Центр підвищення кваліфікації та сучасних освітніх технологій

Танасюк
Ірина Михайлівна

Керівник центру
к.е.н, доцент

ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА 

СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

(ЦПК та СОТ)

 

Довго сам учись, коли хочеш навчати інших

   (Григорій Сковорода – український поет,  філософ, педагог-просвітитель)

вул. Гоголя, 18, каб. 108

centrsot@oneu.edu.ua

 

Метою діяльності Центру є підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників університету шляхом розвитку їх професійної компетентності, здатності відповідально виконувати фахові завдання та посадові функції, сприяти інноваційним процесам щодо забезпечення якості підготовки фахівців з урахуванням провідного європейського та вітчизняного досвіду.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 • Участь у визначенні стратегій розвитку освітнього середовища на рівні університету.
 • Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників університету шляхом розвитку їх професійної компетентності.
 • Формування нормативно-правової та нормативно-методичної бази університету, яка регламентує освітню інноваційну діяльність педагогічних працівників.
 • Розробка, апробація, впровадження та розповсюдження сучасних освітніх технологій, інноваційних технологій навчання для забезпечення якості підготовки фахівців з вищою освітою різних освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів.
 • Створення умов для удосконалення науково-методичної та науково-практичної педагогічної діяльності, обміну досвідом роботи в інноваційній освітній діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників університету.
 • Удосконалення науково-дослідної, науково-методичної, організаційно-методичної, інформаційної діяльності.
 • Взаємодія з державними, міжнародними, регіональними організаціями, установами, вищими навчальними закладами у галузі освітньої діяльності.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 • Вивчення, узагальнення та поширення позитивного міжнародного і вітчизняного досвіду з питань освітніх інновацій для забезпечення якості освіти.
 • Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників  щодо формування знань, умінь, навичок та педагогічних компетенцій з творчого використання інноваційних освітніх технологій у педагогічній практиці, супроводження школи молодого викладача.
 • Формування психологічної готовності педагогічних і науково-педагогічних працівників до інноваційної педагогічної діяльності.
 • Розроблення науково-методичного забезпечення системи оцінки якості, апробації та впровадження інноваційних технологій навчання у педагогічну практику для реалізації пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти.
 • Впровадження сучасних технологій навчання, системи контрольно-аналітичної діяльності з визначення сформованості компетенцій студентів.
 • Залучення педагогічних і науково-педагогічних працівників до науково-методичних публікацій з питань сучасної освітньої діяльності.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 • Участь у запровадженні сучасних підходів при розробленні нового покоління складових галузевих стандартів вищої освіти, організаційних форм і методів навчання з метою реалізації компетентнісного підходу.
 • Створення умов для розроблення і впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес.
 • Залучення до активної діяльності і наукового обговорення в сфері сучасних освітніх технологій педагогічних і науково-педагогічних працівників.
 • Розробка технологій і проведення моніторингу щодо розвитку освітнього середовища університету.
 • Організація підготовки та проведення науково-методичних конференцій, круглих столів, семінарів і тренінгів з впровадження освітніх інновацій, сучасних технологій навчання та організації навчального процесу.
 • Здійснення індивідуально-консультативної роботи зі студентами, педагогічними і науково-педагогічними працівниками з питань інноваційної освітньої діяльності.
 • Організація підготовки та проведення конкурсів на краще організаційно-методичне забезпечення навчального процесу з використанням інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Метою навчально-економічної практики в умовах навчально-тренінгового підприємства є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації, розрахунково-аналітичними операціями, управлінськими процедурами та технічними засобами виконання робіт у майбутній сфері діяльності для систематизації  наявних знань студентів, їх розширення та формування  професійних компетенцій спеціалістів економічного профілю.

 

Основними завданнями навчально-економічної практики у умовах навчально-тренінгового підприємства є:

 • закріплення теоретичних знань за фахом, отриманих студентами в університеті у ході вивчення профільних навчальних дисциплін;
 • ознайомлення з особливостями діяльності підприємства в сучасних умовах;
 • отримання та аналіз інформації з первинних статистичних, бухгалтерських, фінансових документів підприємства;
 • отримання навичок управління підприємством з урахуванням результатів економічних розрахунків;
 • ознайомлення зі структурою управління фінансово-господарською діяльністю підприємства, виробничою та організаційною структурою;
 • виконання функціональних обов’язків фахівців підприємства економічного профілю та  безпосередня участь у роботі економічних служб підприємства;
 • придбання навичок ведення комерційних переговорів, збуту продукції та вивчення ринкового попиту.

 

Умовою успішного проходження практики є активна і безпосередня участь студента у фінансово-господарській діяльності підприємства «Супер-Нова» та особисте виконання усіх ситуаційних завдань.

При проходженні навчально-економічної практики студентами має бути приділено увагу роботі з документами підприємства, даними форм статистичної звітності, первинними бухгалтерськими документами, внутрішніми звітами відповідних служб та відділів.

Бухгалтерія

Кубік В.Д

Бухгалтерія на підприємстві має важливе значення. Робота бухгалтерії пов’язана з постійним напрямком процесу господарської діяльності в русло, зазначене чинним законодавством України. Тобто, бухгалтерія – орган обліку та контролю, який організує бухгалтерський облік і веде сувору звітність, проводить різноманітного роду перевірки та інвентаризації, здійснює документальні ревізії.

Основні функції бухгалтерії навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова»:

 • безперервне ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;
 • організація бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та установчих документів, забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку;
 • дотримання правил документообігу і технології обробки облікової інформації;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління фінансовими і матеріальними ресурсами;
 • систематизація інформації, що міститься в первинних документах на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах;
 • проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • складання і подання у встановлені терміни фінансової, податкової та статистичної звітності;
 • організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
 • участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
 • проведення інвентаризації активів і зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка;
 • забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку у відокремлених підрозділах підприємства;
 • контроль своєчасності сплати податків та зборів згідно встановлених термінів та розмірів;
 • забезпечення достатньою достовірною інформацією інших відділів підприємства (економічного відділу, відділу маркетингу, відділу управління персоналом, юридичний відділ, тощо) для ефективної організації своєї роботи та прийняття ефективних управлінських рішень;
 • забезпечення роботи економічного планування й аналізу спрямованою на організацію раціональної фінансової діяльності, виявлення і використання фінансових резервів з метою досягнення найбільшої ефективності діяльності підприємства.

Відділ маркетингу

Жарськa І.О

Основні функції відділу маркетингу навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова»:

 • розробка маркетингової стратегії підприємства;
 • аналіз ефективності логістичних схем доставки кожного виду товару;
 • контроль за виконанням планів поставки товарів за номенклатурою в розрізі укладених договорів;
 • вивчення попиту на продукцію підприємства і розробка прогнозів на наступний період;
 • аналіз і розробка прогнозів основних кон’юнктуроутворюючих факторів потенційних ринків збуту продукції підприємства;
 • складання планів реалізації продукції;
 • аналіз товарного асортименту, якості продукції, організації збуту, реклами і системи фірмового обслуговування на аналогічних підприємствах;
 • проведення маркетингових досліджень потреб споживачів продукції підприємства та кінцевих споживачів;
 • організація формування, наповнення та оновлення маркетингової бази даних за такими розділами: споживачі, конкуренти, кон’юнктура ринку, збут;
 • систематичне спостереження за ринком і коректування прогнозів відповідно до змін, що відбуваються;
 • розробка пропозицій керівництву підприємства зі створення нової продукції і зміни характеристик існуючих товарів;
 • визначення спільно з іншими відділами технічних характеристик і ціни нового виробу;
 • прогнозування попиту на нову продукцію;
 • аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства;
 • визначення методу та стратегії ціноутворення і розрахунок оптимальних цін на продукцію підприємства з врахуванням рівня попиту та цін конкурентів;
 • розробка системи знижок з ціни продукції підприємства;
 • налагодження контактів з замовниками і покупцями продукції, розробка заходів щодо підвищення ефективності збутової мережі;
 • забезпечення підготовки і укладення договорів на поставку товарів;
 • пошук нових ринків збуту і нових споживачів продукції;
 • підготовка оперативної та статистичної звітності про виконання поставок, договірних зобов’язань і своєчасне їх представлення з пояснювальною запискою;
 • розробка планів рекламних кампаній, вибір найбільш ефективних методів реклами, що враховують особливості рекламованої продукції і ринку. Визначення об’єктів реклами і сегментів ринку, на яких необхідно рекламувати продукцію;
 • організація роботи з проведення рекламних кампаній. Розробка необхідних рекламних матеріалів. Організація співробітництва з засобами масової інформації;
 • розробка концепції формування фірмового стилю, організація реклами за допомогою фірмових виробів (плакатів, буклетів, афіш, експрес інформації);
 • складання кошторису витрат на проведення рекламних заходів і здійснення контролю за дотриманням;
 • аналіз ефективності реклами, її впливу на збут продукції, інформованості споживача про продукцію підприємства і розробка рекомендацій з вдосконалення реклами;
 • забезпечення правильного складання встановленої звітності та її своєчасного подання керівництву. Аналіз ефективності функціонування маркетингової системи та розробка пропозицій щодо її вдосконалення.

Відділ управління персоналом

Карпенко Н.В

У відділі управління персоналом навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова» студенти виконують функції фахівців, що займаються проблемами економіки праці, зокрема аналізом та плануванням трудових показників.

Під час виконання завдань з практики (3 курс) та тренінгу за фахом (4 курс) у даному відділі студенти мають можливість застосовувати теоретичні знання, отримані в ході лекційних та практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини», і, таким чином, отримати вміння та практичні навички для виконання своєї професійної діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Основні функції відділу управління персоналом (сектор «аналіз трудових показників») навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова»:

 • аналіз і планування чисельності персоналу підприємства;
 • аналіз використання робочого часу на підприємстві;
 • аналіз продуктивності праці;
 • аналіз заробітної плати;
 • розробка проекту з удосконалення оплати праці;
 • планування витрат робочого часу;
 • планування фонду оплати праці;
 • складання зведеного плану з праці.

Планово-економічний відділ

Кошельок Г.В

Основні функції планово-економічного відділу навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова»:

 • організація виробничого та технологічного процесу виготовлення продукції ТОВ «Супер-Нова»;
 • аналіз виробничої програми та динаміки випуску продукції цехами у натуральному виразі;
 • оформлення необхідних документів щодо випуску продукції, проведення закупки матеріалів, необхідних для виробництва;
 • аналіз основних засобів за складом, динамікою, структурою та технічним станом;
 • аналіз руху основних засобів і ефективності їх використання;
 • аналіз складу, структури та динаміки оборотних коштів підприємства;
 • аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства;
 • складання калькуляції собівартості окремих видів продукції та проведення порівняльного аналізу собівартості різних видів продукції;
 • аналіз структури витрат підприємства за економічними елементами;
 • складання кошторису загальновиробничих, адміністративних витрат, витрат на збут;
 • аналіз основних видів доходу, витрат і відрахувань підприємства;
 • аналіз основних видів прибутку підприємства;
 • аналіз показників рентабельності підприємства.

Відділи НТП

Навчально-економічна практика студентів 3 курсу

Міждисциплінарні тренінги

 

 

 

 

 

 

Тринчук О.Б. – керівник сектору, к.псих.н., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці ОНЕУ

У своїй діяльності сектор психічного здоров’я керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Етичним кодексом психолога, Положенням про психологічну службу у системі освіти України, затвердженим наказом МОНУ № 509 від 22.05.18 р., листом МОНУ від 18.07.20019 р., іншими нормативно-правовими актами.

Основною метою діяльності сектора психічного здоров’я є сприяння створенню умов охорони психічного здоров’я і надання психологічної допомоги (психологічної підтримки) усім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Основні напрями діяльності сектору:

 • діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;
 • профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;
 • корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;
 • навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;
 • консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;
 • зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;
 • просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

Останні публікації
Дослідження
Тренінги

Метою підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ОНЕУ є забезпечення потреб освітнього процесу у високо кваліфікованих професійних кадрах, здатних компетентно і відповідально виконувати фахові завдання та посадові функції, сприяти інноваційним процесам, впроваджувати у навчальний процес новітні технології, забезпечувати якість освіти з урахуванням провідного європейського та вітчизняного досвіду.

Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.

Основними видами підвищення кваліфікації є:

 • навчання за програмою підвищення кваліфікації;
 • стажування;
 • участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації в ОНЕУ

Підвищення кваліфікації (он-лайн)

Підвищення професійної майстерності в ОНЕУ

Підвищення педагогічної майстерності в ОНЕУ

Науково-методичні конференції ОНЕУ

30.11.2018 року при Центрі сучасних освітніх технологій розпочато роботу тренінгу-семінару «Розвиток педагогічної майстерності» (керівник – зав. кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, доц. Кіршо С. М.).

Метою тренінгу-семінару «Розвиток педагогічної майстерності» є підвищення педагогічної компетентності науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу.

Зміст тренінгу: поглиблення знань про психолого-педагогічні закономірності навчання і виховання студентської молоді, розширення знань та професійно значущих умінь у сфері педагогічного спілкування зі студентами, ознайомлення із сучасними освітніми технологіями, майстер-класи провідних викладачів університету, проведення психологічних тренінгів.

30 листопада 2018 року, о 13.10 (ауд. 217), відбудеться перше заняття тренінгу-семінару «Розвиток педагогічної майстерності» для наково-педагогічних працівників університету (керівник – зав. кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, доц. Кіршо С. М.).

Запрошуємо всіх охочих! Удосконаленню немає меж!

Виокремлено сектор психічного здоров’я задля забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, створення умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти, соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

З листопада 2018 р. по листопад 2019 р. відбувався тренінг-семінар “Розвиток педагогічної майстерності”. Обсяг – 180 год. Список учасників у Додатку 1.

Під час тренінгу-семінару слухачі провели психолого-педагогічне дослідження: самооцінювання індивідуального стилю педагогічної діяльності, виявили тенденцію до стилю педагогічного спілкування, описали власний педагогічний портрет, визначили ступінь професійної деформації.