Шевчук Ніна Сергіївна

Шевчук Ніна Сергіївна к.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Рівень наукової та професійної активності – 4 пунктів

📌Вища освіта

Одеський інститут народного господарства, 1982, планування промисловості

📌Науковий ступінь

Кандидат економічних наук, «Ефективність використання основних виробничих фондів в обслуговуючій системі судноремонтного виробництва», 1988

📌Вчене звання – доцент, 1997

📌Досвід роботи39 років

📌Дисципліни

Економічний аналіз, управлінський аналіз

📌Підвищення кваліфікації

ТОВ «ОДЕМАРА Інтер» 05.10.2020-05.12.2020

📌Конференції:

 1. Аналіз якісних бізнес-факторів в управлінні ризиками ( VІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції»24 травня 2018 рокуОдеса. – 2018
 2. Аналітичний інструментарій управління ресурсами бізнес-процесів (Ужгородський національний університет.ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція«Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти» 23 листопада 2017 року)
 3. Питання аналізу економічної заможності підприємств будівельного сектору. Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 18 квітня 2019 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2019. – 238 с. С. 106-107
 4. Фінансово-аналітичні підходи у визначенні заможності вітчизняних підприємств.Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 травня 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. – 467 с. С.63-64
 5. Актуальні питання управлінського аналізу ресурсів будівельних підприємств./Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: «Діса плюс», 2019. – 218 с.С. 209-210
 6. Аналітичний інструментарій управління фінансовою стабільністю будівельних підприємств/Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми, перспективи та напрями розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22 лютого 2020 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2020. – С.173-175
 7. Вплив розвитку системи індивідуального навчання студентів на якість освіти/ Матеріали науково-методичної конференції ОНЕУ,  27-28 лютого 2020.С.239-240
 8. Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною спроможністю українських підприємств/ Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 16 квітня 2020 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. С.262-265
 9. Напрямки аналізу прибутковості  будівельних підприємств/ VІІІ Міжнародна науково-практична конференція: «Перспективи розвитку обліку, контролю та  аналізу в контексті євроінтеграції»., Одеса, ОНЕУ,21 травня 2020. С.198-200

📌Наукові інтереси:

 • економічна заможність підприємств будівельного сектора;
 • управлінський аналіз конкурентоспроможності українських підприємств;

  Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт109

📌Вибрані публікації :

 1. Аналіз виробничих ресурсів підприємства як фактор оптимізації бізнес-процесів/Науковий вісник Ужгородського університету.Серія «Економіка».Випуск1(47)Т 1, Ужгород, 2016
 2. «Науковий апарат управлінського аналізу в реаліях функціонування бізнес-структур» Збірник наукових праць «Економічний аналіз» Випуск 25 (2) 2016, Тернопіль
 3. «Методичні аспекти управлінського аналізу сучасних будівельних підприємств». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» Збірник наукових праць Випуск 1(51) Ужгород, 2018)с.288-292
 4. «Методичні аспекти вдосконалення бізнес-процесів підприємств» Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». Випуск 45/2019. С. 51-55
 5. «Аналітичні методи дослідження конкурентоздатності суб’єктів господарювання»: Розділ «Стратегічні напрямки управління конкурентоспроможністю підприємства» ( 52с.) Монографія. Одеса: ОНЕУ, Кримполіграфпапір.– 2017. – 400с.
 6. Економічний аналіз за видами діяльності: Навчальний посібник: /Н.А. Волкова, Р.М. Волчек, О.М. Гайдаєнко та ін. – Одеса: ОНЕУ, Кримполіграфпапір.– 2018. – 181с., (с.40-66).
 7. Теоретико-методичні засади дослідження бізнес-процесів у підприємництві. Монографія. Одеса.: ППЦ «Белка». 2019.169с.

📌Посилання на профіль у Google Scholar