Факультет міжнародної економіки (ФМЕ)

Беспалов
Володимир Михайлович

Декан факультету
к.е.н., доцент

Факультет міжнародної економіки – один із найпопулярніших у структурі Одеського національного економічного університету. За 50-и річний період функціонування на факультеті підготовлено більше п’яти тисяч фахівців, з яких понад чотири сотні – для зарубіжних країн світу. Сьогодні на факультеті навчається біля 700 студентів.

Факультет економіки праці був створений на підставі наказу Міністерства вищої і середньої освіти УРСР за № 179 від 9 квітня 1968 р. У документі за підписом міністра Ю.М. Даденкова зазначалося, що реорганізація ВНЗ покликана необхідністю поліпшення якості підготовки спеціалістів і створення більш сприятливих умов для навчально-методичної, наукової та виховної роботи в Одеському інституті народного господарства (так називався до 1993 р. ОНЕУ). Відповідно до наказу з 1 вересня 1968 р. планово-економічний факультет був розділений на два факультети: планово-економічний та факультет економіки праці. (Планово-економічний факультет був створений двома роками раніше, у 1965 р., шляхом виділення його з кредитно-економічного факультету). Заснування факультету економіки праці фактично стало завершальною ланкою процесу реорганізації Одеського інституту народного господарства 60-х рр.

Згідно з правилами прийому до вищих навчальних закладів, якими керувався ОІНГ, з 1 вересня 1968 року студентами факультету економіки праці стали 140 абітурієнтів, з яких 26 осіб були направлені підприємствами та мали стаж роботи більше 2-х років, 114 абітурієнтів вступили за конкурсом.

За новоствореним факультетом у 1968 р. наказом ректора С. Я. Огородника було закріплено три кафедри: кафедра економіки та організації промислового виробництва (14 викладачів, зав. кафедрою – доцент Вікторія Іванівна Охлоповська); кафедра технології і галузей народного господарства (8 викладачів, зав. кафедрою – в.о. доцента Олена Олександрівна Яценко); кафедра цивільної оборони (11 викладачів, зав. кафедрою – в.о. доцента Іван Тихонович Більдей).

Першим деканом факультету економіки праці було призначено кандидата економічних наук, старшого викладача, а згодом доцента кафедри економіки і організації промислового виробництва Георгія Гавриловича Хоцяновича. На посаді декана Г.Г. Хоцянович працював чотири роки. Під його керівництвом колектив факультету добився значних успіхів у справі навчання і виховання студентів. Г.Г. Хоцянович ініціював і обґрунтував необхідність створення на факультеті спеціальності «Економіка та наукова організація праці» та окремої кафедри, яка займалася підготовкою спеціалістів за означеним фахом. З 1969 по 1974 рр. він очолював також кафедру економіки та наукової організації праці. Пізніше кафедра була перейменована в кафедру економіки та соціології праці, стала основою сучасної структурної одиниці факультету – кафедри управління персоналом і економіки праці.

Зміни в керівництві Одеського інституту народного господарства 1972 року суттєво позначилися на подальшому розвитку факультету економіки праці. Інститут очолив доктор економічних наук, професор В.П. Бородатий, який особливу увагу приділяв підбору керівних кадрів. У грудні 1972 року деканом факультету економіки праці був призначений кандидат економічних наук, доцент Аркадій Йосипович Ягодзинський. Він обіймав посаду декана, на якій проявив себе талановитим організатором, енергійним керівником, згодом посада декана стала важливою сходинкою професійного злету як проректора з навчальної роботи і професора. Майже п’ять років (до 29 квітня 1977 р.) А.Й. Ягодзинський очолював факультет економіки праці, приділяючи особливу увагу впровадженню активних методів навчання з метою поліпшення якості підготовки економістів. Він добився переводу факультету в окреме приміщення, де й сьогодні навчаються студенти факультету міжнародної економіки. Саме тоді основним напрямком наукової діяльності А.Й. Ягодзинського визначилася проблема удосконалювання системи підготовки фахівців з вищою освітою, що стала справою всього його подальшого життя.

У цей період відбулися також зміни в структурі факультету. У 1975 році була створена кафедра економіки та організації матеріально-технічного постачання з метою підготовки фахівців для загальнодержавної системи постачання СРСР, для відділів постачання і збуту підприємств. Очолив вищеназвану кафедру доктор економічних наук Ілля Абрамович Рабінович. 1989 р. кафедра була перейменована у кафедру управління матеріальними ресурсами.

У 1977 році деканом факультету був призначений Євген Никифорович Волошин, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, який з 1972 р. виконував обов’язки заступника декана ФЕТ. Згадуючи минуле, Є. Н. Волошин підкреслював: «Моє минуле – це викладання, майже 30 років роботи в деканаті ФЕТ-ФМЕ, наукова робота на кафедрі міжнародної економіки». Майже чверть століття Євген Никифорович сумлінно працював на посаді декана, дбаючи про факультет у складних кризових умовах, піклувався про вдосконалення навчального процесу й трудової дисципліни студентів.

Нового імпульсу економічній освіті надало проголошення України у 1991 р. незалежною демократичною державою. Зміни в економіці, а також новий стан розвитку соціальних і політичних відносин зумовили необхідність кардинальної зміни як організації, так і змісту економічної освіти, орієнтованої на підготовку фахівців, здатних працювати в нових умовах. Виникла необхідність створення нових освітніх структур, реорганізації традиційних підрозділів і відділень. У зв’язку з переходом до нових економічних форм господарювання 1991 р. факультет економіки праці було переформовано у факультет економіки трудових і матеріальних ресурсів. Цього ж року відбулася реорганізація кафедри управління матеріальними ресурсами у кафедру маркетингу. З 2003 року по сьогоднішній день кафедра ефективно функціонує і не змінювала назву. Кафедру очолює д.е.н., професор Литовченко Ірина Львівна.

У 1992 р. була заснована кафедра міжнародних економічних відносин. При створенні кафедри було передбачено:

 • функціонування її як гуманітарної, що забезпечує надання студентам всіх форм навчання та всіх спеціальностей фундаментальних основ сучасних зовнішньоекономічних знань, специфіки включення України до світового співтовариства;
 • відкриття спеціальності «Міжнародна економіка» (освітньо- кваліфікаційний рівень «бакалавр» – 6.030503 та «магістр» – 8.050103).

Засновник кафедри й спеціальності – професор, академік АНУ Юрій Георгійович Козак.

Відкриття спеціальності та підготовка фахівців зі спеціальності «Міжнародна економіка» дало підстави перейменувати факультет економіки трудових і матеріальних ресурсів у факультет міжнародної економіки.

Реорганізація інституту народного господарства в Одеський національний економічний університет, що відбулася у 1993 р., відкрила нові перспективи розвитку всіх структурних підрозділів вищого навчального закладу, вдосконалення навчального процесу.

Факультет економіки трудових і матеріальних ресурсів у 1994 р. був переформований у факультет міжнародної економіки.

Сучасний етап розвитку факультету міжнародної економіки, започаткований на межі нового тисячоліття, ознаменований створенням нових кафедр і спеціальностей, зміцненням матеріальної бази, вдосконаленням навчального процесу, активізацією науково-дослідної роботи.

З 2001 р. і до сьогоднішнього дня факультет очолює кандидат економічних наук, доцент Володимир Михайлович Беспалов.

У 2003 р. було засновано кафедру економіки та управління туризмом,  на якій сьогодні здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» З початку існування кафедри до сьогоднішнього дня її очолює професор В.Г. Герасименко – знаний в Україні та поза її межами вчений, який є автором багатьох підручників, навчальних посібників, монографій, співавтором перших в Україні ОКХ та ОПП з фаху «Туризм», організатор першої в Україні фахової олімпіади з «Туризму».

Поки студентське життя кипить в навчальному процесі, ми:

 • інформуємо студентів про майбутні події;
 • оформлюємо інформаційні стенди;
 • створюємо тематичні плакати та стінні газети;
 • спільно з іншими секторами створюємо декор інтер’єру корпусу до того чи іншого свята;
 • беремо участь в організації «круглих столів», тематичних вечорів, зустрічей з різними цікавими людьми;
 • вносимо інноваційні пропозиції щодо розвитку якості студентського життя на факультеті;
 • за підсумками проведених заходів різного рівня створюємо фотозвіти та готуємо статті до університетської газети «Економіст»;
 • рекламуємо спеціальності факультету та ОНЕУ в цілому.

Ставши учасником PR-сектору, кожен студент зможе втілити власні ідеї в реальність! І необов’язково бути професійним фотографом, художником, або претендувати на звання ілюзіоніста.

Достатньо вашого бажання та ініціативи, адже спільними зусиллями ми здатні створити цікаве і корисне на благо ОНЕУ!

На факультеті Міжнародної економіки функціонують 3 кафедри:

 • Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;
 • Кафедра маркетингу;
 • Кафедра міжнародних економічних відносин.

Спеціальності та спеціалізації:

Шановні абітурієнти, запрошуємо вас на факультет Міжнародної економіки!

Додаткову інформацію про вступ можна знайти на webсайті http://oneu.edu.ua

 PR-сектор ОНЕУ

Шульга Сергій Володимирович 

Голова PR-сектору

“Не сумуй про те, що ніхто не знає тебе, а намагайся бути тим, кого можуть знати всі».

 Конфуцій

 

Вважається, що креативність – це риса геніїв, яка відсутня у більшості людей. Але це міф: насправді креативність являє собою зовсім не здатність створювати глобальні геніальні проекти, а вміння генерувати дрібні ідеї і комбінувати їх. Саме цим і займається PR-сектор факультету міжнародної економіки. Ми намагаємося зробити студентське життя більш барвистим і насиченим.

 

Public Relations (зв’язок з громадськістю) – це організаційна ланка між потоками нової інформації та студентами.

Привокзальна пл.,2, к.113
724-58-67, 724-59-61
fme@oneu.edu.ua

С. М. Бедрега – директор Департаменту фінансів Одеської міської ради;

Ю. Г. Іванов – начальник фінансового відділу адміністрації Одеського морського порту;

А. П. Чередніченко – судовий експерт Міністерства юстиції України

О. М. Муратов – начальник південної державної аудиторської служби України.

Святкування Хелловіну  на факультеті міжнародної економіки

Культурно-масовий сектор ОНЕУ

«Правила, що встановлюють, що можливо, а що – ні, були придумані людьми, які не відчували межі можливого на міцність. А ви – можете ».

Ніл Гейман

Культурно-масовий сектор є об’єднанням творчих і креативних, сміливих новаторів і відкритих сердець в одне ціле.

Даний сектор можна сміливо охарактеризувати як звершення високих форм мистецтва.

Завдання культурно-масового сектору полягають у організації дозвілля студентів факультету, участі в заходах університетського рівня: Посвята в студенти, Студентська осінь, Міс ОНЕУ, Студентська весна; участь у загально факультетських заходах, які проводяться на ФМЕ: День першокурсника, День студента, Новий рік, День Закоханих, 8 Березня і багато інших.

З кожним роком майстерність постановок і виконання вдосконалюються, набувають нового відтінку і зазіхають на межі небаченого раніше, незалежно від того, якого характеру аспект.

В першу чергу, це ТАНОК. Наш факультет по-праву вважається самим “танцюючим”, оскільки хореографічні постановки вже котрий рік займають призові місця.

Наступним творчим процесом є ВОКАЛ. Студенти нашого факультету схильні до експериментів, коли виконання перетворюється в повноцінне феєричне шоу!

І, зрозуміло, КВК. Лише на перший погляд здається звичайнимзаходом, а якщо дивитися в корінь – розвиток акторської майстерності, логічного мислення, спостережливості, самопізнання і пробудження всієї своєї хоризматичності. Всьому цьому кожного студента здатна навчити агітка ФМЕ.

МІС ОНЕУ, мабуть, одне з найулюбленіших заходів нашого університету. Масштаби підготовки не можуть не вражати глядачів, оскільки кожна деталь реквізитів, кожен міліметр костюму, кожен крок продумується і створюється талановитими студентами культурно-масового сектору.

Танець, вокал, КВК, постановки, концерти та багато іншого – все це тут!

І кожен студент при наявності творчих задатків, бажання і ентузіазму може стати членом великої і дружної родини культурно-масового сектору ФМЕ!