Кредитно-економічний факультет

Ще декілька місяців і спливуть Ваші останні шкільні роки. Але, напевно, вже зараз , поміж проблем, пов’язаних із завершенням навчання у школі, Вас все більше турбує проблема Вашої майбутньої професії.

У світі існують тисячі професій і всі вони важливі, оскільки, втілюючись в працю кожного з нас, забезпечують розвиток суспільства і життєдіяльність людини. Постає питання – як визначитись, яка з професій найповніше відповідає Вашим здібностям, природним нахилам і характеру; Вашому баченню реалій сучасного життя і шляхів його удосконалення; Вашому усвідомленню суспільного призначення майбутньої професії та сподівань на власне благополуччя?

Випускники кредитно-економічно факультету мають компетентності:
 • розробляти і проводити стратегічну та тактичну політику банку в конкурентному середовищі;
 • організовувати та координувати колективну працю з надання банківських послуг;
 • забезпечувати ефективне узгодження використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів у банківській установі;
 • організовувати планування, здійснювати поточний контроль і координацію діяльності, делегувати повноваження, добирати виконавців і розподіляти обов’язки,
 • впроваджувати ефективні технології обслуговування;
 • здійснювати управління інноваційними процесами, заохочувати працівників до творчої діяльності, підтримувати нові ідеї;
 • організовувати маркетингові дослідження, аналізувати стан і динаміку попиту на банківські послуги, формувати попит та стимулювати надання нових банківських послуг, вести рекламну та консультаційну роботу;
 • забезпечувати необхідний рівень якості послуг, здійснення комерційних операцій, координувати зовнішньоекономічну діяльність;
 • забезпечувати захист інтересів України при здійсненні комерційної діяльності на внутрішньому та зовнішньому ринках;
 • вирішувати питання добору, оцінювання, наймання, виховання, розвитку та вивільнення кадрів, концентрувати зусилля на безперервному підвищенні якості роботи персоналу;
 • використовувати методи наукової організації праці і оргпроектування, ефективної системи мотивації та оплати праці;
 • формувати організаційну структуру бізнесу на підприємстві;
 • формувати у працівників підприємства науковий світогляд і сприйняття духовних цінностей;
 • працювати з іншими фінансовими установами;
 • забезпечувати ризикозахищенність та конкурентоспроможність банківської діяльності.

На Ваш вибір впливатимуть – школа, батьки та їх професійний досвід, поради старших товаришів, засоби масової інформації тощо. Варто прислухатись, на наш погляд, і до думки тих, хто безпосередньо навчає професії, з наукових позицій оцінює перспективи розвитку ринкової економіки та прогнозує попит на найбільш запитувані професії.
Шановні випускники, майбутні абітурієнти! Ви погодитесь, що однією із найважливіших професій на початку ХХI століття є професія економіста. Ми зі свого боку додаємо, що найбільш популярною серед сучасної молоді є професія економіста банківської справи. Оскільки, саме банківська система відіграє ключову роль у функціонуванні ринкової економіки. Впевнитись у перевагах саме такого вибору Ви зможете, ознайомившись із запропонованою Вам інформацією.

Кредитно-економічний факультет є одним з провідних факультетів Одеського національного економічного університету. З часу свого заснування – 1931 рік – і до наших днів, він пройшов тривалий шлях становлення і розвитку. Кредитно-економічний факультет початку третього тисячоліття – це сучасний навчально-методичний і науковий підрозділ університету з підготовки висококваліфікованих фахівців банківської справи та наукових кадрів.

Спеціальність «Банківська справа» – акутальна і перспективна. «Коли вчишся, здається, що деякі предмети зайві. Але зараз, через багато років, можу сказати: спасибі рідному «Нархозу»! Дуже знадобилися знання отримані на кредитно-економічному факультеті і здобуте в ньому відповідальне ставлення як до навчання, так і до обраної професії. Завдання банків – вкладати гроші та розвивати економіку, тобто банкіри визначають стан суспільства. Коли я бачу, що відкрився магазин, на який ми дали гроші, або завод з нашою допомогою відновив роботу – це для мене радість. Банки отримують прибуток не тільки у вигляді відсотків, але і від того, що усім навкруги стає краще жити» – випускник кредитно-економічного факультету 1993 року, заслужений економіст України, з червня 2012 р Голова Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК».

Фахову підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізаціями «Міжнародний банківський бізнес» та «Банківська справа»здійснють високоосвічені фахівці з вагомим науковим, педагогічним та практичним досвідом. Багато з яких є провідними фахівцями і відомим вченами не тільки в Україні, але із за кордоном.

Спеціалізація «Міжнародний банківський бізнес»– полягає в підготовці висококваліфікованих фахівців в сфері міжнародного банківського бізнесу, які володіють знаннями, вміннями та навичками ефективного управління вітчизняними й зарубіжними банками та корпораціями в умовах інтеграції і глобалізації світової економіки.

Спеціалізація “Банківська справа” – полягає в підготовці висококваліфікованих фахівців для усіх сфер економіки, в тому числі в банківських установах, а саме: біржовий брокер, трейдер, фінансовий аналітик, фінансовий директор, керуючий активами, кредитний менеджер, фахівець відділу інвестиції, фахівець відділу цінних паперів, фахівець відділу ризик-менеджменту, фінансовий та інвестиційний консультант, менеджер по роботі з юридичними особами, менеджер по роботі з V.І.Р.-клієнтами, аналітик банківських технологій (АВС Б2), фахівець відділу методології бізнес-процесів, керівник фінансової служби, фахівець з оцінки і продажу бізнесу, керівник проектів у банківському секторі, провідний фахівець корпоративного бізнесу, фахівець супроводу банківських систем, директор філії банку, начальник відділення, начальник операційного бек-офісу так і на підприємствах, в страхових компаніях та ін.

Головна стратегічна мета спеціалізацій «Міжнародний банківський бізнес» та «Банківська справа» в рамках напряму 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – підготовка бакалаврів та магістрів, які володіють необхідним обсягом теоретичних і практичних знань для ефективного здійснення самостійної професійної діяльності в галузі національного та міжнародного банківського бізнесу.
Освітні програми спеціалізацій «Міжнародний банківський бізнес» та «Банківська справа» спрямовані на формування у випускників професійних знань та компетентностей, достатніх для роботи у вітчизняних і зарубіжних банках та корпораціях.

Навчальні плани підготовки бакалаврів та магістрів охоплюють цикл фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін, що забезпечують підготовку всебічно ерудованих фахівців-економістів. Включені до навчальних планів дисципліни, їх зміст відповідають впроваджуваним на факультеті європейським стандартам вищої освіти, сучасним принципам організації навчального процесу; дозволяють по-новому проводити традиційні аудиторні заняття, готуючи творчих, нестандартно мислячих фахівців для практичної роботи у сфері кредитування, здатних створювати власні знання та впроваджувати їх у відповідні сегменти фінансово-банківської системи національної економіки.

Необхідність у кваліфікованих фахівцях з банківської справи завжди залишається актуальною. Україна, як і будь-яка економічно розвинена країна, не зможе розвиватися без кваліфікованих фахівців, здатних забезпечити ефективне функціонування банківської системи та економіки держави в цілому. Тому на факультеті регулярно організовуються зустрічі студентів із фахівцями-практиками банківської сфери, серед яких багато успішних нині випускників нашого факультету. Такі зустрічі є цінними для майбутніх фахівців, які прагнуть побудувати успішну кар’єру та опанувати секрети професійної майстерності банкірів.

Аудиторна підготовка бакалаврів і магістрів на кредитно-економічному факультеті тісно пов’язана з формуванням у них практичних навичок. Перевірці і закріпленню теоретичних знань сприяє діюча не один рік мережа баз практики. Всі, без винятку, студенти нашого факультету мають гарантовану можливість пройти під керівництвом досвідчених фахівців виробничу практику у різних структурних підрозділах банку, напрацювати свій перший досвід роботи на майбутніх позиціях, зібрати необхідні матеріали для написання магістерської дипломної роботи.

Освіта яка отримана на кредитно-економічному факультеті є універсальною. Студенти та випускники можуть працювати в усіх сферах економіки, в тому числі в банківських установах, а саме: біржовий брокер, трейдер, фінансовий аналітик, фінансовий директор, керуючий активами, кредитний менеджер, фахівець відділу інвестиції, фахівець відділу цінних паперів, фахівець відділу ризик-менеджменту, фінансовий та інвестиційний консультант, менеджер по роботі з юридичними особами, менеджер по роботі з V.І.Р.-клієнтами, аналітик банківських технологій (АВС Б2), фахівець відділу методології бізнес-процесів, керівник фінансової служби, фахівець з оцінки і продажу бізнесу, керівник проектів у банківському секторі, провідний фахівець корпоративного бізнесу, фахівець супроводу банківських систем, директор філії банку, начальник відділення, начальник операційного бек-офісу так і на підприємствах, в страхових компаніях та ін.