Центр забезпечення якості освіти

Слатвінська Марина Олександрівна д.е.н., професор, професор кафедри фінансів


Подвальна Наталія Едуардівна к.е.н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр забезпечення якості освіти створено 1 березня 2021 року з метою підвищення якості підготовки здобувачів освіти в ОНЕУ, на підставі рішення Вченої ради університету від 16.02.2021 року протокол №6.

Мета діяльності Центру –  моніторинг якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті, формування висновків щодо їх стану, розробка рекомендацій для прийняття раціональних управлінських рішень щодо напрямів покращення якості вищої освіти Університету й контроль за їх реалізацією.

Завдання Центру:

Забезпечення відповідності рівня якості освітніх послуг стратегічним цілям розвитку Університету щодо підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, вимогам стейкхолдерів.

Формування цілісного уявлення про якість освітньої діяльності, якість вищої освіти в Університеті та їх динаміку.

Розробка (у співпраці з НМР Університету) інструментарію управління якістю вищої освіти в Університеті.

Моніторинг якості освітніх послуг в Університеті та забезпечення відповідності ОПП і ОНП критеріям акредитації освітніх програм.

Координація та контроль процесів забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті, зокрема, консультації, інформування, постановка цілей, розробка рекомендацій, тощо.

Сприяння підвищенню рівня якості вищої освіти та формуванню академічної культури якості в Університеті.

Підтримка забезпечення якості вищої освіти на всіх рівнях Університету.

Організація внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності в ОНЕУ

Нормативні документи:

 1. Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ОНЕУ
 2. Положення про центр забезпечення якості освіти ОНЕУ

Опитування є невід’ємною складовою системи внутрішнього забезпечення якості освіти ОНЕУ і проводяться відповідно до:

Мета опитувань – отримання об’єктивної інформації щодо очікувань та рівня задоволення здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, випускників, роботодавців та інших осіб, зацікавлених якістю освіти і станом освітнього процесу, забезпечення зворотного зв’язку від усіх учасників освітнього процесу та їхнього залучення до процесу періодичного перегляду та удосконалення процедур забезпечення якості освітніх програм та їх змістовного наповнення.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ОПИТУВАНЬ

1. Планові опитування:

здобувачів освіти

 • з питань організації освітнього процесу
 • щодо якості структури та змістовного наповнення ОП
 • щодо досягнення цілей та результатів навчання за ОП
 • щодо наявності, якості й доступності навчально-методичного забезпечення за освітніми компонентами ОП
 • щодо наявності, якості й доступності інформаційного забезпечення
 • щодо контрольних заходів та критеріїв оцінювання за компонентами ОП, їх зрозумілості та достатності
 • щодо принципів студентоцентрованого навчання (вибір здобувачами освіти форми навчання, доступність та зрозумілість для здобувачів процедур оцінювання, можливість формування індивідуальної траєкторії навчання, навчання за індивідуальним графіком тощо)
 • щодо забезпечення поєднання навчання та дослідження під час реалізації ОП
 • щодо дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу за ОП

науково-педагогічних працівників

 • щодо забезпечення підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності
 • з питань організації освітнього процесу на ОП

інших стейкхолдерів

 • щодо якості ОП
 • випускників та представників ринку праці (роботодавців) з питань якості освітніх програм і підготовленості випускників до професійної діяльності
 • опитування випускників

2. Позапланові опитування:

– за потреби

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ 

РОБОЧИМИ (ПРОЄКТНИМИ) ГРУПАМИ ЗА ОП 

Примітка:

Робочі (проєктні) групи за ОП самостійно формують перелік питань для опитувань та визначають форму їх проведення. Результати опитування у вигляді ЗВІТУ подаються до Центру забезпечення якості освіти. Опрацьовані результати опитувань публікуються на сторінках кафедр, що є випусковими за відповідною ОП у розділу «Комунікація зі стейкхолдерами»

 

 

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ 

ЦЕНТРОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ОНЕУ

№ з/п Тематика опитувань Термін проведення опитувань Результати опитування
1. Здобувачів вищої освіти щодо якості викладання за окремими ОК  протягом року

Презентація 

(за підсумками 1 семестру 2020-2021 н.р.)

2. Здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу та освітньої діяльності в ОНЕУ  протягом року

Презентація 

(за підсумками 2020-2021 н.р.)

3. Анкетування науково-педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти в ОНЕУ  протягом року

Презентація 

(за підсумками 2020-2021 н.р.)

Примітка:

Центр забезпечення якості освіти раз на рік проводить опитування здобувачів освіти за усіма ОП, що реалізуються в ОНЕУ, а також усіх науково-педагогічних працівників, що залучені до освітнього процесу в університету; за результатами опитування Центр звітує на Вченій раді університету та публікує звіт на своїй інтернет сторінці .

У грудні 2021 року ЦЗЯО у системі Moodle було проведене анкетування здобувачів усіх рівнів вищої освіти щодо якості викладання окремих навчальних дисциплін в ОНЕУ (Анкета доступна за посиланням)

За результатами опитування отримано 2456 відповідей. Результати опитування узагальнено, систематизовано, проаналізовано ЦЗЯО. У цілому вони свідчать про задоволеність здобувачі якістю викладання навчальних дисциплін в ОНЕУ. Серед побажань і рекомендацій, які були зазначені здобувачами мали місце такі пропозиції:

 • хотілось би ще більше командних «ігор» та практичних занять (НД «Менеджмент»);
 • більше годин для вивчення практичних кейсів (НД «Бухгалтерський облік»);
 • зробити іспит трохи легшим (НД «Мікроекономіка»);
 • більше відвідувати підприємства (НД «Економіка підприємства»);
 • прибрати колоквіуми та переглянути систему оцінювання (НД «Бюджетна система») та інші.

Для врахування пропозицій, які надішли від здобувачів, узагальнені результати анкетування передані на відповідні кафедри ОНЕУ та взяті під контроль ЦЗЯО ОНЕУ.

 

Опитування попередніх років

Результати опитувань за 2020 рік

У квітні 2022 року ЦЗЯО проведено анкетування щодо дистанційного навчання в умовах воєнного часу та анкетування щодо вибору навчальних дисциплін. В цих анкетуваннях прийняли участь  здобувачі усіх рівнів вищої освіти (відповідно 412 та 317 респондентів за кожним із анкетувань). Здобувачі висловили свої побажання щодо організації освітнього процесу, які були прийняті до відома та будуть враховані в процесі подальшого удосконалення освітнього процесу та освітньої діяльності в ОНЕУ.

17 лютого 2022 р. о 14.00 відбулася робоча нарада з гарантами ОП усіх рівнів. Зустріч була присвячена обговоренню актуальних питань майбутніх акредитацій та звітності щодо проведених акредитаційних експертиз в ОНЕУ.

Наприкінці грудня 2021 року ЦЗЯО проведено анкетування  науково-педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти в ОНЕУ в якому прийняли участь 60 респондентів. Серед висвітлених рекомендацій ННП – мотивація персоналу із залученням досвіду провідних ЗВО; покращення матеріально-технічної бази; зменшення обсягів паперової роботи; надання викладачам оплачуваних відряджень на закордонні конференції, стажування тощо.

У грудні 2021 року ЦЗЯО у системі Moodle було проведене анкетування здобувачів усіх рівнів вищої освіти щодо якості викладання окремих навчальних дисциплін в ОНЕУ (Анкета доступна за покликанням). За результатами опитування отримано 2456 відповідей. Результати опитування узагальнено, систематизовано, проаналізовано. У цілому вони свідчать про задоволеність здобувачі якістю викладання навчальних дисциплін в ОНЕУ. 

Центром забезпечення якості освіти ОНЕУ у змішаному режимі (онлайн та офлайн – аудиторія 119, 1 корпус, Преображенська 8) 20 вересня 2021 року проведено семінар «Неформальна, інформальна освіта: виклики сучасності» в якому прийняли участь НПП та здобувачі усіх рівнів вищої освіти ОНЕУ. З презентацією можна ознайомитися за ПОСИЛАННЯМ 

20 вересня 2021 року Центром забезпечення якості освіти ОНЕУ проведено семінар «Академічна доброчесність» у змішаному режимі (онлайн та офлайн – аудиторія 119, 1 корпус, Преображенська 8) у якому прийняли участь НПП та здобувачі усіх рівнів вищої освіти ОНЕУ. Під час семінару учасники ознайомилися з видами академічної недоброчесності, заходами щодо підвищення уваги до дотримання норм академічної етики і доброчесності, Кодексом академічної доброчесності ОНЕУ тощо. З презентацією можна ознайомитися за ПОСИЛАННЯМ 

12 липня 2021 року відбулася робоча нарада з гарантами та подано  заявки на акредитацію чотирьох освітньо-наукових програм (PhD) та двох освітньо-професійних програм.

29 червня 2021 року в 1 корпусі на  Преображенській 8, аудиторія 217 відбулася робоча зустріч гарантів ОП, які мають пройти процедуру акредитації у 2021 році. Обговорювалися питання щодо необхідних кроків для подання заявки, оновлення інформації в ЄДЕБО, термінів подачі попередніх варіантів відомостей про самооцінювання до Центру забезпечення якості освіти ОНЕУ. 

19 травня 2021 року в 1 корпусі на Преображенській 8, аудиторія 217 відбулася робоча зустріч гарантів ОП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Обговорювалися питання щодо оновлення ОНП PhD, навчальних планів PhD та наповнення каталогу вибіркових дисциплін для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

6 квітня 2021 року у дистанційному режимі відбулася зустріч гарантів ОНП. Тема зустрічі «Підготовка до акредитації PhD програм». Під час зустрічі обговорювалися наступні питання:

З якими законодавчо-нормативними документами має ознайомитись гарант?

На що необхідно звернути увагу під час підготовки до акредитації ОНП?

Яка інформація має бути оприлюднена на сайті ОНЕУ, сторінках кафедр, сторінці аспірантури?

З презентацією можна ознайомитися за ПОСИЛАННЯМ

 

29 березня 2021 року відбулася зустріч проректора з науково-педагогічної роботи, керівника центру забезпечення якості освіти із гарантами освітніх програм та членами робочих (проєктних) груп. Під час зустрічі обговорили функціональні обов’язки гарантів освітніх програм, вимоги нормативних документів щодо процедури акредитації, основні складові відомостей про самооцінювання освітніх програм, визначили базові документи, які мають бути у складі Портфоліо освітньої програми та багато іншого. Жвава дискусія тривала більше 2-х годин. З презентацією можна ознайомитися за ПОСИЛАННЯМ

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГАРАНТІВ

Мультимедийная презентация

Інформаційно-методичне забезпечення процесу підготовки до акредитації ОП

Бумага

Пам’ятка гаранту ОП щодо процедури акредитації 

Шредер

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Молоток судьи

Затверджені стандарти Вищої освіти

Сервер

Шаблон відомостей про самооцінювання освітньої програми

Наушники

Інструкція та особливості проведення акредитаційних зустрічей в дитанційному форматі для експертних груп та закладів вищої освіти

Профессор

Рекомендації щодо застосування критерії оцінювання якості освітньої програми

ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ