвиток туризму у місті Одесі.


29.09.2017 року викладачі кафедри Галасюк С. С., Нечєва Н. В., Наймарк К. А. організували екскурсію для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» до нового бутік-готелю Hotel de Paris, що належить французькій готельній мережі AccorHotels. Викладачі та студенти познайомились із особливостями сервісного обслуговування, високими стандартами якості та гостинності. Кафедра дякує керівництву готелю, адміністраторам та усьому персоналу за теплий прийом, нові знання та задоволення від відвідування гостинного закладу Hotel De Paris Odessa – MGallery by Sofitel.


27.09.2017 року перший курс спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» прийняли участь у святкуванні Всесвітнього дня туризму. Посвячення у туристи відбулось на університетській базі відпочинку «Економіст», що розташована у курортному селищі Кароліно-Бугаз. Посвячення відбулось при активній участі магістрів 1 курсу. Куратори студентських груп також приймали участь у проведенні конкурсів, пов’язаних з тематикою туризму. Ведучими свята були магістри 1 курсу спеціальності «Готельно-ресторанна справа». Виражаємо подяку кураторам груп, ведучим святкової програми та вітаємо першокурсників зі святом!


25.09.2017 у стінах ОНЕУ пройшла зустріч студентів 1-4 курсів спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» з представниками туристичного бізнесу. На зустрічі були присутніми Оксана Кузнєцова – директор Асоціації «Туризм Одеси» та Голрія Яхніс – директор туристичної компанії «Алмаріс». Тепер ми знаємо про турволонтерство більше та будемо більш активно приймати участь у цьому виді діяльності, а також приймемо участь у закордонній практиці у зимовий період! Висловлюємо подяку за активну життєву позицію.


20 вересня завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу к. е. н. , професор Герасименко В. Г. провів для студентів 1 курсу спеціальності “Туризм” лекцію на тему: “Вступ до фаху”, у ході якої розповів про історію виникнення туризму, функції, умови та фактори розвитку цієї економічної діяльності. Було приділено значну увагу сучасним проблемам і конфліктам, що виникають у зв’язку з розвитком туризму. Студентам було цікаво дізнатись про те, як виникла кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в ОНЕУ, про напрями наукових досліджень кафедри, про міжнародне співробітництво з іншими університетами.


6 вересня 2017 року кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу провела екскурсію до дизайн-готелю “Uno” зі студентами ОНЕУ спеціальності “Готельно-ресторанна справа». Студенти отримали можливість поспілкуватися з управляючою – Юліаною Михайловою, ознайомитись з різними категоріями номерів, що представлені у готелі, рестораном, конференц-залом. Захід пройшов у дружній атмосфері, за що ми вдячні усьому персоналу дизайн-готелю “Uno”.


24 апреля в 5-ом корпусе ОНЭУ прошла встреча студентов первого курса специальности “Туризм” с директором одесского офиса туроператора «Музенидис Тревел» Ольгой Кобзарь.

Студенты смогли узнать много полезной практической информации о страховании в туризме, основных направлениях деятельности туристической компании «Музенидис Тревел», авиаперелетах, паломнических турах, путешествиях по Греции и много другого.


12 квітня 2017 року кафедрою туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного економічного університету було проведено студентську науково-практичну конференцію «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України».

У рамках конференції проведено засідання круглого столу «Розвиток сталого туризму: виклики і можливості для туристичного та готельно-ресторанного бізнесу» за підтримкою Всесвітньої туристичної організації ООН (http://www.tourism4development2017.org/events/round-table/1491955200/).

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй оголосила 2017 рік – Міжнародним роком сталого туризму в цілях розвитку (2017 International Year of Sustainable Tourism for Development A / RES / 70/193), акцентуючи увагу на мобілізації всіх зацікавлених сторін для спільної роботи в сфері сталого туризму.

Відкрив конференцію проректор з наукової роботи ОНЕУ, професор, д.е.н. Ковальов А.І.

Своє бачення та плани дій щодо забезпечення сталого розвитку туризму в Україні та Одеському регіоні представили доповідачі: Ліптуга І.Л., директор департаменту туризму та курортів міністерства економічного розвитку і торгівлі України; Герасименко В.Г., професор, к.е.н., завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного економічного університету; Дяченко А.В., заступник директора департаменту культури та туризму Одеської міської ради; Козловський Р.С., виконуючий обов’язки начальника управління туризму, рекреації та курортів Одеської облдержадміністрації; Андрєєва Н.М., д. е. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; Карпенко Г.Ю., аспірант Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; Вартанян Г.В., старший викладач кафедри економіки природокористування Одеського державного екологічного університету; Являнська І.Я., координатор проекту “Туризм як каталізатор економічного розвитку сільських територій” Одеського обласного агентства реконструкції та розвитку, Гриськов Антон Станіславович – заступник голови правління Одеської обласної організації Спілки краєзнавців України.

Також, з актуальними дискусійними темами доповідей виступили викладачі кафедри – завідуючий кафедрою, к.е.н., професор В.Г. Герасименко, к.е.н., доцент Петриченко П.А., к.е.н., доцент Михайлюк О.Л., к.е.н., доцент Нездоймінов С.Г., а також студенти спеціальності «туризм» – Батуринська Н.В. та Цимбалист А.В.

По завершенню засідання круглого столу, студенти – учасники конференції взяли участь у секційних засіданнях за 7 тематичними напрямами. У роботі конференції взяли участь більше 250 студентів ФМЕ, які навчаються зі спеціальностями «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа».

За результатами роботи круглого столу та конференції надано рекомендації щодо забезпечення розвитку основних напрямів сталого туризму в Одеської області, впровадження нових національних стандартів в галузі туризму та готельного господарства, використання інноваційних технологій в діяльності туристичних та готельних підприємств регіону, екологізації туризму, підготовки майбутніх фахівців галузі. Матеріали та рекомендації конференції буде надруковано.

Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу висловлює щиру подяку за підтримку та допомогу в організації конференції ректорату ОНЕУ, департаменту туризму та курортів міністерства економічного розвитку і торгівлі України, департаменту культури та туризму Одеської міської ради, управлінню туризму, рекреації та курортів Одеської облдержадміністрації, Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Пушкінська 25, каб. 205,
+38 (048) 722-01-22
tourism@oneu.edu.ua

Підготовка бакалаврів
Нормативні

 • Основи наукових досліджень
 • Діяльність туристської самодіяльної організації
 • Туристські ресурси України
 • Рекреаційна географія
 • Рекреаційні комплекси
 • Технологія туристської діяльності
 • Технологія готельної справи
 • Технологія ресторанної справи
 • Економіка туризму
 • Менеджмент в туризмі
 • Спортивний туризм
 • Бухгалтерський облік в туризмі
 • Організація послуг харчування
 • Організація екскурсійних послуг
 • Організація транспортних послуг
 • Рекреалогія
 • Маркетинг в туризмі
 • Організація рекреаційних послуг
 • Організація анімаційних послуг в туризмі
 • Історія туризму
 • Організація сфери туристичних послуг

Вибіркові

 • Туроперейтинг
 • Організація підприємницької діяльності в туризмі
 • Іміджеологія та ПР в туризмі
 • Економіка турфірм
 • Економіка підприємств готельного господарства
 • Економіка підприємств ресторанного господарства
 • Стандартизація, сертифікація тур. послуг, ліцензування тур. діяльності

Підготовка магістрів
Нормативні

 • Методологія наукових досліджень
 • Управління туристичним підприємством
 • Управління регіональним розвитком туризму
 • Міжнародний туристичний бізнес
 • Міжнародні інформаційні системи в туризмі

Вибіркові

 • Конкурентоспроможність підприємств у сфері турбізнесу
 • Спеціалізовані туристичні ринки
 • Бізнес-планування на підприємствах туризму