Кафедра іноземних мов

Керекеша
Ольга Владиславівна
завідуюча кафедрою
к.пед.н., доцент

Діяльність кафедри іноземних мов спрямована на розвиток та підтримку викладання та вивчення іноземних мов в університеті завдяки студенто-орієнтованому підходу, направленому на задоволення сучасних потреб та побажань студентів, що ґрунтується на багаторічному досвіді використання сучасних методів навчання іноземної мови та проведенні відповідних напрямів педагогічних досліджень. Одним із основних завдань кафедри, як і всього університету загалом, є втілення Болонських ініціатив та європейської системи освіти.

Метою кафедри є якісне навчання студентів, аспірантів та колег іноземним мовам, утілення концепції мультилінгвізму та стимулювання й підтримка вивчення іноземної мови для особистих, академічних та професійних цілей.

Кафедрою розроблена Концепція вдосконалення навчально-виховного процесу, яка передбачає:

 • реалізацію основних положень «Національної доктрини розвитку освіти в Україні», «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки» та закону України «Про вищу освіту»;
 • удосконалення науково-дослідної роботи викладачів та студентів шляхом проведення семінарів, тренінгів та інших заходів, упровадження нових форм наукової діяльності;
 • оновлення науково-методичної бази кафедри;
 • формування професійної іншомовної комунікативної компетенції у студентів економічного профілю згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти;
 • активізацію організаційної роботи завдяки проведенню різноманітних заходів, квестів, інтерактивних занять, брейн-рингу іноземною мовою тощо.

Діяльність кафедри іноземних мов спрямована на:

 • забезпечення всебічного доступу до якісного вивчення іноземної мови (англійської, німецької та французької) для всіх учасників освітнього процесу;
 • використання сучасних активних форм, методів і засобів навчання іноземної мови та ІКТ для ефективного навчання в університеті;
 • забезпечення самостійної роботи студентів для опанування дисциплін та проведення додаткових курсів;
 • надання навчального матеріалу в електронному та паперовому вигляді англійською, німецькою та французькою мовами;
 • розвиток критичного й аналітичного мислення у студентів; навичок командної роботи та публічного виступу; дослідницьких навичок;
 • співпрацю з іншими освітніми установами як на регіональному, так і міжнародному рівнях;
 • проведення профорієнтаційної роботи;
 • надання професійних консалтингових послуг для підтримки студентів, що навчаються за індивідуальним графіком, готуються до здачі міжнародних іспитів, виступу на конференціях, поїздки закордон з метою навчання тощо.

Заснування кафедри іноземних мов пов’язано з початком функціонування Одеського інституту народного господарства у 1921 році. Іноземна мова викладалась на всіх факультетах і становлення кафедри пов’язано з ім’ям проф. І. В. Поліковського. На кафедрі працювали також Бруно Фрідріхович Бахман (німецька мова), Пантелеймон Карлович Вітман (французька мова), та ін. Вивчення однієї з іноземних мов було обов’язковим.

У передвоєнні роки кафедру очолював професор Володимир Федорович Мазурський (1869-1945), який в період окупації Одеси, на жаль, заплямував себе співробітництвом з румунською та німецькою адміністраціями.

У перші повоєнні роки (1944-1947) кафедрою завідував С.Г. Гусак. Значний внесок у науково-методичну роботу кафедри зробили такі викладачі як М.П. Тюбенет, Ю.П. Клочко, Б.Н. Довід, Е.А. Тіктіна, А.М. Шмульян, Б.В. Гавдзінська. У 1948-1950 рр. кафедру очолював Е.А. Зінгер, а в 1950-1955 рр. – П.Ф. Тарвінська. Її змінила А.Л. Борисенко (1955-1958). У 1958-1962 рр. на чолі кафедри була А.Л. Демідова. З квітня 1961 р. по вересень 1976 р. завідувачем кафедри була Матвєєнко Броніслава Станиславівна. З 1976 р. по 1993 рік кафедрою керував старший викладач Маслова О.В. Під її керівництвом всі основні напрями роботи кафедри отримали свій подальший розвиток та вдосконалення.Під її керівництвом склався основний колектив кафедри, до якого входили ст. викладач Комаровська З.Л. (зав. секцією англійської мови), ст. викладач Клочко Ю.П., ст. викладач Шаванова О.Є., викладачі, а пізніше старші викладачі Зінгер Д.А., Ткаченко Л.Т., Борзунова Г.Г., Ісаєва Г.Н. (к.філол.н., доцент), Журавльова Ж.І., Кулівава Н.В., Руденко С.М., Требенко Т.Н., Адабір М.М., Дзюбинська А.А. (к.пед.н., доцент), Шпаченко С.А. к.філол.н., доц. Попович О.С., к.філол.н., доц. Мойсеєнко, Н.Г.Сізова, Л.В. Яшенкова Н.П. Свідрук Т.Д.          

Журавльова Ж.І.

Склад кафедри поповнювався новими викладачами та співробітниками: Бугайова Р.Л., Максимова В.С., Логачова Л.Б., Скачко О.Є., Остапенко М.І., Красюк В.В., Богданчик Л.В., Рябошапченко Н.Ю., Галашова О.Г., Романов Є.М., Самкова Т.В., Касьян Т.Я., Добровольська К.В.

Важливим напрямом функціонування кафедри є формування особистості студента як у процесі аудиторного навчання, так і поза аудиторної роботи. Проводилась науково-дослідна робота кафедри, якою керували Г.М. Ісаєва та Ж.І Журавльова.

Галашова О.Г.

З січня 1994 р. завідувачем кафедри була Галина Григорівна Борзунова. Вимоги до вивчення іноземних мов змінювалися відповідно до потреб суспільства та держави. В період, коли виїзд за кордон суворо регулювався, знання іноземних мов зводилися до нуля. В наш час кожен економіст відчуває потребу у знанні однієї чи декількох іноземних мов. Для виконання соціального замовлення суспільства кафедра іноземних мов перебудовує свою діяльність. Головна увага приділяється розвитку навичок спілкування на іноземних мовах – основам ділової мови, умінню вести ділове листування.

Борзунова Г.Г.

Кожні 5 років всі викладачі проходять підвищення кваліфікації як в межах українських, так і іноземних навчальних закладах.

У 2003 році за наказом ректора Одеського державного економічного університету М.І. Звєрякова була створена кафедра іноземних мов на факультеті міжнародної економіки, яка проіснувала до 2011 року, після чого відбулося об’єднання двох кафедр іноземних мов. Цього ж року з метою вдосконалення використання новітніх освітніх технологій та обміну досвіду викладання іноземної мови розпочато співпрацю з філіалом Лондонської школи англійської мови (London School of English 2 SE) та центром французької мови та культури «Альянс Франсез» у м. Одесі.

Протягом 2009-2010 років введено курс «Ділової кореспонденції» на факультеті економіки та управління виробництвом, який дозволив не лише активізувати процес навчання ділової англійської мови, а й сформувати у майбутніх економістів навички ділового листування, роботи з діловими паперами тощо.

У 2010 році викладачем Поляковою Г.П. захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

У 2010-2011 н.р. кафедру очолює к.філол.н., доцент Мойсеєнко Наталія Григорівна

З вересня 2011 року завідувачем кафедри призначено к.пед.н., доцента Керекешу Ольгу Владиславівну. У зв’язку із процесом Євроінтеграції та зміни орієнтирів України на входження до Європейського Союзу, в період з 2011 року стає визначним для розвитку кафедри іноземних мов. Кількість навчальних годин на вивчення іноземної мови збільшується. Розробляються нові навчальні плани, методичні матеріали, завдання для СРС орієнтовані на підвищення рівня володіння студентів іноземною мовою через свідому самомотивацію. Викладачі обирають найкращі світові підручники, орієнтовані на навчання бізнес англійською мовою та професійної для ОНЕУ лексики. Студентів орієнтують на навики, які стануть необхідними у їх подальшої професійної діяльності. Самі студенти беруть участь в олімпіадах, конференціях, круглих столах, організаціях квестів між університетами, де студенти показують дуже високі результати.

Керекеша О.В.

Встановлюються творчі та наукові міжвузівські зв’язки. У березні 2011 р. відбувається перша об’єднана Студентська науково-практична конференція факультету міжнародної економіки ОНЕУ та факультету романо-германської філології ОНУ ім. І.І. Мечникова. Опубліковано перший випуск збірки «Студентські наукові записки» (2011 р.).

Студенти беруть участь в інтерактивних лекціях, запропонованих викладачами Лондонської школи англійської мови.

Викладачі кафедри іноземних мов беруть участь у написанні, розробці та реалізації грантів, які фінансуються Євросоюзом.

З 2012 року в університеті починає роботу група навчання на іноземній мові та постає потреба у викладачах профільних дисциплін, які б могли проводити заняття іноземною мовою. Кафедра іноземних мов відгукнулась на цю потребу та організувала заняття для викладачів ОНЕУ з вивчення іноземної мови. Завдяки результатам курсів для викладачів, стають важливим елементом самовдосконалення для викладачів ОНЕУ та щорічно понад 30 викладачів беруть участь у роботі курсів.

Самі викладачі кафедри іноземних мов також розуміють важливість професійного самовдосконалення та постійно займаються своїм науковим та професійним зростанням. Так, за період з 2011 по 2016 роки на кафедрі було захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня Карповою О.О. (к. пед. н.), Саф’ян Ю.О. (к.філол.н.), Дідур Ю.І. (к.філол.н.) та Шостак І.І. (к.пед.н.). А також Керекеша О.В. та Карпова О.О. отримали почесні звання доцента. Колектив кафедри складали к.філол.н., доц. Барабаш Ю.Г., старші викладачі Бадюл Л.М., Галашова О.Г., Лепьохіна М.В., Лесневська К.В., Заволока С.І., Яслинська К.М. та викладачі Біла Є.С., Бублик В.В., Бурлімова Б.М., Васильєва К.В., Гордійчук Ю.Ю., Гриценко Я.І., Кот М.І., Лозовенко І.М., Шугаєва Д.Б., Причина Ю.В., Рижкова І.Ю., Руденко Г.О., Ситнікова О.В., ст. лаборант Карпук О.Т.

Викладачі кафедри співпрацюють із Міжнародними видавництвами Pearson, Cambridge та Oxford, за підтримкою яких працює кафедра та бере участь у всіх семінарах та тренінгах організованих вищезазначеними видавництвами.

Завідувач кафедри з 2006 року викладає на програмі МВА для представників малого та середнього бізнесу та топ-менеджерів Міжнародних компаній.

З 2011 року починає працювати інноваційний напрям діяльності кафедри – авторський мовний проект «Літня мовна школа» на базі СТ «Економіст». Участь у «Літній мовній школі» брали участь як викладачі кафедри, так і понад 100 студентів щорічно.

У 2012 році вперше за історію існування кафедра іноземних мов зареєстровує науково-дослідну тему «Методи та засоби удосконалення мовленнєвих компетенцій майбутніх економістів з іноземної мови» у МОН України, робота над якою проводилась протягом 2012-2016 рр. Участь у НДР кафедри брали всі викладачі кафедри. Проводились науково-методичні семінари, викладачі виступали з доповідями на всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Наказом президента України, 2016 рік оголошено роком англійської мови в Україні, у зв’язку з чим, за розпорядженням ректора ОНЕУ проф. Звєрякова М.І., кафедрою розробляється план заходів спрямований на поширення підвищення значення іноземних мов в ОНЕУ. У цьому ж році МОН України визначив нові вимоги до отримання нових наукових звань та наукових ступенів, серед яких необхідним є складання іспиту на визначення рівня володіння іноземною мовою, який не повинен бути нижчим, ніж В2. У зв’язку з чим, заплановано заснування центру здачі Міжнародних іспитів LCCI.

У 2016 році команда студентів ОНЕУ вперше брала участь у VIІ Відкритому конкурсі «Іноземні мови та юридична кар’єра», який проходив в НУ «Одеська юридична академія» та серед 15 університетів міста отримали Гран-прі.

У 2017 році за участі к.пед.н., доцента Карпової О.О. був підписаний Перший додаток до Договору щодо академічного обміну з Магдебурзьким університетом (Німеччина) під час перебування в ньому в рамках програми «Наукові стажування для академіків та науковців» Німецької служби академічних обмінів (DAAD), що дало можливість студентам факультету економіки та менеджменту (Магдебурзький університет) та факультету економіки та управління підприємництвом (ОНЕУ) навчатися щонайменше один семестр у вузі-партнері, й у тому числі, вдосконалювати англійську та німецьку мови в Німеччині. Вперше, була розроблена спільна магістерська програма для факультетів міжнародної економіки (ОНЕУ) та факультету гуманітарних, соціальних наук та освіти (Магдебурзький університет) з менеджменту та професійних кваліфікацій.

На сьогодні є і не перестає бути актуальним вивчення іноземної мови. Кафедра іноземних мов усвідомлює, що за історію її існування було зроблено дуже багато, але ми сподіваємось, що наші основні досягнення ще попереду, бо колектив кафедри є дружнім, творчим, молодим, перспективним та готовим до подальших надбань.

Керекеша
Ольга Владиславівна

к.пед.н., доцент,
завідуюча кафедрою

Дідур
Юлія Ігорівна

к.филол.н., доцент

Карпова
Олена Олегівна

к.пед.н., доцент

шостак

Шостак
Ірина Іванівна

к.пед.н., доцент

Фото Карпук А.Т._page-0001

Карпук
Олена Станіславівна

ст. лаборант

Методична робота кафедри полягає в проведенні наукових та методичних семінарів, на яких розглядаються сучасні проблеми навчання іноземної мови студентів економічних спеціальностей, а також в розробці підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, практикумів та методичних рекомендацій.

Навчально-методичне забезпечення, розроблене викладачами кафедри

Монографії

1. Карпова О.О. Навчання іноземної мови майбутніх економістів засобами мультимедійних технологій : монографія / О. О.Карпова. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2016. – 216 с. ISBN 978-966-2633-51-1

2. Керекеша О.В. Формування оцінно-рефлексивної самостійності майбутніх економістів у процесі фахової підготовки: моногр. / О. В. Керекеша. – Одеса : видавець поліграфічний центр «Белка», 2015. – 167 с.

3. Методи та засоби підвищення мовленнєвих компетенцій з іноземної мови в практичній діяльності майбутніх економістів : кол. монографія / за ред. Керекеші О.В.  – Одеса : Вид.-во «Атлант ВОИ СОИУ», 2017 р. 147 с.

Посібники

1. Англійська мова : практикум до вивчення розмовної теми «Business Organizations» для студентів ІІ курсу денної форми навчання всіх спеціальностей / Укл. О. Г. Галашова – Одеса: ОНЕУ, 2014 р. – 61 с.

2. Англо-український глосарій для студентів I-IV курсів усіх форм навчання спеціальності «Туризм» (Укл. Г. О. Руденко). – Одеса : ОНЕУ, 2015. – 45 с.

3. Барабаш Ю. Г. Експертиза товарів та послуг : навч. посіб. / Ю. Г. Барабаш. – Одеса: ОНЕУ, 2017. – 108 с.

4. Інтерактивні завдання з ділової англійської мови : навч. посіб. / [Біла Є. С., Дідур Ю. І., Кот М. І., Руденко Г. О., Шостак І. І.] ; за ред. О. О. Карпової. –Одеса : ОНЕУ, 2015. – 188 с.

5. Карпова О. О. Англійська мова для економістів: навч. посіб. / Олена Олегівна Карпова. – Одеса : ОНЕУ, 2013. – 110 с.

6. Керекеша О. В. Навчальний посібник з бізнес етикету країн світу / Керекеша О.В. – Одеса : ОНЕУ, 2014.

7. Лесневська К. В. Ділова англійська мова: навч. посіб./ Лесневська К. В., Руденко Г. О. – Одеса : ОНЕУ, 2013.

8. Методичні вказівки до дистанційного вивчення дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для бакалаврів з фінансів і кредиту (Уклад. О. О. Карпова). – Одеса : ОНЕУ, 2017. – 40 с.

9. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» зі спеціальностей «Економіка», «Менеджмент» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Уклад. О. О. Карпова). – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 40 с.

10. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (Уклад. О. О. Карпова). – Одеса : ОНЕУ, 2017. – 47 с.

11. Навчальний посібник з іноземної мови для студентів 1-2 курсів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» (Укл. Г. О. Руденко). – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 118 с.

12. Французько-український термінологічний словник для студентів ІІ-ІV курсів усіх форм навчання спеціальностей «Маркетинг», «Експертиза товарів та послуг», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Міжнародна економіка» (Уклад. С. І. Заволока). – Одеса : ОНЕУ, 2014. – 61 с.

13. Шостак І. І. Англійська мова для фінансистів : навч. посіб. / Ірина Іванівна Шостак. – Одеса : ОНЕУ, 2012. – 88 с.

13. Яслинська К. М. Практична граматика німецької мови: навчальний посібник / К. М. Яслинська. – Одеса : Вид. поліграф. центр «Белка», 2017. – 107 с.

Практикуми

1. Барабаш Ю. Г. Лексико-граматичні тести : практикум для студентів І-ІІ курсів денної форми навчання з дисципліни „Англійська мова професійного спрямування” всіх спеціальностей / Ю. Г. Барабаш, Ю. Ю. Гордійчук, О. О. Карпова. – Одеса : ОНЕУ, 2011. – 44 с.

2. Бублік В. В. Практикум „Англійська мова” для підготовки до вступу в магістратуру / В. В. Бублік, О. В. Керекеша. – Ч. І. – Одеса : ОНЕУ, 2012. – 60 с.

3. Бублік В. В. Практикум „Англійська мова” для підготовки до вступу в магістратуру / В. В. Бублік, О. В. Керекеша. – Ч. ІІ. – Одеса, 2012. – 54 с.

4. Бублік В. В. Практикум до розмовних тем з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для студентів І курсу всіх форм навчання усіх спеціальностей. / В. В. Бублик, Г. О. Руденко. – Одеса : ОНЕУ, 2011. – 64 с.

5. Галашова О. Г. Практикум до вивчення розмовних тем «Подорожі», «Розміщення у готелі» з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ІІ курсу денної форми навчання всіх спеціальностей / Галашова О. Г. – Одеса : ОНЕУ,2013.

6. Галашова О. Г. Англійська мова. Практикум до вивчення розмовної теми «BusinessOrganizations» / Галашова О.Г. – Одеса : ОНЕУ, 2014.

7. Керекеша О. В. Практикум з підготовки до вступу в магістратуру / Керекеша О.В. – Одеса : ОНЕУ,2014.

8. Практикум з граматики англійської мови / [Керекеша О. В., М. В. Гордійчук, Лепьохіна Ю. Ю., Причина Ю. В.] – Одеса : ОНЕУ, 2013.

Методичні рекомендації

1. Андрєєвська К. М. Методичні вказівки до опрацювання розмовних тем з німецької мови поглибленого вивчення для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальностей „Міжнародна економіка”, „Маркетинг”, „Туризм” / К. М. Андрєєвська. – Одеса : ОДЕУ, 2010. – 40 с.

2. Бадюл Л. М. Завдання до самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності «Облік та аудит» / Л.М. Бадюл, І. П. Шеховцева. – Одеса : ОНЕУ, 2011. – 40 с.

3. Біла Є. С. Збірник ситуацій з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів І-ІІ курсів денної форми навчання всіх спеціальностей / Є. С. Біла, О. О. Карпова. – Одеса : ОНЕУ, ротапринт, 2014. – 57 с.

4. Заволока С. І.Методичні вказівки до вивчення й використання ділової документації французькою мовою для студентів ІІ-ІV курсів усіх форм навчання всіх спеціальностей, 2012 р.

5. Заволока С. І. Методичні вказівки з французької мови до вивчення теми „Маркетинг” для студентів І-ІІ курсів усіх форм навчання спеціальності „Маркетинг”/ С. І. Заволока. – Одеса : ОНЕУ, 2011. – 40 с.

6. Карпова О. О. Методичні рекомендації для викладачів іноземної мови та студентів- економістів з використання мультимедійної презентації у навчальному процесі / Олена Олегівна Карпова. – Одеса : ОНЕУ, 2013. – 40 с.

7. Карпова О. О. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» зі спеціальностей «Економіка», «Менеджмент» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Олена Олегівна Карпова. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 40 с.

8. Карпова О. О. Методичні вказівки до дистанційного вивчення дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для бакалаврів з фінансів і кредиту. / Олена Олегівна Карпова. – Одеса : ОНЕУ, 2017. – 40 с.

9. Карпова О. О. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» / Олена Олегівна Карпова. – Одеса : ОНЕУ, 2017. – 47 с.

10. Керекеша О. В. Методичні вказівки і навчальні завдання до виконання контрольних №1,2 з англійської мови для студентів І-ІІ курсів заочної форми навчання спеціальності «Туризм». – Одеса : ОНЕУ, 2013.

Інші публікації

1. Бадюл Л. М. Англо-українсько-російський термінологічний словник для студентів I-IV курсів усіх форм навчання спеціальностей «Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Прикладна статистика» / Бадюл Л. М., Причина Ю. В. – Одеса: ОНЕУ, 2015.

2. Глосарій для майбутніх банкірів (англо-німецько-український) / Уклад. О. О. Карпова. – К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2016 р. – 46 с.

3. Заволока С. І. Французько-український термінологічний словник для студентів II-IV курсів усіх форм навчання / Заволока С. І. – Одеса: ОНЕУ, 2014.

4. Керекеша О. В. Ділове листування англійською мовою: [конспект лекцій для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій»] / О. В. Керекеша. – Одеса: ОНЕУ, 2011. – 45 с.

5. Кот М. І. Словник-довідник лексичного мінімуму англійською мовою для студентів І-ІІІ курсів ФМЕ спеціальності «Міжнародна економіка» денної форми навчання / Кот М. І. – Одеса: ОНЕУ, 2014.

6. Яслинська К. М. Лексико-граматичні тести з німецької мови для самостійної роботи студентів І-ІІ курсів денної форми навчання всіх спеціальностей / Кот М. І. – Одеса : ОНЕУ, 2014.

7. Karpova O. Multimedia Technologies in Teaching Business English [Electronic resource] / O. Karpova. – ONEU. – URL: http://oneu.edu.ua/businessenglish/

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ: “2020 – нові можливості чи економічна криза”

 

15 грудня 2020 року на базі кафедри іноземних мов ОНЕУ відбулась студентська науково-практична конференція англійською, французькою та німецькою мовами: “2020 – New opportunities or economic crisis”, “2020 –  Les défis de l’année”, “2020 –  Neue Möglichkeiten oder Finanzkrise”.

Основна мета проведення конференції – залучення студентів до наукової діяльності, обмін знаннями та досвідом, визначення інноваційних тенденцій та перспектив розвитку у науці та техніці в умовах пандемії коронавірусу. Науковий захід проходив на платформі Zoom, де зі своїми доповідями, презентаціями виступили студенти.

Доповіді пройшли на високому організаційному, науково-теоретичному рівні з поміркованою полемікою та великим зацікавленням студентської молоді.

Обрана тема науково-практичної конференції стала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики в умовах пандемії корона вірусу. У зв’язку з актуальністю розглянутих питань за результатами конференції планується розмістити  електронний збірник матеріалів доповідей учасників.

 

На засіданні конференції після підведення підсумків її роботи було ухвалено рішення:

 • відзначити високий науковий рівень представлених доповідей, а також актуальність дискусій з проблем, що були заслухані під час роботи конференції.
 • запровадити обов’язкове використання ілюстративного матеріалу або презентацій в доповідях.
 • вважати за доцільне розширювати і поглиблювати дослідження за напрямами роботи науково-практичної конференції.
 • роботу студентської конференції вважати проведеною успішно.

 

Конференція 15.12.2020

Кафедра іноземних мов бере активну участь у процесі виховання, формування системи цінностей і громадської позиції студентів. Більшість викладачів кафедри є кураторами академічних груп.

Загалом організаційна робота на кафедрі іноземних мов полягає в:

 • ознайомленні студентів зі Статутом університету та Положеннями університету, Правилами внутрішнього розпорядку, Правилами проживання в гуртожитках та нормативними документами щодо навчально-виховного процесу та проведенні дискусій на актуальні соціально-культурні та морально-етичні теми;
 • проведенні університетської олімпіади з англійської, німецької та французької мов, переможці якої беруть участь у всеукраїнській олімпіаді з іноземної мови;
 • організації інтерактивних лекцій за участю іноземних викладачів;
 • організації навчального процесу в літній мовній школі;
 • проведенні міжфакультетських та міжуніверситетських квестів;
 • відвідуванні театральних вистав, концертів, кінофільмів, виставок, пам’ятних дат з метою розширення кругозору студентів і виховання в них естетичного смаку;
 • проведенні Дня кафедри.

Також викладачі кафедри іноземних мов беруть активну участь в організації подорожей студентів до мовних шкіл за кордон (Великобританія, Німеччина, Кіпр тощо). Відвідування нових країн і міст, ознайомлення з освітніми, культурними традиціями, збагачення системи цінностей студентів належать до пріоритетних завдань виховної роботи кафедри.

Не зупиняючись на досягнутому, кафедра іноземних мов активно працює над пошуком шляхів активізації виховної роботи та оптимізації процесу професійного та особистісного формування майбутніх економістів.

Кафедра іноземних мов Одеського національного економічного університету запрошує команди 10-11 класів шкіл з поглибленим вивченням англійської мови взяти участь у квесті «Business Odessa», який відбудеться 18 жовтня 2019 року за адресою вул. Преображенська, 8.

Початок о 10.00

До уваги студентів IV курсів!

Кафедра іноземних мов оголошує набір на курси для підготовки до здачі загального незалежного оцінювання (ЗНО)

Початок занять з 16 вересня 2019 р.

По всіх питаннях звертатися до центру підвищення якості освіти, тел. 723-86-50

До уваги студентів!

Кафедра іноземних мов оголошує набір на курси для бажаючих вивчати другу іноземну мову (французьку, німецьку)

По всіх питаннях звертатися на кафедру іноземних мов, тел. 722-41-17

До уваги викладачів та аспірантів!

Кафедра іноземних мов оголошує набір на курси для підготовки до здачі міжнародного іспиту LCCI

По закінченню курсів – іспит

Реєстрація бажаючих до 10 жовтня 2019 р.

Місця в групі обмежені!

По всіх питаннях звертатися на кафедру іноземних мов, тел. 722-41-17

15 квітня 2019 року після закінчення курсу з Ділової англійської мови під керівництвом завідувача кафедри іноземних мов доц. Керекеши О.В. було проведено міжнародний іспит на підтвердження рівня володіння іноземною мовою, у якому взяли участь 16 викладачів та студентів.

Кафедра іноземних мов вітає викладачів та студентів ОНЕУ із успішним складанням міжнародного іспиту з англійської мови Лондонської торгівельно-промислової палати (LCCI) та отриманням відповідного сертифікату рівнів В2 та С1.

19 жовтня 2018 р. кафедра іноземних мов з метою профорієнтаційної роботи провела міський квест «Сучасна Одеса» іноземними мовами для учнів 10-11 класів шкіл з поглибленим їх вивченням. У квесті взяли участь команди гімназій №1, 2, 7, 8, школи-гімназії №4, приватних шкіл «Гармонія» та «Майбуття», СШ №17, 40, 86, а також Рішельєвського ліцею. Загальна кількість учасників заходу була близько 100 осіб.

Квест розпочався у головному корпусі ОНЕУ, а її урочисте завершення відбулося у корпусі №6. На початку гри кожна команда отримала пакет завдань, в яких за допомогою кросвордів, загадок та ребусів закодовані цікаві, привабливі або новітні місця Одеси (арт-об’єкти, скульптури та інші простори для проведення вільного часу).

Участь у квесті дало змогу учням ознайомитися з ОНЕУ, зазирнути у середину його життя, а також відчути його привітливість та гостинність. До того ж, учні мали змогу розкрити місто Одесу з історичної та культурної сторони, адже місто розвивається з кожним днем.

Кафедра іноземних мов пропонує онлайн-тренажери з англійської мови для підготовки до вступного іспиту до магістратури. Для проходження тестування студент має скористатися персональним логіном та паролем до входу у систему дистанційного навчання.

Доступ до тренажерів знаходиться за посиланням: dl.oneu.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=11770

20 жовтня 2017 року  у рамках проведення профорієнтаційної роботи кафедрою іноземних мов був організований квест, у якому взяли участь дев’ять команд загальноосвітніх навчальних закладів м. Одеси. Команди виконували різноманітні завдання іноземною мовою, що були пов’язані з історією й сучасністю рідного міста, та були авторськи розроблені викладачами кафедри. Призові місця посіли команди Одеської приватної спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів «Гармонія» (1-е та 3-є місце), Одеської спеціалізованої школи №121 І-ІІІ ступенів (2-е місце) з поглибленим вивченням іноземних мов та Одеської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Майбуття» (3-є місце). Команди здобули призи та грамоти за активну участь.

Кафедра іноземних мов запрошує студентів до участі в І Міжуніверситетській науково-практичній студентській конференції «Можливості та перспективи для самореалізації сучасної молоді», яка відбудеться 24 квітня 2017 р. в Одеському національному економічному університеті.


25 листопада 2016 року кафедрою іноземних мов у рамках проведення профорієнтаційної роботи та до Дня відкритих дверей в ОНЕУ був організований квест, у якому взяли участь сім загальноосвітніх навчальних закладів м. Одеси з поглибленим вивченням іноземної мови. Команди виконували різноманітні завдання іноземною мовою, що були пов’язані з історією та сучасністю рідного міста. Команди здобули грамоти та призи за активну участь.


3-5 червня 2016 року було проведено інтерактивні заняття з іноземних мов у Літній мовній школі на базі відпочинку “Економіст”. Протягом навчання студенти були поділені на команди, які виконували різного роду завдання, розв’язували квест та готували творчі завдання до тематичних вечорів.


З 8 по 15 травня 2016 року в рамках програми “Молодь змінить Україну” від благодійного фонду Б. Гаврилишина к.пед.н., ст. викладач кафедри іноземних мов Карпова О. О. брала участь у робочому візиті української делегації до Німеччини (м.Берлін, м. Дрезден). На порядку денному були питання економічної співпраці в умовах геополітичних змін, децентралізації, реформування системи освіти тощо.


3-5 червня 2016 року було проведено інтерактивні заняття з іноземних мов у Літній мовній школі на базі відпочинку “Економіст”. Протягом навчання студенти були поділені на команди, які виконували різного роду завдання, розв’язували квест та готували творчі завдання до тематичних вечорів.


Гран-прі на конкурсі Юридичної Академії “Іноземні мови та юридична кар’єра ” отримали студенти ОНЕУ!

13-16 квітня 2016 року студенти нашого університету – Лєонова Людмила (II ФЕФ), Голубєв Максим (II ФЕФ) та Давідчук Ганна (I ФМЕ) – взяли участь у VIІ Відкритому конкурсі «Іноземні мови та юридична кар’єра», що відбувся в Національному Університеті «Одеська юридична академія» серед 15 вузів м. Одеси, і, за результатами двох турів, отримали Гран-прі.

Вітаємо переможців та бажаємо подальших успіхів!


11 квітня 2016 р. кафедра іноземних мов Одеського національного економічного університету спільно із представництвом Pearson Education в Україні та за підтримкою ректора ОНЕУ запрошує викладачів та студентів до участі у презентації: «Підготовка до складання міжнародних кваліфікаційних іспитів LCCI».Презентація відбудеться у МАЗі з 13.30 до 14.30.

Запрошений спікер – тренер міжнародного класу Філіп Ворвік (Великобританія).

Участь безкоштовна!


З 21 по 25 березня 2016 року була проведена міжфакультетська студентська олімпіада з англійської, німецької та французької мов у два етапи. В олімпіаді взяли участь студенти різних курсів усіх факультетів. За результатами олімпіади були визначені переможці.


З 14 по 18 березня 2016 року вперше в режимі он-лайн було проведено тестування студентів на виявлення рівня володіння іноземною мовою. Тест містив 100 питань, що дало змогу виявити рівень володіння іноземною мовою студентів різних спеціальностей (від рівня “elementary” до “upper-intermediate”).


17 березня 2016 року на факультеті міжнародної економіки відбулася інформаційна зустріч студентів із викладачами кафедри іноземних мов за темою “Іноземна мова як необхідний інструмент для участі у міжнародних програмах та грантах”. Студенти представили цікаві та інформаційно-корисні презентації щодо участі в іноземних грантах та програмах. На зустрічі обговорювалися питання щодо особливостей вибору програм, оформлення документів, необхідності володіння іноземною мовою та поділилися власним досвідом участі у таких програмах.


23 листопада 2015 року була проведена щорічна студентська науково-практична конференція на тему: «How to Survive in a Highly Competitive Market (Як вижити на високо конкурентних ринках)» під керівництвом ст. викладача кафедри іноземних мов Галашової О. Г. У ході конференції студенти різних факультетів виступали з доповідями, презентаціями, обговорювали сучасні економічні проблеми англійською, німецькою та французькою мовами. Усі матеріали увійдуть у збірник матеріалів конференції.


9 листопада 2015 рокуна 2 курсі факультета економіки та управління виробництвом відбулася інтерактивна лекція за участю Г. Джонса, директора Лондонської школи англійської мови (м. Одеса) на тему: «BritishBrands. HotobecomeaSustainableBrand (Британські бренди. Як бути довгостроковим брендом.)»

Нова спеціальність  – 015 «Професійна освіта (Економіка)», інноваційна освітня програма «Англійська мова в економіці та бізнес освіті» є актуальною відповіддю на виклики та попит сьогодення, та перспективною для сучасної молоді. Підготовка студентів відбувається за трьома напрямками: іноземні мови (англійська, як основна та німецька/французька, як вибіркові), бізнес освіта, а також педагогіка та психологія вищої школи. 

Протягом навчання студенти набувають навичок та знань за такими дисциплінами як: фонетика, грамматика та лексика ділової англійської мови; друга іноземна мова, міжкультурні коммунікації, емоційний інтеллект, основи бізнесу, бізнес-консультування та коучінг, етика бізнесу (професійна етика та конфліктологія), міжнародні економічні відносини, бізнес-планування, методика проведення бізнес-тренінгів та багато інших.

Інноваційна освітня програма «Англійська мова в економіці та бізнес освіті» розкриває перед студентами перспективи побудови кар’єри у освітній діяльності, готує до роботи перекладача, ментора, коуча, бізнес-консультанта, а також орієнтує студентів до подальшої роботи у педагогічній, філологічній та консалтинговій діяльності із високим рівнем володіння іноземними мовами.

📌Презентація за спеціальності 015

вул. Пушкінська, 26, корп. 6
кімн. 206
тел. 722-41-17
м. Одеса, Україна, 65014
E-mail: k.im@oneu.edu.ua
kafedra.languages@gmail.com

Дисципліни кафедри:
1) «Вступ до фаху»
2) «Міжкультурні комунікації»
3) «Лексика ділової іноземної мови»
4) «Теоретична та практична фонетика»
5) «Теоретична та практична граматика»
6) «Академічний курс іноземної мови»
7) «Іноземна мова професійного спілкування (англійська, німецька, французька)»
8) «Іноземна мова (за професійним спілкуванням)»
9) «Іноземна мова професійного спрямування (англійська)»
10) «Іноземна мова (англійська, німецька, французька)»
11) «Друга іноземна мова (німецька, французька)»

Інтерактивні завдання (ділова англійська мова)