Центр сучасних освітніх технологій

Танасюк
Ірина Михайлівна

Керівник центру
к.е.н, доцент

Центр створений наказом ректора університету № 142 від 01.11.2011р.

Метою діяльності Центру є вирішення сучасних завдань вищої освіти щодо забезпечення якості підготовки фахівців, управління розвитком освітньо-го середовища вищого навчального закладу, модернізації освітнього процесу шляхом упровадження, розповсюдження та розробки освітніх інновацій.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 • Участь у визначенні стратегій розвитку освітнього середовища на рівні університету;
 • Формування нормативно-правової та нормативно-методичної бази університету, яка регламентує освітню інноваційну діяльність педагогічних працівників;
 • Розробка, апробація, експертиза, впровадження та розповсюдження сучасних освітніх технологій, інноваційних технологій навчання для забезпечення якості підготовки фахівців з вищою освітою різних освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 • Створення умов для взаємодії науково-методичної та науково-практичної педагогічної діяльності, обміну досвідом роботи в інноваційній освітній діяльності професорсько-викладацького складу університету;
 • Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників університету;
 • Удосконалення науково-дослідної, науково-методичної, організа-ційно-методичної, інформаційної діяльності;
 • Взаємодія з державними, міжнародними, регіональними організаціями, установами, вищими навчальними закладами у галузі освітньої діяльності.
Морщакова
Лідія Романівна
провідний фахівець
Мацків
Олена Ігорівна
фахівець

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
 • вивчення, узагальнення та поширення позитивного міжнародного та вітчизняного досвіду з питань освітніх інновацій для забезпечення якості освіти;
 • проведення досліджень з питань удосконалення методичного забез-печення інноваційної освітньої діяльності щодо підготовки фахівців, упрова-дження сучасних технологій навчання, системи контрольно-аналітичної діяль-ності з визначення сформованості компетенцій студентів.
 • розроблення науково-методичного забезпечення системи оціню-вання якості, апробації та впровадження освітніх інновацій та інноваційних те-хнологій навчання у педагогічну практику для реалізації пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти;
 • залучення педагогічних працівників до науково-методичних публі-кацій з питань сучасної освітньої діяльності;
 • супроводження школи молодого викладача, підвищення кваліфіка-ції професорсько-викладацького складу, змісту освіти щодо формування знань, умінь, навичок та педагогічних компетенцій з творчого використання іннова-ційних освітніх технологій у педагогічній практиці;
 • формування психологічної готовності педагогічних працівників до інноваційної педагогічної діяльності.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
 • участь у запровадженні сучасних підходів при розробленні нового покоління складових галузевих стандартів вищої освіти, організаційних форм і методів навчання з метою реалізації компетентнісного підходу;
 • розробка технологій і проведення освітнього моніторингу щодо ро-звитку освітнього середовища університету;
 • залучення до активної діяльності і наукового обговорення у сфері сучасних освітніх технологій педагогічних працівників університету;
 • створення умов для розроблення і впровадження інноваційних осві-тніх технологій у навчальний процес;
 • організація підготовки та проведення конкурсів на краще організа-ційно-методичне забезпечення навчального процесу, використання інновацій-них та інформаційно-комунікаційних технологій;
 • організація підготовки та проведення науково-методичних конфе-ренцій, семінарів і тренінгів з впровадження освітніх інновацій , сучасних тех-нологій навчання та організації навчального процесу;
 • здійснення індивідуально-консультативної роботи зі студентами, аспірантами та викладачами з питань інноваційної освітньої діяльності.

Метою навчально-економічної практики в умовах навчально-тренінгового підприємства є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації, розрахунково-аналітичними операціями, управлінськими процедурами та технічними засобами виконання робіт у майбутній сфері діяльності для систематизації  наявних знань студентів, їх розширення та формування  професійних компетенцій спеціалістів економічного профілю.

 

Основними завданнями навчально-економічної практики у умовах навчально-тренінгового підприємства є:

 • закріплення теоретичних знань за фахом, отриманих студентами в університеті у ході вивчення профільних навчальних дисциплін;
 • ознайомлення з особливостями діяльності підприємства в сучасних умовах;
 • отримання та аналіз інформації з первинних статистичних, бухгалтерських, фінансових документів підприємства;
 • отримання навичок управління підприємством з урахуванням результатів економічних розрахунків;
 • ознайомлення зі структурою управління фінансово-господарською діяльністю підприємства, виробничою та організаційною структурою;
 • виконання функціональних обов’язків фахівців підприємства економічного профілю та  безпосередня участь у роботі економічних служб підприємства;
 • придбання навичок ведення комерційних переговорів, збуту продукції та вивчення ринкового попиту.

 

Умовою успішного проходження практики є активна і безпосередня участь студента у фінансово-господарській діяльності підприємства «Супер-Нова» та особисте виконання усіх ситуаційних завдань.

При проходженні навчально-економічної практики студентами має бути приділено увагу роботі з документами підприємства, даними форм статистичної звітності, первинними бухгалтерськими документами, внутрішніми звітами відповідних служб та відділів.

Схема практики

Відділи НТП

Бухгалтерія

Кубік В.Д

Бухгалтерія на підприємстві має важливе значення. Робота бухгалтерії пов’язана з постійним напрямком процесу господарської діяльності в русло, зазначене чинним законодавством України. Тобто, бухгалтерія – орган обліку та контролю, який організує бухгалтерський облік і веде сувору звітність, проводить різноманітного роду перевірки та інвентаризації, здійснює документальні ревізії.

Основні функції бухгалтерії навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова»:

 • безперервне ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;
 • організація бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та установчих документів, забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку;
 • дотримання правил документообігу і технології обробки облікової інформації;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління фінансовими і матеріальними ресурсами;
 • систематизація інформації, що міститься в первинних документах на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах;
 • проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • складання і подання у встановлені терміни фінансової, податкової та статистичної звітності;
 • організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
 • участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
 • проведення інвентаризації активів і зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка;
 • забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку у відокремлених підрозділах підприємства;
 • контроль своєчасності сплати податків та зборів згідно встановлених термінів та розмірів;
 • забезпечення достатньою достовірною інформацією інших відділів підприємства (економічного відділу, відділу маркетингу, відділу управління персоналом, юридичний відділ, тощо) для ефективної організації своєї роботи та прийняття ефективних управлінських рішень;
 • забезпечення роботи економічного планування й аналізу спрямованою на організацію раціональної фінансової діяльності, виявлення і використання фінансових резервів з метою досягнення найбільшої ефективності діяльності підприємства.

Відділ маркетингу

Жарськa І.О

Основні функції відділу маркетингу навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова»:

 • розробка маркетингової стратегії підприємства;
 • аналіз ефективності логістичних схем доставки кожного виду товару;
 • контроль за виконанням планів поставки товарів за номенклатурою в розрізі укладених договорів;
 • вивчення попиту на продукцію підприємства і розробка прогнозів на наступний період;
 • аналіз і розробка прогнозів основних кон’юнктуроутворюючих факторів потенційних ринків збуту продукції підприємства;
 • складання планів реалізації продукції;
 • аналіз товарного асортименту, якості продукції, організації збуту, реклами і системи фірмового обслуговування на аналогічних підприємствах;
 • проведення маркетингових досліджень потреб споживачів продукції підприємства та кінцевих споживачів;
 • організація формування, наповнення та оновлення маркетингової бази даних за такими розділами: споживачі, конкуренти, кон’юнктура ринку, збут;
 • систематичне спостереження за ринком і коректування прогнозів відповідно до змін, що відбуваються;
 • розробка пропозицій керівництву підприємства зі створення нової продукції і зміни характеристик існуючих товарів;
 • визначення спільно з іншими відділами технічних характеристик і ціни нового виробу;
 • прогнозування попиту на нову продукцію;
 • аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства;
 • визначення методу та стратегії ціноутворення і розрахунок оптимальних цін на продукцію підприємства з врахуванням рівня попиту та цін конкурентів;
 • розробка системи знижок з ціни продукції підприємства;
 • налагодження контактів з замовниками і покупцями продукції, розробка заходів щодо підвищення ефективності збутової мережі;
 • забезпечення підготовки і укладення договорів на поставку товарів;
 • пошук нових ринків збуту і нових споживачів продукції;
 • підготовка оперативної та статистичної звітності про виконання поставок, договірних зобов’язань і своєчасне їх представлення з пояснювальною запискою;
 • розробка планів рекламних кампаній, вибір найбільш ефективних методів реклами, що враховують особливості рекламованої продукції і ринку. Визначення об’єктів реклами і сегментів ринку, на яких необхідно рекламувати продукцію;
 • організація роботи з проведення рекламних кампаній. Розробка необхідних рекламних матеріалів. Організація співробітництва з засобами масової інформації;
 • розробка концепції формування фірмового стилю, організація реклами за допомогою фірмових виробів (плакатів, буклетів, афіш, експрес інформації);
 • складання кошторису витрат на проведення рекламних заходів і здійснення контролю за дотриманням;
 • аналіз ефективності реклами, її впливу на збут продукції, інформованості споживача про продукцію підприємства і розробка рекомендацій з вдосконалення реклами;
 • забезпечення правильного складання встановленої звітності та її своєчасного подання керівництву. Аналіз ефективності функціонування маркетингової системи та розробка пропозицій щодо її вдосконалення.

Відділ управління персоналом

Карпенко Н.В

У відділі управління персоналом навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова» студенти виконують функції фахівців, що займаються проблемами економіки праці, зокрема аналізом та плануванням трудових показників.

Під час виконання завдань з практики (3 курс) та тренінгу за фахом (4 курс) у даному відділі студенти мають можливість застосовувати теоретичні знання, отримані в ході лекційних та практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини», і, таким чином, отримати вміння та практичні навички для виконання своєї професійної діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Основні функції відділу управління персоналом (сектор «аналіз трудових показників») навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова»:

 • аналіз і планування чисельності персоналу підприємства;
 • аналіз використання робочого часу на підприємстві;
 • аналіз продуктивності праці;
 • аналіз заробітної плати;
 • розробка проекту з удосконалення оплати праці;
 • планування витрат робочого часу;
 • планування фонду оплати праці;
 • складання зведеного плану з праці.

Планово-економічний відділ

Кошельок Г.В

Основні функції планово-економічного відділу навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова»:

 • організація виробничого та технологічного процесу виготовлення продукції ТОВ «Супер-Нова»;
 • аналіз виробничої програми та динаміки випуску продукції цехами у натуральному виразі;
 • оформлення необхідних документів щодо випуску продукції, проведення закупки матеріалів, необхідних для виробництва;
 • аналіз основних засобів за складом, динамікою, структурою та технічним станом;
 • аналіз руху основних засобів і ефективності їх використання;
 • аналіз складу, структури та динаміки оборотних коштів підприємства;
 • аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства;
 • складання калькуляції собівартості окремих видів продукції та проведення порівняльного аналізу собівартості різних видів продукції;
 • аналіз структури витрат підприємства за економічними елементами;
 • складання кошторису загальновиробничих, адміністративних витрат, витрат на збут;
 • аналіз основних видів доходу, витрат і відрахувань підприємства;
 • аналіз основних видів прибутку підприємства;
 • аналіз показників рентабельності підприємства.

Анкета (практика в НТП)

Тренінг-семінар «Розвиток педагогічної майстерності»

 

 

 

 

 

 

Кіршо С.М. – керівник програми, к. філол. н, доцент, зав. кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ

Метою тренінгу-семінару «Розвиток педагогічної майстерності» є підвищення педагогічної компетентності викладачів закладу вищої освіти (ОНЕУ).

Завдання тренінгусемінару:

 1. Поглиблення теоретико-практичних знань про психолого-педагогічні закономірності начання і виховання студентської молоді, а також формування та вдосконалення умінь у сфері вищої педагогічнї освіти.
 2. Поглиблення знань та професійно значущих умінь у сфері педагогічної психології задля ефективного педагогічного спілкування зі студентами.
 3. Ознайомлення із сучасними освітніми технологіями. Розробка плану-конспекту заняття (за вибором) із представленням для обговорення на семінарі.
 4. Майстер-класи провідних викладачів університету.

Розвиток професійно значущих якостей особистості викладача закладу вищої освіти (психологічні тренінги).

Програма №6

Психологічні тренінги розвитку особистості

 

 

 

 

 

 

Долинська В.І. – психолог-тренер, ст. викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ

 1. Тренінг життєстійкості

Мета тренінгу – відкриття особистісного потенціалу для ефективної дії в нових умовах життя.

Завдання тренінгу:

 1. Розвиток компонентів життєстійкості: залученості, контролю, прийняття ризику.
 2. Прийняття своїх дій як позитивних.
 3. Переживання подій як результату особистісного вибору та ініціативи.
 4. Переживання подій як стимулу до засвоєння нового досвіду.

 

 1. Тренінг «Стратегія життєвого успіху»

Мета тренінгу – формування конструктивної самореалізації особистості.

Завдання тренінгу:

 1. Усвідомлення значення зовнішнього і внутрішнього успіху.
 2. Навчання постановки цілі і вміння її досягати.
 3. Розкриття своїх здібностей задля генерації нових ідей.

Психокорекція і самоменеджмент.

 

 1. Тренінг розвитку толерантності

Мета тренінгу – розвиток толерантного ставлення до себе і оточення, розвиток здатності емоційної саморегуляції.

Завдання тренінгу:

 1. Розвинути рефлексію та емпатію.
 2. Вирішення життєвих проблем через прийняття себе та інших.
 3. Виховувати толерантність.
 4. Допомагти учасникам усвідомити необхідність прощення, відчути радість прощення.

 

 1. Тренінг партнерських відносин у педагогічному спілкуванні

Мета тренінгу  – розвиток діалогічної спрямованості особистості на спілкування.

Завдання тренінгу:

 1. Дослідження характерних рис взаємодії партнерів по спілкуванню, які підвищують і знижують напруженість у взаємодії.
 2. Практикум зміни негативно зарядженого «Ти-повідомлення» (звинувачення) за допомогою позитивно зарядженого «Я-повідомлення» (конструктивної пропозиції).
 3. Рольові ігри, спрямовані на усвідомлення «Я-станів» особистості в спілкуванні (За Е. Берном: «Батько», «Дитина», «Дорослий»).
 4. Психокорекція та самоменеджмент відповідно до принципів партнерських відносин: «мости партнерських відносин».

 

 1. Тренінг управління емоціями

Мета тренінгу – розвиток адаптивності за допомогою трансформування енергії, що виникла, в усвідомлену адекватну дію на благо собі і оточуючим.

Завдання тренінгу:

 1. Дослідити процес управління емоціями як інструмент адаптивності.
 2. Сформувати алгоритм управління емоціями (рольові ігри).

Психокореція і самоменеджмент на базі особистісного «емоційного барометра». Розвиток адаптивної єго якості.

 

 

 

 

 

 

Тринчук О.Б. – керівник сектору, к.псих.н., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці ОНЕУ

У своїй діяльності сектор психічного здоров’я керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Етичним кодексом психолога, Положенням про психологічну службу у системі освіти України, затвердженим наказом МОНУ № 509 від 22.05.18 р., листом МОНУ від 18.07.20019 р., іншими нормативно-правовими актами.

Основною метою діяльності сектора психічного здоров’я є сприяння створенню умов охорони психічного здоров’я і надання психологічної допомоги (психологічної підтримки) усім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Основні напрями діяльності сектору:

 • діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;
 • профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;
 • корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;
 • навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;
 • консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;
 • зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;
 • просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

 

Останні публікації
Дослідження
Тренінги

Бланк заявки на підвищення майстерності викладача ОНЕУ

Прикріпити заявку

30.11.2018 року при Центрі сучасних освітніх технологій розпочато роботу тренінгу-семінару «Розвиток педагогічної майстерності» (керівник – зав. кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, доц. Кіршо С. М.).

Метою тренінгу-семінару «Розвиток педагогічної майстерності» є підвищення педагогічної компетентності науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу.

Зміст тренінгу: поглиблення знань про психолого-педагогічні закономірності навчання і виховання студентської молоді, розширення знань та професійно значущих умінь у сфері педагогічного спілкування зі студентами, ознайомлення із сучасними освітніми технологіями, майстер-класи провідних викладачів університету, проведення психологічних тренінгів.

30 листопада 2018 року, о 13.10 (ауд. 217), відбудеться перше заняття тренінгу-семінару «Розвиток педагогічної майстерності» для наково-педагогічних працівників університету (керівник – зав. кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, доц. Кіршо С. М.).

Запрошуємо всіх охочих! Удосконаленню немає меж!

Виокремлено сектор психічного здоров’я задля забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, створення умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти, соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

З листопада 2018 р. по листопад 2019 р. відбувався тренінг-семінар “Розвиток педагогічної майстерності”. Обсяг – 180 год. Список учасників у Додатку 1.

Під час тренінгу-семінару слухачі провели психолого-педагогічне дослідження: самооцінювання індивідуального стилю педагогічної діяльності, виявили тенденцію до стилю педагогічного спілкування, описали власний педагогічний портрет, визначили ступінь професійної деформації.