Спеціальність:072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

 Освітньо-професійна програма 

ФІНАНСОВИЙ ТА СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Завантажити ОПП  Посилання на навчально-методичні матеріали
 Обов’язкові навчальні дисципліни
Фіскальна політика Силабус
Банки в інноваційному розвитку економіки/ Banks in innovative development of the economy Силабус
 Фінансовий менеджмент страхових компаній Силабус
 Професійний фінансовий менеджмент Силабус
 Управління портфелем цінних паперів Силабус
 Ринок фінансових послуг Силабус
 Фінансовий контролінг Силабус
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
 Діяльність фінансових посередників на ринку капіталів Силабус
 Математичні методи і моделі в управлінні підприємством Силабус
 Управління інвестиційними процесами на фінансовому ринку Силабус
 Макроекономічні проблеми економіки в умовах реіндустріалізації Силабус
 Фінансовий ризик-менеджмент Силабус
 Управління фінансовою стійкістю компанії Силабус
 Проектне фінансування Силабус
Менеджмент перестрахової діяльності Силабус
 Управління вартістю компанії Силабус
Комп’ютерне моделювання складних економічних систем Силабус
 Методологія наукових досліджень Силабус
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ
Практична підготовка
 Міждисциплінарний тренінг Силабус
 Виробнича практика за фахом Силабус
Атестація
 Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Методичні вказівки
до написання та захисту
кваліфікаційної роботи