Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Лоханова
Наталія Олексіївна 
завідуюча кафедрою
д.е.н., професор

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту – одна з перших кафедр, які були засновані в ОНЕУ.

З часів свого заснування вона безперервно розвиває всі форми академічного навчання і підтримує високий рівень наукових досліджень в області бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю та аудиту.

Кафедра готує висококваліфікованих фахівців з обліку, аудиту, аналізу, оцінки, інформаційних обліково-аналітичних систем, оподаткування тощо.

Уже десятки років кафедра плідно співпрацює з всесвітньо визнаними центрами бухгалтерської науки: Празьким економічним університетом (м. Прага, Чеська Республіка), Краківським економічним університетом (м. Краків, Польща), Державним економічним університетом в Познані (м. Познань, Польща), Магдебурзьким університетом імені Отто Фон Гюрике (м. Магдебург, Німеччина), університетом прикладних наук (м. Міттвайда, Німеччина), Полоцьким державним університетом (м. Новополоцьк, Білорусь), Господарською академією «Димитр Ценів» (м. Свіштоф, Болгарія), Молдавською економічною академією (м. Кишинів, Республіка Молдова) і ін.

Завдяки багатовекторному міжнародному співробітництву навчальні програми кафедри приведені у відповідність до вимог глобального ринку праці і стандартів Європейського Союзу. Про високий рівень якості освітніх програм кафедри свідчить їх акредитація світовими професійними організаціями, зокрема Привілейованим Інститутом Управлінських бухгалтерів 

Великобританії CIMA (Великобританія) та Асоціацією дипломованих сертифікованих бухгалтерів ACCA (Великобританія).

 

Студентам спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з 2017 року надана унікальна можливість паралельно з дипломом бакалавра або магістра отримати престижний міжнародний сертифікат СІМА Certificate in Business Accounting, який визнається в будь-якій країні світу, і є свідченням високого рівня отриманих професійних знань і навичок, а також їх відповідності міжнародним стандартам.

Міжнародна кваліфікація СІМА – це одна з найбільш престижних професійних кваліфікацій на глобальному рівні (деталі на сайті www.cimaglobal.com).

Також, кафедра бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ активно співпрацює з Британським інститутом присяжних бухгалтерів (ACCA, Великобританія). Викладачі кафедри мають сертифікати за програмою АССА / DipFR за Міжнародними стандартами фінансової звітності, а студенти починаючи з 1 вересня 2016 отримали право на заліки 6 навчальних модулів з 14 дисциплін АССА (F1–F6).

Щорічно навчання на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту закінчують майже 200 випускників різних рівнів підготовки. Це енергійна і амбітна молодь, яка має неперевершений рівень теоретичної та практичної підготовки для побудови своєї професійної кар’єри. Їх професійні компетенції належним чином оцінюють великі українські компанії різного галузевого спрямування, соціальні та фіскальні служби, органи державної влади та аудиторські компанії. Наші випускники працюють в міжнародних аудиторських компаніях PricewaterhouseCoopers, Delloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, Beker Tilly; на великих вітчизняних підприємствах, зокрема: ПАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ», АТ «ОДЕСАГАЗ», АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»; ТОВ НВП «ТЕНЕТ», ТОВ «РОШЕН ДЕ ЛЮКС», ТОВ «ЦЕМЕНТ» та інших.

Кафедра здійснює ступеневу підготовку студентів за ступенем вищої освіти молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та доктора філософії.

Сьогодні кафедра бухгалтерського обліку та аудиту викладає наступні професійні та спеціальні дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2», «Управлінський облік», «Облік і аудит», «Аудит», «Облік в зарубіжних країнах», «Облік в бюджетних установах», «Облік і звітність в системі оподаткування», «Особливості обліку ЗЕД», «Внутрішній контроль», «Теорія фінансового контролю», «Звітність підприємств», «Організація і методика аудиту на підставі МСА», «Організація обліку», «Державний фінансовий контроль», «Міжнародні стандарти фінансової звітності», «Бухгалтерський облік і звітність в управлінні», «Основи наукових досліджень», «Облік за видами економічної діяльності», «Внутрішній аудит», «Комп’ютерні інформаційні системи в обліку та аудиті», «Особливості корпоративного обліку і консолідація звітності» та інші.

Науково-методичний та навчальний процес на кафедрі забезпечують 22 викладачі, з яких 3 доктори економічних наук, професори; 1 доктор економічних наук, доцент; 10 кандидатів економічних наук, доцентів; 4 кандидати економічних наук, старших викладачів; 4 старших викладачі, 1 викладач.

На кафедрі постійно діє аспірантура, яка готує наукові та науково-педагогічні кадри за фахом 071 «Облік і оподаткування».

Провідні фахівці кафедри мають міжнародні сертифікати: САР – 7, АССА / DipIFR – 2. Більшість викладачів кафедри є практикуючими бухгалтерами та аудиторами.


Наші партнери

Діяльність кафедри бухгалтерського обліку та аудиту як осередку науки нерозривно пов’язана з історією університету. Її наукове життя можна розділити на два історичні етапи: довоєнні роки (1921-1941) та повоєнні роки (1944 р. і до сьогодні). У довоєнний період головне завдання науковців кафедри полягало у підготовці фахівців для банківської системи, забезпечення їх знаннями в галузі бухгалтерського обліку та економічного аналізу підприємств.

Починаючи з 30-х років і до 1941 року, а потім з 1944 до 1956 року в університеті функціонувала кафедра бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності. У серпні 1956 року вона була розділена на дві кафедри: кафедру бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності в промисловості та кафедру бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності в сільськогосподарських підприємствах.

З 1945 року розпочалася підготовка кадрів за спеціальністю: «Оперативна техніка та облік у Державному банку», що сприяло підвищенню рівня організації та методичного забезпечення навчального процесу, розвитку науково-дослідної роботи в галузі теоретичних та організаційних основ бухгалтерського обліку, економічного контролю та управління виробничо-фінансовою діяльністю в різних галузях народного господарства.

У 1958 році на обліково-економічному факультеті з’являються три спеціальності з бухгалтерського обліку – у банках, у сільському господарстві та з обліку у промисловості.

У 1960-1961 рр. на кафедрі бухгалтерського обліку в промисловості відкривається аспірантура, що стало початком підготовки наукових кадрів у сфері бухгалтерського обліку.

У лютому 1967 року кафедру було перейменовано на кафедру бухгалтерського обліку.

15 квітня 1994 року кафедру бухгалтерського обліку було перейменовано у кафедру бухгалтерського обліку та аудиту.

 

За багато років існування кафедри її завідувачами були:

 

Роки Завідувачі кафедри
до 1941 та 1944-1955 к.е.н., доц. Шмульян Мойсей Петрович
1955-1961 к.е.н., доц. Зернов Лев Семенович
1962-1965 к.е.н., доц. Остринська Цецилія Романівна
1970-1976 к.е.н., доц. Логінова Галина Миколаївна
1976-2008 д.е.н., проф. Валуєв Борис Івановіч
2008-2016 д.е.н., проф. Максімова Валентина Федорівна
з 2016 по теперішній час д.е.н., проф. Лоханова Наталія Олексіївна

В історії кафедри бухгалтерського обліку та аудиту умовно можна виділити два наукові напрями, засновниками яких стали проф. Леонід Мойсейович Крамаровський та професор Борис Іванович Валуєв.

Професор Л. М. Крамаровський відомий фахівець із проблем контролю, ревізії та аудиту. Він є засновником наукового напряму – бухгалтерський облік, фінансова звітність, ревізія та контроль, аудит.

Науковий напрям, що започаткований професором Б. І. Валуєвим, набув індивідуальних рис. Він уперше в Україні визначив місце бухгалтерського обліку в сукупному управлінському процесі. У його наукових розробках розглядаються проблеми управління, господарського розрахунку, обліку, контролю та аудиту.

Основні напрями наукових досліджень колективу науковців кафедри бухгалтерського обліку та аудиту знайшли відображення у рамках держбюджетних та госпдоговірних наукових тем.

Сьогодні кафедра на високому рівні здійснює навчально-методичну, науково-дослідну та виховну роботу. Є провідною організацією із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук на півдні України.

Фото 1 Новини — копия

Мілюкова
Людмила Анатоліївна  
зав. лабораторією

Слободянюк
Ілона Тарасівна
ст. лаборант

Наукова діяльність кафедри

На кафедрі функціонує «Наукова школа Б.І. Валуєва», напрямками наукових досліджень якої є: вдосконалення організаційних систем і методів управління підприємствами; проблеми обліку, контролю і аудиту, облік в системі управління підприємствами; проблеми взаємозв’язків видів обліку; організація, оцінка стану, вдосконалення внутрішнього економічного контролю на підприємствах; розвиток методології та організації бухгалтерського обліку і контролю в сучасних умовах; гармонізація методології обліку на мікро- і макрорівні.

Монографії кафедри за останні роки:

Міжнародні стандарти фінансової звітності – теоретичні засади та практика впровадження в країні монографія /за ред. Н.О. Лоханової. Харків: «Діса плюс», 2019. 234 с.

Облік і оподаткування: сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія / за ред. Р. В. Кузіної. – Харків: «Діса плюс», 2019. –200 с.,

Реформування обліково-контрольної системи підприємств України за міжнародними стандартами : монографія / за ред. Н.О. Лоханової. Харків: «Діса плюс», 2018. – 220 с.

Монографії:

Артюх О.В.Податковий аудит у системі фінансового контролю. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 412 с.

Інтегроване звітування: концепція, методологія та організація: монографія/ С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, Р.В. Кузіна. — Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – 252 с.

Яцунська О.С. Облік основних засобів за стадіями життєвого циклу : монографія. Херсон : Грінь Д. С., 2017. – 188 с.

Конференції, організовані кафедрою:

Напрями розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації. Тези доповідей VІ Мiжнародної студентської науково-практичної інтернет-конференцiї. – Одеса: ОНЕУ, 2020. – 322 с.

Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції: VІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 21 травня 2020 р., Одеса

Напрями розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації. Тези доповідей V Мiжнародної студентської науково-практичної інтернет-конференцiї. – Одеса: ОНЕУ, 2019. – 276 с.

Напрями розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації. Тези доповідей ІV Мiжнародної студентської науково-практичної інтернет-конференцiї. – Одеса: ОНЕУ, 2018. – 366 с.

Напрямки розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації. Матерiали ІІІ Мiжнародної науково-практичної конференцiї. Ч. 1-2. –Одеса: ОНЕУ, 2017

Напрямки розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації. Тези доповідей ІІ Мiжнародної студентської науково-практичної інтернет- конференцii. Ч. 1. – Одеса: ОНЕУ, 2016. – 309 стор.

Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції. Матерiали Мiжнародноi науково-практичноi конференцii. Ч. 1-2. – Одеса: ОНЕУ, 2015.

Викладачі кафедри бухгалтерського обліку та аудиту приймають учать у міжнародних конференціях різних рівнів та різноманітної географії:

 

Наукові дослідження кафедри

У 2020 році з метою активізації науково-дослідної діяльності викладачів були зосереджені зусилля кафедри на комплексній темі кафедри «Реформування обліково-контрольної системи підприємств в умовах застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».

Протягом усього року викладачами кафедри проводились наукові семінари в рамках комплексної теми кафедри, а також проведено декілька круглих столів, результати яких втілилися в науково-дослідній діяльності викладачів.

Заходи та результати виконання наказів та рішень ради університету з питань наукової діяльності обговорено на засіданні кафедри.

З 2015 по 2019 роки проводились дослідження з комплексної теми кафедри «Інформаційний потенціал систем обліку та контролю в умовах сталого розвитку підприємства».

У 2018-2019 роках проводились дослідження в рамках госпдоговірних тем:

— «Проблеми переходу до застосування МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами» на підприємстві СП «Вітмарк-Україна» ТОВ»

— «Удосконалення методичного забезпечення при складанні фінансової та податкової звітності на підприємстві»

— «Внутрішній податковий контроль на підприємстві: удосконалення методичного забезпечення»

У 2020 році проводилися круглі столи за різною тематикою:

«Організація вищої освіти у США» (Пенсільванський державний університет, College of Education Hubert H. Humphrey Fellowship Program);

«Великі питання малих та середніх аудиторських фірм»;

МСФЗ: таксономія фінансової звітності з урахуванням вимог XBRL»;

«Аудиторські ризики в умовах дії змін Закону України «Про аудиторську діяльність».

У 2020 році проводилися наукові семінари за різною тематикою:

«Концепція прозорої оцінки майна та майнових прав»,

«Особливості обліку витрат на підприємства ресторанного господарства», «Податковий аудит: актуальність впровадження в незалежну аудиторську практику»,

«Проблемні питання контролю послуг в ІТ сфері».

 

Список захищених докторських та кандидатських дисертацій за останні роки:

П.І.Б. докторанта, аспіранта Науковий керівник, консультант Тема дисертації Захист
Докторські дисертації
Артюх О.В. Лоханова Н.О. Податковий аудит у системі фінансового контролю: теорія, методологія, організація 2019 р.
Кандидатські дисертації
Слуцький Є.В. Лоханова Н.О. Оцінка основних засобів в обліково-інформаційній системі державного сектору 2019 р.
Старенька О.М. Слободяник Ю.Б. Оперативний контроль в системі управління промисловим підприємством 2019 р.

Підручники та навчальні посібники за останні роки:

Внутрішній аудит. Суми: ТОВ «ВПП «Фабрика друку»,2018. – 248 с.

Наші плани на 2021 рік:

Наукова діяльність кафедри бухгалтерського обліку та аудиту у 2021 році має здійснюватися в межах напрямків досліджень, що відповідають сучасній тематиці розвитку бухгалтерського обліку та аудиту з урахуванням перспектив запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів аудиту в Україні, зокрема кафедрою планується низка заходів:

— здійснення наукових досліджень викладачами, докторантами, аспірантами і здобувачами кафедри у межах бюджетної та госпдоговірної наукової тематики із залученням до наукової діяльності студентів ФМОІТ;

— проведення засідань «круглих столів» за тематикою: удосконалення  системи обліку та контролю в умовах застосування  міжнародних стандартів. В засіданнях мають взяти участь як викладачі кафедри бухгалтерського обліку та аудит, кафедри економічного аналізу так і студенти-магістри, що навчаються за спеціальністю «Облік та аудит»;

— організація та проведення: 1Х Міжнародна науково-практична конференція, Тема заходу : «Перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу в контексті євроінтеграції», дата проведення 21 травня 2021 р.; VIІ Міжнародна студентська науково-практична інтернет-конференція», Тема заходу: Напрями розвитку обліку, аудиту та економічного аналізу в умовах глобалізації», Дата проведення  20 квітня 2021 р.

— розміщення наукових статей викладачів кафедри у міжнародних наукових виданнях, вітчизняних фахових виданнях і, зокрема, виданнях, що входять до параметричних баз даних (Scopus, WoS тощо);

— співпраця із представниками міжнародних наукових шкіл, зокрема: Вищої школи Економіки (Прага, Чехія), наукових шкіл ВНЗ Румунії, Білорусі, Молдови, Грузії та ін.;

— регулярне (щомісячне) проведення наукових семінарів кафедри бухгалтерського обліку за участю викладачів кафедри за сучасною тематикою наукових досліджень у межах кафедральної наукової тематики;

— проведення наукових семінарів із попереднього захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»;

— участь д.е.н., професора Н.О. Лоханової у засіданнях спеціалізованої вченої ради ОНЕУ;

— участь професорів і доцентів кафедри у роботі спеціалізованих вчених рад інших ВНЗ України в якості опонентів на захисті докторських і кандидатських дисертацій;

— рецензування монографій, складання відгуків на автореферати докторських і кандидатських дисертацій;

— робота зі студентами ФМОІТ у наукових гуртках;

— формування та видання збірників студентських наукових праць.

Співпраця із закордонними організаціями

 

 1. К.е.н., ст. викл. Яцунська О.С. – наукове стажування на Факультеті фінансів та обліку Вищої школи економіки в Празі (2015).
 2. К.е.н., ст. викл. Кушнір Д.О. – наукове стажування на Факультеті фінансів та обліку Вищої школи економіки в Празі (2016).
 3. Зав. кафедрою, д.е.н. проф. Лоханова Н.О. – наукове стажування на кафедрі фінансового обліку та аудиту Вищої школи економіки в Празі (2018).
 4. К.е.н., ст. викл. Бойко О.С. – наукове стажування на кафедрі фінансового обліку та аудиту Вищої школи економіки в Празі (2018).
 5. Зеленка В. доцент кафедри фінансового обліку та аудиту Вищої школи економіки. Участь у Міжнародній науково-методичній конференції «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку» (8-9 лютого 2018 р., ОНЕУ, м. Одеса).

1. Українсько-польсько-болгарська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні перспективи розвитку сучасного бізнесу» (10-11 березня 2020 р.)

 

Збірник тез

 

З 2017 року Британським інститутом професійних бухгалтерів  акредитовано 6 навчальних дисциплін базового рівня АССА: F 1 «Бухгалтер і бізнес», F 2 «Управлінський облік», F 3 «Фінансовий облік», F 4 «Корпоративне право»,F 5  «Управління ефективністю» та F 6 «Оподаткування».

У травні 2017 року програма підготовки на рівень бакалавра та магістра за спеціальністю 071 «Облік та оподаткування» Одеського національного економічного університету була акредитована Привілейованим Інститутом Управлінських бухгалтерів Великобританії CIMA (Chartered Institute of Management Accountants).

 1. Зав. кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н. проф. Лоханова Н.О. – відрядження для участі у заході Співтовариства PhD Центральної та Південно-західної Європи (CESEENET) щодо презентації PhD програм та включення Одеського національного економічного університету до складу членів Співтовариства. (29 вересня 2017 р., м. Краків, Польща).
 2. Ке.н., ст. викл. Бойко О.С. та к.е.н., ст. викл. Яцунська О.С. — PhD Conference and Workshop «Organization of National and International scientific forums for the dissemination of the scientific output of the PhD students, post-doctoral students and lectures” та Meeting of the Executive Committee Members of the Central and South-East European PhD Network (CESEENet) (27.09.2018 р. по 28.09.2018 р., Економічний університет, м. Варна, Республіка Болгарія).

 

 1. Координатор CESEENet, професор Джозеф Виндспергер, Університет Вени (Австрія) – зустріч щодо організації міжнародної конференції EMNet на базі ОНЕУ (20 червня 2019 р., 20 вересня 2019 р., ОНЕУ, Одеса).

Д.е.н, доцент Кузіна Р.В. – наукове стажування у Пенсільванському державному університеті за програмою Державного департаменту США H.H. Humphrey  (01.06.2018- 20.06.2019 рр.)

Дисципліни кафедри, що викладаються англійською мовою.

 1. Accounting.
 2. Accounting in foriеng countries.
 3. International Financial Reporting Standards

21.12.2020 — Тренінг-семінар для переможців проектів програми ЄС #ERASMUS

Був проведений тренінг-семінар для переможців проектів програми ЄС #ERASMUS+, в якому прийняли участь представники нашого Одеського національного економічного університету з проектом-переможцем по дуальній освіті, в тому числі завідувачка кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту д.е.н., проф. Лоханова Наталія Олексіївна.

12.12.2020 — Зустріч Дискусійного клубу «Oblik Skills»

Відбулась он-лайн зустріч Дискусійного клубу «Oblik Skills» за темою «Автоматизація та діджиталізація — вороги чи друзі бухгалтера та аудитора?».

У зустрічі приймали участь студенти 1 та 2 курсів початкового та першого рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Дякуємо всім учасникам за цікавий та корисний захід.

24.11.2020 — Участь у конференції «Актуальні питання розвитку аудиту: майбутнє професії»

Відбулась Конференція «Актуальні питання розвитку аудиту: майбутнє професії»
Професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н. Кузіна Р.В. виступила на конференції з докладом, а також прийняла участь в її організації. На конференції були присутні більш ніж 700 осіб.

15.11.2020 — Міжнародний день бухгалтера

У зв’язку зі святкуванням Міжнародного дня бухгалтера, у викладача кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Кубів В.Д. взяли інтерв’ю на телеканалі OdessaLIVE.

12.11.2020 — Веб-дискусія в АПУ на тему «Консолідації фінансової звітності»

Відбулась веб-дискусія в АПУ з питань «Консолідації фінансової звітності».
Завідувачка кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту д.е.н., проф. Лоханова Н.О. виступила з доповіддю у веб-дискусії в АПУ з питань «Консолідації фінансової звітності». В дискусії прийняли участь більше 238 спеціалістів професійної діяльності у сфері обліку та аудиту.

02.11.2020 — MASTER:Бухгалтерія

 

Студенти ще двох українських ЗВО вже практикують бухгалтерію у програмному продукті MASTER:Бухгалтерія. Це – Державний університет «Житомирська політехніка» (кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку) й Одеський національний економічний університет (кафедра бухгалтерського обліку та аудиту).

Викладачі ЗВО пройшли навчання в Академії MASTER-рішень та розпочали викладання і вже застосовують програмні продукти MASTER у суміжних дисциплінах. Студенти, в свою чергу, опановують бухгалтерію у програмному продукті MASTER:Бухгалтерія у самостійних і лабораторних роботах.

Партнерство MASTER з ЗВО передбачає придбання рішення «MASTER:Бухгалтерія» за 1 грн та безкоштовне проходження навчання в Академії MASTER-рішень. Викладачі ознайомлюються з програмою-платформою та програмними продуктами MASTER, набувають практичних знань і навичок для роботи з рішеннями та отримують сертифікацію від MASTER.

22.10.2020 — Форум «Професійна етика в дії»
Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України за підтримки Аудиторської палати України провели форум «Професійна етика в дії», який було присвячено Глобальному Дню Етики (Global Ethics Day). На форумі виступила професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н. Кузіна Р.В. з доповіддю про вплив Covid-19 на роботу аудиторів, а саме у відношенні до основних етичних принципів.
В форумі прийняли участь як спеціалісти України так і інших країн.

29.09.2020 – Зустріч з українським економістом, професором університету Кейс Вестерн Резерв – Романом Шереметом

Роман Шеремет — один з найрейтингових українських економістів. Викладає в університеті у США, учень Нобелевського лауреата, відвідує університет вдруге. Для викладачів університету та студентів була проведена лекція на тему «Економіка постпандемії», в якій прийняли участь і члени кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.

14.09.2020 – Посвята у студенти!

Сьогодні в стінах нашого університету відбулась зустріч з першокурсниками присвячена «Дню знань» 😌😍
Була організована зустріч першого курсу з керівництвом нашого факультету, зі студентським самоврядуванням і кураторами. Глави представили свої сектори і запросили першокурсників в подальшому бути частиною команди із запропонованих секторів.
Бажаємо Вам цікавого, насиченого та незабутнього студентського життя🎉🔥Легких Вам екзаменів та заліків📚
Зі святом❗️❗️❗️

02.09.2020 – «Облікова ресторація» 2020

 

За доброю традицією на ФМОІТ стартує тренінг для студентів 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на базі навчально-тренінгового підприємства «Облікова ресторація» з використанням програмного забезпечення «iiko».

Irina Askerova приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Приветствие и знакомство с тренингом
Время: 3 сен 2020 09:30 AM Киев

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81655060887

Идентификатор конференции: 816 5506 0887

31.07.2020 – Вибір успішного професійного шляху: спеціальність 071 «Облік і оподаткування» в ОНЕУ

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ запрошує абітурієнтів та їх батьків на онлайн-зустрічі з питань вибору професійного шляху і вступу 2020:
Підключитися до конференції Zoom
https://us04web.zoom.us/j/79593416704?pwd=Nm1iNDhXWHBzQm82SmRxSS9QV0k2UT09#success
Ідентифікатор конференції: 795 9341 6704
Код доступа: 33YdGA

15.07.2020 – Найкращий лектор!

Студенти Факультету фінансів та банківської справи провели підсумки роботи за семестр та визначили кращих викладачів. Старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Кубік В.Д. названа кращим лектором 3 курсу.

12.07.2020 – Молодший бакалавр спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Не втрачай свій шанс здобути вищу освіту, склавши лише 2 ЗНО та навчаючись 2 роки!!!

11.06.2020 — Веб-дискусія в Аудиторській Палаті України
11 червня 2020 року була проведена зустріч Аудиторською палатою України, у рамках якої підіймалися питання Оновленої Концептуальної основи фінансової звітності. На зустрічі виступила д.е.н., проф. Лоханова Н.О. з доповіддю за темою зустрічі.

21.05.2020 – Захист кваліфікаційних робіт ЦЗФВН
Закінчився захист кваліфікаційних робіт бакалаврів на ЦЗФВН в он-лайн режимі. Захист пройшов на високому професійному рівні.

20.05.2020 – Міжнародна веб-конференція «Діяльність професійних організацій в умовах COVID-19: обмін досвідом і успішними рішеннями”.
Міжнародна конференція булі проведена Міжнародною федерацією бухгалтерів. Серед учасників була д.е.н., проф. Кузіна Р.В., яка виступила в однойменною доповіддю.

04.05.2020 – Презентація магістерських програм зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій запрошує абітурієнтів на презентації магістерських програм зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

 

У програмі зустрічі:

— Особливості вступної кампанії 2020;

— Презентації магістерських програм;

— відповіді на питання абітурієнтів.

Зустріч відбудеться 4 травня о 14.00 в Zoom.

 

Конференція Zoom

https://us02web.zoom.us/j/86709248276?pwd=bE5UNi9pTlJHSnBWTS9QM0ZFNWhEdz09#success

Идентификатор конференции: 867 0924 8276

Пароль: 746496

30.04.2020 – Цікава інформація!!!

Тижневе навчання від найкращих експертів «Deloitte» в Україні, можливості спробувати себе у ролі аудитора та отримати роботу – реєстрацію на школу-інтенсив із аудиту та фінансів The Big Audit Theory 2020 відкрито!

Що буде на The Big Audit Theory 2020:
— лекції та практичні заняття від працівників «Deloitte» в Україні;
— групові тренінги для розвитку soft-skills;
— бізнес-гра — день роботи аудитора;
— підготовка до міжнародної сертифікації з бухгалтерського обліку IBK та можливість безкоштовно скласти міжнародний тест з бухгалтерського обліку.

📌 А по завершенню навчання — job-offers для найкращих учасників за результатами співбесіди

Це твій шанс, якщо ти студент/ка 3-6 курсу чи випускник/ця та:
— вивчав/ла в університеті економіку, фінанси, бухоблік, аудит, математику тощо;
— володієш англійською на рівні Intermediate та вище;
— розумієш, як звести debit credit так, щоб отримати літачок, як на картинці😉

Щоб стати учасником The Big Audit Theory 2020, необхідно:
1. Зареєструватися: https://forms.gle/UR8QzBEdi1Lxrwwf7
2. Пройти телефонну співбесіду
3. Виконати практичне завдання

Школа відбуватиметься влітку та є безкоштовною.

🚀 Деталі: https://www.facebook.com/events/543103726621777/

29.04.2020 – Презентація магістерських програм зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій запрошує абітурієнтів на презентації магістерських програм зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

У програмі зустрічі:
— Особливості вступної кампанії 2020;
— Презентації магістерських програм;
— відповіді на питання абітурієнтів.
Зустріч відбудеться 4 травня о 14.00 в Zoom.

Конференція Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86709248276?pwd=bE5UNi9pTlJHSnBWTS9QM0ZFNWhEdz09

Идентификатор конференции: 867 0924 8276
Пароль: 746496

15.04.2020 – Зустріч студентів 1 курсу з Regional Development Manager ACCA — Представництва АССА в Україні.
Сьогоднішній ранок розпочався з цікавої зустрічі студентів 1 курсу ОНЕУ, факультету менеджменту, обліку і інформаційних технологій, спеціальності «Облік і оподаткування» з Regional Development Manager ACCA — Представництва АССА в Україні — пані Вікторією Волотовською! Студенти дізналися про можливості отримання заліків за професійною кваліфікацією АССА, подвійні дипломи в закладах Великобританії і перспективи розвитку професії в сфері обліку, аудиту, фінансів і менеджменту! Дякуємо пані Вікторії за цікавий матеріал і приємну зустріч!!!!! Сподіваємось, співробітництво ОНЕУ з АССА дасть нові можливості кар’єрного зростання нашим студентам!

07.04.2020 – Веб зустріч Дискусійного клубу Аудиторської палати України.
Аудиторською палатою України була проведена веб-зустріч, на якій з доповіддю про типові помилки при складанні фінансової звітності за МСФЗ виступила доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н. Кузіна Р.В.

25.02.2020 – Семінар від АПУ на тему «Перша фінансова звітність за МСФЗ. Особливості аудиту»
Проведений перший безкоштовний семінар АПУ, на якому прийняла участь доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н. Кузіна Р.В. з докладом МСБО 36 «Зменшення корисності активів».

12.02.2020 – Круглий стіл з Аудиторською палатою України в ОНЕУ
Щиро дякуємо, шановній Тетяні Олександрівни і Миколі Васильовичу за цікаву дискусію щодо напрямів розвитку аудиту в Україні, яка відбулася на Круглому столі, організованому Аудиторською палатою України і ОНЕУ в м. Одеса!

Цікаві і корисні практичні матеріали щодо контролю якості аудиторських фірм, безперервного навчання аудиторів і їх атестації, сподіваюсь, допоможуть аудиторським компаніям Південного регіону впоратись зі складними викликами і розвивати нашу чудову професію!

30.01.2020-31.01.2020 – Національне агентство із забезпеченні якості вищої освіти

Члени кафедри прийняли участь у новому етапі тренінгів для майбутніх експертів із забезпечення якості вищої освіти

18.12.2019 – Круглий стіл з д.е.н., доцентом Кузіною Р.В. за результатами міжнародного стажування

Перша зустріч з циклу Follw-up за результатами міжнародного стажування 2018-2019 Hubert H.Humphrey Fellow в Penn State університеті (США) на тему «Організація вищої освіти у США. Як встановити контакт зі стейкхолдерами, базуючись на теорії «Sense of belonging» (Почуття приналежності).»
На зустрічі були присутні викладачі кафедри бухгалтерського обліку та інших кафедр. Зустріч була насичена та цікава.

07.12.2019 – День відкритих дверей ФМОІТ.
07 грудня 2019 року вперше відбувся День відкритих дверей ФМОІТ, в якому прийняли участь декан, викладачі випускних кафедр, в тому числі кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, та студентський актив. Дякуємо абітурієнтам та їх батькам за проявлену зацікавленість.

04.12.2019 – Фінал кейс-чемпіонату з бухгалтерського обліку та аудиту «KPMG Audit Battle».
Наші студентки, а саме: Толста Юлія, Новіцька Вікторія, Русєва Світлана, Шерстюк Марія, Кириленко Вікторія, під чітким керівництвом доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, к.е.н. Шаровської Тамари Сергіївни взяли участь у фіналі кейс-чемпіонату з аудиту, який було проведено у м. Київ в офісі компанії KPMG.

01.11.2019 – ISAR 36 сесія ООН у Женеві
30.10.2019-01.11.2019 у Палаці націй відбулася 36 сесія UNCTAD-ISAR, на якій розглядалися поточні зміни міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності в державних та приватних секторах, проведений семінар по розкриттю фінансової інформації де була присутня доцент кафедри бухгалтерського обліку, д.е.н. Кузіна Р.В.

24.10.2019 – Засідання Науково-методичної комісії зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у місті Львові
23-24.10.2019 року відбулося чергове засідання Науково-методичної комісії зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у Львові, на якому була присутня завідуюча кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту д.е.н., проф. Лоханова Н.О.. На засіданні опрацьовано проект стандарту вищої освіти з підготовки докторів філософії (phD) за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

06.10.2019 – Захист докторської та кандидатської дисертації
Напередодні Дня працівника освіти відбувся захист одразу двох робіт: докторської дисертації доцента, к.е.н. Оксани Валентинівні Артюх і кандидатської дисертації аспіранта Євгенія Володимировича Слуцького під керівництвом професора кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н. Лоханової Н.О.

21.09.2019 – ІІ Міжнародний воркшоп аспірантів країн Центральної Південно-Східної Європи «Економіка, менеджмент та фінанси»

Викладачі кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Бойко О.С., Волчек Р.М та Яцунська О.С. відвідали Львівський університет ім. І. Франка та прийняли участь і міжнародному воркшопі аспірантів країн Центральної Південно-Східної Європи на тему: «Економіка, менеджмент та фінанси».

04.09.2019 – Міждисциплінарний тренінг та його гості
4 вересня 2019 року на обліково-економічному факультеті ОНЕУ для студентів другого року навчання магістерського рівня вищої освіти за спеціальності 071 «Облік і оподаткування» розпочато міждисциплінарний тренінг на базі НТП «Облікова ресторація» з використанням програмного забезпечення «iiko».

За доброю традицією факультету на відкриття заходу було запрошено представників ресторанного бізнесу – Марію Красоту (засновника мережі ресторанів «Cukor_Group», м. Львів), Ігора Красоту (операційного директора мережі ресторанів «Cukor_Group», м. Львів), Воронецьку Олену Михайлівну (випускницю ОЕФ, головного бухгалтера «100% бар»), якими було відзначено практичну цінність тренінгу для сучасних фахівців з обліку та оподаткування у сфері ресторанного бізнесу.

02.09.2019 – Вітаємо перший курс!
Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного економічного університету вітає першокурсників із Днем знань! Бажаємо успіхів та натхнення в навчанні.

📌Міжнародна акредитація СІМА навчальних програм провідних ВУЗів УКРАЇНИ

Переглянуто та приведено у відповідність до вимог СІМА програми підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності «Облік і оподкування» :

 • Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
 • Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка
 • Житомирський державний технологічний університет
 • Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
 • Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаева
 • Університет державної фіскальної служби України
 • Одеський національний економічний університет
 • Тернопільський національний економічний університет
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

магістрів спеціальності «фінанси, банківська справа, страхування»

Академія праці, соціальних відносин і туризму СІМА акредитувала вищевказані програми підготовки бакалаврів та магістрів.

Затверджено спеціальну цінову пропозицію для випускників зазначених спеціальностей.
Обовязкові умови для виконання кандидатами на Диплом СІМА:

 • Реєстрація з СІМА
 • Успішна здача кейс-стаді СІМА (центри екзаменування є у 7 найбільших містах України)

📌Вітаємо наших бакалаврів та їх наукових керівників з блискучим захистом 10 червня 2019 року👏

Сьогодні, 10.06.2019 р. закінчився захист кваліфікаційних робіт бакалаврів на ОЕФ зі спеціальності «Облік та аудит». Вітаємо студентів 4 курсу, а також викладачів кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, кафедри економічного аналізу, кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки і Обліково-економічний факультет з цією важливою подією!

📌Вітаємо студента 1 курсу магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОНЕУ з ІІІ місцем у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з  дисципліни «Управлінський облік»📑

Вітаємо студента 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОНЕУ НІКОЛОВА ОЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА з почесним ІІІ місцем у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Управлінський облік», яка відбулася 15-17 травня 2019 р. в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

📌18 травня 2019 року на базі СОТ «Економіст» кафедрою фізичного виховання та БЖД було проведено першість ОНЕУ з легкої атлетики та кульової стрільби💪

Спортивне студентське життя!!!

18 травня 2019 року на базі СОТ «Економіст» кафедрою фізичного виховання та БЖД було проведено першість ОНЕУ з легкої атлетики та кульової стрільби.

Вітаємо студентів ОЕФ, які посіли призові місця:

Самострол О.О., студента 51 групи ОЕФ – І місце з кульової стрільби;
Тропанця Д.І, студента 11 групи ОЕФ – ІІІ місце з штовхання ядра;
Шевченко К.В., студентку 12 групи ОЕФ – І місце з бігу на 60 м;
Хамутинську О.В., студентку 31 групи ОЕФ – І місце зі стрибків у довжину та ІІ місце з бігу на 60 м.

За загальними підсумками ОЕФ посів почесне І місце в програмі 69 Спартакіади ОНЕУ.

Висловлюємо щирі слова подяки від імені студентського самоврядування та деканату переможцям спортивного заходу та всім студентам, що підтримали команду обліково-економічного факультету ОНЕУ.

📌16 травня 2019 року студенти ОЕФ відсвяткували День вишиванки🎉

День вишиванки – чудове, самобутнє свято української культури. Вишиванка завжди була і залишається українською святинею. Вишиванка символізує в собі високу мудрість, духовне багатство та зв’язок поколінь.
Зі святом Вас, друзі!

📌6 травня 2019 року на Обліково-економічному факультеті пройшли вибори Голови студентської ради факультету👥

6 травня на Обліково-економічному факультеті пройшли вибори Голови студентської ради факультету. У результаті виборів перемогу здобула діюча Голова самоврядування — Паун Інна.

Вітаємо з перемогою, бажаємо подальших успіхів у діяльності та міцної і відповідальної команди в наступному навчальному році!

📌Вітаємо команду обліково-економічного факультету ОНЕУ «Youth business association» з успішним проходженням бізнес-гри «Корпорація ідей 6» у квітні 2019 року🎊

Вітаємо команду обліково-економічного факультету ОНЕУ «Youth business association» з успішним проходженням бізнес-гри «Корпорація ідей 6». Дякуємо Департаменту у справах сімї, молоді та спорту Харківської міської ради та Харківскому інституту фінансів КНТЕУ за організацію заходу!

📌9 листопада 2018 року студенти обліково-економічного факультету до Дня української писемності та мови презентували школярам виставу✨

9 листопада 2018 року студенти обліково-економічного факультету Одеського національного економічного університету до Дня української писемності та мови презентували школярам Одеського ліцею «Європейський» виставу за мотивами твору І. Нечуй-Левицького «Кайдашева сім’я».

📌13 вересня 2018 року закінчив роботу міждисциплінарний тренінг на базі НТП «Облікова ресторація»💻

13 вересня 2018 року закінчив роботу міждисциплінарний тренінг на базі НТП «Облікова ресторація».
За результатами тренінгу власником ресторану «Папа Гиви» Чернявською Яною було відзначено практичну цінність та високий рівень здобутих студентами фахових компетентностей щодо організації управлінського обліку та аналізу у сфері ресторанного бізнесу.
Також ресторатором було запропоновано можливість подальшого працевлаштування та проходження виробничої й переддипломної практики майбутніх випускників у ресторані «Папа Гиви». За активну участь у тренінгу студенти були нагородженні 20% дисконтними картами до закладу ресторанного господарства.

Дякуємо керівництву університету та факультету за можливість реалізації тренінгових технологій в освітньому процесі!

📌26 квітня 2018 року студенти Обліково-економічного факультету ОНЕУ відвідали Одеське управління офісу великих платників податків Державної фіскальної служби

26 квітня 2018 року студенти Обліково-економічного факультету ОНЕУ відвідали Одеське управління офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, де спільно з кафедрою обліку та оподаткування в галузях економіки було проведено круглий стіл на тему «Професійна компетентність бухгалтерів: реалії, виклики та застереження».

У роботі круглого столу прийняли участь співробітники ДФС, студенти Обліково-економічний факультет, декан ОЕФ Москалюк Г.О. та завідуюча кафедрою обліку та оподаткування ОНЕУ Кузіна Р.В.

У ході зустрічі висвітлено найактуальніші питання, які виникають під час застосування Податкового кодексу України, розкрито інформацію відносно сучасних компетенцій представників економічних служб, а також проінформовано студентів о можливостях працевлаштування. Дякуємо організаторам та учасникам заходу!!!!

Ковальов Анатолій Іванович, 1975 рік випуску

Професор, д.е.н, ректор ОНЕУ

Коверда Анатолій Васильович, 1980 рік випуску

К.е.н, директор СУНП «ТВ-дом» ЛТД

Інна Чобан (Inna Choban de Sousa Paiva), 1999 рік випуску

Професор, спеціалізація Бухоблік в ISCTE Business School в університеті  ISCTE-IUL (ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa), Португалія.

Зам.декана з фінансових питань.

PhD Accounting Assistant Professor of ISCTE Business School.

Терновський Андрій, 1994 рік випуску

депутат Одеської міської ради

Брендак Олена, 2002 рік випуску

Головний бухгалтер ТОВ «НВФ «ЦАТ»

Добровольська Наталя, 2002 рік випуску

Головний державний ревізор -інспектор Одеського відділу податків і зборів з юридичних осіб та камеральних перевірок податкової звітності Головного управління ДПС в Одеській області

Айшат Ісмаілова, 2002 рік випуску

Директор та засновник ТОВ «Ділове партнерство» (податковий консалтинг), сертифікований аудитор

Талпа Вікторія, 2002 рік випуску

Начальник Одеського управління офісу великих платників ДПС України

Митрофанов Максим, 2003 рік випуску

Консалтингова компанія «Свої люди» керівник та засновник

Бутова Ганна, 2004 рік випуску

віце-президент БО «Благодійний фонд «Фонд добрих сердець», директор Клубу успішних жінок (Одесса)

Вугельман Павло, 2005 рік випуску

заступник міського голови міста Одеси

Череднічєнко Павло, 2005 рік випуску

Audit Director at Mazars UK

Бондаренко Ірина, 2006 рік випуску

Головний бухгалтер ТОВ «ПОЛІМЕД»

Григор’єв Денис, 2005 рік випуску

депутат Одеської міської ради

Проніна Людмила, 2006 рік випуску

начальник відділу розвитку та внутрішнього аудиту ТОВ «Інтероко»

Позднякова Ганна, 2007 рік випуску

депутат Одеської міської ради

Верлан Ірина, 2010 рік випуску

завідувач відділу управлінського обліку ТОВ «Тенет»

Кушнір Дарія, 2011 рік випуску

Засновник та керівник ТОВ «РЕ.ПОРТ» (податковий консалтинг)

Слободянюк Вікторія, 2012 рік випуску

Головний бухгалтер комп’ютерної школи «Hillel»

Коршиков Євген, 2014 рік випуску

інженер-програміст з автоматизації обліку та систем управління ТОВ «АБІС+»

Савенко Вікторія, 2017 рік випуску

Бухгалтер комп’ютерної школи «Hillel»

Філіпов Сергій, 2015 рік випуску

генеральний директор керуючої компанії «Комфорт Сервіс»;

Швець Аліна, 2017 рік випуску

Державний службовець, головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління національної поліції в Херсонській області

АНКЕТА для опитування стейкголдерів

АНКЕТА для опитування роботодавців

АНКЕТА для опитування академічної спільноти

АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти

ОПП 071 «Облік і оподаткування» (молодший бакалавр) 2019 ПРОЄКТ

ТАБЛИЦЯ пропозицій та зауважень стейкхолдерів до Проєкту ОПП 071 «Облік і оподаткування» (молодший бакалавр), що знаходилася на громадському обговоренні у період з 01.03.2019 по 01.04.2019рр.

ОПП 071 «Облік і оподаткування» (молодший бакалавр) (Оновлення 2020) ПРОЄКТ

ТАБЛИЦЯ пропозицій та зауважень стейкхолдерів до Проєкту ОПП 071 «Облік і оподаткування» (молодший бакалавр), що знаходилася на громадському обговоренні у період з 01.03.2020 по 01.04.2020рр.

ОПП 071 «Облік і оподаткування» (молодший бакалавр) (Оновлення 2021) ПРОЄКТ

Відгуки стейкхолдерів на ОПП 071 «Облік і оподаткування» (молодший бакалавр):

 1. рецензія стейкхолдера_Митрофанов
 2. рецензія стейкхолдера_Терновський

Список стейкхолдерів:

Роботодавці:

Консалтингова група «Свої люди»

ТОВ «Аудиторська компанія «Куланов енд Ко»»

Територіальне управління Рахункової палати Рахункова палата по Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополю (у м. Одеса)

ТОВ «Бєлнет»

ТОВ «Ліманет»

ТОВ «Лакоса»

Видання професійної газети «Все про бухгалтерський облік»

ТОВ «Ремсервіс»

ТОВ «ЛК «ЕКОЛІЗИНГ»

ТОВ «Гравита-С»

АКАДЕМІЧНА СПІЛЬНОТА:

Львівський торговельно-економічний університет

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Уманський національний університет садівництва

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

The Prague University of Economics and Business (VŠE) (Чехія)

ІНШІ СТЕЙКХОЛДЕРИ:

Система YouControL

ПП АКФ «ЮГТ Плюс»

Association of Chartered Certified Accountants (Великобританія)

Аудиторська компанія КPMG

вул. Пушкінська, 25 к.107

(048) 725-13-80

k.bua@oneu.od.ua
kafedraboa@gmail.com

Молодший бакалавр

 

Бухгалтерський облік

Вступ до фаху

Контролінг

Контроль і ревізія

Облік та оподаткування

Облік у зарубіжних країнах

Облікова політика підприємства

Організація та проведення наукових досліджень

Основи оподаткування

Основи оподаткування та податкової системи

Теорія контролю

Фінансовий облік

Фінансовий облік 1

Фінансовий облік 2

 

Бакалавр

Аудит

Бухгалтерський облік

Внутрішній аудит

Вступ до фаху

Економіко-математичні методи і моделі

Звітність підприємств

Інформаційні технології в обліку та аудиті

Міжнародні стандарти фінансової звітності

Облік в туризмі та ГРС

Облік в управлінні підприємством

Облік і аудит

Облік та оподаткування

Облік та оподаткування малого бізнесу

Облік у бюджетних установах

Облік у галузях

Облік у зарубіжних країнах

Облік у фінансових установах та суб’єктах фондового ринку

Облікова політика підприємства

Оподаткування

Оподаткування в галузях економіки

Організація бухгалтерського обліку з використанням прикладних програм

Організація та проведення наукових досліджень

Особливості обліку ЗЕД

Оцінка об’єктів у матеріальній формі

Податкове планування та звітність

Теорія фінансового контроля

Управлінський облік

Фінансовий облік 1

Фінансовий облік 2

 

Магістри

Бухгалтерський облік і звітність в управлінні

Внутрішній аудит

Державний фінансовий контроль

Контроль міжнародних операцій

Міжнародні стандарти фінансової звітності

Облік за видами економічної діяльності

Організація бухгалтерського обліку

Організація і методика аудиту на підставі МСА

Основи наукових досліджень

Особливості корпоративного обліку та консолідація звітності

Податкові ризики та податкове планування

Професійна етика в бізнесі

Управлінські інформаційні системи в обліку та аналізі

 

Партнер