Аспирантура / Докторантура

В Одесском национальном экономическом университете проводится работа по совершенствованию подготовки научно-педагогических кадров через аспирантуру в соответствии с современными требованиями, в том числе и кадров высшей квалификации — докторов наук.

Докторантуру открыто в 1988 году. В настоящее время за докторантурой функционируют шесть научных специальностей:

 • 051 — Экономика
 • 071 — Учет и налогообложение
 • 072 — Финансы, банковское дело и страхование
 • 073 — Менеджмент
 • 075 — Маркетинг
 • 076 — Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

Срок пребывания в докторантуре не превышает двух лет.

Аспирантура ОНЭУ действует с 1947 года. В настоящее время за аспирантурой функционируют следующие специальности:

 • 051 — Экономика (кафедры: общей экономической теории и экономической политики, управления персоналом и экономики труда; экономической кибернетики и информационных технологий)
 • 071 — Учет и налогообложение (кафедры: бухгалтерского учета и экономического анализа; учета и налогообложения в отраслях экономики)
 • 072 — Финансы, банковское дело и страхование (кафедры: финансов; банковского дела; финансового менеджмента и фондового рынка)
 • 073 — Менеджмент
 • 075 — Маркетинг
 • 076 — Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность (кафедры: экономики предприятия и организации предпринимательской деятельности; экономики и планирования бизнеса)

Соискатели степени доктора философии могут учиться в аспирантуре по очной (дневной, вечерней) или заочной форме обучения. Подготовка докторов философии по государственному заказу осуществляется в аспирантуре по очной (дневной, вечерней) форме обучения.

Срок подготовки доктора философии в аспирантуре по очной (дневной, вечерней) и заочной форме обучения составляет 4 года.
В университете ежегодно проводятся научно-практические конференции, в которых принимают участие ведущие ученые, докторанты и аспиранты, соискатели и профессорско-преподавательский состав ОНЭУ и других вузов. Одесский национальный экономический университет является издателем двух научных сборников:

 • Вестник социально-экономических исследований;
 • Научный вестник,

отнесенных к научных специализированных изданий Украины, где докторанты, аспиранты, соискатели ученой степени доктора философии могут публиковать статьи по результатам своих диссертационных исследований.

Гаврютина
Алла Анатольевна

ведущий специалист отдела аспирантуры и докторантуры

Воробъёва
Марина Александровна

ведущий специалист отдела аспирантуры и докторантуры

Розклад занять з аспірантами 1 року навчання. Осінній семестр 2020 рік.

Розклад вступних іспитів

Оголошення щодо прийому в докторантуру в 2020 році

Оголошення щодо прийому в аспірантуру в 2020 році

Розклад іспиту з англійської мови

Розклад комплексно-кваліфікаційного іспиту

Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою ОНЕУ без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці.

Такі особи прикріплюються до кафедр, що мають аспірантуру з відповідних спеціальностей, на державній основі без вступних іспитів строком до п’яти років.

Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо-наукової програми та навчального плану аспірантури ОНЕУ згідно із затвердженими в установленому порядку індивідуальним навчальним планом та індивідуальним планом наукової роботи прикріпленої особи та публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.

У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії в ОНЕУ.

Прийом документів:
 • в аспірантуру — з 15 червня по 26 серпня поточного року;
 • в докторантуру — з 15 червня по 10 вересня поточного року;
 • для прикріплення здобувачем — з 1 вересня по 30 вересня.
Перелік документів, що необхідні для вступу в аспірантуру
 1. Заява вступника (у відділі аспірантури)
 2. Особовий листок по обліку кадрів
 3. Фотокартка (1 шт.)
 4. Автобіографія
 5. Рекомендація в аспірантуру (тільки для випускників поточного року)
 6. Характеристика, підписана деканом (тільки для випускників поточного року)
 7. Характеристика-рекомендація в аспірантуру з місця роботи (для працюючих)
 8. Копії дипломів магістра (спеціаліста) та бакалавра + виписки з оцінками (завірені у відділі кадрів)
 9. Копія трудової книжки завірена у відділі кадрів (для працюючих)
 10. Стаття + відгук. У разі відсутності опублікованих статей, вступник подає реферат з обраної наукової спеціальності обсягом до 30 сторінок + рецензія
 11. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів)
 12. Медична довідка про стан здоров’я за формами 286-У або 086-У
 13. Копія ідентифікаційного коду
 14. Копія паспорта
 15. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за наявності).
 16. Швидкозшивач (картонний)

Всі документи оформлюються українською мовою та подаються вступником особисто.

Крім того, при вступі до докторантури подаються:
 1. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.
 2. Копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук (завіреного в відділі кадрів).
 3. Список опублікованих праць з обраної спеціальності, зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах.
 4. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ОНЕУ, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.
 5. Висновки кафедри.

Диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук подається вступником особисто.

Вступники до аспірантури складають 2 вступних іспити:
 1. Спеціальність
 2. Іноземна мова в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

До вступних випробувань до аспірантури допускаються вступники, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу. Приймальна комісія може відмовити абітурієнту у допуску до проходження вступних випробувань в аспірантуру виключно через неподання у встановлений термін всіх або окремих документів.

Вступні випробування до аспірантури проводяться з 30 серпня по 9 вересня.

За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника. Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора.

Зарахування до аспірантури відбувається з 12 вересня.

Аспіранти, які прийняті до аспірантури за рахунок коштів Державного бюджету України на денну форму навчання, для нарахування стипендії подають у відділ аспірантури трудову книжку із записом про звільнення з останнього місця роботи та довідку про середньомісячну заробітну плату за останні 2 місяці з останнього місця роботи (на фірмовому бланку за підписами керівника установи та головного бухгалтера і печаткою) протягом одного тижня після зарахування до аспірантури.

Початок навчання в аспірантурі з 01 жовтня.

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та захистити дисертацію.

ул. Преображенская, 8
723-69-19

science@gmail.com