Замовникам наукової продукції

Звернення

до керівників підприємств, установ та організацій Одеського регіону

Одеський національний економічний університет – один із провідних економічних навчальних закладів України.

У нас стало доброю традицією проведення наукових досліджень на засадах господарських договорів, обсяг яких щорічно зростає. Результати досліджень покладені в основу доповідних записок, пропозицій та практичних рекомендацій і методичних розробок, які спрямовано на вдосконалення механізму підтримки підприємницької діяльності щодо забезпечення інвестування промислового комплексу (лізинг, акціонування, створення ринку цінних паперів), пошуку шляхів вирішення проблеми регулювання антиінфляційних процесів, розробки механізму формування страхового ринку, обґрунтування програм реформування багатоукладної агропромислової сфери та ін.

Співробітники університету працюють над науковим забезпеченням розв’язання актуальних економічних проблем України. За їх участю виконуються наукові дослідження з питань посткризового розвитку економіки, вдосконалення міжбюджетних відносин та оподаткування, розвитку теорії трансформації економіки, реструктуризації систем господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях тощо.

Вище наведене дозволяє колективу університету забезпечити практичну і наукову допомогу реальному сектору економіки.

Основними напрямками науково-консультаційної діяльності є:

 • оцінка (аналіз) конкурентоспроможності підприємств різних галузей промисловості України та розроблення рекомендацій з її підвищення;
 • розробка стратегій соціально-економічного розвитку адміністративних територій;
 • оцінка економічного потенціалу адміністративних районів області;
 • розробка економічного профілю ОТГ;
 • розробка паспорта ОТГ;
 • розробка стратегій соціально-економічного розвитку адміністративних територій;
 • розробка стратегій розвитку ОТГ;
 • розробка програми місцевого економічного розвитку (МЕР) – уточнена стратегія з пріоритетних напрямів розвитку ОТГ для конкретних інструментів МЕР;
 • розробка планів дій за програмою МЕР;
 • розробка та обґрунтування інвестиційних проектів під конкретних інвесторів або донорів програми МЕР;
 • розробка бізнес-планів для залучення позикових коштів;
 • розробка та обґрунтування бізнес-планів інноваційних проектів підприємств;
 • розробка стратегій ефективного використання потенціалу курортно-рекреаційних територій області;
 • дослідження стану та тенденцій розвитку підприємств роздрібної торгівлі;
 • техніко-економічне обґрунтування будівництва і оренди складів у промисловості і торгівлі;
 • оцінка й аналіз передумов створення підприємницьких мереж у складі господарського комплексу області;
 • розробка моделі оптимальної газотранспортної системи України;
 • розробка бізнес-планів для залучення позикових коштів;
 • експертиза ефективності інвестиційних проектів;
 • формування внутрішньо-економічного механізму управління підприємством;
 • розробка та впровадження системи контролінгу на підприємстві;
 • впровадження системи бюджетування діяльності на підприємствах;
 • формування системи управління витратами підприємств;
 • удосконалення методів калькулювання собівартості окремих видів продукції;
 • розробка методичних та організаційних основ здійснення інтерактивної процедури оптимізації виробничої програми підприємства;
 • підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності регіону шляхом створення морських портових кластерів та впровадження кластерних моделей;
 • розробка кластерного розвитку агробізнесу на транскордонних територіях: особливості становлення, функціонування та розвитку;
 • інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств регіону: переваги, ризики та шляхи їх зменшення;
 • науково-економічна експертиза проектів в галузі фінансів, фінансово-кредитних відносин, оподаткування господарсько-фінансової діяльності підприємств, установ та організацій;
 • аналіз та оцінку фінансового стану підприємств, установ та організацій;
 • вдосконалення механізму управління фінансовими потоками підприємств;
 • вдосконалення механізму формування дохідної частини місцевих бюджетів;
 • вдосконалення механізму майнового оподаткування;
 • управління страховим портфелем страховика;
 • управління фінансовим розвитком страховиків;
 • розвиток недержавного пенсійного страхування (фінанси НПФ);
 • формування фінансової політики (механізму) ОСМД;
 • оцінка ефективності й оптимізації структури виробничих та фінансових ресурсів підприємства в системі його фінансової безпеки;
 • регулювання ресурсного забезпечення окремих галузей регіональної економіки;
 • розробка рекомендацій щодо запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності для підприємств;
 • застосування Податкового кодексу України в бухгалтерській практиці: організація, проблемні питання та їх вирішення;
 • впровадження системи внутрішнього контролю на підприємстві з метою оцінки та ефективного функціонування системи управління;
 • економіко-математичне моделювання та прогнозування показників діяльності підприємства;
 • розробка прогнозної моделі попиту на ринку праці в Одеському регіоні;
 • розробка моделі оцінки ефективності системи управління промисловим підприємством;
 • дослідження ефективності бізнес-процесів підприємства/регіону засобами системної динаміки;
 • дослідження стану соціально-економічних відносин на підприємстві методом агентно-динамічного моделювання, тощо.

Звертаємось до Вас, шановні керівники підприємств, установ та організацій Одеського регіону, із пропозицією налагодити взаємовигідні стосунки.

З повагою, ректор ОНЕУ, д.е.н., професор А.І.Ковальов