Нездоймінов Сергій Георгійович

к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Посада:  к.е.н., доцент
кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Заклад, який закінчила:  У 1983 р. закінчив Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова за спеціальністю «Історія» з присвоєнням кваліфікації историк, викладач історії і суспільствознавства.

Тема дисертації:  «НАПРЯМИ І ФОРМИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ НА ЗАСАДАХ АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Основні роботи: 

  • Нездоймінов С. Г. Регіональний розвиток інфраструктури туризму та рекреації в контексті парадигми «зелена економіка» / С. Г. Нездоймінов // Туризм в умовах глобалізації: особливості та перспективи: колективна монографія під ред. д-ра екон. наук, проф. Кизима М. О., канд. екон.наук, проф. Єрмаченка В. Є. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2012. – 448 с.
  • Нездоймінов С. Г. Туризм як фактор регіонального розвитку: методологічний аспект та практичний досвід: монографія / С. Г. Нездоймінов. – Одеса: Астропринт, 2009. – 304с.
  • Герасименко В. Г. Аграрний туризм як вид підприємництва: монографія / В. Г. Герасименко, С. Г. Нездоймінов. – Одеса: Пальміра, 2011. – 178с.
  • Нездоймінов С. Г. Підприємницький вектор розвитку регіонального туризму: монографія / С. Г. Нездоймінов. – Одеса: Пальміра, 2011. – 344с.
  • Нездоймінов С. Г. Інституціональні засади та інструментарій збалансованого природокористування: монографія / [С.К.Харічков,О.А.Воробьова,І.М.Дишловий,С.Г.Нездоймінов та ін.]; під ред. д.е.н. проф. С.К.Харічкова. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2010. – 484с.

Додатково: 

1.Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. –

член редакційної колегії

2.Одеський національний економічний університет, старший викладач (1995-2010), доцент (з 2011р. по т. ч.). Атестат доцента 12ДЦ  №033143 від 30.11.2012.

3. Нездоймінов С. Г. Методичні вказівки до виконання курсових робіт із дисципліни «Організація готельного господарства» для студентів IIІ курсу денної форми навчання напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» (Укл.: С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов, О. В. Шикіна. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016. – 62 с.)