Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки

Асєєва
Юлія Олександрівна

завідувач кафедри, академік НАН ВО України, д. психологічних н. (MD), доцент

Історія кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки розпочинається з відкриття 1 вересня 1975 року в Одеському інституті народного господарства кафедри російської мови для іноземців. Поштовхом до її створення став наказ Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР № 152 від 15 листопада 1974 року про викладання російської мови іноземцям у вищих навчальних закладах СРСР протягом усього періоду навчання. Розвиток міжнародних зв’язків між ОІНГ та ВНЗ зарубіжних країн сприяв збільшенню прийому на навчання іноземних  студентів і спонукав  до заснування на базі секції викладачів російської мови (Л. М. Лярової, Ж.О. Осипової, Д. А. Слободніченко, К. П. Добровольської та В.І. Мазур), що входила до складу кафедри іноземних мов, кафедри російської мови як іноземної, яка покликана була забезпечити мовну підготовку слухачів підготовчого відділення і національних кадрів- економістів для країн Азії, Африки, Латинської Америки та Східної Європи.

Сучасний етап розвитку кафедри знаменується відкриттям освітньої програми «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 2017 р. зі спеціальності 053 «Психологія», педагогічний склад кафедри доповнився: к. психол. н. доцент Л. Н.  Акімова, к. психол. н., Ю. О. Асєєва, к. психол. н., О. Б. Тринчук, к. психол. н. О. В. Богач, к. філос. н. А. С. Зіневич, к. філол. н., доцент З. І. Висоцька,  к. філол.н., доцент О. В. Гейна, к. філол. н.,  Н. А. Ковальська, к. філол. н., доцент Н. Я. Купрата. Плідна праця науково-педагогічного викладацькою складу кафедри увінчалася сертифікатом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти «Про акредитацію освітньої програми Психологія» №2848 від 23.12.2021 р.

Нові умови життя внесли корективи у науково-педагогічний склад кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, з серпня 2022 р. кафедру очолив д. психол. н., Ю. О. Асєєва, до педагогічного складу долучилися: д. політ. н., професор А. О. Сіленко, к. психол. н., доцент І. В. Астремська, к. психол. н., В. В. Пундєв, к. психол. н., А. М. Яцишина, к. психол. н., О. М. Бальбуза, які продовжують славні традиції кафедри і вносять новітній технології викладання, використовуючи студентсько- центрований підхід, із застосуванням андрагогічної взаємодії,  розширенням практичних знань студентів базуючись на мультидисцинарній концепції особистості. Підтримуючи концептуально новий підхід Одеського національного економічного університету, який спрямовує навчальний процес з формування компетентного, конкурентоспроможного фахівця, що відповідає міжнародним та вітчизняним стандартам сучасного ринку праці. Підвищення якості підготовки фахівців високою продуманою системою управління, високою компетентністю викладачів, впровадженням у практику навчання новітніх освітніх інноваційних технологій та відповідним методичним забезпеченням. За результатами рейтингової оцінки організацій профільного міністерства, міжнародних, а також підсумками діяльності серед гуманітарних установ та ЗВО України, Одеський національний економічний університет стабільно входить до лідерів ринку вітчизняних освітніх послуг.

Спеціальності кафедри та наукові рівні

 1. Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки здійснює прийом та підготовку студентів за такими напрямами (у межах спеціальності  053 «Психологія»):– бакалавр ( Освітня програма «Психологія»)– магістр (Освітня програма «Практична психологія»)

Перспективи професійного розвитку

 • Після завершення навчання випускники ОНЕУ за навчальними програмами кафедри можуть обіймати такі посади:
  • Психолог
  • Практичний психолог
  • Профконсультант
  • Консультант з питань здорового способу життя
  • Консультант центру професійного розвитку
  • Молодший науковий співробітник (психологія)
  • Науковий співробітник-консультант (психологія)
  • Науковий співробітник (психологія)Головний профконсультант
  • Фахівець (консультант) інклюзивно-ресурсного центру
  • Головний психолог
  • Начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо)
  • Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації;
  • Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
  • Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів
  • та ін.

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки

Фото Асєєва Ю.О.

Асєєва
Юлія Олександрівна

завідувач кафедри, академік НАН ВО України, д. психологічних н. (MD), доцент

Ретушь Ковальская

Ковальська
Наталя Аркадіївна

доктор філософії в галузі філології (PhD), доцент

Ретушь Гейна copy

Гейна
Оксана Володимирівна

к. філологічних. н. (PhD), доцент

Снимок экрана 2023-09-16 в 16.58.23

Романченко
Алла Петрівна
д. філол. н. (MD), професор

Ретушь Бальбуза

Бальбуза
Олена Миколаївна

доктор філософії в галузі психології (PhD), доцент

Сіленко

Сіленко
Алла Олексіївна

д. політичних н. (MD), професор

Ретушь Пундев copy

Пундєв
Володимир Васильович

к. психологічних н. (PhD), старший викладач

Орленко11 (2)

Орленко
Ірина Миколаївна

доктор філософії в галузі філософії (PhD), старший викладач

Ретушь Яцишина copy

Яцишина
Анастасія Миколаївна
доктор філософії в галузі психології (PhD), ст. викладач

Фото Чусової О.М. на сайт ОНЕУ

Чусова
Ольга Миколаївна
доктор філософії у галузі педагогіки (PhD), старший викладач

Шрагіна Лариса Ісаківна

Шрагіна
Лариса Ісаківна
д. психолог. н. (MD), доцент

Кернас Андрій В'ячеславович

Кернас
Андрій В’ячеславович
к. психологічних н. (PhD), старший викладач

Корженко Вікторія Олегівна

Корженко
Вікторія Олегівна
лаборант

Презентація спеціальності 053 «Психологія»

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Терміни навчання: 3 роки 10 місяців.

Форми навчання: денна та заочна.

🏦📚 Спеціальність 053 «Психологія» спрямована на підготовку фахівців, які володіють комплексом поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь, навичок з психології, достатніх для ефективного вирішення складних завдань в умовах професійної діяльності.

💡Освітньо-професійна програма «Психологія» 

Програма спрямована на надання поглиблених професійних знань, розвиток навичок і формування компетентностей для виконання професійних завдань та обов’язків освітнього та інноваційного характеру в галузі сучасної психології. 

Програма передбачає формування компетенцій, які надають можливість працевлаштування у різних сферах суспільного життя, зокрема: економіки, соціальної роботи, профорієнтаційної роботи, медичної та політичної галузі, духовної та освітньої роботи.

Програма передбачає надання фундаментальних теоретико-методичних знань та формування практичних навичок задля розв’язання складних, спеціалізованих задач та практичних проблем у сфері психології із застосуванням основних психологічних теорій і методів сучасної психологічної науки. 

Орієнтована на професійну підготовку фахівців широкого профілю з надання психологічної допомоги, зокрема у сфері організаційної психології та консультування персоналу, ураховує специфіку роботи в зазначеній сфері.

📚 НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Академічні права випускників: можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Терміни навчання: 1 рік 4 місяці.

Форми навчання: денна та заочна.

🏦📚 Спеціальність 053 «Психологія» спрямована на підготовку висококваліфікованих практичних психологів, які володіють сучасними методами роботи.

💡 Освітньо-професійна програма «Практична психологія» 

Програма спрямована на підготовку практичних психологів; лікарів-психологів; викладачів закладів вищої освіти, профконсультантів, тренерів та коучерів, які за результатами фахової підготовки  будуть здатні реалізовувати і спрямовувати набутті знання й компетенції на ефективність надання психологічної допомоги «від кількості до якості» населенню регіону, психологічний супровід та психологічну реабілітацію особам: учасникам бойових дій, постраждалим від воєнної агресії, членам їх сімей та населенню яке проживає в після воєнних умовах; супровід при реабілітації, постреабілітації, психокорекції, психотерапії осіб із психічними розладами.

Програма передбачає формування компетенцій, які надають можливість працевлаштування у різних сферах суспільного життя, зокрема: економіки, соціальної роботи, профорієнтаційної роботи, медичної та політичної галузі, духовної та освітньої роботи.

📚 НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Академічні права випускників: можливість продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

ПРОФЕСІЯ, ЯКУ НІКОЛИ НЕ ЗАМІНИТЬ РОБОТ

“Ти прагнеш пізнати себе і світ людей?
Хочеш знати, що треба робити у будь-яких життєвих ситуаціях?
Бажаєш допомагати людям та бачити їх вдячні усмішки?
Жадаєш впевнено йти у своє майбутнє?
Тоді приходь до нас прямо зараз!”

Випускова кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальності

053 «Психологія»

 за ОПП «Психологія»

перший рівень (бакалаврський) вищої освіти.

 

Навчаємо розв’язувати складні і непередбачувані спеціалізовані задачі і проблеми у сфері психології.

Освітньо-професійна  програма 053 «Психологія» – одна з затребуваних спеціальностей сьогодення.

Світ неймовірно змінюється, ускладнюється – зростають зовніші виклики: зміни клімату, наслідки пандемії, економічні кризи. Невизначеність майбутнього впливає на внутрішній стан людини.

Кожен з нас потребує психологічної підтримки.

Якщо хочеш пізнати себе і світ людей, бажаєш допомагати людям у складних життєвих ситуаціях, бачити вдячні усмішки й поділяти з ними надію на майбутнє, приходь до нас!!!

 

У чому зміст діяльності психолога ?

 • Визначати, аналізувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання
 • Самостійно обирати та застосовувати психодіагностичний інструментарій та технології психологічної допомоги
 • Уміти складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта
 • Уміти складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги
 • Проводити психологічні тренінги
 • Проводити психодіагностику стану клієнтів
 • Надавати психоконсультаційну допомогу в подоланні труднощів повсякденного життя
 • Психотерапія
 • Психокорекція
 • Психореабілітація

 

 

Наші переваги:

 • сучасна освіта з використанням інтерактивних технологій, тренінгів і розв’язанням конкретних ситуацій
 • можливість брати участь в активному студентському житті: студентському самоврядуванні, спорті, художній самодіяльності
 • можливість набувати практичних навичок у роботі сектора психічного здоров’я університету, допомагаючи однокурсникам
 • класно подорожувати з друзями на канікулах і відпочивати в університетському таборі біля моря на Кароліно- Бугазі
 • турбота, тепло, увага до кожного студента наших викладачів

        

Майбутні посади:

Бакалавр зі спеціальності 053 «Психологія» може обіймати первинні посади у психологічних, психотерапевтичних, консультативних службах

 • Психолог у закладах освіти
 • Психолог у соціальних службах і службі допомоги молоді, у службі довіри
 • Психолог у центрах зайнятості, розвитку кар’єри, департаментах по роботі з персоналом, рекрутингових і крюінгових компаніях
 • Соціальний менеджер в органах державного управління і місцевого самоврядування
 • Психолог у реабілітаційних центрах різного профілю
 • Психолог в органах внутрішніх справ, громадських та бізнес-організаціях
 • Приватна підприємницька діяльність із надання психологічних послуг

 

ВИБИРАЙ    053    ПСИХОЛОГІЯ  –   І    БУДЕМО РАЗОМ ВІДКРИВАТИ СЕБЕ І СВІТ

Науково-дослідні теми кафедри:
№ п/п Тема Номер державної реєстрації Термін виконання Результати дослідження
1. Наукові засади мовної та психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з економіки та управління: монографія 0105U008971 2005-2010 Монографія:

Наукові засади мовної та психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з економіки та управління: монографія / За загал. ред. канд. філол. наук, доц. Кіршо С.М. – Одеса: ОНЕУ, 2011. – 342 с. (15,7 д.а.)

2. Наукові засади оптимізації педагогічного процесу формування цивілізаційних компетенцій особистості

 

0112U000126 2011-2016 Монографія:
1) Формування цивілізаційних компетентностей особистості в системі вищої економічної освіти: монографія / За загал. ред. канд. філол. наук, доц. Кіршо С.М. – Одеса: ОНЕУ, 2017. – 420 с.
2) Оптимізація гуманітарної підготовки в контексті управління якістю вищої економічної освіти: монографія / За загал. ред. к. філол. н., доц. С. М. Кіршо. – Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. – 170 с.
3. Розвиток суб’єкта навчально-професійної діяльності в соціально-культурному просторі 0117U002957 2017-2021 Монографія:
Університетські науково-практичні студентські конференції та «круглі столи»:

Наукові студентські конференції:

 • Наукова студентська конференція «Психологічні аспекти ділового спілкування» (Н.А.Ковальска)
 • Наукова студентська конференція «Психологічні підходи до аналізу підприємницької діяльності» (О.Б. Тринчук)
 • Наукова студентська конференція з психології «Перший крок у науку» (О.В.Богач )
 • Наукова студентська конференція з психології «Психологічна готовність до майбутньої професійної діяльності» (С.М.Кіршо )
 • Наукова студентська конференція «Наука у сучасному світі» (Н.А.Ковальська )
 • Наукова студентська конференція «Етичні аспекти наукової студентської діяльності» (З.І.Висоцька )
 • Наукова студентська конференція «Академічна доброчесність – основа якісної освіти» (Н.Я.Купрата )
 • Наукова студентська конференція «Культура наукового мовлення – запорука успіху майбутнього фахівця-економіста» (Г.В.Ковальчук)
 • Наукова студентська конференція «Культура публічного виступу» (Г.В.Ковальчук)
 • Університетська науково-практична конференція іноземних студентів «Міжкультурна комунікація» : досягнення та перспективи у контексті глобалізації» (О.В.Гейна, С.Є.Степанова)

Наукові семінари:

 • Науковий аналіз психологічних проблем сучасного студентства (Л.Н. Акімова, Ю. О. Асєєва, О. В. Богач,  С. М. Кіршо, О.Б.Тринчук, А. С. Зіневич)
 • Мова як засіб формування  економічного мислення, ключових компетенцій, умінь та навичок професійного спілкування майбутніх фахівців (З. І.Висоцька, О. В. Гейна, Н. А. Ковальська, Г. В. Ковальчук,  Н.Я. Купрата,  ).

«Круглі столи»:

 • Щорічне проведення «круглого столу» «Сучасні інтерактивні форми організації навчального-процесу» за участі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки та кафедри іноземних мов ОНЕУ.

Психологічний клуб:

 • Психологічний клуб «Діалог» (для майбутніх психологів). Керівник –  к.психол. н., доц.     Л. Н. Акімова
 • Професійне спілкування як взаємодія (С. М. Кіршо, О.В. Богач, Л.Н.Акімова).
 • Психологічна підготовка студентів до участі в конкурсних програмах. Тренінги «Презентація», «Самопрезентація», «Особистісне зростання» (О.Б.Тринчук , О. В. Богач).
Наукові публікації кафедри:

Список публікацій за результатами наукової роботи за 2015 рік

Список публікацій за результатами наукової роботи за 2016 рік

Список публікацій за результатами наукової роботи за 2017 рік

Список публікацій за результатами наукової роботи за 2018 рік

Список публікацій за результатами наукової роботи за 2019 рік

Список публікацій кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки за результатами наукової роботи за 2020 рік

Співробітництво кафедри:
 • Укладено угоду про співробітництво між кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки та Білоруським державним економічним університетом (Мінськ). Організовано та проведено перше міжнародне засідання «круглого столу» в режимі скайп-конференції на тему «Проблеми інноваційного розвитку лінгвопрофесійного освітнього процесу» (Одеса – Мінськ, 25 квітня 2013 р.).
 • Укладено договір про співробітництво між кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки та  Громадською спілкою «Українська академія медіації» (2021р)
 • Укладено договір про співпрацю між кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки та  Громадською організацією  «Еволюція поколінь»  (2021р)
 • Укладено договір про співпрацю між кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки та  Одеським товариством єврейської культури (2021р)
 • Укладено договір про співпрацю між кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки та Громадською організацією «Українська асоціація екзистенціальної психології та психотерапії» (2021 р).

Інформація щодо умов вступу та навчання для іноземних студентів; 

Іноземні громадяни можуть займатися на наступних рівнях: освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» та «магістр». Згідно з «Правилами прийому на навчання до Одеського національного економічного університету для здобуття вищої освіт у 2023 році» іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, громадяни Республіки Польща, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного бюджету.

Вступне випробування для іноземців – це вступний іспит для іноземців – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з одного або декількох предметів, навчальних дисциплін або спеціальності (іноземці та особи без громадянства, які складають вступний іспит для іноземців, не складають інших вступних випробувань).

Основними конкурентними перевагами, що зумовлюють вибір іноземними студентами українських закладів вищої освіти (ЗВО), є співвідношення якості та вартості навчання, а також визнання українських дипломів за кордоном. 

Одеський національний економічного університет (ОНЕУ) один із українських ЗВО, затребуваних не тільки українськими абітурієнтами, а і іноземними здобувачами вищої освіти. З кожним роком університет покращує процес вступу іноземних громадян зменшенням невиправданих бюрократичних перепон, забезпечує більшу прозорість та сприяє усвідомленому вибору іноземцями навчання в Україні. 

Одеський національний економічний університет дбає про те, щоб навчальний процес був безпечним та інклюзивним, а інтеграція іноземних здобувачів вищої освіти була двосторонньою, а саме, Одеський національний економічного університет не тільки створює умови для приїзду більшої кількості отримувачів освітніх послуг з-за кордону, а й працює в напрямку адаптації іноземних здобувачів до навчального процесу, соціального та економічного життя в Одесі, та в Україні в цілому. Студентський актив  проводить інтеграційні заходи: вечори культурних обмінів, спільні активності для українців та іноземців, інтеркультурні тренінги. Питаннями інтеграції іноземних студентів дбайливо опікується студентське самоврядування ОНЕУ.

Усі студенти з інших країн мають рівні права та умови навчання у нашому закладі. ОНЕУ надає можливість отримати наступні рівні вищої освіти: перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (аспірантура)з отриманням ступеню доктора філософії з провідної галузі навчання, а за деякими спеціальностями і ступінь доктора економічних наук. В нашому закладі для іноземних громадян відкрита можливість отримати освіту і за рівнем освіти – молодший бакалавр

ОНЕУ забезпечений належною матеріально-технічною базою для проведення занять в очній формі. Заочна форма навчання передбачає можливість отримати освіту у дистанційному форматі. Усі студенти за бажанням забезпечуються гуртожитком, мають доступ до спортивного комплексу, бібліотеки, комп’ютерних класів, студентський кімнат відпочинку тощо. 

Інтеграція України у міжнародний науково-освітній та культурно-інформаційний простір посилила зацікавленість до вивчення української мови як іноземної (УМІ), а приєднання України в 2005 році до Болонського процесу надало можливість ОНЕУ збільшити кількість програм обміну між українськими та закордонними університетами, що значимо позначилося на числі іноземних студентів, охочих опанувати українську мову.

За останні роки роботи ОНЕУ рівень конкурентноспроможності молодих фахівців значно зріс не лише на ринку праці нашої держави, а  і підтвердив свій високий рівень надання фахових знань більш ніж за 40-а спеціальностями на міжнародній арені. Узагальнюючі привілеї освіти у нашому навчальному закладі слід відзначити, що ми надаємо можливість нашим іноземним студентам не лише вивчити на високому рівні українську мову та адаптуватись у нашій державі, а і стати висококваліфікованим фахівцем за помірні кошти (враховуючи затрати, як на навчання, так і на проживання у нашій державі).

МІНІ-ТРЕНІНГ З МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я!

04 вересня 2023 року головою Центру психологічної допомоги ОНЕУ, завідувачем кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, д. психол. н. Юлією Олександрівною Асєєвою було організовано міні-тренінг на тему «Ментальне здоров’я». Першокурсникам було презентовано основні методи стабілізації в стресових ситуаціях. Здорова нація – міцне майбутнє! Все буде Україна!

ВІТАЄМО ПЕРШОКУРСНИКІВ В ОНЕУ!!!

Першого вересня в Одеському національному економічному університеті відбулася урочиста лінійка. Керівництво університету на чолі із ректором ОНЕУ А. І. Ковальовим, викладачі та співробітники університету щиро привітали першокурсників із початком нового навчального року, новим етапом в їхньому дорослому житті! 

Завідувач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Ю.О.Асєєва та науково-педагогічний склад кафедри радо зустріли майбутніх психологів, якими будуть опікуватися, ділитися з ними своїм досвідом, будуть опорою та підтримкою! 

Щиро вітаємо всіх із початком нового навчального року та бажаємо наснаги та натхнення для нових звершень, нових знань і вражень, корисного досвіду, цікавих знайомств і незабутні моменти університетського життя! Все буде Україна!

ВІЗИТ ДО ГУРТОЖИТКУ №1

Незабаром початок нового навчального року. І вже розпочалося заселення першокурсників спеціальності 053 «Психологія» в гуртожиток. Із перевіркою до гуртожитку №1 завітала заступник завідувача кафедри Ковальська Наталя Аркадіївна.

27 липня 2023 року у м. Звягель пройшла Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція, присвячена 110-й річниці вшанування пам’яті визначної письменниці Лесі Українки «Утвердження української національної ідеї у творчості і громадсько-політичній діяльності Лесі Українки, Олени Пчілки, Михайла Драгоманова та інших видатних особистостей України на теренах Волині-Полісся» в рамках Міжнародного свята літератури і мистецтв «Лесині джерела». У дистанційному форматі взяли участь к. філол. н., доцент Ковальська Наталя та випускниці спеціальності 053 «Психологія» Жук Анна та Корженко Вікторія.

18 липня 2023 року в Одеському національному економічному університеті пройшла чергова співбесіда з української мови, математики, французької або англійської мов для абітурієнтів з окупованих територій України, які не мають можливості здати національний мультипредметний тест. За допомогою дистанційної платформи Zoom присутні змогли відповісти на питання викладачів та показати хорошу підготовку. За результатами співбесіди всі абітурієнти отримали високі бали, які дозволяють їм продовжити свій шлях до професійного становлення. І в цьому їм допоможе ОНЕУ! Все буде Україна!

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2023 ТРИВАЄ!!!

В Одеському національному економічному університеті триває вступна кампанія 2023. 12 липня 2023 року відбулося предметне екзаменаційне випробування з української мови, математики та історії України у форматі співбесіди для абітурієнтів, які не мають можливості здати національний мультипредметний тест. Захід відбувся у форматі онлайн за допомогою дистанційної платформи Zoom. Усі абітурієнти показали хороші знання та отримали високі бали, що, в свою чергу, надає їм можливість долучитися до великої університетської родини ОНЕУ!

Наразі активно працює приймальна комісія з надання консультації щодо вступних випробувань, створення електронних кабінетів та подання документів. Радо чекаємо всіх та запрошуємо до нашого університету! Все буде Україна!

ТУРНІР ПО МІНІ-ГОЛЬФУ ВІД ПРОФКОМУ ОНЕУ

01 липня 2023 року відбувся турнір по міні-гольфу серед співробітників Одеського національного економічного університету. За результатами гри призові місця розподілилися таким чином: 

1місце – Захарченко Наталя Вячеславівна (кафедра економіки, права та управління бізнесом) та Ковальська Наталя Аркадіївна (кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки); 

2 місце – Кічук Надія В’ячеславівна (кафедра економіки, права та управління бізнесом); 

3 місце – Лебедєв Ігор Васильович (кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу).

Всі переможці отримали солодкі подарунки. Дякуємо організаторам – керівництву профкому ОНЕУ, членам комісії з молодіжної політики Райлян Олегу Георгійовичу та Гейні Оксані Володимирівні за організацію заходу та чудовий відпочинок напередодні літньої відпустки. Чекаємо на нові зустрічі у новому навчальному році. Все буде Україна!

УЧАСТЬ В ОДЕСЬКІЙ МІСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

30 червня 2023 року відбулася ІІ Одеська міська конференція «Медико-психологічна допомога під час воєнного стану в Україні», в якій взяла участь і завідувач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, д. психол. н., академік НАН ВО України Асєєва Юлія Олександрівна із доповіддю «Сучасні підходи до психотерапії, класичні і альтернативні методики». 

Серед головних спікерів заходу були: заступник Одеського міського голови Бедрега Світлана Миколаївна, директор департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Нікогосян Левон Рубенович та директор управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації Китайська Олена Петрівна.

Подібні заходи – це можливість поділитися досвідом, отримати нові знання та відповіді на важливі для сьогодення питання. Все буде Україна!

ІСПИТ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

22 червня 2023 року відбувся іспит з української мови у іноземних студентів. Протягом 2022-2023 навчального року студенти із Китаю вивчали українську мову під керівництвом досвідченого викладача із багаторічним стажем роботи в Одеському національному економічному університеті і великим досвідом роботи з іноземними студентами Долинської Валентини Іллівни. На іспиті іноземні студенти продемонстрували достатній рівень володіння українською мовою. Вони читали, відповідали на питання в межах екзаменаційних завдань та на додаткові питання членів комісії. Показали свої знання про Одеський національний економічний університет, Україну, Одесу. Висловили своє палке бажання вступити до вищих навчальних закладів України та бажання приїхати до Одеси. Яскравим моментом на іспиті став імпровізоване виконання уривка відомої пісні «Ой, у лузі червона калина». Після прослуховування пісні, іноземні студенти спробували її заспівати. 

На іспиті були присутні викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки – к. філол. н., доценти О. В. Гейна та Н. А. Ковальська. 

Бажаємо нашим студентам із Китаю успішно пройти вступні випробування для вступу в українські ВНЗ! Все буде Україна!

МОНІТОРИНГ ОП «ПСИХОЛОГІЯ»

У період з 12 червня по 15 червня 2023 р. проводився моніторинг ОП «Психологія». В опитуванні взяли участь роботодавці-стейкхолдери та здобувачі 1-4 курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». Головна мета опитування – оцінювання актуальності освітньої програми з урахуванням змін у суспільстві, ринку праці, підвищення якості освітнього процесу, моніторингу рівня задоволення потреб роботодавців та змін результатів анкетування, а також з метою оцінювання питань організації освітнього процесу за даною ОП у другому семестрі 2022-2023 н. р. За результатами моніторингу актуальної якості освітнього процесу, якості освіти здобувачів та підготовленості випускників до професійної діяльності проблем не виявлено.

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ МППП

З метою підвищення кваліфікації та поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі к. психол. н., ст. викладач В. В. Пундєв та к. пед. н., ст.  викладач О. М. Чусова пройшли підвищення кваліфікації в рамках освітньої програми міжнародного наукового стажування «Видатні Лідери Сучасності: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу» у період з 7 квітня 2023 року по 27 травня 2023 року. За результатами стажування було отримано сертифікати. Все буде Україна!

20 червня 2023 року в Одеському національному економічному університеті відбулося засідання круглого столу на тему «Впровадження інноваційно-комунікативних технологій навчання в освітній процес ОНЕУ: проблеми та перспективи розвитку». У заході взяли участь завідувачі кафедр та всі бажаючі науково-педагогічні працівники, зокрема й викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки на чолі із завідувачем кафедри, д. психол. н. Асєєвою Юлією Олександрівною.

Основну увагу було приділено обговоренню підсумків опитування завідувачів кафедр у квітні 2023 р. щодо використання сучасних освітніх технологій (мультимедійних ресурсів та on-line платформ) в освітньому процесі ОНЕУ та обговоренню позитивного досвіду і проблемних питань, які виникли у 2022/2023 н.р. у викладачів ОНЕУ щодо застосування інноваційних методів у навчальному процесі.

14 червня 2023 року пройшов захист кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти очної форми навчання, які навчаються за освітньою програмою «Психологія». Вагомість цієї події пояснюється тим, що цьогоріч це перший випуск бакалаврів-психологів очної форми навчання. І, не зважаючи на реалії сьогодення та ускладнення, здобувачі мали можливість представити результати своїх досліджень в очному та дистанційному форматі. Екзаменаційна комісія відзначила актуальність випускних робіт та відповідність їх тематики сучасному стану науки. Результати захисту кваліфікаційних робіт демонструють достатній кваліфікаційний рівень випускників спеціальності 053 «Психологія». Чудовий старт професійної діяльності!

12 червня 2023 року відбувся атестаційний екзамен на здобуття освітнього ступеня бакалавр здобувачами вищої освіти очної форми навчання за освітньою програмою «Психологія». Атестаційний екзамен проходив у два етапи: перший – написання тестових завдань, другий – виконання практичного завдання з аналізом ситуаційних завдань. Завдяки інноваційним технологіям  більшість студентів мали можливість виконати завдання дистанційно – за допомогою дистанційної платформи навчання Moodle та дистанційної платформи Zoom, інші складали очно. Члени екзаменаційної комісії на чолі із д. психол. н., професором кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Чернявською Тетяною Павлівною мали змогу ознайомитись із результатами практичного завдання шляхом спілкування зі здобувачами, поставити уточнюючі запитання. Всі студенти продемонстрували високий рівень володіння теоретичним матеріалом та навички аналітичної роботи із практичним матеріалом.

Захист курсової роботи є особливою формою перевірки якості та знань студентів. 09 червня 2023 р. студентами 2 курсу ФЕУП, спеціальності 053 «Психологія» представили свої дослідження з вікової психології. Зокрема, розкрили психологічні фактори, що впливають на прийняття рішень з покупок через соціальні мережі у різних вікових періодах; визначили психологічні чинники розвитку агресивної поведінки у підлітків»; представили особливості розвитку, адаптації та соціалізації підлітків з нетрадиційною сексуальною орієнтацією тощо. На захисті курсових робіт студенти показали високий рівень ораторського мистецтва. Кожна доповідь супроводжувалася презентацією. На захисті були присутні: науковий керівник, к. психол. н., ст.викладач Яцишина Анастасія Миколаївна та завідувач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, д. психол. н., доцент Асєєва Юлія Олександрівна.

31 травня 2023 року відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти заочної форми навчання зі спеціальності 053 «Психологія». В очному та дистанційному форматі випускники представили увазі членам екзаменаційної комісії та всім присутнім свої наукові дослідження актуальних питань в області психології. Виступи, що супроводжувалися майстерно виконаними презентаціями, впевненість і ерудованість у відповідях на питання членів екзаменаційної комісії продемонстрували високий рівень підготовки студентів за даною спеціальністю. Бажаємо успіхів у професійній діяльності!

29 травня 2023 року відбувся атестаційний екзамен на здобуття освітнього ступеня бакалавр здобувачами вищої освіти заочної форми навчання. До складу екзаменаційної комісії увійшли: голова комісії – Чернявська Тетяна Павлівна, д. психол. н., професор кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; заступник голови комісії – Асєєва Юлія Олександрівна, д. психол. н., доцент кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки та Пундєв Володимир Васильович, к. психол. н., старший викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки. Атестаційний екзамен відбувся в очному форматі та дистанційно за допомогою дистанційної платформи навчання Moodle та дистанційної платформи Zoom. За результатами екзамену всі студенти показали високий рівень підготовки за спеціальністю 053 «Психологія».

РІЧНИЦЯ КАНАЛУ МППП ОНЕУ НА YOUTUBE!!!

22 травня 2023 року минув рік з дня створення каналу кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки на відеохостингу YouTube. За цей час канал отримав понад 13 тисяч переглядів, значну кількість підписників, відгуки глядачів. 

Канал МППП ОНЕУ – це відео-сторінки із життя та роботи в Одеському національному економічному університеті наших викладачів, співробітників та улюблених студентів. Тут ви зможете побачити відео із відгуками студентів, із виховними заходами, які проводить наша кафедра, відеозвіти із наукової роботи, відеолекції тощо. Канал створено з метою ознайомлення абітурієнтів та всіх зацікавлених із активним життям в ОНЕУ та популяризацією нашого університету. 

Адреса каналу – https://www.youtube.com/channel/UCW_S26j7aV2GQO6MTUAnfxg/featured 

Радо запрошує всіх до перегляду нових видіоматеріалів!

МАЛИЙ ЗАХИСТ – КРОК ДО ФІНІШУ!

25 травня 2023 року відбувся малий захист кваліфікаційних робіт першого випуску бакалаврів денної форми навчання.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ

22 травня 2023 року викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, к., філол. н., доценти Оксана Володимирівна Гейна, Наталя Аркадіївна Ковальська та випускниця спеціальності 053 «Психологія» Анна Жук завітали до ліцею №6 м. Одеса. Майбутні абітурієнти ознайомились зі спеціальностями Одеського національного економічного університету та умовами вступу у 2023 році. Сподіваємось побачити випускників ліцею у стінах нашого університету! Будуємо країну разом!

ВІТАЄМО ІЗ ПІДВИЩЕННЯМ КВАЛІФІКАЦІЇ!

Викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки намагаються постійно підвищувати свій науково-педагогічний рівень. Так, к. філол. н., доцент Наталя Аркадіївна Ковальська у період з 06 березня до 16 квітня 2023 року пройшла підвищення кваліфікації в рамках програми «Роль соціального та емоційного інтелекту як найважливіших soft-skills ХХІ століття в освітньому процесі». Все буде Україна!

ПЕРШИЙ ВИПУСК НАУКОВОГО ДАЙДЖЕСТУ!!!

Вітаємо викладачів кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки із виходом першого випуску наукового дайджесту «СУЧАСНІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНО-ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ», який містить комплексні наукові психолого-педагогічні та лінгвістичні дослідження науково-педагогічних працівників кафедри. Поповнюємо наукову скарбничку новими здобутками! Все буде Україна!

Флешмоб до Дня вишиванки

Вишиванка – генетичний код нації, гордість і символ українського народу, скарбниця української історії. У вишиванковому флешмобі представлено добірка вишиванок з різних областей України, світлини викладачів кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, студентів-психологів Одеського національного економічного університету. Флешмоб до Дня вишиванки. 18 05 2023 | Викладачі та студенти-психологи ОНЕУ – YouTube

День вишиванки

В рамках святкування Дня вишиванки студенти 2 та 3 курсів спеціальності 053 «Психологія» взяли участь у міні-проєкті «Вишиванка – оберіг, яскравий символ долі українського народу». Викладач – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри МППП Чусова Ольга Миколаївна. Під час практичного заняття «Невербальна комунікація» з навчальної дисципліни «Психологія спілкування» було проаналізовано особливості невербальної комунікації в історично сформованих типах міжособистісного спілкування українців, ознайомлено студентів 2 курсу із значенням мотивів-символів українських орнаментів на вишиванках як яскравого прикладу невербальної комунікації. Студенти 3 курсу під час практичного заняття «Особливості медіапродукції та її вплив на особистість» з навчальної дисципліни «Психологія медіакомунікацій» презентували відеоматеріали, спрямовані на підтримку українських традицій та культури. Студенти приєдналися до флешмобу «Українська вишиванка», що оспівує її самобутність, красу та символічність. https://youtu.be/OrYIpStVmvw

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ – ГАРНИЙ ПОЧАТОК СПІВПРАЦІ!

Одеський національний економічний університет розпочав співпрацю із Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Одеській області». Першим кроком на цьому шляху стала перша відкрита лекція «Психічні та поведінкові розлади внаслідок зловживання психоактивними речовинами» для медичних працівників, співробітників внутрішніх справ та психологів МВС України від головного спікера – керівника Центру психологічної допомоги ОНЕУ, академіка НАН ВО України, доктора психологічних наук Асєєвої Юлії Олександрівни.

В рамках доповіді було розглянуто сучасні мультидисциплінарні підходи у лікуванні і ресоціалізації осіб із різними видами залежності від ПАР. У конференції, яка відбулася 11 травня 2023 року, взяли участь 65 осіб. Дякуємо за запрошення заступнику начальника установи із медичних питань Бібікову Олександру Анатолійовичу.

НАШІ СТУДЕНТИ НАВЧАЮТЬСЯ НАВЧАЮЧИ

16 травня 2023 року Анна Жук та Вікторія Корженко, студентки 4-го курсу ФЕУП, які навчаються на спеціальності 053 «Психологія», провели майстер-клас для студентів-психологів 1-го курсу. Провідна техніка заходу – «Чоловіче та жіноче в мені».

Кожна людина має певний набір особистісних якостей. Деякі з них прийнято вважати більш жіночими, деякі – чоловічими. Студенти мали змогу самі проранжувати ці якості. Так, до жіночності відносили м’якість мови, доброту, емоційність тощо. Мужність більше асоціювалася з цілеспрямованістю, здатністю брати відповідальність, впевненістю, наполегливістю тощо. Багато з цих якостей у певному співвідношенні є в кожного з нас.

Тож, завдяки техніці студенти мали змогу дослідити в собі прояви фемінності та мускулінності. За допомогою малюнку вони виділили сильні та слабкі сторони своєї особистості, визначили шлях удосконалення та саморозвитку, досягли розуміння притаманних їм якостей.

Наукова студентська конференція «Психологічні аспекти ділового спілкування»

12 травня 2023 року відбулася наукова студентська конференція «Психологічні аспекти ділового спілкування» під керівництвом к. філол. н., доцента кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Ковальської Наталі Аркадіївни. У щорічній конференції, яка проводиться в рамках вивчення курсу «Психологія ділового спілкування», взяли участь студенти другого курсу факультету фінансів та банківської справи. Серед ключових питань було розглянуто зокрема такі: «Психологічні характеристики самоактуалізованої особистості», «Ділове спілкування як компонент людської діяльності», «Особливості використання невербальних засобів спілкування в етикеті ділового спілкування», «Маніпулювання у процесі ділової взаємодії та її наслідки», «Медіація як сучасний метод розв’язання конфліктних ситуацій» та інші.

04 травня 2023 року Анна Жук і Вікторія Корженко, студентки 4-го курсу ФЕУП , які навчаються на спеціальності 053 «Психологія», відвідали семінар на тему: «Первинна психологічна допомога військовим та їхнім сім’ям». Особливим гостем семінару був радник Почесного консула України в Сіетлі з питань психологічного відновлення військовослужбовців та їхніх сімей Ігор Скрипніченко.

Підтримка ментального здоровʼя є важливою складовою під час війни та у післявоєнний період. Такі заходи дають можливість усвідомити необхідність створення соціальних мереж для відновлення психологічного стану людей, які постраждали під час воєнних дій у нашій країні та країні агресора, у полоні тощо. Для майбутніх психологів такі семінари є поштовхом, щоб розвиватися у цьому напрямку та підвищувати якість надання допомоги військовослужбовцям та їхнім рідним.

Завдяки взаємній підтримці переможемо! Все буде Україна!

ТРЕНІНГ НА БАЗІ “YMCA ODESA UKRAINE”

29 квітня 2023 року студентки 4-го курсу ФЕУП Вікторія Корженко та Анна Жук провели тренінг на базі “YMCA Odesa Ukraine”, який був націлений на діагностику рівня сепарації від батьків. Також присутнім було запропоновано вправи, які допомагають відділитися від батьківської опіки та завершити процес сепарації. Оскільки більшість учасників тренінгової групи підліткового та юнацького віку, тема тренінгу була для них близькою та цікавою. Молодь із задоволенням ділилась своїми думками з групою та розширювала кордони своїх знань. В якості діагностичного інструментарію використовувалась методика «Баранчик у пляшці». Важливим доповненням тренінгу стали ресурсні колоди МАК «Дерево життя» та «Око всесвіту», автором яких є доктор психологічних наук Юлія Асєєва. Виховуємо достойну зміну висококваліфікованих фахівців з психології! Все буде Україна!

ВІТАЄМО І ПИШАЄМОСЯ!

Вітаємо майбутню психологиню, студентку 4 курсу ФЕУП Анну Жук, яка стала лауреатом I Всеукраїнського онлайн-конкурсу майстер-класів «Студенти-студентам» і отримала відзнаку в номінації «Оригінальність та креативність створення і подачі матеріалу» за проведення майстер-класу на тему «Маскотерапія як інноваційний вид арт-терапії». Окрема подяка науковому керівникові – завідувачу кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, доктору психологічних наук, академіку НАН ВО України Юлії Олександрівні Асєєвій. Готуємо нове покоління психологів задля щасливого майбутнього країни! Все буде Україна!

27 квітня 2023 року відбулося засідання секції «Формування особистості сучасного фахівця з економіки засобами гуманітарних наук», яка пройшла в Одеському національному економічному університеті в рамках ХXІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях» (26-27.04.2023р.). Робота секції пройшла в очному та онлайн-форматі. Викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки представили свої доповіді, порушивши нагальні питання психології, педагогіки та філології. Серед учасників секції варто відзначити доповідь нашої гості з Румунії – Phd. Camelia Cojan (Alexandru Ioan Cuza University of Iași).

Дякуємо всім учасникам організаторам та конференції за плідну та активну роботу! Бажаємо всім миру та подальших звершень у розвитку науки та вищої освіти!

ОБЛАСНИЙ МАРАФОН «ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ»

27 квітня 2023 року центром практичної психології та соціальної роботи проведено обласний марафон «Психологічна служба в закладі освіти: виклики та рішення» з нагоди тижня психології, відповідно до плану роботи КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». У заході взяли участь понад 160 практичних психологів, соціальних педагогів та педагогічних працівників Одещини, зокрема й викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки та студенти-психологи ОНЕУ.

Упродовж марафону були розглянуті особливості роботи психологічної служби системи освіти в період підвищеного емоційного напруження та кризових станів, напрямки роботи в площині організації заходів з профілактики стресових та травматичних станів, самовідновлення та гармонійного розвитку дітей.

Доктор філософії у галуза психології, старша викладачка Олена Миколаївна Бальбуза провела майстер-клас «Нетрадиційні техніки малювання в роботі практичного психолога». Майстер-клас відбувся в реальному просторі практичної роботи, яку спостерігали учасники марафону та мали можливість практично опрацювати сукупність моделей поведінки, думок та почуттів. Були опрацьовані методи арт-терапії, а саме малювання на воді, використання елементів даного методу в роботі з травматичними станами.

Найбільш хвилюючим моментом став зворотній зв’язок учасників заходу. Загалом було відмічено, що питання, які розглядалися на марафоні, є актуальними, змістовними та спрямовані на підвищення рівня стресостійкості, відновлення внутрішніх ресурсів, вдосконалення фахового хисту працівників психологічної служби системи освіти.

ТЕХНІКИ ПРОТИДІЇ МАНІПУЛЯТИВНОМУ ВПЛИВУ

В рамках тижня психології доктор філософії, викладач кафедри мовної та психолого педагогічної підготовки Олена Іллівна Антонюк провела тренінгове заняття для студентів-психологів 2 курсу на тему «Техніки протидії маніпулятивному впливу».

Під час тренінгового заняття учасники практикували техніки протидії впливу, поділилися власними стратегіями впливу на інших, аналізували, хто і як саме чинить вплив на них. За результатами участі у тренінговому занятті студенти здобули нові теоретичні знання та практичні навички.

ВИЇЗНА НАВЧАЛЬНА ЛЕКЦІЯ В РАМКАХ ТИЖНЯ ПСИХОЛОГІЇ

25 квітня 2023 року майбутні психологи ОНЕУ відвідали КЗВО «Одеська академія безперервної освіти Одеської обласної ради» та взяли участь у роботі «Студентських студій» за темою «Робота практичного психолога в інклюзивному середовищі». 

Під час зустрічі студенти познайомились з приміщенням, архітектурою та універсальним дизайном Одеської академії безперервної освіти, зустрілись із фахівцями Одеського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти та Одеським обласним центром практичної психології та соціальної роботи. 

Завідувачка ОЦППСР Олена Солнцева розповідала про особливості організації психологічної служби, її склад та пріоритетні напрямки роботи практичного психолога та соціального педагога у закладах освіти.

Методист Одеського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Ірина Штегеран розповіла про особливості роботи логопеда в інклюзивно-ресурсному центрі та про використання корекційних педагогів сенсорної кімнати у роботі із дітьми з особливими освітніми потребами.

Методист ООРЦПІО Олена Бальбуза продемонструвала особливості використання МАК-карт у налагодженні емоційного контакту з дітьми з особливими освітніми потребами.

Студентам дуже сподобалась тепла та затишна атмосфера закладу. Дякуємо ректору КЗВО «Одеська академія безперервної освіти Одеської обласної ради» Задорожній Любові Кирилівні та фахівцям центрів за надану можливість! Сподіваємось на нові запрошення! Все буде Україна!

НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНІКИ МАЛЮВАННЯ В РОБОТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Продовжуємо формувати професійні компетентності майбутніх психологів.

В рамках проведення тижня психології для студентів психологів 1 та 2 курсу доктор філософії в галузі психології, старший викладач кафедри мовної та психолого педагогічної підготовки Олена Миколаївна Бальбуза провела арт-терапевтичне заняття «Нетрадиційні техніки малювання в роботі практичного психолога». 

Під час заняття було розглянуто такі методи, як монотипія та малювання на воді «Ебру». Ебру – це не тільки техніка малювання, різновид арт-терапії, але й своєрідна філософія. Повільність, плавність рухів, терпіння, зосередженість, занурення в процес, здатність до споглядання – всі ці властивості з’являються або розвиваються під час занять з ебру. Формуємо здорову націю яскраво, цікаво, пізнавально. Все буде Україна!

КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ В ПОДОЛАННІ ЖИТТЄВИХ ПРОБЛЕМ

В рамках тижня психології доктор філософії в галузі психології, старший викладач кафедри мовної та психолого педагогічної підготовки Олена Миколаївна Бальбуза провела тренінгове заняття для студентів психологів 1–2 курсів на тему «Копінг-стратегії в подоланні життєвих проблем».

Під час тренінгового заняття учасники познайомились із поняттям копінг-стратегії, поділилися власними копінг-стратегіями у подоланні життєвих проблем та розвинули нові стратегії з вирішення складних ситуацій. Програма тренінгу включала в себе роботу з МАК-картами та створення мандали з природнього матеріалу.

За результатами участі у тренінговому занятті студенти здобули нові теоретичні знання та практичні навички. Все буде Україна!

В ОНЕУ РОЗПОЧАВСЯ ТИЖДЕНЬ ПСИХОЛОГІЇ 

24.04.2023 року в Одеському національному економічному університеті розпочався тиждень психології. В рамках вивчення дисципліни «Практикум із загальної психології» для студентів І курсу доктор філософії в галузі психології, старший викладач кафедри мовної та психолого педагогічної підготовки Олена Миколаївна Бальбуза провела заняття на тему «Дослідження особистості». Студенти познайомились із сучасним методом використання трансформаційних ігор в роботі практичного психолога. 

Трансформаційна гра «Ліла» – це інструмент для самопізнання, за допомогою якого можна «перевірити маршрут» і, за потреби, скоригувати напрямок свого руху. «Ліла» – одна із систем самопізнання, спосіб пізнання життя і законів Всесвіту. Формуємо здорову особистість – будуємо здорову націю! Все буде Україна!

21.04.2023 відбулась Одеська міська медико-психологічна конференція «Особливості психологічної допомоги під час воєнного стану в Україні». Тема заходу – «Психологічна підтримка. Виклики часу – 2023».
На пленарному засіданні конференції виступила доктор психологічних наук, академік НАН ВО України, завідувач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Одеського національного економічного університету Асєєва Юлія Олександрівна із доповіддю «Ментальне здоровʼя молоді. Центри психологічної допомоги у ЗВО».
У презентації було висвітлено важливість приділення уваги ментальному здоровʼю підлітків у воєнний час. Порушено питання гострої необхідності в організації психологічної підтримки та допомоги на всій території держави. ОНЕУ охоче підтримує цей вектор розвитку. На базі університету функціонує Центр психологічної допомоги на чолі з Асєєвою Ю. О., до якого за допомогою може звернутись кожен студент, аби покращити свій ментальний стан. Посилання на сторінку центру:
http://oneu.edu.ua/psihologichna-pidtrimka/ Крокуємо до перемоги! Все буде Україна!

НАУКОВА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ ФЕУП

12 квітня 2023 року в рамках проходження науково-практичної студентської конференції факультету економіки та управління підприємництвом відбулося засідання секції «Проблеми сучасної психології: погляд студентської молоді». Головна мета конференції – обмін науково-практичним досвідом здобувачів вищої освіти ОНЕУ. Захід пройшов у змішаному форматі – offlіnе та оnlіnе (за допомогою платформи Zoom).

Керівники секції – завідувач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, д. психол. н., академік НАН ВО України Юлія Олександрівна Асєєва та к. філол. н., доцент Наталя Аркадіївна Ковальська – відзначили високий рівень виголошених доповідей, активну участь учасників конференції у їхньому обговорені та дискусії. За результатами засідання секції рекомендовано кращі доповіді опублікувати у збірнику наукових праць здобувачів ФЕУП. Розвиваємо науку – будуємо міцну державу! Все буде Україна!

Початок співробітництва психологів ОНЕУ та МАУП!

11 квітня 2023 р. вперше в Одеському національному економічному університеті відбулася зустріч здобувачів спеціальності «Психологія» та запрошених гостей – майбутніх психологів Одеського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП). У межах сумісної відкритої лекції студенткою 2 курсу МАУП Вікторією Терзі було презентовано тему «Майндфулнес та нейронаука медитації як спосіб подолання стресу та роботи із внутрішнім станом». Студенти відповідали на запитання, ділились своїми враженнями та ідеями.

Дякуємо МАУП за чудову роботу та перше сумісне студентське співробітництво. Окрема подяка організаторам зустрічі – голові СНК “Психолог” при Одеському інституті «МАУП» Анастасії Валеріївні Кузнецовій та завідувачу кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ Юлії Олександрівні Асєєвій.

Це гарний початок сумісної роботи МАУП та ОНЕУ в рамках студентської взаємодії та обміну отриманим досвідом під час навчання на спеціальності «Психологія». Все буде Україна!

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я

7 квітня 2023 р., у Всесвітній день здоров’я, започаткований на честь прийняття статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у 1948 році, Центр психологічної підготовки ОНЕУ та Клініка, дружня до молоді провели тренінг, спрямований на популяризацію здорового образу життя. Будьте здорові! Все буде Україна!

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ФЕУП

1 квітня 2023 року в Одеському національному економічному університеті було проведено День відкритих дверей факультету економіки і управління підприємництвом. У заході взяли участь усі кафедри факультету. Присутні мали можливість познайомитись з університетом та основними спеціальностями ФЕУП. 

Особливістю Одеського національного економічного університету є наявність не тільки економічних спеціальностей. І такою родзинкою можна назвати спеціальність 053 «Психологія», яка у цьому році випускає своїх перших бакалаврів та пропонує бажаючим вступити до магістратури для отримання диплома магістра.

У ході заходу гості університету ознайомились із презентацією спеціальності та перспективами, які відкриваються перед майбутніми психологами після завершення університету. Наприкінці кожен мав можливість особисто поспілкуватися із завідувачем кафедри, гарантом та викладачами і поставити питання, які їх цікавлять. Важливим та інформативним для абітурієнтів було спілкування зі студентами початкових курсів, які вже навчаються на спеціальності «Психологія». Жваве спілкування, цікаві історії із університетського життя та обмін особистими відчуттями справили неабияке враження.

Сподіваємось знову на зустріч! Обирайте спеціальність 053 «Психологія»! Чекаємо на Вас! Все буде Україна

УЧАСТЬ У НАЦІОНАЛЬНОМУ СИМПОЗІУМІ В М. ЯССИ (РУМУНІЯ)

30 березня 2023 р. завідувач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, академік НАН ВО України,  д. психол. н., доцент Юлія Олександрівна Асєєва взяла участь у Національному симпозіумі з міжнародною участю «Kreatikon: Creativitate – Formare – Performanţă». Організатор заходу – Університет «Петре Андрія» (м. Ясси, Румунія). Тематика XVIII з’їзду – «Creativitate și inovare – premise ale excelenței în educație» («Креативність та інновації – передумови досконалості в освіті»). В онлайн-форматі Ю. О. Асєєвою було представлено доповідь на тему «Особливості прояву страхів у підлітків у мирний час та в умовах воєнних дій». Розширюємо міжнародні зв’язки!

ДОСЛІДЖУЄМО РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ

На початку березня викладачами кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки на чолі із головою Центру психологічної допомоги ОНЕУ, завідувачем кафедри, д., психол. н., доцентом Юлією Олександрівною Асєєвою та к. пед. н., ст. викладачем Ольгою Миколаївною Чусовою було проведено психодіагностичне дослідження рівня сформованості національної ідентичності – основного елементу етнічної самосвідомості, яке полягає в усвідомленні власної належності до певної національної групи. Від валентності ідентичності залежить рівень самоідентифікації особистості з етнічною групою. За допомогою модифікованої методики «Оцінка позитивності та невизначеності етнічної ідентичності» та опитувальника Дж. Беррі визначено суб’єктивне оцінювання ставлення індивіда до ідентичності. 

Вибірку респондентів склали майбутні психологи (ФЕУП) та майбутні економісти (ФФБС). За результатами дослідження виявлено позитивну ідентичність, її консолідованість та внутрішню узгодженість. Формуємо національну свідомість! Формуємо сильну націю! Все буде Україна!

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДО ДНЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

24.03.2023 р. Центром психологічної допомоги ОНЕУ в особі д. психол. н., доцента Ю. О. Асєєвої та завідувача “Клініки, дружньої до молоді” Л. Р. Кучеренко було проведено відкриту лекцію щодо профілактики туберкульозу в світі та Одесі зокрема. Щороку 24 березня відзначається Всесвітній день боротьби проти туберкульозу, який встановлено Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Саме в цей день у 1882 році лікар Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу – туберкульозну бацилу. Це був перший крок на шляху діагностування і лікування небезпечного захворювання. Тому дуже важливо підвищувати обізнаність здобувачів про руйнівні наслідки туберкульозу. Під час лекції провідний спеціаліст-інфекціоніст Кучеренко Людмила Радієвна розкрила статистичні дані, методи профілактики та самозбереження, надала можливість пройти анкетування з метою самоаналізу свого здоров’я. Роз’яснила симптоматику та етіологію цього захворювання, розказала о перших кроках, які варто зробити у випадку погіршення здоров’я та підозрі на табуркульоз. Попереджений – значить убезпечений! Будуємо здорову націю! Все буде Україна!

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ БЕРЕЗНЯ – ЗНАЙОМСТВО ІЗ НОВИМИ КАДРАМИ

23.03.2023 року відбулася відкрита лекція канд. пед. наук., старшого викладача кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Ольги Миколаївни Чусової. В межах дисципліни «Психологія особистості» здобувачі ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та усі присутні гості, зокрема декан факультету економіки та управління підприємництвом, к.економ.н, доцент Олег Миколайович Бабій, завідувач кафедри, д.психол.н., доцент Юлія Олександрівна Асєєва, представник навчально-методичного відділу Наталія Павлівна Щербакова та викладачі кафедри мали можливість ознайомитися із головними питаннями теми «Конфлікт: сутність поняття, стратегії поведінки». Відкрите заняття відзначилося своєю повнотою розкриття теми, динамікою, інтерактивністю та високою майстерністю викладача. Ділимося досвідом і професійно зростаємо! Все буде Україна

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ В ОНЕУ

18 березня 2023 року Одеський національний економічний університет радо відчинив двері для абітурієнтів. Майбутні студенти та їхні батьки ознайомилися зі спеціальностями, умовами вступу. Невеличка екскурсія коридорами та аудиторіями університету дала можливість заглибитися у новий світ, відчути себе частиною великої академічної родини. Керівництво університету, викладачі та інші співробітники з великим задоволенням відповіли на питання гостей заходу. Зокрема, завідувачка кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, д.психол.н., доцент Юлія Олександрівна Асєєва, а також викладачі кафедри – к.пед.н., ст.викладач Ольга Миколаївна Чусова та к.філол.н., доцент Оксана Володимирівна Гейна розповіли про підготовку за спеціальністю 053 «Психологія» та відкриття цього року магістратури. Важливою і корисною була і зустріч зі студентами-психологами, які поділилися своїм досвідом і враженнями від навчання в університеті. Чекаємо на зустріч і запрошуємо на День відкритих дверей факультету економіки та управління підприємництвом на початку квітня. Все буде Україна!

ВІДКРИВАЄМО СВІТ НЕЙРОГРАФІКИ!

Навчання повинно бути не лише цікавим, а і формувати практичні навички. Особливо зараз, коли держава потребує фахівців з ментального здоров’я. Готуємо наших майбутніх психологів до практичної роботи. Відкрили двері у «світ нейрографіки». Крокуємо далі, все буде Україна!

ФЛЕШМОБ ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

У рамках Шевченківського тижня, присвяченого дню народження Величного Кобзаря, кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки запустила флешмоб, в якому взяли участь іноземні студенти з В’єтнаму, Азербайджану  та майбутні психологи – студенти факультету економіки та управління підприємництвом ОНЕУ. Переглянути відео-матеріали можна Ютуб-каналі кафедри. Приємного перегляду! Все буде Україна!

Посилання на відео: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMPHl_kRWouHYg3EcCShZoPgrmcXO3Mb_

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ТРИВАЄ!

09.03.2023 р. під час лекційного заняття «Основи комунікації» в рамках навчальної дисципліни «Психологія спілкування» (старший викладач, канд. пед. наук Чусова Ольга Миколаївна) було проаналізовано національно-культурну специфіку мовленнєвого спілкування як вияв етнічної ідентичності особистості. Студентів 2 курсу спеціальності «Психологія» ознайомлено з особливостями процесу вербальної комунікації між суб’єктами взаємодії як етнодиференціальної ознаки. В рамках Шевченківського тижня майбутні фахівці соціономічної сфери пояснювали психологічний зміст лірики Т. Г. Шевченка, яка оспівує любов до рідної мови, Батьківщини та народу. Студенти презентували проєкт – повідомлення «Т. Г. Шевченко – геній української нації», в якому визначили відображення в творчості поета психологічної ментальності та особливостей українського національного характеру.

9 березня виповнилося 209 років з дня народження українського поета та художника Тараса Шевченка. До знаменної дати студенти І курсу спеціальності «Психологія» під керівництвом д.політ.н., професора кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Алли Олексіївни Сіленко взяли участь у науковій студентській конференції на тему «Педагогічні погляди Тараса Шевченка».

Поліна Янжула виступила з доповіддю про художню творчість великого українця. Дмитро Пляшко, Марія Багрянцева, Надія Ніколаіді та Дарія Котляренко підготували доповіді про педагогічні погляди Тараса Шевченка. Про культурно-історичний розвиток Тараса Шевченка розповіла Ірина Черногоренко. Ганна Фесенко присвятила свій виступ аналізу творчої спадщини генія українського народу у контексті світового культурно-мистецтвознавчого простору. 

Виступаючі акцентували увагу на тому, що Тарас Григорович Шевченко не залишив якихось праць з педагогіки, але проблеми навчання і виховання простежуються в усіх його творах. Творчість Т. Г. Шевченка – це філософія людської свободи та любові до рідного краю.

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ!!!

Сьогодні, 9 березня, вся Україні й світ відзначають День народження Тараса Григоровича Шевченка – видатного українського поета, митця слова, художника, який своєю творчістю надихав на боротьбу за свободу за роки свого життя і нині. Яскравий представник своєї епохи, творець української культури та історії. Його слова будуть жити вічно! Віримо в перемогу! Борітеся – поберете!!! Все буде Україна!

ДОБІГАЄ КІНЦЯ ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ОНЕУ

09.03.2023р. виробнича практика студентів-психологів ОНЕУ у відділенні «Клініка, дружня до молоді» КНП ЦПМСД 2 ОМР добігає кінця. Сьогодні практиканти підбили підсумки кількох тижнів виробничої практики. Поділилися своїми враженнями, згадали основні моменти, закріпили теоретичний матеріал. Зі слів завідувачки “КДМ” Людмили Радіївни Кучеренко, за час практики студентки дійсно виросли як фахівці, подолавши безліч бар’єрів у спілкуванні. Познайомилися з великою кількістю різних фахівців, які надавали неоціненні поради для успішного вступу у практичну діяльність. Далі буде… Все буде Україна!

«НІ!» ПОШИРЕННЮ АГРЕСІЇ СЕРЕД ПІДЛІТКОВИХ УГРУПОВАНЬ!

8 березня 2023 р. на факультеті економіки та управління підприємництвом ОНЕУ пройшов педагогічно-виховний захід, присвячений запобіганню поширення вуличного насильства серед молоді.

Вступне слово взяв декан факультету економіки та управління підприємництвом Бабій Олег Миколайович. Він зазначив, що останнім часом почастішали звернення батьків із запитами попереджати молодь про небезпеку, що несуть новітні угрупування підлітків, про їх агресивну діяльність та заклики в соціальних мережах. Декан також акцентував увагу на основних загрозах комунікації та зустрічі з вуличними угрупованнями підлітків.

У рамках заходу для здобувачів вищої освіти – майбутніх економістів та психологів – була проведена відкрита лекція на тему «Складові девіантної поведінки підлітків» керівником сектору психологічної підтримки, завідувачем кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, д. психол. н., доцентом Юлією Олександрівною Асєєвою та к. психол. н., старшим викладачем Володимиром Васильовичем Пундєвим. В ході лекції були висвітлені ознаки, детермінанти девіантної поведінки підлітків, можливості психологічного вивчення цього явища. Багато уваги приділено антисоціальній поведінці, що суперечить соціальним і правовим нормам, загрожує соціальному порядку і добробуту оточуючих. При цьому делінквентна поведінка найчастіше проявляється у здійсненні особистістю дрібних правопорушень. Найважливішою та найбільш дискусійною частиною лекції було обговорення питання антисоціальних угруповань підлітків у сучасних умовах.

Після лекції д. психол. н., доцент МППП Ю. О. Асєєва надала відповіді на питання студентів, які були переважно про вандалізм та графіті. Юлія Олександрівна детально відповіла на питання та розповила про можливі конструктивні шляхи самовираження засобами мистецтва. Робимо світ краще! Все буде Україна!

06.03.2023 р. в рамках проходження практики у відділенні «Клініка, дружня до молоді» КНП ЦПМСД 2 ОМР, студенти-психологи ОНЕУ спілкувалися з дітьми та допомагали робити аплікаційну роботу, пов’язану з приходом Весни… Завдяки спілкуванню з дітьми під час творчої роботи студенти дізналися про улюблену пору року дітей, як вони чекають тепло і які квіти люблять. Було дуже цікаво спостерігати за їх творчістю, за тим, що в кожної дитини є своє розуміння, своє бачення і як вони це все втілюють. Коли дітки вибирали колір квіточок для аплікації, можна було приблизно дізнатися, який в них настрій. Цікаво із користю проходимо практику! 

Бесіда студентів-практикантів із дитячим психологом

04.02.2023р. разом із дитячим психологом Алою Трофіменко та завідувачкою відділення “Клініка, дружня до молоді” КНП “ЦПМСД 2 ОМР Людмилою Кучеренко студенти-психологи обговорювали дуже важливі теми про фізичне, емоційне та психічне здоров‘я, ставили питання, які їх найбільше цікавлять. Психолог дала поради щодо консультування – як потрібно починати консультацію, як себе поводити, яким вербальним та невербальним навичкам спілкування потрібно навчитись для гарного взаємозв’язку з клієнтами. Також практиканти поспілкувалися із батьками, які є постійними гостями Дитячої точки «Спільно», вони ставили цікаві питання, на студенти спільно шукали відповіді.

Розпочинаємо другий семестр навчання психологів першого рівня вищої освіти

Головою Центру психологічної допомоги ОНЕУ, доктором психологічних наук Асєєвою Юлією Олександрівною проведено груповий тренінг, на якому майбутні психологи спробували на собі, як працюють метафоричні асоціативні карти. Ознайомились із авторською колодою «Око Всесвіту» голови Центру психологічної допомоги ОНЕУ. Маса емоцій, позитивних вражень та здобуття нових навичок

Практика може бути цікавою! Все буде Україна!

28.02.2023р. в рамках проходження практики у відділенні #Клініка_дружня_до_молоді #КНП_ЦПМСД_2_ОМР майбутні психологи разом із завідувачкою #Кучеренко_Людмилою зіграли в гру, де кожен міг побути у ролі психолога та клієнта. Відповідно до сценарію (а їх було декілька) практиканти повинні були як справжні психологи провести повноцінну консультацію. Перший досвід виявився цікавим і корисним, оскільки всі мали змогу все побачити і відчути на практиці, а також обговорити наприкінці кожну ситуацію, з’ясувати, які дії були правильними або ні, дати поради одне одному. Студенти висловили своє задоволення від даної гри та бажання робити такі завдання частіше.

У цей день майбутні психологи також долучилися до виготовлення міні-плакатів на тему «Як сказати “Ні”: на алкоголь, наркотики та близький зв’язок». Це було цікаво, ми все обговорювали і доповнювали одне одного.

ВЧИМОСЯ ПРАЦЮВАТИ ІЗ ДІТЬМИ НА ПРАКТИЦІ

Студенти, які здобувають в ОНЕУ освіту за спеціальністю 053 «Психологія», опановують на практиці навички роботи із травмованими дітьми. Так, 22.02.2023р. студенти долучилися до реалізації заходу для дітей у «Мобільній дитячій точці СПІЛЬНО UNICEF». Спочатку діти прослухали цікаву лекцію про історію виникнення панно, а зрештою мали змогу самостійно його виготовити. Студенти-психологи поспілкувалися із дітками ВПО, які нині потребують особливої уваги. Вони приділили увагу кожній присутній дитині, які, в свою чергу, поділилися своїми почуттями і сприйняттям ситуації, що відбувається зараз. У такий важкий час дуже важливо показати дитині, що війна – це десь далеко, а тут є багато великих, безпечних, спокійних дорослих, які завжди поруч. Саме відчуття безпеки є найголовнішим, що повинні дати дорослі дитині. Тому дорослим дуже важливо говорити дитині, що вони знають, як убезпечити її. Однак потрібно також враховувати, що стан, в якому розмовляють із дитиною, є важливішим за слова, які їй говорять. Дитина має бачити, що поряд «стабільні дорослі». Страх втрати контролю – найбільший для дитини після страху втрати близької людини. Коли дитина бачить, що дорослий не контролює ситуацію, не контролює сам себе, – це її лякає, і тут можливе потрапляння в дуже глибоку воронку тривожності, з якої важко вибратися. Дитина весь час перевірятиме, чи мій дорослий у порядку, що з ним відбувається. Це дуже виснажує емоційно.

Також у цей день відбулася лекція лікаря Костянтина Рогача сумісно з дитячим алергологом Марією Коваль на тему: «Алергічні захворювання у дітей. Як запідозрити та попередити?” 

Загалом захід пройшов успішно. На згадку дітям залишилися позитивні емоції від спілкування та готові панно, а їхнім батькам ще й нові знання. Рухаємося далі! Все буде Україна! 

ФЛЕШМОБ «МІЙ РІК ВІЙНИ»

24 лютого 2023 року – річниця початку повномасштабного вторгнення РФ на територію суверенної, проквітаючої України. Ворог намагався загарбати все те, що українці вибудовували останні десятиліття своєї незалежності та виборювали століттями. Вони намагалися знищити українців як націю, забрати мову, культуру, спаплюжити історію і духовні цінності. Проте їм це не вдалося. Ми об’єдналися, вистояли, згуртувалися заради спільної мети – ПЕРЕМОГИ!!! Весь світ дізнався про незламний і волелюбний народ та усвідомив значення нашої країни для інших держав. Цей рік був дуже важким для всіх громадян України, жодного не оминув біль страждань, розпочату, безвиході, втрат. Але завдяки ЗСУ ми продовжуємо жити і розвивати нашу країну.

Флешмоб «Мій рік війни», організований і запущений кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ на Ютуб-каналі кафедри, – це нотатки про рік життя наших студентів, життя, яке триває понад усе і заради Миру й процвітання нашої неньки-України! Тримаймося! Слава ЗСУ! Все буде Україна!

📌 https://www.youtube.com/playlist?list=PLMPHl_kRWouHVZwnTayXtR-FmI2s1qHf8

21-22 лютого 2023 року в Одеському національному економічному університеті пройшла VІ Міжнародна науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку».

Мета конференції – наукова комунікація та обмін практичним досвідом щодо інноваційних шляхів забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти.

В рамках роботи науково-практичної конференції відбулися секційні засідання, на який було порушено важливі і нагальні питання сьогодення у сфері вищої освіти, як от:

Секція 1. Ефективний менеджмент освітньої діяльності та інтелектуалізація праці науково-педагогічних працівників для забезпечення якості вищої освіти.

Секція 2. Студентоцентрований підхід у навчанні: сучасні методики викладання, засоби та методи досягнення програмних результатів навчання.

Секція 3. Інноваційні моделі розвитку науково-педагогічної компетентності викладачів у системі вищої освіти.

Секція 4. Діджиталізація систем та технологій навчання у закладах вищої освіти в сучасних умовах.

Робота конференції була плідною та інформативною. Бажаємо всім миру та подальших звершень у розвитку вищої освіти!

Триває виробнича практика майбутніх психологів. 21.02.2023р. студенти ОНЕУ долучилися до реалізації заходу, що відбудеться у «Мобільній дитячій точці СПІЛЬНО UNICEF». Практиканти підготували заготовки для майстер-класу та обговорили деталі проведення заходу із застосуванням отриманих психологічних знань. Під час роботи здобувачі поспілкувалися з психологом, обсудивши особливості роботи психолога з дітками, які мають синдром Дауна. З’ясували важливість наявності базової психологічної освіти для фахівця, який хоче почати практику психолога. В Інтернеті існує велика кількість курсів з психології, які дозволяють їх проходження без спеціальної освіти. Але варто пам’ятати, що без глибинного розуміння внутрішніх процесів психіки, яке отримують студенти під час навчання в університеті, психолог не зможе надати якісні допомогу своїм клієнтам. Звичайно, можна взяти поверхневу інформацію із безкоштовних джерел та короткострокових курсів, які вчать певним технікам. Але без глибокого розуміння неможливо доцільно використовувати психологічні інструменти. Тому такі курси доцільні тільки як підвищення кваліфікації, а не повна заміна базової освіти.

ПІДСУМКИ ТИЖНЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Завершився перший тиждень виробничої практики для студентів-психологів ОНЕУ. 20.02.2023р. практиканти зустрілися із завідувачкою відділення “Клініка, дружня до молоді” КНП ЦПМСД 2 ОМР Людмилою Кучеренко для підбиття підсумків минулого тижня та обговорення планів на наступний. Обговорили основні принципи роботи Клініки, дружньої до молоді, як от: доступність, добровільність, доброзичливість, а також довіра, яку за роки роботи отримують фахівці… З’ясували, як полегшити спілкування з молоддю під час прийому у лікаря.

Під час спілкування із лікарем-дерматологом Клініки майбутні психологи обговорили найпоширеніші питання, з якими звертаються молоді пацієнти, та з’ясували, чому вони іноді затягують із зверненням… 

Чудовою нагодою стало спілкування з психологом Дитячого діагностичного центру ім. Б.Я. Резніка – Людмилою Олександрівною, яка надала приклади індивідуального психологічного консультування та заповнення документації після сеансу з пацієнтом. Поспілкувалися про важливість проведення психологічної роботи не тільки з дітьми, але й паралельно з батьками. Обговорили проблеми діагностики РАС у сучасній медицині та методи коригування. Було обговорено багато питань, які були важливими для успішного вступу у професію психолога. Далі буде…

ПІДВИЩУЄМО КВАЛІФІКАЦІЮ – ГОТУЄМОСЬ ДО ПОЧАТКУ СЕМЕСТРУ!

Поки тривали канікули у студентів, викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки активно підвищують свою кваліфікацію. Щоб розпочати новий навчальний семестр із новими знанням, якими вони радо поділяться зі здобувачами і використають на практиці. 

Так, завідувач кафедри, д.психол.н., доцент Юлія Олександрівна Асєєва протягом січня пройшла підвищення кваліфікації в очному форматі в Молдові (м. Кишинів) на тему: «Короткострокова психотерапія, орієнтована на вирішення (КПТОВ), як метод психологічного консультування».

У свою чергу, к.філол.н., доцент Наталя Аркадіївна Ковальська 09.02.2023 р. взяла участь в онлайн-вебінарі від компанії Clarivate на тему: «Відкритий доступ в Україні та світі», який дав можливість поглибити знання про сучасні можливості публікаційної діяльності науковців, про особливості відкритого доступу.

За результатами навчань всі учасники отримали сертифікати на підтвердження підвищення кваліфікації.

Навчаємо навчаючись! Рушаємо далі за новими знаннями! 

Триває виробнича практика для майбутніх психологів. Так, 17.02.2023 р. студенти ОНЕУ долучилися до майстер-класу з виготовлення та фарбування браслетів із дерева у «Мобільній дитячій точці СПІЛЬНО UNICEF». Студентам-психологам вдалося розкрити потенціал кожної дитини. Під час виготовлення браслетів діти і студенти-практиканти спілкувалися, діти ділилися своїми думками. Вироби вийшли дуже яскравими та гарними. Після майстер-класу у кожної дитини залишилась на згадку готова прикраса. 

Перший тиждень виробничої практики добіг свого кінця. Він був дуже плідним та цікавим. Студенти-психологи збагатили свою скарбничку досвіду чималою цікавою інформацією, новими знаннями. Попереду ще багато цікавого!

16.02.2023р. в рамках проходження практики у відділенні «Клініка, дружня до молоді» КНП ЦПМСД 2 ОМР, студенти-психологи ОНЕУ продовжили ознайомлення із особливостями роботи «Мобільної дитячої точки СПІЛЬНО UNICEF». Робота з дітьми почалася з малювання, де кожна дитина могла зобразити на папері, що їй захочеться. Такий вид роботи є дуже показовим для психолога, адже малюнок – це відображення того, що дитина побачила, чому навчилася, що відчуває тощо. У малюнку відбувається внутрішній світ маленької особистості, через малюнок дитина «розповідає» про те, як сприймає себе і відчуває своє місце у світі. А під час ігор майбутні психологи змогли покращити навички комунікації з дітьми, намагаючись знайти підхід до кожного, враховуючи індивідуальні особливості. Час сплинув, як завжди, дуже швидко та плідно. Діти пішли задоволенні, а студенти-практиканти отримали новий досвід, який зможуть використовувати у майбутній професії.

Здобувачі-практиканти продовжують знайомство з фахівцями відділення

 Клініки, дружньої до молоді

15.02.2023р. студенти-психологи ОНЕУ в рамках виробничої практики продовжили знайомство з фахівцями відділення Клініки, дружньої до молоді КНП “ЦПМСД 2″ОМР. Гінеколог Фокіна Марина Володимирівна розповіла про засоби контрацепції та відповіла на запитання, які хвилюють.

Спілкування із завідувачкою КДМ Кучеренко Людмилою Радіївною пройшло на тему «Методи профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі». Зокрема було порушено питання ВІЛу, СНІДу та хвороб, які передаються статевим шляхом. Також студентки мали змогу на місці зробити експрес-тест на дані хвороби.

ВІТАЄМО НОВИХ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ ОНЕУ

У 2022 році війна внесла свої корективи в життя українського народу. Відбулися зміни і в нашому Одеському національному економічному університеті. Змінився склад співробітників, змінилися умови й режим роботи, змінилося наше життя, відчуття. Проте не зникло бажання працювати на благо держави, залишилась незмінною любов до своєї справи й студентів.

Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки також зазнала змін. Майже повністю оновився склад кафедри, його керівництво. Профспілкова організація ОНЕУ радо прийняла нових членів: Асєєву Юлію Олександрівну, Сіленко Аллу Олексіївну, Пундєва Володимира Васильовича, Антонюк Олену Іллівну.

Профком ОНЕУ здійснює представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, піклується про працівників університету, допомагає ветеранам праці своєю увагою та гуманітарною допомогою.

15 лютого 2023 року на засіданні кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки нові викладачі отримали профспілкові білети. Тепер вони зможуть користуватися своїми правами як усі працівники Одеського національного економічного університету.

Вітаємо нових профспілковців!

Новини виробничої практики здобувачів спеціальності «Психологія»

14.02.2023р. в рамках проходження практики у відділенні “Клініка, дружня до молоді” КНП ЦПМСД 2 ОМР, студенти-психологи ОНЕУ ознайомились з особливостями роботи “Мобільна дитяча точка СПІЛЬНО UNICEF”. Студенти мали можливість спілкування з психологом щодо успішного входу у спеціальність та ознайомились з методиками вирішення проблем, з якими найчастіше звертаються батьки з дітьми ВПО. Після спілкування практиканти взяли участь у проведенні майстер-класу для діток з виготовлення Валентинок. Вироби вдалися надзвичайно яскравими, неповторними та несли у собі любов… Паралельно з цим завідувачка “КДМ” Людмила Кучеренко провела бесіду із батьками з профілактики інфекційних хвороб. Час пройшов дуже швидко та плідно, усі залишилися задоволеними після проведеної роботи.

День Святого Валентина. Цього року багато закоханих вимушені святкувати його далеко одне від одного. Нехай усі слова любові, сказані чи написані в цей день, завжди зігрівають ваші душі і серця. Бажаємо всім любові, розуміння, ніжності, романтики! Щоб у кожного завжди були руки, які зігріють, губи, які поцілують, і душа, яка любить. Даруймо любов і отримуємо її навзаєм. З Днем Закоханих!

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В ОНЕУ

В Одеському національному економічному університеті важливе місце займає робота з іноземними студентами, які вивчають українську мову з метою вступу до ЗВО України. На курсах підготовки іноземних громадян багато років працює Долинська Валентина Іллівна – досвідчений викладач з великим стажем роботи.

На заняттях з української мови у першому семестрі іноземні слухачі із Китаю навчились читати і спілкуватися українською, багато дізнались про Одеський національний економічний університет, Україну та висловили своє бажання на перший курс приїхати на навчання до Одеси. 

Упродовж першого семестру відповідно до плану навчання іноземні слухачі успішно пройшли рівні підготовки володіння українською мовою – А1 та А2. Українська та китайська мови знаходяться у різних мовних групах, відмінних за фонетикою, графікою та граматикою, проте студенти на заліку показали дуже чудові результати. 

На заліку були присутні викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки О. В. Гейна та Н. А. Ковальська. Іноземні слухачі написали письмову роботу, розповіли про себе, відповіли на запитання присутніх викладачів, дуже старанно підтримували розмову українською мовою. 

У лютому розпочався другий семестр навчання. Бажаємо нашим студентам із Китаю нових здобутків і відкриттів! Все буде Україна!

 

Починаємо новий рік із великими здобутками!

Вітаємо творчий колектив кафедри мовної та психологічної підготовки у складі зав.кафедри, д.психол.н., доцента Ю.О.Асєєвої, к.філол.н., доцента О.В.Гейни, к.філол.н., доцента Н.А.Ковальської, д. філософії у галузі філософії, ст.викладача В.М.Орленко, к.психол.н., ст.викладача В.В.Пундєва із публікацією англомовної монографії на тему: «Modern approaches to the development of relevant competencies in the socio-cultural environment» у зарубіжному видавництві Primedia e-Launch LLC (Dallas, USA). Ознайомитися із публікацією можна за посиланням: https://publishing.logos-science.com/index.php/primedia/issue/view/3

Чудовий початок нового року! Крокуємо далі із новими творчими планами!

Підвищуємо кваліфікацію!

Вітаємо к.філол.н., доцента кафедри МППП Н. А. Ковальську із проходженням курсу підвищення кваліфікації для освітян «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій». Спецкурс створено Міністерством освіти і науки України спільно з Інститутом модернізації змісту освіти та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти за участю провідних міжнародних експертів з психології. 

У межах програми передбачено розв’язання низки завдань, як от:

 • визначити особливості навчального процесу під час воєнних дій;
 • встановити особливості нормативно-правового забезпечення навчального процесу в умовах воєнного стану;
 • зрозуміти етіологію стресу та його вплив на навчальний процес;
 • вміти визначати прояви стресу;
 • опанувати інструменти психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб;
 • розвинути навички неформальної взаємодії із здобувачами освіти;
 • навчитися використовувати платформи дистанційного навчання;
 • налагодити співробітництво навчального закладу і родини у період воєнного часу.

На підтвердження удосконалення професійної компетентності отримано сертифікат в обсязі 1 кредит ЄКТС.

Навчаємо навчаючись! Все буде Україна! 

 

23.12.2022 року на черговому засіданні Вченої ради ОНЕУ завідувач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, доктор психологічних наук Юлія Олександрівна Асєєва та кандидат філологічних наук Наталя Аркадіївна Ковальська отримали привітання із присвоєнням вченого звання доцента від Ректора ОНЕУ Анатолія Івановича Ковальова, декана факультету економіки та управління підприємництвом Олега Миколайовича Бабія та всіх присутніх. Щиро вітаємо і бажаємо подальших звершень!

Новорічні розваги від профкому ОНЕУ

Наприкінці тяжкої буденності першого семестру викладачі та співробітники ОНЕУ, зокрема й викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, отримали чудову можливість від профспілкової організації – відвідування 30.12.2022 р. та 05.01.2023 р. Палацу спорту «Льодова арена». Всі присутні спочатку насолодилися благодійним святковим шоу «Як козаки по казкам мандрували» від маленьких фігуристів – учнів школи фігурного катання, а потім і самі змогли покататися на ковзанах.

Дякуємо профкому ОНЕУ за можливість відпочити, відчути атмосферу новорічних свят, отримати заряд бадьорості, енергії та хороший настрій. В цей непростий час для нашої країни такі заходи моральної підтримки ще більше згуртовують співробітників нашого університету. Віримо в Перемогу! Все буде Україна!

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри МППП за програмою «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти»

20 та 21 грудня 2022 року за ініціативи Міністерства освіти і науки України було реалізовано освітню програму підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти на тему: «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти». В освітньому заході взяли участь і викладачі кафедри МППП – д.психол.н., доцент Ю. О. Асєєва, к.філол.н., доцент О. В. Гейна та к.філол.н., доцент Н. А. Ковальська. За результатами успішного засвоєння освітньої програми підвищення кваліфікації, а саме: відвідування онлайн-лекції, складання підсумкового тесту, всі учасники отримали корисну інформацію та сертифікати на підтвердження удосконалення професійної компетентності. Навчаємо навчаючись! Все буде Україна!

Основи нейрографічного малювання

З метою підвищення мотивації до навчання, розкриття особистісного потенціалу та підвищення обізнаності майбутніх фахівців психологічної служби з використання сучасних методів психологічного впливу 28 листопада 2022 року старшим викладачем кафедри мовної психолого-педагогічної підготовки Бальбузою Оленою Миколаївною було проведено відкрите заняття для студентів першого та третього курсів спеціальності «Психологія» на тему: «Основи нейрографічного малювання». 

На занятті студенти познайомились з поняттям, історією виникнення та базовими поняттями нейрографіки. Вони використали основні алгоритми нейрографічного малювання та зробили свої перші нейрографічні малюнки.

Нейрографічне малювання – це «малювання зі смислом», спосіб трансформації та керування своїм життям через малюнок.

24.11.2022 р. відбулося практичне заняття на тему: “Дослідження інтелекту» з дисципліни “Практикум із загальної психології”. Провідний викладач – к.психол.н., старший викладач кафедри мовної психолого-педагогічної підготовки Бальбуза Олена Миколаївна. Підчас практичного заняття студенти-психологи першого курсу познайомились зі стандартизованою методикою для вимірювання інтелекту у дітей віком від 6 до 12 років – Векслер, а саме: з етапами проведення дослідження, субтестами методики та спробували на практиці  самостійно проводити дослідження. 

Такий досвід є корисним для майбутніх фахівців психологічної служби, це – формування професійних компетенцій майбутніх фахівців.

Круглий стіл «Світ Сковороди»

22 листопада 1722 року народився Григорій Савич Сковорода – український філософ-містик, богослов, просвітитель-гуманіст, поет, педагог, музикант. Його творчість мала значний вплив на сучасників та подальші покоління. Цього року українці відмічають 300-річчя з дня народження українського Сократа, твори якого повчають, надихають, виховують, просвіщають, дають надію на краще і вірю в бога та любов. 22 листопада 2022 року у приміщені бібліотеки ОНЕУ було проведено круглий стіл «Світ Сковороди», присвячений дню народження поета-байкаря. Працівники бібліотеки підготували прекрасну виставку, ознайомили присутніх із життям і творчістю українського мислителя. Студенти 18 та 19 групи ФЕУП презентували чудову презентацію на тему «Світ Сковороди», декламували вірші та байки відомого байкаря. Здобувачі активно обговорили теми поезій: мораль, людська гідність, любов, доброта, праця. Григорій Сковорода і досі залишається популярним серед читачів, оскільки його світобачення – це і є світ, правда, цінності українців.

Крокуємо у світ професії…

21.11.2022 р. для студентів першого курсу спеціальності «Психологія» в рамках вивчення дисципліни “Практикум із загальної психології” старший викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Бальбуза Олена Миколаївна, провела практичне заняття. Підчас практичного заняття студенти познайомились зі спеціальною методикою, спрямованою на дослідження ступеня сформованості наочно-дієвого мислення, а саме конструктивного праксису, просторового орієнтування, уваги, комбінаторики, а також вміння взаємодіяти в групі. 

Студенти мали змогу познайомитись з етапами проведення дослідження, особливостями роботи та послідовністю надання інструкції дітям старше 5 років. 

Такі заняття є не лише цікавими та корисними. Досвід використання професійного інструментарію є базовим знанням для становлення майбутнього фахівця. Рушаємо далі…

З метою урахування сучасних потреб військово службовців і підготовки кадрів з необхідним комплексом загальних та спеціальних компетентностей  та реалізації «Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки» в ОНЕУ 24.11.2022 проводено круглий стіл «Психічне здоров’я військово службовців». Під час дискусій визначено можливі напрямки ефективної співпраці нашого закладу освіти із спеціальними службами ЗСУ.

Зустріч стала нагодою для представників профільної сфери висловити свої пропозиції щодо покращення професійних надбань для майбутніх спеціалістів із сфери підтримки психічного здоров’я не лише представників збройних сил, а і для всього населення південного регіону.

Сподіваємось подібні зустрічі стануть доброю традицією на шляху  підтримки наших збройних сил та формування нового покоління висококваліфікованих спеціалістів.

Відкрите тренінгове заняття на тему “Домашнє насилля”

В рамках співпраці психологів різних закладів освіти та обміном досвідом завідувачем кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Асєєвою Юлією Олександрівною разом із  заступником завідувача кафедри правових дисциплін Одеського інституту МАУП Асєєвим Романом Олександровичем 21 листопада 2022 року було проведене відкрите тренінгове заняття для студентів-психологів  1-го та 4-го курсів ОНЕУ на тему “Домашнє насилля”. Здобувачі ознайомились із видами насилля, методами протидії та первинної допомоги особам, які постраждали від насилля, а також дізнались про основні симптоми психологічних травм та правила безпеки у складних життєвих ситуаціях. 

Навчаємось, розвиваємось та крокуємо далі 👩🎓🧑🎓👩🏫👨🏻🏫 Все буде Україна 🌍🕊🇺🇦

Міжнародний день толерантності в ОНЕУ!!!

16 листопада 2022 року головою Центру психологічної допомоги ОНЕУ, д. психол. н. Асєєвою Юлією Олександрівною  разом із завідувачкою «Клініки, дружньої до молоді» Кучеренко Людмилою Радієвною з нагоди Міжнародного дня толерантності було проведено відкрите заняття із елементами тренінгу для студентів-психологів. 

Саме 16 листопада 1995 року держави-члени ЮНЕСКО ухвалили Декларацію принципів толерантності, яка серед іншого підтверджує, що толерантність є не поступкою, а розумінням мультикультурності нашого світу, проявом поваги та терпимості.

Толерантність вимагає справедливості та неупередженості, а це основа психологічної допомоги, базові компетенції майбутніх фахівців. Згідно із декларацією найбільш ефективним методом є виховання культури толерантності в самих людей. Толерантність – риса цивілізованого суспільства. Вона дозволяє людям різного походження, віросповідання та переконань працювати та жити спільно, і це сприяє більшій ефективності в роботі та створює єдність. 

Пристосовуючись до реалій нашого сьогодення заняття було проведено у бомбосховищі ОНЕУ. Студенти не лише цікаво провели час, але й мали змогу пройти тестування на ВІЛ/СНІД та гепатит.

🙍‍♀🙎‍♂Учасники тренінгу приєднались до команди Школи волонтерів та стали частиною команди волонтерів відділення КДМ.

🔹Також студентам було  презентовано інформаційний сайт SUPPORT ME, за допомогою якого підлітки та молодь мають можливість отримати важливу інформацію та відповіді на різні запитання стосовно здоров’я, зокрема психічного та репродуктивного.

Крокуємо далі 👩🏫👩🎓🧑🎓 Все буде Україна 🌍🕊🇺🇦

Результати І-ого етапу ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

З 09 по 11 листопада 2022 року в Одеському національному економічному університеті кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки було проведено І-ий етап ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. За результатами конкурсу місця розподілилися так:

І місце – Кліщевська Дар’я, студентка 3 курсу ФЕУП (викладач: академік НАН ВО України, д.психол.н., доцент Асєєва Юлія Олександрівна).

ІІ місце – Бровко Аліна, студентка 1 курсу ФМОІТ (викладач: к.філол.н., доцент Купрата Надія Ярославівна).

ІІ місце – Снігаренко Анастасія, студентка 1 курсу ФФБС (викладач: к.філол.н., доцент Ковальська Наталя Аркадіївна).

ІІІ місце – Доценко Анна, студентка 1 курсу ФМЕ (викладач: к.філол.н., доцент Гейна Оксана Володимирівна).

Вітаємо та бажаємо успіхів нашим студентам у наступному етапі конкурсу! Все буде Україна 🌍🕊🇺🇦

Інтерактивні лекції – це дуже цікаво!!!

11.11.2022 було проведено інтерактивну лекцію для студентів 2 курсу спеціальності «Психологія» за темою «Проективні методики діагностування особистості. Види проективних методик». Найсуттєвішою ознакою проективних методик є використання невизначених стимулів, які піддослідний повинен заповнити, інтерпретувати тощо. Існують такі види проективних методик: 1) методики структурування, формування стимулів, надання їм змісту (чорнильні плями Роршаха); 2) методики конструювання – створення з деталей осмисленого, цілого (тест світу); 3) методики інтерпретації: тлумачення будь якої події або ситуації; 4) методики доповнення: завершення речень, розповіді; 5) методики вивчення експресії: малювання на вільну або задану тему; 6) методики вивчення імпресії: перевага одних стимулів перед іншими (методика Люшера). Ст. викладачем Орленко І.М. було проведено у груповій формі методику “Кактус” та розкрито сутність, мету та основні дані цієї методики. Кожен студент спробував проаналізувати власний малюнок.

Наукова студентська конференція «Актуальні проблеми діагностики та розвитку пізнавальних процесів»

В рамках вивчення дисципліни «Практикум із загальної психології» 10 листопада 2022 року відбулась наукова студентська конференція «Актуальні проблеми діагностики та розвитку пізнавальних процесів» під керівництвом старшого викладача Бальбузи Олени Миколаївни. У конференції взяли участь студенти першого курсу спеціальності «Психологія». Доповіді представили: Багрянцева М., Кононенко К., Вишневська Т., Янжула П., Юрнаєва Є. Під час роботи конференції студенти познайомились з основними теоріями мислення, пам’яті, дізнались про фізіологічні основи та властивості сприйняття, спробували на практиці методи розвитку пізнавальних процесів.

Наукові студентські конференції тривають! 👩🏫👩🎓

7 листопада 2022 року відбулася щорічна студентська наукова конференція «Вступ у психофізіологію», організована завідувачем кафедри МППП, д.психол.н., доцентом Асєєвою Юлією Олександрівною для студентів І курсу, 11 групи факультету економіки і управління підприємництвом. Присутнім було представлено такі доповіді: «Визначення та предмет психофізіології» (Багрянцева Марія), «Реєстрація показників серцево-судинної системи та реакції реєстрації очей» (Вишинська Тетяна), «Смакова система и її значення для людини» (Ніколаіжі Надія), «Взаємозв’язок психофізіології з іншими дисциплінами» (Пляшко Дмитро), «Методи психофізіологічних досліджень» (Юрнаєва Єлизавета).

З Днем української писемності та мови!

9 листопада – День української писемності та мови! В цей день з особливими почуттями хочемо вклонитися Слову, українській мові.  Неймовірна краса, мелодійність, виразність, влучність та різнобарвність – це ознаки мови нашого народу. Це душа української нації. Як важливий чинник самовизначення нації, надійна основа розвитку держави українська мова об’єднує всіх людей на шляху до перемоги нашої країни, виборювання нашої ідентичності, самобутності та незалежності.

Колектив кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ вітає всіх із цим святом. Бажаємо вам оберігати та розвивати українську мову! Миру всім і добра!

Наукова студентська конференція «Відкриваємо двері у психодіагностичні дослідження»

В рамках вивчення курсу «Психодіагностика» 8 листопада 2022 року відбулась наукова студентська конференція «Відкриваємо двері у психодіагностичні дослідження» під керівництвом академіка НАН ВО України, д. психол. н., завідувача кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Асєєвої Юлії Олександрівни. У конференції взяли участь майбутні психологи другого курсу ФЕУП. Головні спікери – Букур Марія, Петрова Катерина та Чопорова Поліна – познайомили всіх присутніх із історією становлення психодіагностичного дослідження, задачами та її основними методами.

Наукова студентська конференція «Психологічні аспекти ділового спілкування»

08 листопада 2022 року відбулася наукова студентська конференція «Психологічні аспекти ділового спілкування» під керівництвом к. філол. н., доцента кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Ковальської Наталі Аркадіївни. У конференції, яка проводиться щороку в рамках вивчення курсу «Психологія ділового спілкування», взяли участь студенти першого курсу факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій. Серед ключових питань було розглянуто зокрема такі:  «Психологічні характеристики самоактуалізованої особистості», «Особливості мовленнєвого етикету, його вплив на продуктивність процесу ділового спілкування», «Чинники розвитку культури словесного спілкування і вдосконалення володіння мовою майбутнього фахівця економічної галузі», «Особливості організації діалогічного спілкування в конкурентному середовищі», «Сучасні технології маніпуляції суспільною думкою» та інші.

Занурюємося у світ психології через рухову терапію!

7 листопада 2022 року для здобувачів першого курсу спеціальності «Психологія» старший викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Бальбуза Олена Миколаївна провела пізнавальне заняття на тему: “Рухова терапія у подоланні наслідків стресу”. Студенти дізнались про вплив стресу на психічне та фізичне здоров’я, відпрацювали техніки подолання наслідків стресу методами рухової терапії. Такий досвід є корисним для майбутніх фахівців психологічної служби як у професійному, так і особистісному розвитку. Рухаємося далі! 😊

Результати Конкурсу-2022 до Дня української писемності

З 01 по 07 листопада 2022 року в Одеському національному економічному університеті тривав конкурс до Дня української писемності та мови, організований викладачами кафедри МППП серед студентів ОНЕУ. На Ютуб-каналі кафедри було розміщено 22 відеоролики, на який студенти солов’їною мовою декламували вірші відомих українських поетів. За час конкурсу відео переглянуло понад 4 тисячі осіб. За результатами найбільшу кількість голосів отримав ролик із віршем “Рідна мова” Юлії Косинської студентів 15мб групи факультету міжнародної економіки – Маргарити Горішної, Богдана Клочка, Яни Копильченко, Анни Доценко, Аліни Шипіної та Ганни Личко (викладач – к.філол.н., доцент Гейна Оксана Володимирівна).

Вітаємо наших переможців! А тим, хто не встиг проголосувати, пропонуємо просто насолодитися роботами наших студентів https://www.youtube.com/channel/UCW_S26j7aV2GQO6MTUAnfxg/videos.

Занурюємося разом у світ арт-терапії!

07.11 у рамках дисципліни “Діяльність практичного психолога закладів освіти” доктор філософії у галузі філософії, старший викладач кафедри МППП Бальбуза О.М. провела для майбутніх психологів 3 курсу практичне заняття на тему: “Використання методів арт-терапії в освітньому процесі”. Студенти познайомились з видами арт-терапії, з її корекційними можливостями та особливостями використання ізотерапії під час роботи з тривожними клієнтами. Окрім теоретичних знань здобувачі мали можливість практично випробувати деякі техніки ізотерапії, мандала-терапії і пісочної терапії. У підсумку – корисні знання та гарні емоції в скарбничку майбутнього психолога!

Навчатися можна весело і приємно!

Саме під таким гаслом 27.10.2022 року для студентів першого курсу спеціальності 053 «Психологія» пройшла навчальна-екскурсія до Одеського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти. В рамках дисципліни «Практикум із загальної психології» доктор філософії в галузі психології (PhD), старший викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Бальбуза Олена Миколаївна розповіла про особливості проведення діагностики пізнавальної сфери дітей з особливими освітніми потребами. Наприкінці екскурсії студенти мали можливість особисто випробувати методику з побудови сандали з використанням сенсорних матеріалів. Отже, майбутні психологи отримали не лише практичні знання, але й відчули на собі користь стабілізаційних технік.

Результати неформальної освіти з дисципліни «Основи академічного письма»!

В рамках неформальної освіти студенти можуть отримувати знання пройшовши онлайн-курси за напрямом дисципліни, яку вивчають. В межах курсу «Основи академічного письма» (викладач – к.філол.н., доцент Ковальська Н.А.)  у жовтні 2022 року долучилися до такого виду самостійної роботи:

– студентка 12 групи ФФБС Пєткова Карина – курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів»;

– студентка 11 групи ФМОІТ Печенна Анна – курс «Академічна доброчесність». 

За результатами участі було отримано сертифікати на підтвердження набуття відповідних вмінь під час навчання. 

Неформальна освіта в ОНЕУ!

Студенти першого курсу ФМОІТ у рамках вивчення дисципліни «Психологія ділового спілкування» (викладач – к.філол.н., доцент Ковальська Наталя Аркадіївна) пройшли за бажанням онлайн-курс «Психологія стресу та способи боротьби з ним» на платформі Prometheus+ .

За результатами участі всі студенти отримали корисну інформацію, позитивні результати та сертифікати, що підтверджують набуття здобувачами вищої освіти відповідних вмінь під час навчання. Отримані відсотки було трансформовано у бали до загального рейтингу. Такий вид роботи є цікавим, зручним та дуже корисним.

Результати І-ого етапу XIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

З 21 по 24 жовтня 2022 року в Одеському національному економічному університеті кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки було проведено І-ий етап XIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. За результатами конкурсу місця розподілилися так:

І місце – Греміт Катерина, студентка 1 курсу ФФБС (викладач: к.філол.н., доцент Ковальська

Наталя Аркадіївна).

ІІ місце – Доценко Анна, студентка 1 курсу ФМЕ (викладач: к.філол.н., доцент Гейна Оксана Володимирівна).

ІІ месце – Терещенко Анастасія, студентка 1 курсу ФЕУП (викладач: к.філол.н., доцент Купрата Надія Ярославівна).

ІІІ місце – Чопорова Поліна, студентка 2 курсу ФЕУП (викладач: академік НАН ВО України, д.психол.н., доцент Асєєва Юлія Олександрівна).

Вітаємо та бажаємо успіхів нашим студентам у наступному етапі конкурсу!

Увага!!! Стартує Конкурс-2022!!!

З 01.11.2022р. по 07.11.2022р. на Ютуб-каналі буде проходити Конкурс-2022 до Дня української писемності та мови, організований викладачами кафедри МППП серед студентів ОНЕУ. Голосувати за відео, яке сподобалося, можно лайками. Перемагає відеоролик, який отримає найбільшу кількість лайків. Результати конкурсу буде оголошено 9 листопада. Голосуємо!!! https://www.youtube.com/channel/UCW_S26j7aV2GQO6MTUAnfxg/videos

 

Насолоджуємося чарівним світом музики!

30.10.2022 року викладачі кафедри МППП відвідали концерт класичної музики «Мелодія на два голоси» у Будинку вчених. Захід було організовано профкомом ОНЕУ. Дякуємо за можливість зануритися у світ прекрасного і насолодитися чарівною музикою та співом Народних та Заслужених артистів України, Лауреатів Міжнародних конкурсів.

Вивчаємо особистість граючись в ігри! 😊

28.10.2022р. здобувачі освіти ОП 053 Психологія під керівництвом доктора філософії у галузі філософії, старшого викладача кафедри МППП Ірини Миколаївни Орленко відвідали Одеський обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти. Студенти мали змогу стати учасниками авторської (модифікація І.М.Орленко) настільної гри “Пундики”. Гра є  комунікативним процесом, ізольованою діяльнісною активністю, за допомогою якої відбувається розширення засобів комунікації на різних рівнях в соціумі. Гра вчить справлятися з агресією соціально прийнятним способом, а завданнями гри є: розвиток комунікативних навичок, згуртування колективу, навчання способам соціально прийнятної поведінки та формування у дітей активної життєвої позиції.  Кожен учасник отримав корисний досвід, а також практичний матеріал для майбутньої роботи. Цікаво навчатися граючись!

26.10.2022 року відбулося чергове засідання Вченої ради ОНЕУ, на якому завідувач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Юлія Олександрівна Асєєва отримала привітання із присвоєнням почесного звання «Академік Національної Академії Наук Вищої Освіти України» від ректора Анатолія Івановича Ковальова, декана факультету економіки та управління підприємництвом Олега Миколайовича Бабія та всіх присутніх.

Знайомимось із новими можливостями Zoom😊 

25 жовтня 2022 року викладачі кафедри МППП стали учасниками онлайн-вебінару «Zoom for Education: використання цифрових інструментів для викладачів». Завдяки програмі МОН України освітяни, зокрема й викладачі Одеського національного економічного університету, отримали доступ до ліцензійної версії Zoom. Спікери вебінару познайомили учасників із новими розширеними можливостями ліцензованого Zoom, функціональними можливостями Zoom Web Portal, Zoom Desktop Application та із налаштуваннями конференції Zoom. Окремо було висвітлено особливості застосування Zoom в університеті. Вдосконалюємося!!! 😊

На заочному майбутнім психологам теж цікаво! 😊

22.10.2022 року відбулося практичне заняття за темою «Ізотерапія» для здобувачів IV курсу заочного відділення спеціальності «Психологія». З метою підвищення професійної компетентності майбутніх фахівців доктор філософії в галузі психології (PhD), старший викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Бальбуза Олена Миколаївна в межах дисципліни “Арт-терапія” познайомила із нетрадиційними техніками малювання, які сприяють розвитку креативності, розкриттю творчого потенціалу та підвищенню самооцінки дітей та дорослих. Студенти мали можливість практично відпрацювати техніку малювання по мокрому, яка застосовується для стабілізації психоемоційного стану та роботи із травмою. Наприкінці заняття  для підвищення ресурсного стану студентам було запропоновано техніки роботи з воском та синельною проволокою. Практичне заняття пройшло на позитиві і з користю для студентів у професійному та особистісному розвитку. Крокуємо далі у світ психології!!!

Увага!!! Майбутні психологи опановують тему «Увага» 😊

20.10.2022 року в межах дисципліни «Практикум із загальної психології» доктор філософії в галузі психології (PhD), старший викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Бальбуза Олена Миколаївна провела практичне значення за темою “Увага”.  Під час заняття здобувачі І курсу спеціальності «Психологія» особисто випробовували різні методики, а саме: “Стійкість уваги”, “Визначення переключення уваги”, “Визначення точності та продуктивності”. Завдяки методиці “Акваріум” студенти з’ясували, що увага знижується за відсутності одного із сенсорних сигналів зору або слуху. Такі практичні заняття сприяють розвитку фахових компетентностей майбутніх фахівців психологічної служби. Крокуємо далі у світ психології!!!

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ: ПРО ПЕДАГОГІЧНУ МАЙСТЕРНІСТЬ – З МАЙСТЕРНІСТЮ!

Відкриті заняття стали вже доброю традицією на кафедрі мовної та психолого-педагогічної підготовки Університету.

13 жовтня 2022 року у форматі Zoom-конференції відбулася відкрита лекція доктора політичних наук, професора, Академіка Української академії політичних наук Сіленко Алли Олексіївни на тему «Педагогічна майстерність викладача: сутність та структурні компоненти».

Особливість лекції полягала в тому, що лектор мала не просто познайомити аспірантів, майбутніх викладачів з теоретичними основами педагогічного майстерності, а й продемонструвати педагогічну майстерність на власному прикладі. 

Лекцію було прочитано на сучасному науковому рівні. Її відрізняли інформативність, переконлива аргументація, доступна та зрозуміла мова, емоційність, чітка структура та логіка, наявність цікавих прикладів, у тому числі з особистої педагогічної практики лектора. Для підвищення рівня мотивації слухачів лектором було використано прийоми «проблемне питання», «загадка» та інші.

Яскраві слайди підтримували текст лекції, допомагали розкрити зміст педагогічного майстерності викладача та проаналізувати її складові: професійну компетентність, педагогічні здібності, педагогічну техніку та інші.

Інтерес слухачів виявився в активному реагуванні на звернення до них викладача та безлічі питань наприкінці лекції.

Вітаємо завідувача кафедри МППП Юлію Олександрівну Асєєву із присвоєнням почесного звання “АКАДЕМІК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ”!

Колектив кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки вітає завідувача кафедри, доктора психологічних наук, доцента Юлію Олександрівну Асєєву із присвоєнням почесного звання “Академік Національної Академії Наук Вищої Освіти України”.  Така відзнака – це свідоцтво успіху та визнання заслуг за плідну працю і потужний внесок у розвиток вітчизняної науки. Ви є прикладом послідовного і наполегливого руху до вершин професіоналізму. Бажаємо Вам миру й добробуту, душевного тепла, підтримки однодумців та вдячних студентів, подальших наукових і творчих звершень! Нехай Ваше прагнення йти вперед слугує Вам джерелом нових інтересів та цілей! Будуємо країну разом!

Знайомство студентів-психологів із поліграфом!

07.10.2022 року для студентів-психологів ОНЕУ було проведено відкрите заняття із запрошенням провідного фахівця поліграфічного дослідження м. Одеси Навроцького Костянтина Олександровича, який познайомив майбутніх фахівців із сучасним методом психофізіологічних досліджень. Студенти-психологи поповнили свої теоретичні знання із поліграфічного дослідження особистості та мали змогу стати учасниками такого дослідження. Маса цікавих занять і позитивних емоцій – це найкращий метод закріплення знань!!!

Дякуємо Костянтину Олександровичу Навроцькому за співпрацю!!!

День психічного здоров’я в ОНЕУ!!!

Традиційно щороку 10 жовтня весь світ відзначає Всесвітній день психічного здоров’я, запропонований Всесвітньою організацією охорони здоров’я  задля підвищення рівня обізнаності про проблеми психічного здоров’я та мобілізації зусиль на підтримку кращого психічного здоров’я.

Незважаючи на складні обставини, студенти-психологи у бомбосховищі ОНЕУ провели запланований захід для підняття настрою всіх студентів, науково-педагогічного складу та співробітників. Усі присутні отримали окрім позитивних емоцій ще й солодощі, приємні побажання та листівочки із цитатами визначних психологів. І тепер наше бомбосховище прикрашає дерево побажань.

Миру нам усім 🌍🕊🇺🇦

Відкриті заняття вересня!

Вересень видався досить продуктивним на відкриті заняття, де викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки змогли поділитися своїм досвідом. А саме:

 • 22.09.2022 р. в межах дисципліни «Вікова психологія» відбулася відкрита лекція на тему «Психологія немовляти» к.психол.н., старшого викладача Анастасії Миколаївни Яцишиної  для студентів ІI курсу ФЕУП;
 •  22.09.2022 р. усі бажаючі змогли відвідати відкрите практичне заняття на ІІ курсі ФЕУП за темою «Психологія особистості як об’єкт управління» викладача Олени Іллівни Антонюк з дисципліни «Психологія управління»;
 • 26.09.2022 р. к.психол.н, старший викладач Володимир Васильович Пундєв в межах  відкритого лекційного заняття з дисципліни «Економічна психологія» на ІV курсі ФЕУП усім присутнім презентував тему «Психологія споживача».

Попереду нас чекають ще цікаві відкриті заняття від нових членів кафедри. Знайомимось із світом психології!!!

Навчання наших майбутніх психологів відбувається не тільки в стінах університету!

Так, для здобувачів ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 22 та 29 вересня 2022 року доктором філософії в галузі філософії (PhD), старшим викладачем кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Іриною Миколаївною Орленко були організовані виїзні лекції з дисципліни «Клінічна психологія» до КНП «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я».

Для студентів було проведено оглядову екскурсію територією центру та всередині корпусів окремими його відділеннями. Важливою і корисною стала можливість за згодою пацієнтів бути присутніми на діагностичних зустрічах із клінічними психологами, де студенти отримали навички проведення клінічного інтерв’ю і спостереження за бланком. Під час клінічних інтерв’ю майбутні психологи спостерігали наявну симптоматику пацієнтів, а після зустрічі обговорювали із викладачем та психіатром особливості основних форм порушень та доцільність використання тих чи інших методів діагностики. Спілкування та безпосереднє знайомство із роботою практичних, клінічних психологів та психіатрів є тим практичним досвідом, який формує загальну освітньо-практичну скарбничку знань нового покоління фахівців. Крокуємо далі у цікавий світ психології!!!

Все починається з книги!

Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки тісно співпрацює із бібліотекою ОНЕУ. Гарною традицією стало проведення працівниками бібліотеки щорічного заходу – знайомство із бібліотекою. Так, 19 та 20 вересня 2022 рокустуденти 1116 груп ФЕУП під керівництвом к.філол.н., доцента кафедри МППП Надії Ярославівни Купрати відвідали бібліотеку ОНЕУ. Вони із задоволенням познайомилися із бібліотекарями, побачили читальний зал, прослухали лекцію та подивилися презентацію на тему «Електронні ресурси бібліотеки». Заступник відділу обслуговування читачів Катерина Юрївна  Столярова та зав.відділукомплектування фондів Анна Сергіївна  Секрієру розповіли про особливі можливості навчання в бібліотеці. Оскільки опанування жодної дисципліни не можливе без вивчення й аналізу літературних джерел, ця зустріч із бібліотекарями мала для студентів велике значення.

Дебют нашої студентки Каландирець Євгенії у ролі психолога!!!

Плідний робочий тиждень завершився дебютом нашої студентки-психолога 3-го року навчання Каландирець Євгенії, яка в цьому році стала волонтером відділення “КДМ” КНП “ЦПМСД N2” ОМР.

16 вересня 2022 р. Євгенія провела зустріч із батьками та підлітками на базі «Дитяча мобільна точка “СПІЛЬНО” UNICEF».

Під час зустрічі було розглянуто такі питання:

1. Допомога дітям: як розпізнати, коли вона потрібна, та як діяти під час повітряних тривог.

2. Пізнання себе, своїх реакцій та як з ними «домовлятися».

3. Як дорослим вчасно помітити той момент, коли дитині може бути потрібна психологічна допомога. Як не розгубитися та як діяти, коли це вже трапилося.

4. Як опанувати себе, коли чуємо гучний сигнал тривоги.

Пишаємось Євгенією Каландирець. Бажаємо натхнення та професійного розвитку.

Вдячні «Клініці, дружньої до молоді» за надану можливість нашим студентам здобувати практичні навички.

Все буде Україна!

Приймальна комісія ОНЕУ продовжує працювати. Очікуємо всіх бажаючих вступити до лав нашого університету👩🎓

Все буде Україна!🌎🕊🇺🇦

14 вересня 2022 р. студенти-психологи ОНЕУ  відвідали «Клініку дружню до молоді». Ознайомились із основними принципами її роботи, можливостями волонтерської діяльності в рамках проєктів «Unicheck» взяли участь у тренінгу «Профілактика небезпечних явищ серед молоді».

Дякуємо тренеру Людмилі Кучеренко за цікаву інформацію та позитивні емоції.

Вересень – початок нового!

1 вересня в Одеському національному економічному університеті розпочався новий 2022-2023 навчальний рік. Студенти 2,3,4 курсів із радістю завітали до улюбленого університету та поринули у хвилі чогось нового і цікавого. Для першокурсників початок навчання в ОНЕУ розпочався 12 вересня. Цей день був яскравим та досить плідним, який запам’ятається на все життя. Раді привітати наших першокурсників в нашій «Аlma mater»!!! Сподіваємось, що студенськи роки стануть для вас найяскравішими та продуктивнішими і дадуть вам чудовий старт для вашого професійного становлення.

В цей день після довгого карантину студенти-психологи другого та третього курсів мали можливість ознайомитись із практичними методиками та сучасними інструментами в роботі із дітьми на базі  Одеської академії неперервної освіти Одеської області.

Щира вдячність Ирині Орленко та Олені Бальбузі за їх супровід «у світ практичної психології» та яскраві емоції!

Все буде Україна!!!

Поглиблений рівень онлайн-курсу “Цифрові інструменти Google для освіти” успішно пройдено!

Третій і останній етап онлайн-курсу “Цифрові інструменти Google для освіти”, який тривав з 15 до 21 серпня 2022 року успішно подолали наші викладачі – в.о.завідувача кафедри МППП, д.психол.н., доцент Ю.О.Асєєва та к.філол.н., доцент Н.А.Ковальська. У межах поглибленого рівня освітяни опанували основи Chrome OS, ознайомилися із освітніми практиками використання Chromebook та функціями доступності, попрацювали з Chromebook App Hub. За результатами успішного проходження 80% освітньої програми підвищення кваліфікації й удосконалення професійної компетентності (цифровий компонент) було отримано сертифікати в обсязі 15 академічних годин (0,5 кредита ECTS).

Успішне завершення викладачами кафедри МППП середнього рівня онлайн-курсу “Цифрові інструменти Google для освіти”

З 8 до 14 серпня 2022 року викладачі кафедри МППП д.психол.н., ст.викладач Ю.О.Асєєва, к.психол.н., ст.викладач О.М.Бальбуза, к.філол.н., доцент С.М.Кіршо та к.філол.н., ст.викладач Н.А.Ковальська пройшли середній рівень навчання в межах онлайн-курсу “Цифрові інструменти Google для освіти”. Викладачі мали можливість ознайомитися із можливостями роботи у вебпереглядачі Google Chrome. За результатами успішного проходження 80% освітньої програми підвищення кваліфікації й удосконалення професійної компетентності (цифровий компонент) всі учасники курсу отримали сертифікати в обсязі 15 академічних годин (0,5 кредита ECTS).

Вступна кампанія 2022 триває!!!

В Одеському національному економічному університеті триває вступна кампанія 2022. Приймальна комісія активно приймає документи та надає консультації. 9 та 11 серпня відбулися чергові співбесіди з абітурієнтами, які не мають можливості здати національний мультипредметний тест. Наразі абітурієнти змогли дистанційно в онлайн-форматі пройти тестування та відповісти на питання з української мови та літератури, математики й історії України. Попереду наступні співбесіди. Радо чекаємо всіх та запрошуємо до нашого університету!

Викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки пройшли курс “Цифрові інструменти Google для освіти”

Викладачі кафедри МППП д.психол.н., ст.викладач Ю.О.Асєєва, к.психол.н., ст.викладач О.М.Бальбуза, к.філол.н., доцент С.М.Кіршо та к.філол.н., ст.викладач Н.А.Ковальська пройшли навчання за базовим рівнем в межах онлайн-курсу “Цифрові інструменти Google для освіти”, який тривав з 25 липня до 07 серпня 2022 року. Викладачами була успішно засвоєна освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти в обсязі 30 академічних годин (1 кредит ECTS). На підтвердження удосконалення професійної компетентності (цифровий компонент) всі учасники курсу отримали сертифікати. 

Круглий стіл на тему “Протидія насильству” від сектору психічного здоров’я

На виконання листа МОН України «Про резолюцію Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України» від 14.06.2022 р. №14848/0/1-22 сектором психічного здоров’я Одеського національного економічного університету було проведено круглий стіл для студентів ОНЕУ, присвячений актуальній темі: «Протидія насильству». Під час круглого столу розглянуто питання надання комплексної соціально-психологічної підтримки особам, постраждалим від війни, оговорено питання надання самодопомоги та допомоги особам, постраждалим від насильства, зокрема сексуального. Звернено увагу  учасників на основні чинники розпізнавання осіб, які знаходяться у шоковому стані, та розглянуто перші кроки з надання допомоги, надано інформацію про «Центри допомоги врятованим»:

– Одеська обласна організація Товариства Червоного Хреста України. Контактні дані: м. Одеса, вул. Грецька, 5. Інфо-центр: +380487080350; odhotline@redcross.org.ua; (048) 724-34-28, вул. Канатна, 83, каб. 819

– Інформацію про можливу допомогу переселенцям в інших регіонах України можна отримати за телефонами гарячої лінії «Восток-SOS»: (066) 705-12-57, (096) 371-18-47, (093) 923-14-86 https://vostok-sos.org/odessa_idp/

– Отримання юридичної допомоги: (050) 823 77 02, (066) 686 65 12, (093) 295 18 27, (098) 808 81 93

– Громадська організація об’єднання творчої інтелігенції «Асамблея». Види допомоги: інформаційна, юридична, психологічна, медична, гуманітарна допомога, працевлаштування, розселення (067) 488-23-44

– Громадський Рух «Віра, Надія, Любов». Допомога пенсіонерам, багатодітним сім’ям, матерям-одинакам, непрацездатним категоріям населення. Види допомоги: одяг, взуття, постільна білизна, медикаменти. (063) 639-16-64, (048) 771-01-38

– Одеський благодійний фонд «Дорого до дому». Види допомоги: житло для переселенців: +380 66 932 83 31; вивезення на кордон: +380 97 296 43 49, +380 96 044 7410. https://wayhome.org.ua/ru/viyna2022/

 

Пункти видачі гуманітарки в Одесі https://svoi.city/articles/219093/gumanitarnaya-pomosch-v-odesse :

Киевский район – Люстдорфская дорога, 33 (школа № 27); (048) 765-07-87

Малиновський район – сквер Георгія Гамова, 3а; Одесская народна церковь (048) 796-27-49

Приморський район – вул. Ришельевская, 18 (школа № 117); (098) 984-78-57

Суворівський район – вул. Махачкалинская, 4 (школа № 22); (048) 763-03-18

З побаженням миру та психічної рівноваги,

кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки

Вітаємо перший випуск бакалаврів за ОП «Психологія»!

30.05.2022 р. і 17.06.2022 р. відбувся захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступня бакалавр здобувачами вищої освіти заочної та вечірньої форми навчання зі спеціальності 053 «Психологія». Варто зазначити, що всі вони отримали психологічну освіту в межах паралельного навчання, адже більшість становлять наші здобувачі з економічних спеціальностей.

Атестаційна комісія на чолі з д. психол. н.,  професором кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені  І. І. Мечникова Т. П.Чернявською  відмітила високий рівень кваліфікаційних робіт, актуальність тематики і практичний зв’язок із проблемами психічного (ментального) здоров’я нації, адже Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що 15 млн. українців будуть потребувати психологічної підтримки. 

НАЗЯВО в грудні 2021 р. акредитувало освітньо-професійну програму «Психологія» перший (бакалаврський) рівень (сертифікат № 2848, дійсний до 01.07.2027 р.) , підтвердивши якість підготовки за цією програмою в ОНЕУ. 

Тож із нетерпінням чекаємо на абітурієнтів!

Абітурієнту! Особливості дистанційного навчання в ОНЕУ

Як відбуватиметься навчання у дистанційному форматі? Це питання, яке хвилює абітурієнтів та їхніх батьків. Із Особливостями дистанційного навчання (YouTube) в Одеському національному економічному університеті знайомить канд.філол.наук, старший викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Ковальська Наталя Аркадіївна.

Запрошуємо переглянути й інші цікаві матеріали на каналі Кафедри МППП ОНЕУ – YouTube

Запрошуємо на новостворений Канал МППП ОНЕУ на YouTube!!!

Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки радо запрошує всіх на новостворений канал на відеохостингу YouTube. Тут ви зможете подивитися, оцінити та прокоментувати відеоматеріали кафедри. Канал МППП ОНЕУ – це відео-сторінки із життя та роботи в Одеському національному економічному університеті наших викладачів, співробітників та улюблених студентів. Тут ви зможете побачити відео із відгуками студентів, із виховними заходами, які проводить наша кафедра, відеозвіти із наукової роботи, відеолекції тощо. Канал створено з метою ознайомлення абітурієнтів та всіх зацікавлених із активним життям в ОНЕУ та популяризацією нашого університету. 

Адреса каналу – https://www.youtube.com/channel/UCW_S26j7aV2GQO6MTUAnfxg/featured 

Запрошуємо і на інші онлайн-сторінки нашої кафедри:

Facebook – https://www.facebook.com/PsychologyONEU/?ref=pages_you_manage 

Instagram – https://www.instagram.com/psychology_oneu/?utm_medium=copy_link 

Офіційна сторінка кафедри на сайті ОНЕУ – http://oneu.edu.ua/pages/kafedri/mppp/

Будемо раді всіх бачити! Сподіваємося, вам буде цікаво😊

З повагою, автор та координатор каналу, 

к.філол.н, ст.викладач кафедри МППП Ковальська Наталя Аркадіївна

Участь студентів у неформальній освіті під час вивчення дисципліни «Психологія ділового спілкування»

Студенти 2-их курсів ФФБС, ФЕУП та ФМОІТ у рамках вивчення дисципліни «Психологія ділового спілкування» (викладач – к.філол.н. Ковальська Наталя Аркадіївна) за бажанням пройшли онлайн-курс «Психологія стресу та способи боротьби з ним» на платформі Prometheus+ .

За результатами участі всі студенти отримали позитивні результати та сертифікати, що підтверджують набуття здобувачами вищої освіти відповідних вмінь під час навчання. Отримані відсотки було трансформовано у бали до загального рейтингу.

Такий вид роботи був цікавим, зручним та дуже корисним у такий складний час.

📌Корисні ресурси під час війни. Поради викладачів кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки.

 

Викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки підготували для студентів та викладачів Одеського національного економічного університету добірку корисних посилань на онлайн-курси та онлайн-лекції, які стануть у нагоді в період дії воєнного стану та в мирний час.

 1. https://www.coursera.org. На онлайн-платформі розміщено понад 2 тисяч курсів із понад 180 спеціалізацій на 4 освітніх рівнях; зареєстровано приблизно 25 млн. слухачів. Будь-хто і де завгодно може навчатися тут та отримувати кредити 149 провідних університетів світу, які є партнерами Coursera. У разі успішного закінчення курсу користувач отримує сертифікат. Протягом навчання студент повинен переглядати відео-лекції, які надсилаються йому щотижня, читати рекомендовані статті та виконувати домашні завдання. Деякі курси мають українські субтитри.
 1. https://www.khanacademy.org. На сайті є кілька тисяч безкоштовних мікролекцій з математики, фізики, хімії, історії, фінансів, економіки, біології, мистецтва, комп’ютерних наук та ін.
 2. EdX є центром онлайнового навчання, заснований Гарвардським університетом та Масачусетським технологічним університетом у 2012 році. Він надає послуги МВОК на відкритій безкоштовній платформі OpenEdX, пропонуючи своїм слухачам високоякісні курси за 24 напрямами: комп’ютерні технології, статистика, література тощо. Онлайн-курси повторюють реальні лекції, які викладаються в Гарварді, університеті Корнуелла та інших відомих університетах. Курси безкоштовні, але сертифікат платний.
 3. Більшість курсів Udacity – технічної спрямованості. Кількість напрямів і курсів цієї платформи невелика. В окремі розділи виділені матеріали з математики, бізнесу, дизайну, інших наук (фізика, біологія). Усього Udacity пропонує близько трьох десятків курсів. Курси діляться за рівнем складності: новачок, досвідчений, профі. У кожному курсі є кілька уроків, які містять короткі відео. Наприкінці заняття пропонуються завдання, щоб перевірити рівень засвоєного матеріалу. В середньому курс триває до 2 місяців, а щотижня на нього треба витрачати орієнтовно 6 годин на навчання.

За допомогою Udacity можна отримати роботу. Інформація про студентів (за згодою) передається роботодавцям, які уклали договір з компанією. На даний момент платформа співпрацює з корпорацією «Google», фінансовим гігантом «Bank of America», соціальною мережею Facebook та іншими компаніями.

 1. Проєкт Canvas Network відрізняється великою різноманітністю курсів, які проводять абсолютно різні за рівнем підготовки та напрямом діяльності люди: доктори наук, менеджери, письменники. Курси не мають єдиного підходу до викладання. Матеріал подається в формі коротких відеолекцій, можливе обговорення прослуханого на форумі з викладачем та іншими студентами, сертифікат по закінченню курсу можуть видавати чи ні. Особливості конкретного курсу містяться в описі.

Курси тривають 2–3 тижні, анонсуються за місяць і раніше, що дозволяє бажаючим попередньо записатися на них. Canvas Network пропонує безкоштовні, умовно безкоштовні та платні курси. Умовно безкоштовні передбачають придбання додаткових навчальних матеріалів (посібників, літератури), платні дозволяють заробити кредити в системі безперервної освіти.

 1. Udemy – платформа, що має освітні проєкти розподілені на 16 категорій, які викладаються практиками. Тут представлені найрізноманітніші курси, серед яких продуктивність, стиль життя чи навіть музика. Є як безкоштовні курси, так і платні. Навчальні матеріали представлені у вигляді відео, аудіо, презентаціями та текстом.  Udemy також пропонує можливість організаціям створювати власні навчальні проєкти для корпоративного навчання.  Після закінчення курсів слухачі можуть отримати сертифікат таких відомих компаній, як Cisco Systems, Microsoft Corporation, Financial Industry Regulatory Authority та інших.
 2. «Prometheus» – українська безкоштована платформа онлайн-освіти, яка створена у 2014 році.  Серед його партнерів найкращі заклади вищої освіти  країни. Prometheus надає безкоштовну можливість університетам, провідним викладачам та компаніям-лідерам у своїй галузі публікувати та розповсюджувати курси на цій платформі. Кожен курс складається із відеолекцій, інтерактивних завдань, а також форуму, на якому студенти мають змогу поставити питання викладачу та поспілкуватись один з одним. Успішне завершення курсу дає можливість отримати електронний сертифікат, який підтверджуватиме здобуті знання. Курси на Prometheus доступні в мережі у будь-який час, є мобільний додаток для Android та iOS.
 3. EdEra (Education Era) — освітній проєкт, завдання якого – зробити навчання в Україні якісним та доступним. Усі курси тут безкоштовні, але після закінчення кожен охочий може віддячити проєкту. До кожної лекції (коротких відео, запитань і завдань для кращого засвоєння матеріалу) додається супроводжуючий матеріал – конспект з ілюстраціями та поясненнями. Щотижня студенти здають домашнє завдання, а в кінці курсу – іспит. Навчатись можна в будь-який зручний час, а успішність підтверджується сертифікатом.
 4. Future Learn – освітня платформа Відкритого університету, що має 40-річний досвід дистанційного навчання та онлайн-освіти.
 5. OpenupЕd – перша і наразі єдина загальноєвропейська МВОК-ініціатива, заснована 2013 року Європейською комісією та Європейською асоціацією університетів дистанційного навчання (EADTU). Завдяки співпраці партнерів OpenupEd із країнами Азії та Африки за посередництвом ЮНЕСКО на сучасному етапі студенти можуть обрати понад 200 МВОКів 13 мовами, зокрема арабською.
 6. Iversity – європейський освітній онлайн-ресурс, що з 2011 року спеціалізується на проведенні інтерактивних курсів та лекцій для закладів вищої освіти, а з 2012 року розміщує на своїй платформі різні відкриті масові онлайн-курси. На сьогодні Іversity налічує понад 750 000 зареєстрованих користувачів та понад мільйон студентів, а також є однією з небагатьох платформ, завдяки якій за проходження онлайн-курсів студенти з усього світу можуть отримати ECTS-кредити.
 7. Stanford Open Edx – платформа, що пропонує різноманітний доступ до професійного освітнього контенту від численних шкіл та університетських кафедр, а також можливість безкоштовно брати участь в онлайн-курсах, які організовують викладачі Стенфордського факультету в усьому світі протягом усього життя.
 8. Сodecademy – інтерактивна онлайн-платформа з вивчення 7 мов програмування – Python, PHP, jQuery, JavaScript, Ruby, а також описових мов зовнішньої розмітки веб-сторінок HTML та CSS, заснована 2011 року. Сайт дозволяє кожному створювати та публікувати нові курси, використовуючи Course Creator, а для деяких курсів існують “пісочниці”, в яких користувачі можуть тестувати свої програмні коди. Codecademy також запустила iOS-додаток “Hour of Code” для тих, хто прагне вивчати програмування в ігровій формі. Станом на січень 2014 року 24 мільйони користувачів виконали більше 100 мільйонів вправ.
 9. https://www.apple.com/education/itunes-u На цій платформі перелік запропонованих дисциплін дуже великий, як і список навчальних закладів, що надають лекції. Часто в уроці є допоміжні файли, де пояснюються деякі аспекти лекцій, або ж наводяться приклади застосування пройденого уроку.
 10. https://uk.duolingo.com. Якщо ви поставили перед собою мету – вивчити іноземну мову, тоді вам в нагоді стане безкоштовна платформа Duolingo, у якої, до речі, є український інтерфейс. Навчання проходить в ігровій формі, з кожним рівнем завдання стають складнішими, а за їх виконання ви отримуєте “гроші” – лінготи. За них можна купити перехід на вищий рівень або додатковий закритий. Більше уваги приділяється письмовим урокам та диктантам, розмовній мові – менше. Користувачі цієї онлайн-платформи можуть додавати друзів, щоб із ними змагатись у вивченні мови.
 11. https://www.ted.com. Некомерційний проєкт, який щороку в Единбурзі та Лонг-Біч збирає зі всього світу науковців, бізнесменів, політиків, активістів. Мета конференції – поширити серед суспільства унікальні та цікаві ідеї. Після конференції їхні промови з’являються на сайті TED, переглядати які може кожен охочий. На сайті можна знайти більше 2 тисяч відео, до більшої частини з яких є субтитри українською мовою, а деякі озвучені нею.

17. ВУМ (Відкритий Університет Майдану) – дистанційна платформа громадянської освіти. Онлайн-проєкт пропонує більше ніж 30 тем для безкоштовного навчання. Курси сформовані з відео-лекцій, практичних завдань та контрольних запитань. Наявність форуму надає можливість спілкуватись з іншими студентами та викладачами. Лекції читають провідні викладачі бізнес-шкіл, громадянського сектору, практики з бізнесу та соціальної сфери, а тому онлайн-курси пов’язані з такими напрямами як персональний розвиток, реалізація потенціалу, підприємництво, формування відкритого суспільства в Україні. За умови успішного проходження обраного курсу, ви можете завантажити сертифікат.

14 квітня 2022 року відбулося засідання секції «Формування особистості сучасного фахівця з економіки засобами гуманітарних наук» в режимі онлайн.

Засідання секції пройшло в рамках роботи XХ Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях», організованої Одеським національним економічним університетом 14-15 квітня 2022 р.

Викладачами кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ та гостями з Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка було порушено актуальні питання навчання та виховання молодого покоління, майбутніх фахівців економічного профілю, надії нашої вільної України. Так, головну увагу було приділено етичним принципам в академічному середовищі, ролі соціально-гуманітарних наук у формуванні національної свідомості і професіоналізму майбутніх економістів, духовній основі їх успішної соціалізації тощо.

Особливу подяку висловлюємо нашим доповідачам – Г.В.Ковальчук та А.Г.Сидорову – за цікаві доповіді та жваву дискусію, а також усім учасникам за активну участь. Бажаємо всім миру та подальших наукових звершень у розвитку вищої освіти!

Для студентів ФЕУП 2 грудня 2021р. було проведено тренінг «Таємниці працевлаштування».
Захід був спрямований на підвищення конкурентоспроможності студентів на ринку праці, напрацювання ними навичок пошуку роботи, написання резюме, результативного проходження співбесіди, вивчення сучасного ринку праці. Тренер, доцент кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, керівник сектору психологічної підтримки ОНЕУ, Тринчук Олена Борисівна

18 листопада 2021 року в дистанційному форматі відбулася наукова студентська конференція «Наука в сучасному світі» під керівництвом к. філол. н., ст. викладача кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Ковальської Наталі Аркадіївни.

У конференції, яка проводиться щороку в рамках вивчення курсу «Основи академічного письма», взяли участь студенти факультету міжнародної економіки (10, 15, 15/1, 15мб, 16, 16/1 групи). Доповідачі представили дослідження з актуальних питань сучасної науки, зокрема: «Упровадження стандартів академічної доброчесності в українських закладах освіти», «Академічна доброчесність у вищій школі: позитивні та негативні аспекти», «Плагіат у сучасному світі: визначення та різновиди», «Проблема плагіату у студентській дослідній діяльності», «Наукова комунікація в часи Інтернету», «Мовна компетенція як складник фахової комунікації», «Володіння мовою як запорука успішного працевлаштування», «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з економіки», «Роль академічної мобільності у професійній підготовці майбутніх фахівців з економіки» та інші.

УВАГА! КОНКУРС!

9 листопада 2021 року в День української писемності та мови стартує ХХІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика з метою піднесення престижу української мови, популяризації її серед молоді.

В Одеському національному економічному унверситеті І етап конкурсу триватиме з 9 до 12 листопада 2021 року під керівництвом кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки. Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за телефоном: (048)723-85-48.

3. Конкурс ім. П.Яцика

Неформальна /Інформальна освіта

УВАГА! КОНКУРС!

1 жовтня 2021 року в Україні та за її межами традиційно стартує ХІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Метою конкурсу є вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, сприяння вихованню в його учасників почуття гордості за свій народ, любові до рідного краю, формування готовності творити добрі справи задля рідної Батьківщини, заможної, повноправної і невіддільної від світового розвитку країни.

В Одеському національному економічному унверситеті І етап конкурсу відбудеться у листопаді 2021 року під керівництвом кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки. Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за телефоном: (048)723-85-48.

Долучайтеся!!!

Вітаємо викладачів кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки із нагородами!!!

05.10.2021 р. в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі
ім. В.Василька відбулося святкування 100-річчя від дня заснування Одеського національного
економічного університету. У рамках урочистої події отримали відзнаки і викладачі кафедри
мовної та психолого-педагогічної підготовки.
Вітаємо:
– кандидата психологічних наук, доцента Тринчук Олену Борисівну із Почесною грамотою
Виконавчого комітету Одеської міської ради;
– кандидата філологічних наук, старшого викладача Ковальську Наталю Аркадіївну із Почесною
нагородою Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону «За внесок у розвиток вищої освіти».
Пишаємося! Бажаємо подальших успіхів і нових звершень!

Перша зустріч студентів, які наразі вже є второкурсниками

Урочистий захід «Посвята у студенти», студентка 2 курсу спеціальності «Психологія» у ролі ведучої

Бажаємо всім  учасникам вдалих наукових доробок і творчої наснаги!

Літня психологічна школа створена визнаними фахівцями провідних ЗВО: Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (Олена Іванівна Власова, д. психол. н, професор, завідувач кафедри психології розвитку КНУ імені Тараса Шевченка) та  Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (Валентина Іванівна Подшивалкіна, д. соціол. н., професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології ОНУ імені І.І. Мечникова. Долучились до цього проекту і науковці Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Будь-яка наукова галузь не може розвиватися без дискусії, обговорення актуальних проблем, бо це і є шляхом до пошуку істини. Тому раді брати участь в роботі 5-ої Всеукраїнської літньої школи «Національні наукові психологічні школи: історія та сучасність», яку цього року гостинно приймає ОНЕУ на базі відпочинку «Економіст» на Кароліно-Бугазі.

Для студентів спеціальності «Облік та аудіт» 17 вересня було проведено тренінг «Таємниці працевлаштування». Захід був спрямований на підвищення конкурентоспроможності студентів, проведений кафедрою МППП в рамках  діяльності сектора психічного здоров’я ОНЕУ

Заняття з елементами тренінгу зі студентами групи 17М “Командна комунікація. Таємниці реалізації” в рамках вивчення дисципліни “Психологія ділового спілкування”. Метою заняття було налагодження ефективної взаємодії в колективі та профілактика дезадаптації студентів першого курсу. Підчас тренінгу студенти  познайомились з прийомами поведінки, які необхідні для ефективного спілкування та власними ресурсами для реалізації ефективної взаємодії у колективі.

  20 вересня в ОНЕУ відбувся семінар для здобувачів усіх рівнів вищої освіти та НПП на тему «Академічна  доброчесність», а також «Неформальна, інформальна освіта: виклики сьогодення», організований Центром якості освіти ОНЕУ. Про зв‘язок академічної доброчесності з якістю освіти розповіла зав. кафедри МППП Кіршо С. М. Дотримуймося принципів академічної доброчесності задля якості навчання і кращого майбутнього.

КОНКУРС «ЗОЛОТЕ ПЕРО»

 

 

 

 

Шановні абітурієнти та студенти 

Одеського національного економічного університету!

Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки оголошує про початок університетського КОНКУРСУ «ЗОЛОТЕ ПЕРО»

До розгляду приймаються авторські поетичні твори російською та українською мовами. Конкурс триватиме до 31 квітня 2020 року.

Вимоги до оформлення:

 1. Вірші в електронному варіанті (у редакторі Word: шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5).
 2. Заявка для участі із зазначенням особистих і контактних даних (прізвище, ім’я, курс, група, факультет, клас, школа, телефон, E-mail).
 3. Фото (портрет) для розміщення в університетській газеті «Економіст», на інформаційних ресурсах ОНЕУ, в мережі інтернет та у збірнику віршів.

Роботи просимо надсилати на електронну адресу кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки – k.mppp@oneu.edu.ua.

За детальною інформацією звертатися за адресою: вул. Преображенська, 8, каб. 121, тел. 723-85-48

Координатор конкурсу: к.філол.н., ст. викл. Ковальська Наталя Аркадіївна

Відзнака викладачів бібліотекою ОНЕУ

Вітаємо завідувача кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, доцента Кіршо Світлану Михайлівну (за визнанням бібліотеки ОНЕУ) з перемогою в номінації “За творчу співпрацю” та старшого викладача кафедри Висоцьку Зоряну Іванівну в номінації “Пропаганда книги та читання”.

Результати І-ого етапу ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

18 листопада 2019 року в Одеському національному економічному університеті кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки було проведено І-ий (університетський) етап ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. За рішенням оргкомітету і журі до наступного етапу направляються такі студенти:

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента Курс,

 факультет

Місце, зайняте на І етапі конкурсу Прізвище, ім’я, по 

батькові викладача

1. Білокоз Тимофій

Тимофійович

1 курс,

ФМЕ

1 Кіршо Світлана

Михайлівна

2. Замковенко  Юлія

Валентинівна

2 курс,

ФЕУП

2 Висоцька Зоряна

Іванівна

3. Лі Деніс 1 курс, 

ФМОІТ

3 Купрата Надія

Ярославівна

 

ВІТАЄМО К.ФІЛОЛ.Н. КОВАЛЬСЬКУ Н.А. ЗІ ЗВАННЯМ «КРАЩИЙ ВИКЛАДАЧ ФАКУЛЬТЕТУ ФБС»

За результатами студентського опитування на факультеті фінансів та банківської справи почесне звання «Кращий викладач» отримала канд.філол.наук, старший викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Ковальська Наталя Аркадіївна.

Вітаємо Наталю Аркадіївну із отриманням нагороди та бажаємо невичерпної енергії, сили, натхнення та нових перемог і звершень!

Кафедра М та ППП

 

 

 

 

26 листопада 2019 року на факультеті фінансової та банківської справи відбулася наукова студентська конференція «Наука у сучасному світі».

Під керівництвом канд. філол. наук, старшого викладача кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Ковальської Наталі Аркадіївни студенти 11-13 груп ФФБС в рамках вивчення курсу «Основи академічного письма» представили дослідження з актуальних питань сучасної науки, зокрема: «Міжнародна академічна мобільність: реалії сучасності» (Деревянченко Тетяна, 11 гр.); «Упровадження стандартів академічної доброчесності в українських закладах освіти» (Георгієва Ніка, 11 гр.); «Комунікативна компетенція як основа професійної компетентності» (Невмержицький Микита, 12 гр.); «Функціонування мовних кліше у науковому тексті» (Бондаренко Влад, 11 гр.); «Плагіат у сучасному світі: визначення та різновиди» (Криса Катерина, 13 гр.); «Проблема плагіату у студентській дослідній діяльності» (Загубелюк Марія, 12 гр.); «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з економіки» (Батенєва Олександра, 13 гр.); «Культура мови в професійній комунікації» (Добронецька Ольга, 13 гр.); «Наукова комунікація в часи Інтернету» (Куцин Данило, 13 гр.) та інші.

За результатами конференції найкращі повідомлення буде надруковано у збірнику наукових робіт студентів «Крок у науку» кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки.

Святкування Дня української писемності та мови в ОНЕУ

7 листопада 2019 р. у Великій актовій залі головного корпусу ОНЕУ відбувся концерт, присвячений святкуванню Дня української писемності та мови. Організатори заходу – кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки – висловлює щиру подяку усім, хто долучився до святкування!

Результати І-ого етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка

11 листопада 2019 року в Одеському національному економічному університеті кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки було проведено І-ий етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. За результатами конкурсу місця розподілилися так:

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента Курс/факультет Місце, зайняте на І-ому етапі конкурсу Прізвище, ім’я, по батькові викладача
 

1.

Ткач Тетяна

Володимирівна

1 курс,

факультет фінансів і банківської справи

 

1 Ковальська

Наталя

Аркадіївна

2. Беркар Юлія Валеріївна 1 курс,

факультет економіки та управління підприємством

 

2 Висоцька

Зоряна

Іванівна

3. Стаматова Олена

Михайлівна

1 курс,

факультет міжнародної економіки

2 Кіршо

Світлана

Михайлівна

4. Рубан Анастасія

Сергіївна

 

1 курс,

факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

3 Ковальчук

Галина

Володимирівна

5. Лі Деніс 1 курс,

факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

3 Купрата

Надія

Ярославівна

Шановні студенти, викладачі та співробітники
Одеського національного економічного університету!

Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки запрошує вас взяти участь у святкуванні Дня української писемності та мови, яке відбудеться 7 листопада 2019 р. о 13.30 у Великій актовій залі.

З повагою та надією на зустріч,
колектив кафедри М та ППП

УВАГА! КОНКУРС!

9 листопада 2019 року в День української писемності та мови стартує ХХ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика з метою піднесення престижу української мови, популяризації її серед молоді.

В Одеському національному економічному унверситеті І етап конкурсу відбудеться 18 листопада 2019 року під керівництвом кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки. Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за телефоном: (048)723-85-48.

Долучайтеся!!!

УВАГА! КОНКУРС!

10 жовтня 2019 року стартує Х Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка з метою сприяння вихованню в його учасників  почуття гордості за свій народ, любові до рідного краю, формування готовності творити добрі справи задля рідної Батьківщини, заможної, повноправної і невіддільної від світового розвитку країни.

В Одеському національному економічному унверситеті І етап конкурсу відбудеться 11 листопада 2019 року під керівництвом кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки. Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за телефоном: (048)723-85-48.

Долучайтеся!!!

Кафедра постійно розширює міжнародні зв’язки, так у березні 2023 р. завідувач кафедри Ю.О. Асєєва взяла участь у Національному симпозіумі з міжнародною участю «Kreatikon: Creativitate – Formare – Performanţă». Організатор заходу – Університет «Петре Андрія» (м. Ясси, Румунія). Тематика XVIII з’їзду – «Creativitate și inovare – premise ale excelenței în educație» («Креативність та інновації – передумови досконалості в освіті»), де в онлайн-форматі Ю.О. Асєєвою було представлено доповідь на тему «Особливості прояву страхів у підлітків у мирний час та в умовах воєнних дій».

За ініціативою завідувачки кафедри МППП, д. психол. н., академіка НАН ВО України Ю. О. Асєєвою були укладені договори о співробітництві між ОНЕУ та університетами Молдови та Румунії. «AGREEMENT OF COOPERATION» був підписаний між ОНЕУ та «Петре Андреі» університетом м. Яси, Румунія у 2023 році. Також у 2023 році між кафедрою MППП та факультетом соціальних та педагогічних наук FIUM (Free International University of Moldova, Вільний Міжнародний Університет Молдови) було підписано документ про співпрацю.

Зусиллями співробітників кафедри МППП була організована та проведена Секція 2 «Формування особистості сучасного фахівця з економіки засобами гуманітарних наук» XХІ Міжнародній науково-методичній конференції «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях» (26–27.04.2023 р., м. Одеса, Україна). Участь в роботі секції 2 конференції 27.04.2023 р. взяв представник Яського університету ім. А.Й. Кузи (м. Ясси, Румунія). 

Старші викладачі МППП О.М. Чусова та В.В. Пундєв були направлені відділом міжнародних зв’язків ОНЕУ на проходження програми міжнародного наукового стажування «Видатні Лідери Сучасності: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу». Кількість годин – 180 годин (6 кредитів ECTS). Дата і місце проходження: 07.04-27.05.2023 р., м. Дубаі, ОАЕ. Стажування було успішно завершено 27.05.2023 р. з отриманням відповідного сертифікату.

Співробітники кафедри Чусова О. М. та Пундєв В. В., як учасники наукового стажування у 2023 р., були залучені до виконання міжнародного наукового гранту №IEG/U/23/03/06 Міжнародного наукового проекту “Схід-Захід”, що фінансується за рахунок гранту, наданого IHBI за фінансової підтримки ОАЕ, Італії, Болгарії США, Ізраїлю та Китаю. Ці кошти були спрямовані на оплату 180 годин (43 днів) проходження програми «Видатні Лідери Сучасності: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу». 

Співробітники кафедри МППП упродовж 2022-2023 н.р. були залучені у міжнародні заходи з годинами підвищення кваліфікації за накопичувальною системою, це: Міжнародні науково-практичній конференції, Всеукраїнські науково-практичній конференції з міжнародною участю. Підтримується листування з відповідальним за міжнародні зв’язки університету Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Genetzke, Uwe). 

вул.Преображенська 8, каб. 121,
723-85-48

mppp@oneu.ukr.education

 1. Перший рівень (Бакалавр):
 • Основи академічного письма
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Психологія ділового спілкування
 • Основи ораторського мистецтва
 1. Другий рівень (Магістр):
 • Економічна психологія
 • Технології розвитку креативного мислення
 1. Третій рівень (освітньо-науковий), доктор філософії:
 • Педагогічна майстерність та професійна етика
 1. Дисципліни  ОП «Психологія»:
 • Педагогіка
 • Вступ до фаху
 • Психофізіологія
 • Загальна психологія
 • Практикум із загальної психології
 • Психологія особистості
 • Історія психології  
 • Диференційна психологія
 • Вікова психологія
 • Психодіагностика
 • Психологія спілкування
 • Основи психологічної корекції
 • Соціальна психологія
 • Соціально-психологічний тренінг
 • Діяльність практичного психолога в закладах освіти
 • Клінічна психологія
 • Психологія криз і травм
 • Організаційна психологія  і консультування персоналу
 • Конфліктологія
 • Основи психологічного консультування та психотерапії

Вибіркові навчальні дисципліни за ОП:

 • Психологія підприємницької діяльності
 • Психологія управління
 • Психологія впливу
 • Тренінг комунікативності
 • Психологія девіантної поведінки
 • Етнопсихологія
 • Основи патопсихології
 • Психологія сімейних відносин
 • Педагогічна психологія
 • Психологія  ідентичності
 • Політична психологія
 • Психологія дитячо-батьківських стосунків
 • Психологія медіакомунікації
 • Експериментальна психологія
 • Економічна психологія
 • Психологія медіації та вирішення конфліктних ситуацій
 • Психологія творчої діяльності
 • Арт-терапія
 • Соціальна політика та соціальна робота
 • Психологія маркетингу та PR в організації
 • Психологічні методи підбору конкурентоспроможного персоналу
 • Психологічний супровід інклюзивної освіти
 • Гендерна психологія
 • Психологія соціальних об’єднань