Правила приёма на 1 курс

ПРИЁМ
на дневную форму обучения для получения степени бакалавра в 2020 году


Для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту.

Для вступу на 1-ий курс для здобуття ступеня бакалавра реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;

Прийом заяв та документів розпочинається 13 липня та закінчується о 18:00 22 липня для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Прийом заяв та документів розпочинається 13 липня та закінчується о18:00 16 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів (відповідно до Умов та Правил прийому 2020 р.);

вступні іспити проводяться з 01 до 12 липня.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 серпня.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених випадків у розділі 6 Умов та Правил прийому.

У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 — 2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, французька, німецька або іспанська) на власний розсуд.

Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, вступник що претендує на місця державного замовлення за денною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньої програми) та форми навчання.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали та додає копії:

— документа, що посвідчує особу ( 2 примірника);

— ідентифікаційного номера ( 2 примірника);

— військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

— документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

— документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньо. освіти;

— сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти ;

— чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано спеціальними умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції у строки, визначені для прийому документів.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 31 липня.

Зарахування за кошти державного бюджету – не пізніше 12:00 01 серпня 2020 року.

Зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осію – не пізніше 30 вересня.

Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, Інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua

e-mail: abiturient@oneu.edu.ua Довідки за телефоном (048) 723-80-73 — приймальна комісія
Відділ маркетингу, телефон (048) 723-05-42
Підготовчі курси телефон (048) 723-86-50

ПРИЕМ
на заочную форму обучения для получения ступени «бакалавр»
 в 2019 году

 На 1 курс заочной формы обучение принимаются поступающие на основе полного общего среднего образования. Регистрация электронных кабинетов поступающих, загрузка необходимых документов начинается 1 июля. Прием заявлений и документов начинается 10 июля и  заканчивается в 18.00 часов 22 июля для лиц, поступающих только на основе сертификатов внешнего независимого оценивания на места по государственному заказу.

Поступающие, которые имеют специальные условия и хотят воспользоваться этим правом, подают заявления в бумажной форме. Заявление в бумажной форме подается поступающим лично в приемную комиссию.

Поступающие, которые имеют право на участие в конкурсе по результатам вступительных экзаменов, собеседования для участия в конкурсном отборе подают заявления в бумажной форме. Прием документов для этой категории — с 10 июля по 16 июля, вступительные экзамены проводятся с 17 до 22 июля включительно, собеседования проводятся с 17 по 19 июля включительно.

Принимаются сертификаты внешнего независимого оценивания 2017, 2018, 2019, кроме оценок с английского, французского, немецкого и испанского языков. Если как конкурсный предмет установлено иностранный язык, поступающий имеет право подавать оценку из сертификатов 2018 и 2019 с одной из иностранных языков (английский, французский, немецкий и испанский)  по своему усмотрению.

Поступающие могут подать в семи заявлений на места государственного заказа не более, чем по четырем специальностям. Подача заявлений для участия в конкурсе на места за средства физических или юридических лиц не ограничивается.

При подаче заявления об участии в конкурсном отборе на основе полного общего среднего образования, поступающий претендующей на места государственного заказа дневной или заочной форме обучения, для получения степени бакалавра отмечает в каждой заявлении приоритет этого заявления относительно других представленных им заявлений; при этом показатель приоритета 1 (один) означает наивысший приоритет.

В заявлении поступающие указывают конкурсное предложение с указанием специальности (образовательной программы) и формы обучения (дневная или заочная).

Формирования рейтингового списка поступающих на места по государственному заказу, поступающих на основе сертификатов внешнего независимого оценивания публикуется не позднее 26 июля.

Поступающие, которые получили рекомендации, должны выполнить требования к зачислению на места государственного заказа до 18.00 часов 31 июля;

Зачисление поступающих по государственному заказу производится не позднее 12.00 часов 01 августа; за средства физических и юридических лиц не позднее 30 августа.

 

На места за счет средств физических и юридических лиц прием заявлений и документов начинается

10 июля и  истекает 30 августа. Первая сессия: прием документов начинается 10 июля, заканчивается 08 августа, формирования рейтингового списка до 14 августа, зачисление не позднее 15 августа. Вторая сессия: прием документов начинается 9 августа и заканчивается 22 августа формирования рейтингового списка до 29 августа, зачисление не позднее 30 августа.

При подаче заявления в бумажной форме поступающий предъявляет лично оригиналы и добавляет копии:

—  документа, удостоверяющего личность;

— идентификационного номера;

— военно-учетного документа для военнообязанных (кроме случаев, предусмотренных законодательством;

— документа государственного образца о ранее полученном образовательном степень о ранее полученном образовательном степень (образовательно-квалификационный уровень), на основе которого осуществляется поступление, и приложение к нему;

— документов, подтверждающих право поступающего на зачисление по собеседованию, на участие в конкурсе по результатам вступительных экзаменов и / или квоте-1, квоте-2 на основе полного общего средне. образования;

— сертификат (сертификаты) внешнего независимого оценивания для поступающих на основе полного общего среднего образования;

— четыре цветные фотографии размером 3 х 4 см.

— копию идентификационного номера.

Другие копии документов подаются поступающим, если это вызвано особыми условиями поступления на соответствующие конкурсные предложения, установленные законодательством, в сроки, определенные для приема документов.

Все копии документов заверяются по оригиналам приемной комиссией.

 

Учась в центре заочной формы обучения Вы можете одновременно:

-Работать в Украине или за рубежом и накапливать опыт в той или иной отрасли экономики
-Учиться по другой специальности на дневной форме обучения в ОНЭУ или другом учебном заведении Украины или других стран мир
-Служить в вооруженных силах Украины

Адрес главного корпуса ОНЭУ: 65082, г. Одесса, ул. Преображенская, 8,

Интернет-сайт: http://oneu.edu.ua  e-mail: abiturient@oneu.edu.ua

Справки по телефону (048) 723-80-73 — приемная комиссия

Подготовительные курсы,тел(048) 723-86-50

Адрес Центра заочного обучения:  г. Одесса, ул. Пушкинская, 26, тел.722-62-71,722-62-73

ПРИЕМ   в 2019 году
на очно — вечернюю форму обучения осуществляется на места
за счет физических и/или юридических лиц
для получения степени «бакалавр»

Поступающие на 1 курс очной — вечерней формы принимаются поступающие на основе полного общего среднего образования. Регистрация электронных кабинетов поступающих, загрузка необходимых документов начинается 1 июля. Прием заявлений и документов начинается 10 июля и заканчивается 30 августа — для лиц, поступающих только на основе сертификатов внешнего независимого оценивания.

Поступающие, которые имеют право на участие в конкурсе по результатам вступительных экзаменов для участия в конкурсном отборе в университет подают заявления в бумажной форме. Прием документов для этой категории — с 10 июля по 16 июля, вступительные экзамены проводятся с 17 до 22 июля включительно.

Принимаются сертификаты внешнего независимого оценивания 2017, 2018, 2019, кроме оценок с английского, французского, немецкого и испанского языков. Если как конкурсный предмет установлено иностранный язык, поступающий имеет право подавать оценку из сертификатов 2018 и 2019 с одной из иностранных языков (английский, французский, немецкий и испанский) по своему усмотрению.

Подача заявлений для участия в конкурсе на места за средства физических и / или юридических лиц, не ограничивается.

В заявлении поступающие указывают конкурсное предложение с указанием специальности (образовательной программы) и формы обучения.

Первая сессия: прием заявлений и документов начинается 10 июля, заканчивается 08 августа, формирования рейтингового списка поступающих на места по средства физических и / или юридических лиц, поступающих на основе сертификатов внешнего независимого оценивания публикуется не позднее 9 августа; требований к зачислению по 14 августа, зачисление не позднее 15 августа.

Вторая сессия: прием заявлений и документов начинается 9 августа и заканчивается 22 августа, формирования рейтингового списка поступающих на места по средства физических и / или юридических лиц, поступающих на основе сертификатов внешнего независимого оценивания публикуется не позднее 23 августа, требований к зачислению в 29 августа, зачисление не позднее 30 августа.

При подаче заявления в бумажной форме поступающий предъявляет лично оригиналы и добавляет копии:

— документ, удостоверяющий личность (приложить копию этого документа)

— идентификационного номера;

— военно-учетного документа для военнообязанных (кроме случаев, предусмотренных законодательством;

— документа государственного образца о ранее полученном образовательном степень о ранее полученном образовательном степень (образовательно-квалификационный уровень), на основе которого осуществляется поступление, и приложение к нему;

— документов, подтверждающих право поступающего на участие в конкурсе по результатам вступительных экзаменов на основе полного общего средне. образования;

— сертификат (сертификаты) внешнего независимого оценивания для поступающих на основе полного общего среднего образования;

— четыре цветные фотографии размером 3 х 4 см.

Другие копии документов подаются поступающим, если это вызвано особыми условиями поступления на соответствующие конкурсные предложения, установленные законодательством, в сроки, определенные для приема документов.

Все копии документов заверяются по оригиналам приемной комиссией.

 

Преображенская, 8, к.109
(048) 723-80-73
abiturient@oneu.edu.ua

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto

Положение о приемной комиссии

Решение приемной комиссии ОНЭУ за 2018 год


Лицензия Министерства образования и науки: серия АЕ №636851 с 19.06.2015

Конкурс 2019 року

Сертифікат про акредитацію Аналіз бізнес-процесів у підприємництві

Сертифікат про акредитацію ГРС

Сертифікат про акредитацію Державні та муніципальні фінанси

Сертифікат про акредитацію Фінансовий та страховий менеджмент

Сертифікат про акредитацію Корпоративні фінанси

Сертифікат про акредитацію Експертиза товарів та послуг

Сертифікат про акредитацію Економіка та стратегія розвитку підприємства

Сертифікат про акредитацію Економіка, планування та управління бізнесом

Сертифікат про акредитацію Економіка та організація туристичної діяльності

Сертифікат про акредитацію Економіко-математичне моделювання

Сертифікат про акредитацію Менеджмент організацій

Сертифікат про акредитацію Міжнародний облік, аналіз і оподаткування

Сертифікат про акредитацію Міжнародні економічні відносини

Сертифікат про акредитацію Управління діяльністю банків на фінансовому ринку

Сертифікат про акредитацію Управління персоналом сучасної організації

Сертифікат про акредитацію Теорії та моделі управління економікою

Сертифікат про акредитацію Стратегічний маркетинг

Сертифікат про акредитацію Статистика бізнесу

Сертифікат про акредитацію Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності

Сертификаты про аккредитацию

Выписка из решения аккредитационной комиссии от 01 марта 2016 года, протокол № 120

Акты согласования

Приказ № 143-л «О переоформлении лицензий»

Лицензия на образовательную деятельность в сфере высшего образования Одесского национального экономического университета

Максимальные объемы государственного заказа на образовательный степень бакалавра


Информация по защите персональных данных


Courses offered in english


Презентация про ОНЭУ

Принимаются ученики 11-х классов, студенты колледжей, которые планируют дальнейшее обучение в ВУЗе и лица с полным средним образованием.

Занятия на курсах проводятся по математике, українському языку и литературе, географии и истории. Обучение на курсах направлено на подготовку к сдаче внешнего независимого оценивания качества знаний (тестов) и закладывает базу дальнейшего успешного обучения в ВУЗе.

Подробнее