Вакансии

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та «Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) в Одеському національному економічному університеті»

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС:

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

завідувачів кафедр: банківської справи (1 ставка), економіки підприємництва та організації підприємницької діяльності (1 ставка), туристичного та готельно-ресторанного бізнесу (1 ставка);

професорів кафедр: економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (1 ставка), банківської справи (0,5 ставки), туристичного та готельно-ресторанного бізнесу (0,95 ставки), міжнародних економічних відносин (0,25 ставки);

доцентів кафедр: загальної економічної теорії та економічної політики

( 1 ставка і 1 ставка), банківської справи ( 1 ставка, 1 ставка і 1 ставка) мовної та психолого-педагогічної підготовки (1 ставка, 1 ставка і 1 ставка), економічної кібернетики та інформаційних технологій (0,65 ставки), статистики (0,8 ставки), економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (1 ставка, 0,4 ставки), менеджменту (1 ставка),  економіки , права та управління бізнесом (1 ставка, 1 ставка і 0,5 ставки), математичних методів аналізу економіки ( 1 ставка), фінансів ( 1 ставка,

0,75 ставки і 0,7 ставки), туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

( 0,95 ставки і 0,45 ставки), міжнародних економічних відносин ( 1 ставка), маркетингу ( 1 ставка, 1 ставка і 1 ставка), управління персоналом і економіки праці (0,5 ставки), фінансового менеджменту та фондового ринку

( 1 ставка);

старших викладачів кафедр: банківської справи (0,5 ставки), філософії, історії та політології (0,7 ставки), мовної та психологоло-педагогічної підготовки (1 ставка), фізичного виховання та безпеки життєдіяльності (0,65 ставки і 0,65 ставки), менеджменту (1ставка і 1 ставка), математичних методів аналізу економіки ( 0,7 ставки), економічного аналізу (0,75 ставки), економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ( 0,5 ставки) ;

викладачів кафедр: загальної економічної теорії та економічної політики (0,75 ставки і 0,5 ставки).

( заяви претендентів подаються до конкурсної комісії університету до 17 листопада 2019 року.)

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заява подається на ім’я ректора ОНЕУ не пізніше місяці з дня опублікування в газеті “Вечерняя Одесса” і регіструється в канцелярії  ;
 • характеристика за підписом завідувача кафедри, декану ф-ту;
 • список наукових праць, завірений власним підписом, завідувачем кафедри і вченим секретарем ОНЕУ;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • засвідчені, згідно з вимогами законодавства України, копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, науково-педагогічного стажу не менше 3 років. (для претендентів, які не працювали в університеті до проведення конкурсу);
 • звіт про роботу за попередній період (для претендентів, які працювали в університеті до проведення конкурсу за основним місцем роботи або за сумісництвом);
 • копію довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465;
 • Всі кафедральні документи подаються після подачі заяви і вище вказаних документів.

Під час подання заяви претендент пред’являє документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), та оригінали всіх документів, копії яких претендент подає.

На посаду декана факультету можуть претендувати особи, які мають вчений ступінь та (або вчене почесне) звання у відповідності до профілю факультету та стаж науково-педагогічної роботи чи практичної діяльності не менше 5 років. Декан не може знаходитись на цій посаді більше ніж 2 строки.

Посаду завідувача кафедри, професора можуть займати як правило особи які мають вчене звання професора, або науковий ступінь доктора відповідної галузі наук і стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри у ВНЗ, не менше п`яти років. Завідувач кафедри не може перебувати на посаді не більше ніж два строки.

Усі необхідні документи, які потрібні для обрання по конкурсу на посади декана факультету, професора, завідувача кафедри, доцента, старшого викладача, викладача знаходяться на сайті нашого університету, а також на відповідній кафедрі.

(Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників ОНЕУ і доповнення про положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників (протокол №10 від 30 червня 2015 року), додаток 1, додаток 2, додаток 3, додаток 4.)

 1. Термін подачі заяв не пізніше місяця з дня опублікування в газеті «Вечерняя Одесса».
 2. Заяви претендентів подаються до конкурсної комісії університету до 17 листопада 2019 року.
 3. Звертатися за адресою: м. Одеса – 65082, вул. Преображенська, 8. Навчально-методичний відділ, кімната 208, тел. (048) 723-09-67 .

Объявляется конкурс:
на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:

Заведующий кафедрой: экспертизы товаров и услуг (1 ставка);
Профессоров кафедр: экономической кибернетики и информационных технологий
(1 ставка); финансов (1 ставка);
Доцентов кафедр: Общей экономической теории и экономической политики
(1 ставка); банковского дела (1 ставка и 0,5 ставки), маркетинга (1 ставка и 0,5 ставки), философии истории и политологии (0,45ставки и 0,75 ставки), статистики (0,5 ставки), экономики предприятия и организации предпринимательской деятельности (1 ставка), экономики, права и планирования бизнесом (0,25 ставки), бухгалтерского учета и аудита (1 ставка), менеджмента (1 ставка), управление персоналом и экономики труда (0,5 ставки), финансов (1 ставка);
Старших преподавателей кафедр: Общей экономической теории и экономической политики (0,5 ставки), банковского дела (1 ставка и 0,5 ставки), туристического и гостинично-ресторанного бизнеса (1 ставка и 0,5 ставки), математических методов анализа экономики ( 1 ставка), физического воспитания и БЖД (1 ставка и 0,8 ставки), экономики предприятия и организации предпринимательской деятельности (0,85 ставки), экономики, права и планирования бизнесом (1 ставка), управление персоналом и экономики труда (0, 6 ставки), бухгалтерского учета и аудита (1 ставка), менеджмента (1 ставка и 1 ставка), международных экономических отношений (0,85 ставки), языковой и психолого-педагогической подготовки (0,9 ставки);
Преподавателей кафедр: экономики, права и планирования бизнесом (1 ставка), управление персоналом и экономики труда (0,5 ставки), маркетинга (1 ставка).

В конкурсе могут принимать участие граждане Украины, которые владеют украинским языком.

Лица, которые желают принять участие в конкурсе, представляются следующие документы:
• заявление подается на имя ректора ОНЭУ не позднее месяца со дня опубликования в газете «Вечерняя Одесса» и регистрируется в канцелярии;
• характеристика по подписью заведующего кафедрой, декана ф-та;
• список научных трудов, заверенной собственным подписью, заведующим кафедрой и ученый секретарем ОНЭУ;
• личный листок по учету кадров;
• Автобиография;
• копии документов, которые подтверждают Повышение квалификации в течение последних пяти лет (дипломы, сертификаты, свидетельства, другие предусмотренные законодательством Украины документы);
• Заверенные, согласно требованиям законодательства Украины, копии дипломов о высшем образовании, научная степень, ученое звание, научно-педагогический стаж не менее 3 лет. (Для претендентов, которые не работали в университете до проведения конкурса)
• отчет о работе за Предыдущий период (для претендентов, которые иаботали в университете к проведению конкурса по основному месту работы или по совместительству);
• копию справки о прохождении предыдущего (периодически) психиатричного осмотра, которая представляется в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических психиатричних осмотров, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 27 сентября 2000 № 1465;
• Все кафедральные документы подаются после подачи заявления и више указанных документов.

Во время Подача заявления претендент предъявляет документ, который удостоверяет личность и гражданство (согласно статье 5 Закона Украины «О гражданстве Украины»), и оригиналы всех документов, копии которых претендент подает.

На должность декана факультета могут претендовать особи, которые имеют ученую степень и (или Ученое Почетное) звания в соответствии с профилем факультета и стаж научно-педагогической работы или практической деятельности не менее 5 лет. Декан НЕ может находиться на этой должности более чем 2 срока.

Должность заведующего кафедрой, профессора могут занимать как правило особи, которые имеют ученое звание профессора или научную степень доктора соответствующей отрасли наук и стаж научно-педагогической работы по профилю кафедры в вузах, не менее пяти лет. Заведующий кафедры не может находиться на посту НЕ более чем два срока.

Все необходимые документы, которые нужны для избирания по конкурсу на должности декана факультета, профессора, заведующего кафедрой, доцента, старшего преподавателя, находятся на сайте нашего университета, а также на соответствующей кафедре.

(Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников ОНЭУ и ДОПОЛНЕНИЯ о положении о порядке замещения должностей научно-педагогических работников (протокол №10 от 30 июня 2015 года), приложение 1, приложение 2, приложение 3, приложение 4)

1. Срок подачи заявлений не позднее месяца со дня опубликования в газете «Вечерняя Одесса».
2. Заявления претендентов подаются в конкурсную комиссию университета до 27 октября 2018 года.
3. Обращаться по адресу: г. Одесса — 65082, ул. Преображенская, 8 Учебно-методический отдел, комната 208, тел. 723-09-67.

____________________________________________________________________________________

В соответствии с Законом Украины «О высшем образовании» и «Порядке проведения конкурсного отбора при замещении вакантных должностей научно-педагогических работников и заключения с ними трудовых договоров (контрактов) в Одесском национальном экономическом университете»

 

Объявляется конкурс:

на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:

 • профессора кафедры экономики предприятия и организации предпринимательской деятельности;
 • доцентов кафедр математических методов анализа экономики, иностранных языков, банковского дела, философии, истории и политологии, языковой и психолого-педагогической подготовки, экономического анализа, бухгалтерского учета, статистики, экономики предприятия и организации предпринимательской деятельности, финансового менеджмента и фондового рынка, туристического и гостинично-ресторанного бизнеса, маркетинга, экспертизы товаров и услуг, экономической кибернетики и информационных технологий, общей экономической теории и экономической политики, экономики, права и управления бизнесом, управления персоналом и экономики труда;
 • старших преподавателей кафедр: статистики, иностранных языков, управления персоналом и экономика труда, экономики предприятия и организации предпринимательской деятельности, менеджмента организаций и внешнеэкономической деятельности, общей экономической теории и экономической политики;
 • преподавателя кафедр: общей экономической теории и экономической политики.

 

Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают следующие документы:

 • заявление об участии в конкурсе на имя ректора ОНЭУ в течение месяца (заявление пишется собственноручно, регистрируется в канцелярии (приложение 1а, приложение 1б)
 • характеристику (кто первый раз проходит конкурс на должность)
 • список научных трудов, заверенный своей подписью, ученым секретарем ОНЭУ (Приложение 2);
 • личный листок по учету кадров;
 • автобиография;
 • контракт в 2-х экземплярах (для деканов, заведующих, кафедрами)
 • копии документов, подтверждающих повышение квалификации в течение последних пяти лет (дипломы, сертификаты, справки, свидетельства, другие предусмотренные законодательством Украины документы);
 • отчет о работе за предыдущий период;
 • копии дипломов на полное высшее образование, ученая степень, ученое звание;
 • справку о прохождении психиатрического освидетельствования;
 • выписку из протокола заседания кафедры об открытом занятии и практическом занятии;
 • выписка из протокола заседания кафедры о рассмотрение заявления об участии в конкурсе (кто избирается первый раз на должность) и отчета (кто был уже в должности):
 • вывод кафедры (приложение 3):
 • протокол заседания счетной комиссии кафедры;
 • выписка из протокола заседания совета факультета (для доцентов, профессоров, деканов, заведующих кафедрами)
 • анкетирование;
 • перспективный план развития кафедры на 2017-2022 г. (для заведующих кафедр).

 

Доценты, профессора, заведующие кафедрами, деканы факультетов избираются по конкурсу на Ученом совете университета.

Старшие преподаватели, преподаватели избираются по конкурсу на Ученом совете факультета.

Все необходимые документы, которые нужны для избрания по конкурсу на должности находятся на сайте нашего университета, а также на почте соответствующей кафедры.

Срок подачи заявлений не позднее месяца со дня опубликования в газете «Вечерняя Одесса».

Заявления претендентов подаются в конкурсную комиссию университета до 14 декабря 2017 года.

Обращаться по адресу: г. Одесса — 65082, ул. Преображенская, 8 Учебно-методический отдел, комната 208, тел. 723-09-67.

 

Список необходимых документов находится на украиноязычной версии страницы