Навчально-методичний відділ

Нерян Віктор Володимирович Начальник відділу 723-44-24

Про відділ

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Одеського національного економічного університету, який здійснює забезпечення ефективної роботи з планування, організації, координації та контролю за системним удосконаленням освітнього процесу в університеті, навчально-методичної роботи у структурних підрозділах університету Підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи.

Навчально-методичний відділ у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами МОН України стосовно вищої освіти та іншими законодавчими і нормативними актами, Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора університету, розпорядженнями проректора з науково-педагогічної роботи, документацією університету.

Роботу з планування, організації та контролю освітнього процесу відділ здійснює разом з навчальним відділом, відділом ліцензування та акредитації, відділом технічних засобів навчання та іншими підрозділами університету.

Співробітники навчально-методичного відділу беруть участь у модерації  освітньої та наукової діяльності підпорядкованого йому сектора забезпечення якості освітньої діяльності, а саме: збір інформації, рекомендації для прийняття необхідних рішень на всіх рівнях управління університетом.

Керівник навчально-методичного відділу виконує роботу з планування, організації та контролю навчального процесу, підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи, здійснює керівництво відділом і несе відповідальність перед ректором за успішне виконання покладених на відділ функцій. З питань організації навчально-методичної роботи керівнику навчально-методичного відділу підпорядковується весь викладацький та навчально-допоміжний склад університету.

Основні завдання навчально-методичного відділу

 1. Організація навчально-методичної роботи на основі прогресивних методів і форм навчання, застосування новітніх технічних засобів навчання та контролю якості знань, відповідно до вимог державних стандартів.
 2. Здійснення систематичного контролю за своєчасністю розробки та станом планової і обліково-звітної документації факультетів і кафедр, виконанням розкладу навчальних занять і екзаменів. Організація проведення огляду готовності факультетів та кафедр до нового навчального року.
 3. Внесення та редагування даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
 4. Організація проведення та аналіз результатів опитування ключових стейкхолдерів. Підготовка відповідних аналітичних матеріалів.
 5. Підготовка аналітичних матеріалів про успішність здобувачів ступенів молодшого бакалавра, бакалавра і магістра за результатами підсумкового семестрового контролю.
 6. Розробка пропозицій щодо вдосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.
 7. Моніторинг руху контингенту студентів за всіма формами навчання.
 8. Підготовка документів на призначення іменних стипендій університету, стипендій Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, обласної ради тощо.
 9. Планування підготовки до видання навчально-методичної літератури.
 10. Організація практики студентів ІV курсу бакалаврів, ІІ курсу магістрів денної форми навчання та їх методичне забезпечення, підготовка наказів з виробничої практики.
 11. Підготовка та узгодження договорів на проходження виробничої практики студентів.
 12. Розробка графіків навчального процесу, складання розкладу навчальних занять та екзаменів і постійний контроль за їх виконанням.
 13. Контроль та координація за своєчасним і достовірним внесенням інформації в модуль деканат та навчальний модуль.
 14. Проведення аналізу результатів навчального процесу, підведення підсумків сесій та поточної успішності студентів. Моніторинг якості навчання та відповідності їх вимогам державних стандартів вищої освіти.
 15. Проводити контроль залишкових знань студентів з дисциплін професійної підготовки та проаналізовування їх результатів.
 16. Ведення обліку і звітності з питань освітньої роботи та своєчасна подача необхідної інформації в Міністерство освіти і науки України і статистичні органи.
 17. Контроль за плануванням та виконанням навчального навантаження професорсько-викладацьким складом.
 18. Розподілення погодинного фонду та контроль за його використанням.
 19. Комплектування випускних екзаменаційних комісій (ЕК), контроль за організацією їх роботи, збереження протоколів.
 20. Організація оформлення і видача дипломів про закінчення університету.
 21. Розрахунок штату професорсько-викладацького складу кафедр, підготовка заяв на ліміт посад викладачів для роботи за сумісництвом.
 22. Контроль за трудовою та навчальною дисципліною студентів, навчально-допоміжного персоналу та викладачів, організація періодичних контрольних перевірок відвідувань занять студентами.
 23. Участь у роботі науково-методичної ради університету та в науково-методичних конференціях професорсько-викладацького складу університету.
 24. Складання планів видання підручників, навчальних посібників, відомчої літератури, монографій та плану методичного забезпечення інструктивно-методичною літературою, здійснення систематичного контролю та аналізу їх виконання.
 25. Організація підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу та здійснення контролю, ведення обліку та контролю з підготовки кафедрами матеріалів для розгляду на Раді університету та ректорату.
 26. Складання звітів за результатами навчально-методичної роботи та подання їх до МОН України, інших вищестоящих організацій та органів місцевої влади.
 27. Надання допомоги випусковим кафедрам з підготовки ліцензійних та акредитаційних справ спеціальностей та освітніх програм сумісно з випусковими кафедрами.
 28. Контроль за станом аудиторного фонду та його використанням для освітнього процесу.
 29. Підготовка проектів наказів та розпоряджень ректорату з питань регулювання освітнього процесу, здійснення контролю за їх виконанням, підготовка необхідних матеріалів для розгляду на Раді університету та ректорату.
 30. Збір, узагальнення і аналіз інформації про роботу університету та його факультетів, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за підсумками навчального року.
 31. Вивчення та розповсюдження передового досвіду роботи деканатів і кафедр з питань організації освітнього процесу.
 32. Організація та оформлення договорів на цільову підготовку, навчання на контрактній основі та для отримання другої освіти.
 33. Підготовка інформації та забезпечення WEB-сторінки про навчально-методичний відділ університету в Інтернеті.
 34. Підготовка рекламних проектів до вступу в університет, оголошень для видання у газеті інформації щодо проведення днів відкритих дверей та про прийом до університету.
 35. Складання розкладу вступних іспитів і консультацій для абітурієнтів усіх форм навчання.
Шеремета
Олександра Віталіївна
Заступник керівника навчально-методичного відділу. Керівник сектору забезпечення якості освіти в університеті. Керівник напряму планування, організації освітнього процесу, координації та контролю за складовими системами якості вищої освіти в університеті. Здійснює модерацію процесів освітньої діяльності та вищої освіти структурних підрозділів університету, збирає інформацію та готує рекомендації для прийняття управлінських рішень.

(048) 723-09-01

Щербак
Зоя Миколаївна
Заступник керівника навчально-методичного відділу. Керівник напряму методичних основ навчання та видання навчально-методичної літератури. Розробка та реалізація планів навчально-методичного забезпечення за всіма видами та формами навчання. Організація редагування та коректування навчальної літератури.

(048) 723-23-88

 Соломенчук
Ксенія В’ячеславівна
 Секретар навчально-методичного відділу забезпечує стан діловодства у відділі. Приймає участь у підготовці документів для виготовлення дипломів, додатків до них та їх дублікатів. Готує справи для передачі до архіву. Передає інформацію в інші структурні під-розділи університету. Готує звітні документи (довідки, таблиці, графіки) по розпорядженню керівника НМВ. Веде журнал виходу на роботу співробітників ОНЕУ.

(048) 723-09-67

 Ковальова
Ірина Миколаївна
Завідувач виробничою практикою університету. Керівник напряму виробничої практики, здійснює загальне керівництво та організацію усіх видів практик студентів в університеті.

(048) 723-85-61

Мироненко
Віктор Іванович
Фахівець 1-ї категорії навчально-методичного відділу. Напрям комерційного навчання студентів, комплектування екзаменаційних комісій та оформлення випускної документації.

(048) 723-09-67

 Добровольська
Лариса Михайлівна
Фахівець 1-ї категорії навчально-методичного відділу. Керівник напряму з організації прийому до університету та профорієнтаційної роботи.

(048) 723-80-73

 Щербакова
Наталія Павлівна
Фахівець 1-ої категорії НМВ. Напрям з контролю за поточним станом навчального процесу, проведенням відкритих занять, методичних семінарів та підготовки замовлень на дублікати дипломів і їх додатків.

(048) 723-09-67

Політова Тетяна

 

Старший диспетчер. Керівник напряму диспетчерської служби ОНЕУ: розробляє розклад занять зі студентами та вносить його в електронну базу АСУ університету, здійснює контроль за організацією та проведенням занять.

(048) 723-52-94

 Тігієва
Люся Петрівна
Старший інспектор НМВ. Напрям підвищення кваліфікації, стажування, виборів професорсько-викладацького складу за конкурсом та оформленням контрактів.

(048) 723-09-01

Пудичева
Катерина Миколаївна
Завідувач архівом університету. Організує збереження архівних документів на різних видах носіїв інформації. Контролює зберігання та правильність оформлення документів у структурних підрозділах, складає номенклатуру справ університету, складає опис справ та готує документи для передачі до Національного архівного фонду.

(048) 723-86-61

Ковальова
Алла Олексіївна
Фахівець 1-ї категорії напряму методичних основ навчання та видання навчально-методичної літератури. Здійснює: вичитування і від редагування рукописів; усунення орфографічних і пунктуаційних помилок; додержання технічних правил набору; виправлення недоліків змістовного і стилістичного характеру. Доповнює редакторський паспорт та відмічає всі особливості вичитування рукопису.

(048) 723-85-61

 Захарова
Ольга Володимирівна
Фахівець 1-ї категорії забезпечує: підготовку документів на призначення іменних стипендій студентам; проводить аналіз соціального опитування студентів; готує аналітичні документи, довідки, таблиці та графіки на основі даних факультетів для керівника НМВ, про-ректора і ректора.

(048) 723-09-01

 Бурчак
Віра Валентинівна
Фахівець 1-ї категорії проводить щомісячний збір та узагальнення інформації факультетів про рух контингенту студентів та готує проекти наказів щодо руху контингенту студентів. Аналізує хід навчального процесу здобувачів вищої освіти (молодший бакалавр, бакалавр, магістр) за результатами підсумкового семестрового контролю. Складає статистичну звітність ОНЕУ за формою 2-3НК. Здійснює систематичний контроль за рухом студентів на факультетах за програмним забезпеченням АСУ-ВНЗ.

(048) 723-09-01

вул. Преображенська 8, к.
723-09-67
uch-otdel@oneu.edu.ua