Лебедєв Ігор Васильович

д.е.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Посада:  д.е.н., доцент
кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Заклад, який закінчив: 

Московський державний інститут міжнародних відносин МЗС СРСР за спеціальністю «Між-народні відносини», 1973.

Аспірантура Вищої школи профспілкового руху Всесоюзної центральної ради професій-них спілок за спеціальністю «Історія міжнародного робітничого руху» (1981 – 1985 рр.)

Тема дисертації:    «Профспілкова Конфедерація Робочих комісій Іспанії у боротьбі за демократію і соціальний прогрес. 1975-1984», 1987

Основні роботи:

  • Лебедєв І. В. Корпоративна соціальна відповідальність у контексті впровадження концепції гідної : монографія / І. В. Лебедєв. – Одеса : Атлант, 2014. – 376 с.
  • Лебедєв І. В. Формування людського потенціалу сталого розвитку на засадах корпоративної соціальної відповідальності / І.В. Лебедєв // Теорія та практика управління економічним розвит-ком підприємства : монографія: в 2 т. / за заг. ред. О.В. Кендюхова. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – Т.1. – 344 с. – С. 309-315
  • Лебедєв І. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління соціальною діяльністю під-приємства / І.В. Лебедєв // Інформаційні складові сучасних підходів до управління економікою : міжнародна колективна монографія / під заг. ред. Л. М. Савчук. – Донецьк- Дніпропетровськ: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 414 с. – С.262-281
  • Лебедєв І. В. Корпоративне громадянство у контексті сталого розвитку / І.В. Лебедєв // Ста-лий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти : монографія: НАН України, Інститут еко-номіки промисловості [Новикова О.Ф., Амоша О.І., Антонюк В.П. та ін.] – Донецьк: ДонУЕП , 2012. – 534 с. – С. 464-481
  • Лебедєв І. В. Забезпечення сталого розвитку підприємства на засадах корпоративної соціа-льної відповідальності / І.В. Лебедєв // Сучасні концепції, передумови та перспективи розвитку підприємств України : колективна монографія / під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. — Дніпропет-ровськ: ІМА-прес, 2012. -350 с. – С.42-52

Додатково: 

1.Лебедєв І. В. Корпоративна соціальна відповідальність: концепція і модель для України // Україна: аспекти праці, 2014, № 5, С. 13-19.

2.Лебедєв  І. В. Соціальний вимір європейської інтеграції і завдання для України // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. Зб. наук. праць. Випуск 2 (39) – Частина 1. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2013, С.133-137.

3.Лебедєв І. В. Корпоративна соціальна відповідальність  як фактор забезпечення  гідної праці // Науковий  журнал “Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля”,  № 11 (200),  2013, С. 152-157