Губерник Аркадій Олексійович

Губерник Аркадій Олексійович
к.е.н., доцент

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Присудження наукового ступеня доктора філософії або присвоєння вченого звання доцента: Аттестат доцента №12 ДЦ 043291 от 30.06.15г.

Наявність виданих навчально- методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів: 

1.Губерник А. О. Методичні вказівки з дисципліни «Рекламний менеджмент» Тема: «Рекламне медіапланування» для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності «Маркетинг». / А. О. Губерник. – Одеса: ОДЕУ, 2017. – 46 с.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН:

Монографія Маркетинговий інструментарій початку 21 сторіччя за редакцією Литовченко І.Л. Репозитарій ОНЕУ, 2018. -430 с.

Основні наукові публікації (за останні  5 років):

  1. Губернік А.А. Проблемы формирования технопарков в Украине.- Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» – 2015. – №11,ч.3
  2. Специфика формирования технопарков на юге Украины.- Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015.
  3. Технопарки как вид производственной кооперации. ÷ Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. /Одес. нац. екон. ун-т. Вип.2. – Одеса: ОНЕУ, – 2015.
  4. Gubernik A. A. Seasonal forecasting sales performance in enterprise system by the method of threads / А. О. Губерник // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 2 (12). – С. 34-40.
  5.  Губерник А. О. Создание технопарка «Хемо-Поль» в г. Теплодар Одесской области — современная форма инноваций в производстве новых химикатов и товаров бытовой химии / А. О. Губерник // Евразийский химический рынок, 2008.— №6. — С. 2-6.