Доступ к публичной информации

Некоторые из документов, представленных в списке, расположенные в системе дистанционного обучения ОНЭУ.
Для доступа к системе необходимо иметь логин и пароль.
Зарегистрировать свой аккаунт в СДО можно по адресу: ул. Гоголя, 18, к. 108

Инструкция о порядке действий работников Одесского национального экономического унверситета в чрезвычайных ситуациях

Перспективный план повышения квалификации на 2020-2025 гг.

Постановление Кабинета Министров от 21 августа 2019 г. № 800. «Некоторые вопросы повышения квалификации педагогических и научно-педагогических работников»

Повышение квалификации научно-педагогических работников на 2019-2020 учебный год


ПОЛОЖЕННЯ про разрахунок балів, що нараховуються за участь стадентів у громадському житті, науковій або спортивній діяльності для призначення академічних стипендій
ПОЛОЖЕННЯ про перевірку наукових, навчально-методичних та кваліфікаційних робіт на академічний плагіат в Одеському національному економічному університеті

ПОЛОЖЕННЯ про розрахунок балів, що нараховуються за участь студентів в громадському житті, науковій та спортивній діяльності для призначення академічних стипендій
ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ОНЕУ
ПРАВИЛА призначення та виплати стипендій в ОНЕУ
ПОЛОЖЕННЯ про офіційний веб-сайт ОНЕУПОЛОЖЕННЯ про наглядову раду ОНЕУ

ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення права здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (РИВ) на вибір навчальних дисциплін в ОНЕУ

ПОЛОЖЕННЯ про науково-педагогічну практику аспірантів ОНЕУ

ПОЛОЖЕНЯЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ОНЕУ

ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання результатів навчання здобувачів докторів філософії в ОНЕУ


Положения про структурные подразделения ОНЭУ

Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) 2201040 Дослiдження, наукові та науковотехнiчнi розробки, виконання робiт за державними цiльовими програмами та державним замовленням, пiдготовка наукових кадрiв, фiнансова пiдтримка розвитку наукової iнфраструктури, наукових об’ектiв, що cтaнoвлять нацiональне надбання
Звiт про надходжецця i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д) 2201160 Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами III i IV рівнів акредитацiї та забезпечення дiяльностi їx баз практики
Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма N 2д)  2201190 Виплата академiчних стипендiй студентам (курсантам) вищих навчадьних закладi
Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма N 2д) 2201040 Дослiдження, нayкoвi та науковотехнiчнi розробки, виконання робiт за державними цiльовими програмами та
державним замовленням, пiдготовка наукових кадрiв, фiнансова пiдтримка розвитку наукової iнфраструктури, наукових об’ектiв, що становлять нацiональне надбання
Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма N 2д) 2201160 Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами III i ІV рівнів акредитацii та забезпечення діяльностi їx баз практики
Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) 2201160 Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами III i IV piвнів акредитацiї та забезпечення дiяльностi їx баз практики

Формы для подания информационного вопроса в письменном виде:

Почтовый адрес Университета для подания информационного запроса:

г. Одесса, ул. Преображенская, 8, 65082 (на конверте указывать «Публичная информация»)
телефон: (048) ;
факс: (048)
электронная почта: informzapyt@oneu.edu.ua