Навчально-методичний відділ

Нерян Віктор Володимирович Начальник відділу 723-44-24

Про відділ

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Одеського національного економічного університету, який здійснює забезпечення ефективної роботи з планування, організації, координації та контролю за системним удосконаленням освітнього процесу в університеті, навчально-методичної роботи у структурних підрозділах університету Підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи.

Навчально-методичний відділ у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами МОН України стосовно вищої освіти та іншими законодавчими і нормативними актами, Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора університету, розпорядженнями проректора з науково-педагогічної роботи, документацією університету.

Роботу з планування, організації та контролю освітнього процесу відділ здійснює разом з навчальним відділом, відділом ліцензування та акредитації, відділом технічних засобів навчання та іншими підрозділами університету.

Співробітники навчально-методичного відділу беруть участь у модерації  освітньої та наукової діяльності підпорядкованого йому сектора забезпечення якості освітньої діяльності, а саме: збір інформації, рекомендації для прийняття необхідних рішень на всіх рівнях управління університетом.

Керівник навчально-методичного відділу виконує роботу з планування, організації та контролю навчального процесу, підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи, здійснює керівництво відділом і несе відповідальність перед ректором за успішне виконання покладених на відділ функцій. З питань організації навчально-методичної роботи керівнику навчально-методичного відділу підпорядковується весь викладацький та навчально-допоміжний склад університету.

Основні завдання навчально-методичного відділу

 1. Організація навчально-методичної роботи на основі прогресивних методів і форм навчання, застосування новітніх технічних засобів навчання та контролю якості знань, відповідно до вимог державних стандартів.
 2. Здійснення систематичного контролю за своєчасністю розробки та станом планової і обліково-звітної документації факультетів і кафедр, виконанням розкладу навчальних занять і екзаменів. Організація проведення огляду готовності факультетів та кафедр до нового навчального року.
 3. Внесення та редагування даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
 4. Організація проведення та аналіз результатів опитування ключових стейкхолдерів. Підготовка відповідних аналітичних матеріалів.
 5. Підготовка аналітичних матеріалів про успішність здобувачів ступенів молодшого бакалавра, бакалавра і магістра за результатами підсумкового семестрового контролю.
 6. Розробка пропозицій щодо вдосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.
 7. Моніторинг руху контингенту студентів за всіма формами навчання.
 8. Підготовка документів на призначення іменних стипендій університету, стипендій Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, обласної ради тощо.
 9. Планування підготовки до видання навчально-методичної літератури.
 10. Організація практики студентів ІV курсу бакалаврів, ІІ курсу магістрів денної форми навчання та їх методичне забезпечення, підготовка наказів з виробничої практики.
 11. Підготовка та узгодження договорів на проходження виробничої практики студентів.
 12. Розробка графіків навчального процесу, складання розкладу навчальних занять та екзаменів і постійний контроль за їх виконанням.
 13. Контроль та координація за своєчасним і достовірним внесенням інформації в модуль деканат та навчальний модуль.
 14. Проведення аналізу результатів навчального процесу, підведення підсумків сесій та поточної успішності студентів. Моніторинг якості навчання та відповідності їх вимогам державних стандартів вищої освіти.
 15. Проводити контроль залишкових знань студентів з дисциплін професійної підготовки та проаналізовування їх результатів.
 16. Ведення обліку і звітності з питань освітньої роботи та своєчасна подача необхідної інформації в Міністерство освіти і науки України і статистичні органи.
 17. Контроль за плануванням та виконанням навчального навантаження професорсько-викладацьким складом.
 18. Розподілення погодинного фонду та контроль за його використанням.
 19. Комплектування випускних екзаменаційних комісій (ЕК), контроль за організацією їх роботи, збереження протоколів.
 20. Організація оформлення і видача дипломів про закінчення університету.
 21. Розрахунок штату професорсько-викладацького складу кафедр, підготовка заяв на ліміт посад викладачів для роботи за сумісництвом.
 22. Контроль за трудовою та навчальною дисципліною студентів, навчально-допоміжного персоналу та викладачів, організація періодичних контрольних перевірок відвідувань занять студентами.
 23. Участь у роботі науково-методичної ради університету та в науково-методичних конференціях професорсько-викладацького складу університету.
 24. Складання планів видання підручників, навчальних посібників, відомчої літератури, монографій та плану методичного забезпечення інструктивно-методичною літературою, здійснення систематичного контролю та аналізу їх виконання.
 25. Організація підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу та здійснення контролю, ведення обліку та контролю з підготовки кафедрами матеріалів для розгляду на Раді університету та ректорату.
 26. Складання звітів за результатами навчально-методичної роботи та подання їх до МОН України, інших вищестоящих організацій та органів місцевої влади.
 27. Надання допомоги випусковим кафедрам з підготовки ліцензійних та акредитаційних справ спеціальностей та освітніх програм сумісно з випусковими кафедрами.
 28. Контроль за станом аудиторного фонду та його використанням для освітнього процесу.
 29. Підготовка проектів наказів та розпоряджень ректорату з питань регулювання освітнього процесу, здійснення контролю за їх виконанням, підготовка необхідних матеріалів для розгляду на Раді університету та ректорату.
 30. Збір, узагальнення і аналіз інформації про роботу університету та його факультетів, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за підсумками навчального року.
 31. Вивчення та розповсюдження передового досвіду роботи деканатів і кафедр з питань організації освітнього процесу.
 32. Організація та оформлення договорів на цільову підготовку, навчання на контрактній основі та для отримання другої освіти.
 33. Підготовка інформації та забезпечення WEB-сторінки про навчально-методичний відділ університету в Інтернеті.
 34. Підготовка рекламних проектів до вступу в університет, оголошень для видання у газеті інформації щодо проведення днів відкритих дверей та про прийом до університету.
 35. Складання розкладу вступних іспитів і консультацій для абітурієнтів усіх форм навчання.
Шеремета
Олександра Віталіївна

Заступник керівника навчально-методичного відділу.

Керівник напряму планування, організації освітнього процесу. Здійснює модерацію процесів освітньої діяльності та вищої освіти структурних підрозділів університету, збирає інформацію та готує рекомендації для прийняття управлінських рішень. Виготовляє дублікати до дипломів звичайного зразка.

(048) 723-09-01

uch-otdel@oneu.ukr.education

Щербак
Зоя Миколаївна

Заступник керівника навчально-методичного відділу.

Керівник напряму методичних основ навчання та видання навчально-методичної літератури. Займається розробкою та реалізацією планів навчально-методичного забезпечення за всіма видами та формами навчання. Організовує редагування та коректування навчальної літератури.

(048) 723-23-88

nmlodeu@oneu.ukr.education

Мироненко
Віктор Іванович

Фахівець 1-ї категорії навчально-методичного відділу.

Напрям комерційного навчання студентів, комплектування екзаменаційних комісій та оформлення випускної документації. Збирає та підготовує документи для виготовлення дипломів, додатків до них та їх дублікатів єврозразка.

 (048) 723-09-67

uch-otdel_mironenko@oneu.ukr.education

 

 

Соломенчук
Ксенія В’ячеславівна

Секретар навчально-методичного відділу забезпечує стан діловодства у відділі.

Приймає участь у підготовці документів для виготовлення дипломів, додатків до них та їх дублікатів. Передає інформацію в інші структурні підрозділи університету Готує справи для передачі до архіву та звітні документи (довідки, таблиці, графіки) за дорученням керівника НМВ. Веде журнал виходу на роботу співробітників ОНЕУ.

(048) 723-09-67

smdoneu@gmail.com

Тігієва
Люся Петрівна

Старший інспектор НМВ.

Напрям підвищення кваліфікації, стажування, виборів науково-педагогічного та педагогічного складу за конкурсом та оформленням контрактів. Готує необхідні матеріали, здійснює контроль за виконанням персонального плану з підвищення кваліфікації, дотриманням строків конкурсів, термінів відряджень на стажування та своєчасним оформленням звітів.

(048) 723-09-67

uch-otdel@oneu.ukr.education

Щербакова
Наталія Павлівна

Фахівець 1-ої категорії НМВ.Напрям з контролю за поточним станом навчального процесу, проведенням відкритих занять, методичних семінарів та підготовки замовлень на дублікати дипломів і їх додатків єврозразка. Бере участь в організації єдиних письмових іспитів та проведенні огляду готовності факультетів до нового навчального року.

(048) 723-09-67

uch-otdel@oneu.ukr.education

Захарова
Ольга Володимирівна
Фахівець 1-ї категорії забезпечує: підготовку документів на призначення іменних стипендій студентам; проводить аналіз соціального опитування студентів; готує аналітичні документи, довідки, таблиці та графіки на основі даних факультетів для керівника НМВ, проректора і ректора.

(048) 723-09-01

uch-otdel@oneu.ukr.education

Бурчак
Віра Валентинівна

Фахівець 1-ї категорії проводить щомісячний збір та узагальнення інформації факультетів про рух контингенту студентів та готує проекти наказів щодо руху контингенту студентів. Аналізує хід навчального процесу ЗВО (молодший бакалавр, бакалавр, магістр) за результатами підсумкового семестрового контролю. Складає статистичну звітність ОНЕУ за формою 2-3НК. Здійснює систематичний контроль за рухом ЗВО на факультетах за програмним забезпеченням АСУ-ВНЗ.

(048) 723-09-01

uch-otdel@oneu.ukr.education

 Ковальова
Алла Олексіївна

Фахівець 1-ї категорії напряму методичних основ навчання та видання навчально-методичної літератури.

Здійснює: вичитування і від редагування рукописів; усунення орфографічних і пунктуаційних помилок; додержання технічних правил набору; виправлення недоліків змістовного і стилістичного характеру. Доповнює редакторський паспорт та відмічає всі особливості вичитування рукопису.

(048) 723-85-61

nmlodeu@oneu.ukr.education

 Політова Тетяна

Старший диспетчер.

Керівник напряму диспетчерської служби ОНЕУ: розробляє розклад занять зі студентами (ФЕУП)  та вносить його в електронну базу АСУ університету, здійснює контроль за організацією та проведенням занять, співпрацює з усіма структурними підрозділами. 

(048) 723-52-94

disp_feup@oneu.ukr.education

 

Доценко Олена Володимирівна

 

Старший диспетчер.

Розробляє розклад занять зі студентами (ФФБС та ЦЗВФН) та вносить його в електронну базу АСУ університету, здійснює контроль за організацією та проведенням занять, співпрацює з усіма структурними підрозділами.

disp_ffbs@oneu.ukr.education

 

Янкова

Регіна Федорівна

Диспетчер.

Розробляє розклад занять зі студентами (ФМЕ) та вносить його в електронну базу АСУ університету, здійснює контроль за організацією та проведенням занять, співпрацює з усіма структурними підрозділами.

disp_fme@oneu.ukr.education

Катеринчук

Катерина Олексіївна

Диспетчер.

Розробляє розклад занять зі студентами (ФМОІТ) та вносить його в електронну базу АСУ університету, здійснює контроль за організацією та проведенням занять, співпрацює з усіма структурними підрозділами.

disp_fmoit@oneu.ukr.education

Бондаренко

Вікторія Василівна

Фахівець 1-ї категорії навчально-методичного відділу.

Керівник напряму з організації прийому до університету. Приймає участь у розробці планів заходів з профорієнтаційної роботи та прийому абітурієнтів на наступний рік; готує і забезпечує приймальну комісію необхідною бланковою документацією та канцелярським приладдям; оперативно готує проєкти наказів та інформативну звітність відділу для керівництва університету.

(048) 723-80-73

abiturient@oneu.ukr.education

Садченко

Ганна Сергіївна

Фахівець 1-ї категорії навчально-методичного відділу.

Приймає участь у консультуванні та прийомі абітурієнтів на наступний рік (за різними формами навчання та рівнями здобувачів вищої освіти).

(048) 723-80-73

abiturient@oneu.ukr.education

Ступіна 

Тетяна Кузьмівна

 

 

Фахівець 1-ї категорії навчально-методичного відділу.

Приймає участь у консультуванні та прийомі абітурієнтів на наступний рік (за різними формами навчання та рівнями здобувачів вищої освіти).

(048) 723-80-73

abiturient@oneu.ukr.education

 

 Хортюк Ірина Станіславівна

 Завідувач архівом університету.

Організує збереження архівних документів на різних видах носіїв інформації. Контролює зберігання та правильність оформлення документів у структурних підрозділах, складає номенклатуру справ університету, складає опис справ та готує документи для передачі до Національного архівного фонду.

(048) 723-86-61

archive@oneu.ukr.education

Ковальова
Ірина Миколаївна

Завідувач виробничою практикою університету.

Керівник напряму виробничої практики, здійснює загальне керівництво та організацію усіх видів практик для здобувачів вищої освіти в університеті.

(048) 723-85-61

practice@oneu.ukr.education

вул. Преображенська 8, к.
723-09-67
uch-otdel@oneu.edu.ua