Манжула Світлана Петрівна

Манжула Світлана Петрівна ст.викладач

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Освіта

Одеський державний економічний університет, 2007 р. Спеціальність – економічна кібернетика, кваліфікація – економіст.

2007–2010 рр. – аспірантура, Одеський національний економічний університет, кафедра економічної кібернетики

📌Науковий ступінь

Кандидат економічний наук, спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, тема дисертації: «Розробка та застосування розширених технологічних моделей в економіці», 2017 р.

📌Досвід роботи: 13 років

📌Дисципліни

Економіко-математичне моделювання в управлінні організацією

Економічна кібернетика

Інформатика

Інформаційні методи та технології в економіці

Інформаційні системи та технології в економіці

Методи Інтернет-просування

Моделювання економіки

Моделювання та прогнозування соціально-трудових процесів

Моделювання та управління інвестиційними процесами

Моделювання та управління інноваційними процесами

📌Підвищення кваліфікації

ФОП Челишев Дмитро Анатолійович, з 21.10.2019 р. по 21.12.2019 р., за наказом ОНЕУ №251-О від 21.10.2019 р.

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

 • Участь в освітньому онлайн-проекті для викладачів «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання», 3-7 серпня 2020 р. (сертифікат, 14 акад. годин).
 • I, III та IV Міжнародні науково-методичні конференції «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку», 2018-2021 рр., м. Одеса, ОНЕУ.
 • ІІ Національна науково-методична конференція «Цифрова економіка», 17-18 жовтня 2019 р., м. Київ, КНЕУ.
 • VІІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економіка і управління в умовах глобалізації», 15 травня 2019 р., м. Кривий Ріг, ДонНУЕТ.
 • VI Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки» (М3Е2), 24-26 травня 2017 р., м. Одеса-Черкаси, ОНЕУ.
 • Securitatea informaţională 2017 : conferinţa internaţională, (ediţia a XIII-a), 4-5 aprilie 2017, Moldova, Chişinău, ASEM.
 • Подяка за підготовку студентської команди «ОдЕкКі (Одеські Економічні Кібернетики)» Одеського національного економічного університету до участі у Всеукраїнському конкурсі «SDG in Ukraine: Look of New Generation (Цілі сталого розвитку в Україні: погляд нового покоління)», 2017 р.

📌Наукові інтереси

Інформаційні системи в економіці, моделювання економічних процесів.

📌Наукові праці

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 36.

З публікаціями можна ознайомитися за посиланням.

Вибрані публікації:

📌Монографії:

Agent-dynamic modeling of economic systems : monograph / E. S. Yakub, K. G. Vasilchenko, S. P. Manzhula, E. A. Kalashnikova / ed. by Prof. E. S. Yakub. Odessa: Odessa National Economic University, 2016. 144 p. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5291/1/Agent-dynamic%20modeling%20of%20economic%20systems.pdf.

📌Статті та матеріали наукових конференцій:

 1. Даніско Ю., Манжула С. Аналіз впливу мотиваційних чинників на підвищення задоволеності роботою. Науковий вісник Одеського національного економічного університету : зб. наук. праць. Одеса : ОНЕУ, 2019. № 7–8 (270–271). С.45–
 2. Манжула С. П. Використання SaaS програмних засобів у навчальному процесі при підготовці економістів. Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку : матеріали III Міжн. наук.-метод. конф., 27-28 лютого 2020 р. Одеса : ОНЕУ, 2020. С. 152–154.
 3. Manzhula S. P., Shykula Y. V. Artificial neural networks for business aims: world’s present and perspectives for Ukraine. Цифрова економіка : зб. мат. ІІ Національної наук.-метод. конф., 17–18 жовтня 2019 р., м. Київ. К. : КНЕУ, 2019. С. 44–47.
 4. Шумська А. О., Манжула С. П. Моделювання процесу видачі споживчого кредиту у точках роздрібного продажу. Економіка і управління в умовах глобалізації : матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 травня 2019 р.). Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2019. С. 150–154.
 5. Манжула С. П. Використання вільного програмного забезпечення в освітньому процесі у навчальних дисциплінах з інформаційних технологій для економістів. Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Міжн. наук.-метод. конф. професорсько-викладацького складу, 8-9 лютого 2018 р. Одеса: ОНЕУ, 2018. С. 334–336.
 6. Манжула С. П. Возможность экономического роста при структурных разрушениях: случай Украины. Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки : зб. наук. пр. Шостої Міжнар. наук.-практ. конф.; Одеса-Черкаси, 24-26 трав., 2017 р. Черкаси : Видавець Ольга Вовчок, 2017. С. 239–241.
 7. Манжула С. П. Целостность производственной системы как залог экономической безопасности. Securitatea informaţională 2017 : conferinţa internaţională, (ediţia a XIII-a), 4-5 aprilie 2017 / com. de org.: Grigore Belostecinic [et al.] ; coord. ed.: S. Ohrimenco. Chişinău : ASEM, 2017. С. 182–183.

📌Науково-дослідний профіль:

Google Scholar