Навчально-методичний відділ

Нерян Віктор Володимирович Начальник відділу 723-44-24

Про відділ

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Одеськогонаціонального економічного університету, який здійснює забезпечення ефективноїроботи з планування, організації, координації та контролю за системнимудосконаленням освітнього процесу в університеті, навчально-методичної роботи у структурних підрозділах університету Підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи.

Навчально-методичний відділ у своїй діяльності керується Законами України«Про освіту», «Про вищу освіту», наказами МОН України стосовно вищої освіти та іншими законодавчими і нормативними актами, Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора університету, розпорядженнями проректора з науково-педагогічної роботи, документацією університету.

Співробітники навчально-методичного відділу беруть участь у модерації освітньоїта наукової діяльності підпорядкованого йому сектора забезпечення якості освітньоїдіяльності, а саме: збір інформації, рекомендації для прийняття необхідних рішень на всіх рівнях управлінняуніверситетом.

Керівник навчально-методичного відділу виконує роботу з планування, організації та контролю навчального процесу, підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи, здійснює керівництвовідділом і несе відповідальність перед ректором за успішне виконання покладених на відділ функцій. З питаньорганізації навчально-методичної роботи керівнику навчально-методичного відділу підпорядковується весь викладацький та навчально-допоміжний склад університету.

Основні завдання навчально-методичного відділу

1. Організація навчально-методичної роботи на основі прогресивних методів і форм навчання, застосуванняновітніх технічних засобів навчання та контролю якості знань, відповідно до вимог державних стандартів.

2. Підготовка проектів наказів та розпоряджень ректорату з питань регулювання освітнього процесу, здійсненняконтролю за їх виконанням, підготовка необхідних матеріалів для розгляду на Раді університету та ректорату.

3. Складання розкладу вступних іспитів і консультацій для абітурієнтів усіх форм навчання.

4. Розробка графіків навчального процесу, складання розкладу навчальних занять та екзаменів і постійнийконтроль за їх виконанням.

5. Моніторинг руху контингенту студентів за всіма формами навчання.

6. Підготовка аналітичних матеріалів про успішність здобувачів ступенів молодшого бакалавра, бакалавра і магістра за результатами підсумкового семестрового контролю.

7. Контроль та координація за своєчасним і достовірним внесенням інформації в модуль деканат та навчальниймодуль.

8. Підготовка документів на призначення іменних стипендій університету, стипендій Президента, ВерховноїРади, Кабінету Міністрів, обласної ради тощо.

9. Проведення аналізу результатів навчального процесу, підведення підсумків сесій та поточної успішностістудентів. Моніторинг якості навчання та відповідності їх вимогам державних стандартів вищої освіти.

10. Проводити контроль залишкових знань студентів з дисциплін професійної підготовки та проаналізовуванняїх результатів.

11. Контроль за трудовою та навчальною дисципліною студентів, навчально-допоміжного персоналу та викладачів, організація періодичних контрольних перевірок відвідувань занять студентами.

12. Здійснення систематичного контролю за своєчасністю розробки та станом планової і обліково-звітноїдокументації факультетів і кафедр, виконанням розкладу навчальних занять і екзаменів. Організаціяпроведення огляду готовності факультетів та кафедр до нового навчального року.

13. Збір, узагальнення і аналіз інформації про роботу університету та його факультетів, підготовкаінформаційно-аналітичних матеріалів за підсумками навчального року.

14. Вивчення та розповсюдження передового досвіду роботи деканатів і кафедр з питань організації освітньогопроцесу.

15. Організація практики студентів ІІ курсу(молодший бакалавр), ІV курсу (бакалавр), 2 року навчання у магістратурі та їх методичне забезпечення, підготовка наказів з виробничої практики.

16. Організація оформлення і видача дипломів про закінчення університету.

17. Підготовка та узгодження договорів на проходження виробничої практики студентів.

18. Розрахунок штату професорсько-викладацького складу кафедр, підготовка заяв на ліміт посад викладачів для роботи за сумісництвом.

19. Контроль за плануванням та виконанням навчального навантаження професорсько-викладацьким складом.

20. Розподілення погодинного фонду та контроль за його використанням.

21. Організація підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу та здійснення контролю, веденняобліку та контролю з підготовки кафедрами матеріалів для розгляду на Раді університету та ректорату.

22. Планування підготовки до видання навчально-методичної літератури.

23. Розробка пропозицій щодо вдосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.

24. Складання планів видання підручників, навчальних посібників, відомчої літератури, монографій та плану методичного забезпечення інструктивно-методичною літературою, здійснення систематичного контролю та аналізу їх виконання.

25. Складання звітів за результатами навчально-методичної роботи та подання їх до МОН України, іншихвищестоящих організацій та органів місцевої влади.

26. Контроль за станом аудиторного фонду та його використанням для освітнього процесу.

27. Організація та оформлення договорів на цільову підготовку, навчання на контрактній основі та для отримання другої освіти.

28. Комплектування випускних екзаменаційних комісій (ЕК), контроль за організацією їх роботи, збереженняпротоколів.

29. Підготовка рекламних проектів до вступу в університет, оголошень для видання у газеті інформації щодопроведення днів відкритих дверей та про прийом до університету.

30. Внесення та редагування даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

31. Ведення обліку і звітності з питань освітньої роботи та своєчасна подача необхідної інформації в Міністерство освіти і науки України і статистичні органи.

32. Підготовка інформації та забезпечення WEB-сторінки про навчально-методичний відділ університету в Інтернеті.

Шеремета Олександра Віталіївна

Заступник керівника навчально-методичного відділу.

Керівник напряму планування, організації освітнього процесу. Здійснює модерацію процесів освітньої діяльності та вищої освіти структурних підрозділів університету, збирає інформацію та готує рекомендації для прийняття управлінських рішень. Виготовляє дублікати до дипломів звичайного зразка.

(048) 723-09-01

uch-otdel@oneu.ukr.education

Щербак Зоя Миколаївна

Заступник керівника навчально-методичного відділу.

Керівник напряму методичних основ навчання та видання навчально-методичної літератури. Займається розробкою та реалізацією планів навчально-методичного забезпечення за всіма видами та формами навчання. Організовує редагування та коректування навчальної літератури.

(048) 723-23-88

nmlodeu@oneu.ukr.education

Мироненко Віктор Іванович

Фахівець 1-ї категорії навчально-методичного відділу.

Напрям комерційного навчання студентів, комплектування екзаменаційних комісій та оформлення випускної документації. Збирає та підготовує документи для виготовлення дипломів, додатків до них та їх дублікатів єврозразка.

(048) 723-09-67

uch-otdel_mironenko@oneu.ukr.education

Щербакова Наталія Павлівна

Фахівець 1-ої категорії НМВ.

Напрям з контролю за поточним станом навчального процесу, проведенням відкритих занять, методичних семінарів та підготовки замовлень на дублікати дипломів і їх додатків єврозразка. Бере участь в організації єдиних письмових іспитів та проведенні огляду готовності факультетів до нового навчального року.

(048) 723-09-67

uch-otdel@oneu.ukr.education

Соломенчук Ксенія В’ячеславівна

Секретар навчально-методичного відділу забезпечує стан діловодства у відділі.

Приймає участь у підготовці документів для виготовлення дипломів, додатків до них та їх дублікатів. Передає інформацію в інші структурні підрозділи університету Готує справи для передачі до архіву та звітні документи (довідки, таблиці, графіки) за дорученням керівника НМВ. Веде журнал виходу на роботу співробітників ОНЕУ.

(048) 723-09-67

smdoneu@gmail.com

Тігієва Люся Петрівна

Старший інспектор НМВ.

Напрям підвищення кваліфікації, стажування, виборів науково-педагогічного та педагогічного складу за конкурсом та оформленням контрактів. Готує необхідні матеріали, здійснює контроль за виконанням персонального плану з підвищення кваліфікації, дотриманням строків конкурсів, термінів відряджень на стажування та своєчасним оформленням звітів.

(048) 723-09-67

uch-otdel@oneu.ukr.education

Захарова Ольга Володимирівна

Фахівець 1-ї категорії забезпечує: підготовку документів на призначення іменних стипендій студентам; проводить аналіз соціального опитування студентів; готує аналітичні документи, довідки, таблиці та графіки на основі даних факультетів для керівника НМВ, проректора і ректора.

(048) 723-09-01

uch-otdel@oneu.ukr.education

Бурчак Віра Валентинівна

Фахівець 1-ї категорії проводить щомісячний збір та узагальнення інформації факультетів про рух контингенту студентів та готує проекти наказів щодо руху контингенту студентів. Аналізує хід навчального процесу ЗВО (молодший бакалавр, бакалавр, магістр) за результатами підсумкового семестрового контролю. Складає статистичну звітність ОНЕУ за формою 2-3НК. Здійснює систематичний контроль за рухом ЗВО на факультетах за програмним забезпеченням АСУ-ВНЗ.

(048) 723-09-01

uch-otdel@oneu.ukr.education

Ковальова Алла Олексіївна

Фахівець 1-ї категорії напряму методичних основ навчання та видання навчально-методичної літератури.

Здійснює: вичитування і від редагування рукописів; усунення орфографічних і пунктуаційних помилок; додержання технічних правил набору; виправлення недоліків змістовного і стилістичного характеру. Доповнює редакторський паспорт та відмічає всі особливості вичитування рукопису.

(048) 723-85-61

nmlodeu@oneu.ukr.education

Політова Тетяна

Старший диспетчер.Керівник напряму диспетчерської служби ОНЕУ: розробляє розклад занять зі студентами (ФЕУП)  та вносить його в електронну базу АСУ університету, здійснює контроль за організацією та проведенням занять, співпрацює з усіма структурними підрозділами.

(048) 723-52-94

disp_feup@oneu.ukr.education

Янкова Регіна Федорівна

Диспетчер.

Розробляє розклад занять зі студентами (ФМЕ) та вносить його в електронну базу АСУ університету, здійснює контроль за організацією та проведенням занять, співпрацює з усіма структурними підрозділами.

disp_fme@oneu.ukr.education

Доценко Олена Валеріївна

Старший диспетчер.

Розробляє розклад занять зі студентами (ФФБС та ЦЗВФН) та вносить його в електронну базу АСУ університету, здійснює контроль за організацією та проведенням занять, співпрацює з усіма структурними підрозділами.

disp_ffbs@oneu.ukr.education

Бондаренко Вікторія Василівна

Фахівець 1-ї категорії навчально-методичного відділу.

Керівник напряму з організації прийому до університету. Приймає участь у розробці планів заходів з профорієнтаційної роботи та прийому абітурієнтів на наступний рік; готує і забезпечує приймальну комісію необхідною бланковою документацією та канцелярським приладдям; оперативно готує проєкти наказів та інформативну звітність відділу для керівництва університету.

(048) 723-80-73

abiturient@oneu.ukr.education

Садченко Ганна Сергіївна

Фахівець 1-ї категорії навчально-методичного відділу.

Приймає участь у консультуванні та прийомі абітурієнтів на наступний рік (за різними формами навчання та рівнями здобувачів вищої освіти).

(048) 723-80-73

abiturient@oneu.ukr.education

Ступіна Тетяна Кузьмівна

Фахівець 1-ї категорії навчально-методичного відділу.

Приймає участь у консультуванні та прийомі абітурієнтів на наступний рік (за різними формами навчання та рівнями здобувачів вищої освіти).

(048) 723-80-73

abiturient@oneu.ukr.education

Хортюк Ірина Станіславівна

Завідувач архівом університету.

Організує збереження архівних документів на різних видах носіїв інформації. Контролює зберігання та правильність оформлення документів у структурних підрозділах, складає номенклатуру справ університету, складає опис справ та готує документи для передачі до Національного архівного фонду.

(048) 723-86-61

archive@oneu.ukr.education

Ковальова Ірина Миколаївна

Завідувач виробничою практикою університету.

Керівник напряму виробничої практики, здійснює загальне керівництво та організацію усіх видів практик для здобувачів вищої освіти в університеті.

(048) 723-85-61

practice@oneu.ukr.education

Відповідно до законодавства усінауковопедагогічні та педагогічніпрацівники мають право на професійнийрозвиток, який передбачає постійнусамоосвіту, участь у програмах підвищеннякваліфікації та будьякі інші види і формипрофесійного зростання.

Метою підвищення кваліфікації є їхпрофесійний розвиток відповідно додержавної політики у галузі освіти тазабезпечення якості освіти.

НПП та ПП університету можутьпідвищувати кваліфікацію в Україні та за кордоном (крім держави, що визнанаВерховною Радою України державою-агресором чи державою-окупантом) за різними формами та видами.

Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо.

Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.

Основними видами підвищеннякваліфікації є:

навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо;
стажування.

НПП та ПП самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.

Особливості підвищення кваліфікації  науково-педагогічних та педагогічних працівників ОНЕУ

Підвищення кваліфікації науково-педагогічними та педагогічними працівниками відбувається не рідше одного разу на п’ять років.

Обсяг підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників університету протягом п’яти років не може бути меншим ніж шість кредитів ЄКТС (180 годин).

вул. Преображенська 8, к.
723-09-67
uch-otdel@oneu.ukr.education

– Графік освітнього процесу
– Відкриті заняття
– Атестація випускників
2021/2022 навчальний рік

2022/2023 навчальний рік

   Програми атестаційного екзамену:
      Молодший бакалавр
            ✓ 071 Облік і оподаткування;
            ✓ 242 Туризм
         Бакалавр
            • 242 Туризм
            • 053 Психологія.
– Ректорський іспит (грудень 2021 року):