Вступ на основі диплома молодшого спеціаліста

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

IV рівень акредитації

Ліцензія Міністерства освіти і науки України

       наказ МОН України  від 06.07.2017 р. № 143-л « Про переоформлення ліцензій»

ПРИЙОМ

       на денну, заочну, вечірню форми навчання  для  здобуття ступеня бакалавра             

 на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

у  2019 роцi

      На навчання для здобуття ступеня бакалавра університет приймає на третій (другий) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень  молодшого спеціаліста, відповідно до переліку спеціальностей (освітніх програм), за якими здійснювався набір на перший курс до університету.

      Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами письмового фахового вступного випробування.

Особа може вступити до університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови додаткового вступного випробування у формі співбесіди, успішного складання фахового вступного  випробування (письмового) за обраною спеціальністю.

Прийом заяв та документів  на денну форму навчання розпочинається 10 липня і закінчується 22 липня 2019 року. Фахові вступні випробування в письмовій формі проводяться з  23 до 30 липня.  Зарахування  не пізніше 07 серпня 2019 року.

Прийом заяв та документів  на заочну та вечірню форми навчання починається              10 липня  і закінчується  09 серпня 2019 року. Фахові вступні випробування в письмовій формі проводяться  з 23  до 26 липня та з 12  до 14 серпня. Зарахування – не пізніше 18 серпня 2019 року.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто. У заяві вступники  вказують спеціальність (освітню програму), форму навчання. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали нижчезазначених документів та додає:

  • копію документа, що посвідчує особу (2 примірника для денної форми та 1 примірник для заочної, вечірньої форм);
  • копію ідентифікаційного номера (2 примірника для денної форми та 1 примірник для заочної, вечірньої форм);
  • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури ( для вступників для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка» та спеціальностями галузі знань 07 «Управління та адміністрування»);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього ( 2 примірника);
  • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
  • чотири кольорові  фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів заcвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету. Копії документа, що посвідчує особу, військово-облікового документа (посвідчення про прописку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 Перелік спеціальностей (освітніх програм),  на які  здійснюється прийом вступників             

             на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого  спеціаліста,

                        на 2-й або 3-й  курс для здобуття ступеня бакалавра

                      за кошти фізичних та/або юридичних осіб у 2019 році

  Код,

галузь знань

 Спеціальність, освітня програма Форма навчання
 05 «Соціальні та поведінкові науки» 051 Економіка

–          управління персоналом та економіка праці

–          теорії та моделі управління економікою

–     бізнес – статистика та аналітика

–     комп’ютерні та Інтернет – технології в бізнесі

 

денна, заочна

денна

денна

денна

07 «Управління

та адміністрування»

071 Облік і оподаткування

–          облік і аудит

–          оціночна діяльність

денна, заочна, вечірня
07 «Управління

та адміністрування»

072 Фінанси, банківська справа та страхування

–    банківська справа

–    міжнародний банківський бізнес

–    фінанси, фінансовий менеджмент та страхування

–    міжнародні фінансові ринки

–    податкова та митна справа

денна, заочна, вечірня
07 «Управління

та адміністрування»

073 Менеджмент

–  менеджмент організацій

денна, заочна
07 «Управління

та адміністрування»

075 Маркетинг

–  маркетинг

–  міжнародна логістика

денна, заочна, вечірня

 

07 «Управління

та адміністрування»

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

економіка підприємства та організація підприємницької діяльності

–  муніципальна економіка

– економіка та планування бізнесу

– товарознавство та управління якістю і безпечністю товарів та послуг

 

денна, заочна, вечірня

 

денна, заочна, вечірня

 

 

денна

       24 «Сфера обслуговування» 241 Готельно-ресторанна справа

– готельно-ресторанна справа

денна
       24 «Сфера обслуговування» 242 Туризм

– туризм

денна, заочна, вечірня
       29 «Міжнародні відносини» 292 Міжнародні економічні відносини

– міжнародна економіка

денна, заочна

                Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8

     інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua    e-mail: abiturient@oneu.edu.ua

                        Телефон приймальної комісії (048) 723-80-73

Телефон центра заочної форми навчання – (048) 722- 62 -71, (048) 722- 62 -73

         Телефон центра вечірньої форми навчання – (048) 723 – 84 – 92

                  Телефон  відділу маркетингу –  (048) 723 – 05 – 42

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto