Самострол Світлана Вячеславівна

Самострол Світлана Вячеславівна ст. викладач 

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта 

Одеський Інститут Народного Господарства, 1987 рік, «Облік і аналіз господарської діяльності»

📌Досвід роботи

25 років, на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту з 1995 року

📌Дисципліни

Аудит, Бухгалтерський облік, Внутрішній аудит, Оподаткування

📌Підвищення кваліфікації 

  1. Стажування у ПП «АКФ «ЮГТ ПЛЮС» з 03.10.2016 року по 03.11.2016 року
  2. Постійне удосконалення знань аудиторів за 2018 рік в ТОВ «Статус-Південь» за програмою «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності: практика застосування та актуальні зміни», затвердженою рішенням Аудиторської палати України. Свідоцтво АПУ № 630 про постійне удосконалення професійних знань аудиторів. Рішення АПУ від 24.04. 2018 року № 358/2

📌Наукові інтереси

Аудит, контроль, Міжнародні стандарти аудиту, контроль якості аудиторської діяльності

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 10

📌Вибрані публікації 

1.«Внутрішньофірмові стандарти аудиторських фірм та їх відповідність вимогам МСА/ С. В. Самострол // Інформаційне забезпечення управління підприємством в умовах сталого розвитку: монографія. / [Н. О. Лоханова, Ю. Б. Слободяник, О. В. Артюх та ін.]; під ред. Н. О. Лоханової. – Херсон: Грінь Д. С., 2016. – С. 224-242

2.Система внутрішнього контролю підприємства як об’єкт оцінки аудитора / С. В. Самострол // Облік і контроль в управлінні економічною стійкістю підприємств в умовах глобалізації: монографія / За ред. д.е.н., професора Максімової В. Ф. – Одеса: ОНЕУ, 2014. – С. .

3.Проблемні питання аудиту фінансової звітності при її трансформації за МСФЗ/ Самострол С.В.//Реформування обліково-контрольної системи підприємств України за міжнародними стандартами: монографія / за ред.Н.О.Лоханової.-Харків:Діса плюс, 2018.-С 190-197

4.Деякі методичні аспекти аудиторських перевірок фінансової звітності за МСФЗ/ Самострол С.В.//Міжнародні стандарти фінансової звітності – теоретичні засади та практика впровадження в Україні: монографія/ за ред.Н.О.Лоханової.-Харків:Діса плюс, 2019.-С 189-201

📌Посилання на профіль 

Google Scholar