Магистратура

Для вступників до магістратури

Наказ про прийом до магістратури

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Ліцензія «Про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої школи»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2019 р. № 986 — л

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

на денну, заочну (з використанням дистанційних технологій), вечірню форми навчання

 для  здобуття ступеня  магістр  у 2021 році

Для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання вступники обов’язково складають іспит з іноземної мови відповідно до Умов прийому (далі Умов) на навчання до закладів вищої освіти України у 2021 році та фаховий іспит зі спеціальності (письмово).

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочинається 11 травня 2021 року  та закінчується о 18 годині  03 червня 2021 року;

основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови проводиться 30 червня 2021 року (додаткова сесія проводиться в строки, установлені Українським центром оцінювання якості освіти); спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, установлені Міністерством освіти і науки України;

– відповідні вступні іспити з іноземної мови в  університеті, у випадках, визначених Умовами, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту за матеріалами, наданими Українським центром оцінювання якості освіти;

– реєстрація електронних кабінетів вступників до магістратури та завантаження необхідних документів  проводиться з 01 липня 2021 року до 30 вересня 2021 року.

– прийом заяв та документів від осіб, які успішно склали єдиний вступний іспит з іноземної мови у 2020-2021 рр.  проводиться з 15 липня 2021 року до 18 години  23 липня 2021 року.

– фахові вступні випробування для вступників  проводяться з 19 липня до 30 липня 2021 року;

 

Надання рекомендацій для зарахування на місця за державним замовленням – 02 серпня 2021 року;

виконання вимог до зарахування (держбюджет) – з 02.08.2021 до 18 години 07.08. 2021 року;

Наказ про зарахування  за державним замовленням видається  12 серпня 2021 року (денна та заочна форми).

Зарахування на місця за кошти фізичних /юридичних осіб – 17 серпня 2021 року, наступні зарахування проводяться в декілька етапів залежно від поданих оригіналів не пізніше 30 листопада 2021 року

Додаткові строки прийому заяв та документів конкурсного відбору для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб проводяться з 15 вересня 2021 року до 24 листопада 2021 року в декілька етапів, зарахування не пізніше 30 листопада.

 

Порядок подання заяв та перелік документів: Вступники подають заяву про вступ до університету в електронній форми в режимі он-лайн, у якій вказують спеціальність, освітню програму та форму навчання. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали та додає:

копію документа, що посвідчує особу (2 примірники);

копію картки платника податків (2 примірники).

копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень),

на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

копію документів, які підтверджують право вступника  на участь у конкурсі за іспитами на основі ступеня

бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста);

екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (у визначених Умовами випадках);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні

конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Усі копії документів, крім копії документа, що посвідчує особу, та копії військово-облікового документа для військовозобов’язаних, засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету.

Копії документів без надання оригіналів не приймаються.

 

Термін навчання для здобуття ступеня магістра:

за освітньо-професійною програмою –  1 рік 4 місяці;

за освітньо-науковою програмою – 1 рік 9 місяців.

 

 

 

 

 

Перелік спеціальностей для здобуття освітнього ступеня  МАГІСТРА у 2021 році

 

 

Галузь знань

 

 

Спеціальність

 

Освітня  програма

                   

 Факультет  

   (Центр)

 

05 «Соціальні та поведінкові науки»

 

 

051 «Економіка»

 

 — світова економіка та моделі функціонування господарських систем

 — економіко-математичне моделювання

 — статистика бізнесу

 — управління персоналом  сучасної  організації

ФЕУП

 

ФЕУП

ФЕУП

 ФЕУП, ЦЗВФН

07 «Управління

та адміністрування»

 

071 «Облік і оподаткування»

 

 облік, аудит і оподаткування  підприємницької       діяльності

— міжнародний облік, аналіз  і оподаткування

 — аналіз бізнес-процесів у  підприємництві

 

ФМОIТ, ЦЗВФН

ФМОIТ

ФМОIТ

 

 

072 «Фінанси,

банківська справа

 та

страхування»

 

— управління діяльністю банків на фінансовому ринку   

— управління публічними фінанси

— фіскальне та митне адміністрування

— корпоративні фінанси

— фінансовий та страховий менеджмент

— управління фінансовою стійкістю банків  (ОНП)

— науково — методичні основи фінансового 

  менеджменту (ОНП)

ФФБС, ЦЗВФН                                      ФФБС, ЦЗВФН

ФФБС    

ФФБС                                

ФФБС, ЦЗВФН

ФФБС

ФФБС

 

073 «Менеджмент»

 

— менеджмент організацій 

— менеджмент у сфері охорони здоровя

— управління фінансово-економічною  безпекою

— менеджмент та бізнес адміністрування (ОНП)

ФМОIТ, ЦЗВФН

ФМОIТ, ЦЗВФН

ФМОІТ

ФМОІТ

075 «Маркетинг»

 

— маркетинг та міжнародна логістика

— теорія маркетингу та міжнародної логістики (ОНП)

ФМЕ,  ЦЗВФН

ФМЕ

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

— економіка та стратегія розвитку підприємства

— економіка, планування та управління бізнесом

— муніципальне підприємництво

— експертиза товарів та послуг

ФЕУП, ЦЗВФН

ФЕУП, ЦЗВФН

ФЕУП, ЦЗВФН

ФЕУП

24 «Сфера обслуговування»

 

242  «Туризм»

 

— економіка та організація туристичної діяльності   ФМЕ, ЦЗВФН         

                     

241 «Готельно-ресторанна справа»  

— управління готельним та ресторанним   бізнесом     

  

 

ФМЕ, ЦЗВФН                    

29 «Міжнародні

       відносини»

 

292 «Міжнародні економічні відносини»  

— міжнародні економічні відносини

 

 

ФМЕ, ЦЗВФН

                  

 

Вагові коефіцієнти для спеціальностей  051; 071; 073; 0,75; 076; 241; 242; 292 :

                                     фахового вступного випробування – 0,75 ;        для ЄВІ з іноземної мови – 0,25;

 

Ваговий коефіцієнт для спеціальності  072:   

                                     фахового вступного випробування – 0,70;         для ЄВІ з іноземної мови – 0,30.                                                                                                 

 

Примітка:     ФМЕ      –  факультет міжнародної економіки

                         ФЕУП    –  факультет економіки та управління підприємництвом

                         ФФБС    –  факультет фінансів та банківської справи

                         ФМОІТ  –  факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

                               ЦЗВФН  –  центр заочної та вечірньої форм навчання

                          ОНП     –  освітньо– наукова  програма                                                         

 

Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8                            

 

Інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua     email:  abiturient@oneu    телефон (048) 723-80-73приймальна комісія.

 

Центр заочної та вечірньої форм тел. (048)722-62-71,  (048)722-62-73

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto