Второе высшее образование

ОДЕСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ЕКОНОМІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

Ліцензія «Про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої школи»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2019 р. № 986 – л

на денну, заочну, очно-вечірню форми навчання для  здобуття ступеня магістр  у 2021 році

 

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА

 

Для осіб, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) прийом проводиться за кошти фізичних / юридичних осіб.

Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2021 році для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» (спеціальність 051 «Економіка»); 07 «Управління та адміністрування» (спеціальності: 071«Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»); 24 «Сфера обслуговування» (спеціальності: 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм»), 29 «Міжнародні відносини» (спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини») вступники обов’язково складають іспит з іноземної мови у формі єдиного вступного іспиту та фаховий іспит зі спеціальності.

Прийом заяв та документів від осіб, які мають право складати вступний іспит з іноземної мови в університеті, розпочинається 15 липня і закінчується  24 листопада 2021 року:  основна сесія – з 15 липня до 23 липня 2021 р., додаткові сесії проводяться в декілька етапів в період з 15 вересня до 24 листопада 2021р.

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проводиться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту.

Перелік документів, які необхідно надати для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови:

  документ, що посвідчує особу;

документ державного зразка магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

–  1 (одна) фотокартка розміром 3х4 см.

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови проводиться з 15 липня до  23 липня 2021 року;

Фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже склали єдиний вступний іспит з іноземної мови у 2020 – 2021 році, проводяться з 19 липня по 30 липня 2021 року;

Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб:

Прийом заяв та документів розпочинається 15 вересня і закінчується 24 листопада (вереснь: з 15 09. по 24.09.2021; жовтень: з 11.10.по 25.10.2021р.; листопад: з 01.11 по 24.11.2021р.);

зарахування не пізніше 30 листопада 2021 року (30 вересня, 29 жовтня, 30 листопада).

Вступники особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують спеціальність, освітню програму та форму навчання.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали та додає копії:

– копію документа, що посвідчує особу (2 примірники);

– копію картки платника податків (2 примірники);

– копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних, крім випадків, передбачених законодавством);

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– копії документів, які підтверджують право вступника  на участь у конкурсі за іспитами на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста);

– екзаменаційного листа єдиного вступного іспиту з іноземної  мови (у визначених Умовами випадках);

– чотири кольорові фото(картки розміром 3 х 4 см).

Усі копії документів, крім копії документа, що посвідчує особу, та копії військово-облікового документа для військовозобов’язаних, засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Термін навчання для здобуття ступеня магістра:

за  освітньо-професійною програмою –  1 рік 4 місяці;

за освітньо-науковою програмою – 1 рік 9 місяців.

Перелік спеціальностей для здобуття  освітнього ступеня  МАГІСТРА у 2021 році

Галузь знань  

Спеціальність

 

Освітня  програма

                    

 

Факультет

     (Центр)

05 « Соціальні та поведінкові науки»

 

051 «Економіка»

 

— світова економіка та моделі функціонування  господарських систем

— економіко — математичне  моделювання

— статистика бізнесу

— управління персоналом  сучасної  

  організації

 

ФЕУП

ФЕУП

ФЕУП

 

ФЕУП,    ЦЗВФН

07 «Управління     

           та адміністрування»

071 «Облік і оподаткування»

 

— облік, аудит  і  оподаткування 

  підприємницької  діяльності

— міжнародний облік, аналіз  і         

  оподаткування

— аналіз бізнес-процесів у  підприємництві

 

ФМОIТ, ЦЗВФН

 

 ФМОIТ

 ФМОIТ

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

— управління діяльністю банків  на  

  фінансовому ринку

— управління публічними фінансами

— фіскальне та митне адміністрування

— корпоративні фінанси

— фінансовий та страховий менеджмент

управління фінансовою стійкістю банків 

  (ОНП)

— науково-методичні основи фінансового   

  менеджменту (ОНП)

 

ФФБС, ЦЗВФН

ФФБС, ЦЗВФН

ФФБС, ЦЗВФН

ФФБС

ФФБС, ЦЗВФН

 

ФФБС

 

ФФБС

 

073 «Менеджмент»

 

— менеджмент організацій 

— менеджмент у  сфері охорони здоровя

— управління фінансово-економічною 

  безпекою

— менеджмент та бізнес-адміністрування        (ОНП)

ФМОIТ, ЦЗВФН

ФМОIТ, ЦЗВФН

 

ФМОІТ

 

ФМОІТ

075 «Маркетинг»

 

— маркетинг та міжнародна логістика

— теорія маркетингу  та міжнародної логістики (ОНП)

ФМЕ,  ЦЗВФН

 

ФМЕ

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

— економіка та стратегія розвитку  

  підприємства

— економіка, планування та управління

  бізнесом

— муніципальне підприємництво

 — експертиза товарів та послуг

 

ФЕУП,  ЦЗВФН

 

ФЕУП,  ЦЗВФН

ФЕУП

ФЕУП

24 «Сфера обслуговування»

 

242 «Туризм»

 

— економіка та організація туристичної   

  діяльності

ФМЕ,  ЦЗВФН         

                      

241«Готельно-ресторанна справа» — управління готельним та ресторанним        

 бізнесом

 

ФМЕ,  ЦЗВФН                   

29 «Міжнародні  

 відносини»

 

292 «Міжнародні економічні відносини»  

— міжнародні економічні відносини

 

 

ФМЕ,  ЦЗВФН

 

 

Вагові коефіцієнти для спеціальностей  051; 071; 073; 0,75; 076; 241; 242; 292 :

                                     фахового вступного випробування – 0,75 ;        для ЄВІ з іноземної мови – 0,25;

Ваговий коефіцієнт для спеціальності  072:  

                                     фахового вступного випробування – 0,70;         для ЄВІ з іноземної мови – 0,30.                                                                                                 

Примітка:     ФМЕ      –  факультет міжнародної економіки

                         ФЕУП    –  факультет економіки та управління підприємництвом

                         ФФБС    –  факультет фінансів та банківської справи

                         ФМОІТ  –  факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

                         ЦЗВФН  –  центр заочної та вечірньої форм навчання

                         ОНП     –  освітньо– наукова  програма                                                         

 

Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8                            

 Інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua     email:  abiturient@oneu    телефон (048) 723-80-73приймальна комісія.

 Центр заочної та вечірньої форм тел. (048)722-62-71,  (048)722-62-73

Преображенська, 8, к.109
(048) 723-80-73
abiturient@oneu.edu.ua

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto

Положення про приймальну комісію Одеського національного економічного університету

Рішення приймальної комісії ОНЕУ за 2016 рік

Рішення приймальної комісії ОНЕУ за 2017 рік


Ліцензія Міністерства освіти і науки: серія АЕ №636851 від 19.06.2015

Конкурс 2018 року

 

Сертифікат про акредитацію Аналіз бізнес-процесів у підприємництві

Сертифікат про акредитацію ГРС

Сертифікат про акредитацію Державні та муніципальні фінанси

Сертифікат про акредитацію Фінансовий та страховий менеджмент

Сертифікат про акредитацію Корпоративні фінанси

Сертифікат про акредитацію Експертиза товарів та послуг

Сертифікат про акредитацію Економіка та стратегія розвитку підприємства

Сертифікат про акредитацію Економіка, планування та управління бізнесом

Сертифікат про акредитацію Економіка та організація туристичної діяльності

Сертифікат про акредитацію Економіко-математичне моделювання

Сертифікат про акредитацію Менеджмент організацій

Сертифікат про акредитацію Міжнародний облік, аналіз і оподаткування

Сертифікат про акредитацію Міжнародні економічні відносини

Сертифікат про акредитацію Управління діяльністю банків на фінансовому ринку

Сертифікат про акредитацію Управління персоналом сучасної організації

Сертифікат про акредитацію Теорії та моделі управління економікою

Сертифікат про акредитацію Стратегічний маркетинг

Сертифікат про акредитацію Статистика бізнесу

Сертифікат про акредитацію Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності

Витяг з рішення Акредитаційної комісії від 01 березня 2016 року, протокол № 120

Акти узгодження


Інформація щодо захисту персональних даних


Конкурс на денну форму навчання у 2017 році


Courses offered in english


Презентація про ОНЕУ

Приймаються учні 11-х класів, студенти коледжів, які планують подальше навчання у ВНЗ та особи з повною середньою освітою.

Заняття на курсах проводяться з математики, української мови та літератури, географії та історії. Навчання на курсах спрямовано на підготовку до складання зовнішнього незалежного оцінювання якості знаннь (тестів) і закладає базу подальшого успішнього навчання у ВНЗ.

Детальніше