Факультет міжнародної економіки (ФМЕ)

Беспалов
Володимир Михайлович

Декан факультету
к.е.н., доцент

Факультет міжнародної економіки – один із найпопулярніших у структурі Одеського національного економічного університету. За 50-и річний період функціонування на факультеті підготовлено більше п’яти тисяч фахівців, з яких понад чотири сотні – для зарубіжних країн світу. Сьогодні на факультеті навчається біля 700 студентів.

Факультет економіки праці був створений на підставі наказу Міністерства вищої і середньої освіти УРСР за № 179 від 9 квітня 1968 р. У документі за підписом міністра Ю.М. Даденкова зазначалося, що реорганізація ВНЗ покликана необхідністю поліпшення якості підготовки спеціалістів і створення більш сприятливих умов для навчально-методичної, наукової та виховної роботи в Одеському інституті народного господарства (так називався до 1993 р. ОНЕУ). Відповідно до наказу з 1 вересня 1968 р. планово-економічний факультет був розділений на два факультети: планово-економічний та факультет економіки праці. (Планово-економічний факультет був створений двома роками раніше, у 1965 р., шляхом виділення його з кредитно-економічного факультету). Заснування факультету економіки праці фактично стало завершальною ланкою процесу реорганізації Одеського інституту народного господарства 60-х рр.

Згідно з правилами прийому до вищих навчальних закладів, якими керувався ОІНГ, з 1 вересня 1968 року студентами факультету економіки праці стали 140 абітурієнтів, з яких 26 осіб були направлені підприємствами та мали стаж роботи більше 2-х років, 114 абітурієнтів вступили за конкурсом.

За новоствореним факультетом у 1968 р. наказом ректора С. Я. Огородника було закріплено три кафедри: кафедра економіки та організації промислового виробництва (14 викладачів, зав. кафедрою – доцент Вікторія Іванівна Охлоповська); кафедра технології і галузей народного господарства (8 викладачів, зав. кафедрою – в.о. доцента Олена Олександрівна Яценко); кафедра цивільної оборони (11 викладачів, зав. кафедрою – в.о. доцента Іван Тихонович Більдей).

Першим деканом факультету економіки праці було призначено кандидата економічних наук, старшого викладача, а згодом доцента кафедри економіки і організації промислового виробництва Георгія Гавриловича Хоцяновича. На посаді декана Г.Г. Хоцянович працював чотири роки. Під його керівництвом колектив факультету добився значних успіхів у справі навчання і виховання студентів. Г.Г. Хоцянович ініціював і обґрунтував необхідність створення на факультеті спеціальності «Економіка та наукова організація праці» та окремої кафедри, яка займалася підготовкою спеціалістів за означеним фахом. З 1969 по 1974 рр. він очолював також кафедру економіки та наукової організації праці. Пізніше кафедра була перейменована в кафедру економіки та соціології праці, стала основою сучасної структурної одиниці факультету – кафедри управління персоналом і економіки праці.

Зміни в керівництві Одеського інституту народного господарства 1972 року суттєво позначилися на подальшому розвитку факультету економіки праці. Інститут очолив доктор економічних наук, професор В.П. Бородатий, який особливу увагу приділяв підбору керівних кадрів. У грудні 1972 року деканом факультету економіки праці був призначений кандидат економічних наук, доцент Аркадій Йосипович Ягодзинський. Він обіймав посаду декана, на якій проявив себе талановитим організатором, енергійним керівником, згодом посада декана стала важливою сходинкою професійного злету як проректора з навчальної роботи і професора. Майже п’ять років (до 29 квітня 1977 р.) А.Й. Ягодзинський очолював факультет економіки праці, приділяючи особливу увагу впровадженню активних методів навчання з метою поліпшення якості підготовки економістів. Він добився переводу факультету в окреме приміщення, де й сьогодні навчаються студенти факультету міжнародної економіки. Саме тоді основним напрямком наукової діяльності А.Й. Ягодзинського визначилася проблема удосконалювання системи підготовки фахівців з вищою освітою, що стала справою всього його подальшого життя.

У цей період відбулися також зміни в структурі факультету. У 1975 році була створена кафедра економіки та організації матеріально-технічного постачання з метою підготовки фахівців для загальнодержавної системи постачання СРСР, для відділів постачання і збуту підприємств. Очолив вищеназвану кафедру доктор економічних наук Ілля Абрамович Рабінович. 1989 р. кафедра була перейменована у кафедру управління матеріальними ресурсами.

У 1977 році деканом факультету був призначений Євген Никифорович Волошин, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, який з 1972 р. виконував обов’язки заступника декана ФЕТ. Згадуючи минуле, Є. Н. Волошин підкреслював: «Моє минуле – це викладання, майже 30 років роботи в деканаті ФЕТ-ФМЕ, наукова робота на кафедрі міжнародної економіки». Майже чверть століття Євген Никифорович сумлінно працював на посаді декана, дбаючи про факультет у складних кризових умовах, піклувався про вдосконалення навчального процесу й трудової дисципліни студентів.

Нового імпульсу економічній освіті надало проголошення України у 1991 р. незалежною демократичною державою. Зміни в економіці, а також новий стан розвитку соціальних і політичних відносин зумовили необхідність кардинальної зміни як організації, так і змісту економічної освіти, орієнтованої на підготовку фахівців, здатних працювати в нових умовах. Виникла необхідність створення нових освітніх структур, реорганізації традиційних підрозділів і відділень. У зв’язку з переходом до нових економічних форм господарювання 1991 р. факультет економіки праці було переформовано у факультет економіки трудових і матеріальних ресурсів. Цього ж року відбулася реорганізація кафедри управління матеріальними ресурсами у кафедру маркетингу. З 2003 року по сьогоднішній день кафедра ефективно функціонує і не змінювала назву. Кафедру очолює д.е.н., професор Литовченко Ірина Львівна.

У 1992 р. була заснована кафедра міжнародних економічних відносин. При створенні кафедри було передбачено:

 • функціонування її як гуманітарної, що забезпечує надання студентам всіх форм навчання та всіх спеціальностей фундаментальних основ сучасних зовнішньоекономічних знань, специфіки включення України до світового співтовариства;
 • відкриття спеціальності «Міжнародна економіка» (освітньо- кваліфікаційний рівень «бакалавр» – 6.030503 та «магістр» – 8.050103).

Засновник кафедри й спеціальності – професор, академік АНУ Юрій Георгійович Козак.

Відкриття спеціальності та підготовка фахівців зі спеціальності «Міжнародна економіка» дало підстави перейменувати факультет економіки трудових і матеріальних ресурсів у факультет міжнародної економіки.

Реорганізація інституту народного господарства в Одеський національний економічний університет, що відбулася у 1993 р., відкрила нові перспективи розвитку всіх структурних підрозділів вищого навчального закладу, вдосконалення навчального процесу.

Факультет економіки трудових і матеріальних ресурсів у 1994 р. був переформований у факультет міжнародної економіки.

Сучасний етап розвитку факультету міжнародної економіки, започаткований на межі нового тисячоліття, ознаменований створенням нових кафедр і спеціальностей, зміцненням матеріальної бази, вдосконаленням навчального процесу, активізацією науково-дослідної роботи.

З 2001 р. і до сьогоднішнього дня факультет очолює кандидат економічних наук, доцент Володимир Михайлович Беспалов.

У 2003 р. було засновано кафедру економіки та управління туризмом,  на якій сьогодні здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» З початку існування кафедри до сьогоднішнього дня її очолює професор В.Г. Герасименко – знаний в Україні та поза її межами вчений, який є автором багатьох підручників, навчальних посібників, монографій, співавтором перших в Україні ОКХ та ОПП з фаху «Туризм», організатор першої в Україні фахової олімпіади з «Туризму».

Згідно з правилами прийому до вищих навчальних закладів, якими керувався ОІНГ, з 1 вересня 1968 року студентами факультету економіки праці стали 140 абітурієнтів, з яких 26 осіб були направлені підприємствами та мали стаж роботи більше 2-х років, 114 абітурієнтів вступили за конкурсом.

За новоствореним факультетом у 1968 р. наказом ректора С. Я. Огородника було закріплено три кафедри: кафедра економіки та організації промислового виробництва (14 викладачів, зав. кафедрою – доцент Вікторія Іванівна Охлоповська); кафедра технології і галузей народного господарства (8 викладачів, зав. кафедрою – в.о. доцента Олена Олександрівна Яценко); кафедра цивільної оборони (11 викладачів, зав. кафедрою – в.о. доцента Іван Тихонович Більдей).

Першим деканом факультету економіки праці було призначено кандидата економічних наук, старшого викладача, а згодом доцента кафедри економіки і організації промислового виробництва Георгія Гавриловича Хоцяновича. На посаді декана Г. Г. Хоцянович працював чотири роки. Під його керівництвом колектив факультету добився значних успіхів у справі навчання і виховання студентів. Г. Г. Хоцянович ініціював і обґрунтував необхідність створення на факультеті спеціальності «Економіка та наукова організація праці» та окремої кафедри, яка займалася підготовкою спеціалістів за означеним фахом. З 1969 по 1974 рр. він очолював також кафедру економіки та наукової організації праці. Пізніше кафедра була перейменована в кафедру економіки та соціології праці, стала основою сучасної структурної одиниці факультету – кафедри управління персоналом і економіки праці.

Зміни в керівництві Одеського інституту народного господарства 1972 року суттєво позначилися на подальшому розвитку факультету економіки праці. Інститут очолив доктор економічних наук, професор В.П. Бородатий, який особливу увагу приділяв підбору керівних кадрів. У грудні 1972 року деканом факультету економіки праці був призначений кандидат економічних наук, доцент Аркадій Йосипович Ягодзинський. Він обіймав посаду декана, на якій проявив себе талановитим організатором, енергійним керівником, згодом посада декана стала важливою сходинкою професійного злету як проректора з навчальної роботи і професора. Майже п’ять років (до 29 квітня 1977 р.) А. Й. Ягодзинський очолював факультет економіки праці, приділяючи особливу увагу впровадженню активних методів навчання з метою поліпшення якості підготовки економістів. Він добився переводу факультету в окреме приміщення, де й сьогодні навчаються студенти факультету міжнародної економіки. Саме тоді основним напрямком наукової діяльності А. Й. Ягодзинського визначилася проблема удосконалювання системи підготовки фахівців з вищою освітою, що стала справою всього його подальшого життя.

У цей період відбулися також зміни в структурі факультету. У 1975 році була створена кафедра економіки та організації матеріально-технічного постачання з метою підготовки фахівців для загальнодержавної системи постачання СРСР, для відділів постачання і збуту підприємств. Очолив вищеназвану кафедру доктор економічних наук Ілля Абрамович Рабінович. 1989 р. кафедра була перейменована у кафедру управління матеріальними ресурсами.

У 1977 році деканом факультету був призначений Євген Никифорович Волошин, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, який з 1972 р. виконував обов’язки заступника декана ФЕТ. Згадуючи минуле, Є. Н. Волошин підкреслював: «Моє минуле – це викладання, майже 30 років роботи в деканаті ФЕТ-ФМЕ, наукова робота на кафедрі міжнародної економіки». Майже чверть століття Євген Никифорович сумлінно працював на посаді декана, дбаючи про факультет у складних кризових умовах, піклувався про вдосконалення навчального процесу й трудової дисципліни студентів.

Нового імпульсу економічній освіті надало проголошення України у 1991 р. незалежною демократичною державою. Зміни в економіці, а також новий стан розвитку соціальних і політичних відносин зумовили необхідність кардинальної зміни як організації, так і змісту економічної освіти, орієнтованої на підготовку фахівців, здатних працювати в нових умовах. Виникла необхідність створення нових освітніх структур, реорганізації традиційних підрозділів і відділень. У зв’язку з переходом до нових економічних форм господарювання 1991 р. факультет економіки праці було переформовано у факультет економіки трудових і матеріальних ресурсів. Цього ж року відбулася реорганізація кафедри управління матеріальними ресурсами у кафедру маркетингу. З 2003 року по сьогоднішній день кафедра ефективно функціонує і не змінювала назву. Кафедру очолює д.е.н., професор Литовченко Ірина Львівна.

У 1992 р. була заснована кафедра міжнародних економічних відносин. При створенні кафедри було передбачено:

 • функціонування її як гуманітарної, що забезпечує надання студентам всіх форм навчання та всіх спеціальностей фундаментальних основ сучасних зовнішньоекономічних знань, специфіки включення України до світового співтовариства;
 • відкриття спеціальності «Міжнародна економіка» (освітньо- кваліфікаційний рівень «бакалавр» – 6.030503 та «магістр» – 8.050103).

Засновник кафедри й спеціальності – професор, академік АНУ Юрій Георгійович Козак.

Відкриття спеціальності та підготовка фахівців зі спеціальності «Міжнародна економіка» дало підстави перейменувати факультет економіки трудових і матеріальних ресурсів у факультет міжнародної економіки.

Реорганізація інституту народного господарства в Одеський національний економічний університет, що відбулася у 1993 р., відкрила нові перспективи розвитку всіх структурних підрозділів вищого навчального закладу, вдосконалення навчального процесу.

Факультет економіки трудових і матеріальних ресурсів у 1994 р. був переформований у факультет міжнародної економіки.

Сучасний етап розвитку факультету міжнародної економіки, започаткований на межі нового тисячоліття, ознаменований створенням нових кафедр і спеціальностей, зміцненням матеріальної бази, вдосконаленням навчального процесу, активізацією науково-дослідної роботи.

З 2001 р. і до сьогоднішнього дня факультет очолює кандидат економічних наук, доцент Володимир Михайлович Беспалов.

У 2003 р. було засновано кафедру економіки та управління туризмом,  на якій сьогодні здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» З початку існування кафедри до сьогоднішнього дня її очолює професор В.Г. Герасименко – знаний в Україні та поза її межами вчений, який є автором багатьох підручників, навчальних посібників, монографій, співавтором перших в Україні ОКХ та ОПП з фаху «Туризм», організатор першої в Україні фахової олімпіади з «Туризму».

Сало

Яна Вікторівна

заступник деканакандидат економічних наук, старший викладач

Гуслякова

Альона Геннадіївна

(фахівець 1 категорії)

СЕМЕЩЕНКО

Катерина Михайлівна

методист деканату

На факультеті Міжнародної економіки функціонують 3 кафедри:

 • Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;
 • Кафедра маркетингу;
 • Кафедра міжнародних економічних відносин.

 

 

 

 

 

 

Спеціальності та спеціалізації:

Шановні абітурієнти, запрошуємо вас на факультет Міжнародної економіки!

Додаткову інформацію про вступ можна знайти на webсайті http://oneu.edu.ua

Стоянов Владислав Юрійович

Голова студентської ради ФМЕ (студдекан)

 

Головою студентського самоврядування факультету міжнародної економіки є голова студентської ради ФМЕ (студентський декан). Це особа, якій підзвітні органи студентського самоврядування факультету.

Студдекан обирається шляхом прямого таємного голосування, у якому приймають участь усі студенти факультету. Студентський декан регулює діяльність студентського самоврядування, несе відповідальність за організацію й ефективність діяльності виконавчого органу студентського самоврядування, координує діяльність секторів, інформує старост академічних груп, має право отримувати інформацію від адміністрації, структурних підрозділів університету та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності, є представником інтересів студентської спільноти, несе особисту відповідальність за дотримання студентською радою своїх основних обов’язків.

Студентська рада факультету міжнародної економіки – це частина громадського самоврядування, що має за мету покращення життя студентів, захист їх прав і свобод.  Це згуртований, дружний колектив молодих, амбітних, цілеспрямованих, креативних студентів, які прагнуть до саморозвитку, самореалізації та до поліпшення студентського життя.

Студрада ФМЕ є відкритою організацією, яка займається реалізацією функцій управління вищим навчальним закладом. Самоврядування факультету є прогресивною структурою, яка приймає активну участь у забезпеченні належного функціонування основних напрямків діяльності факультету міжнародної економіки. Діяльність студентського самоврядування є невід’ємною частиною життя факультету в Одеському національному економічному університеті. Всі студенти університету мають рівні права на участь у студентському самоврядуванні.

Основними засадами функціонування студентського самоврядування факультету міжнародної економіки є: відкритість, прозорість, системність, зв’язок із студентською спільнотою, незалежність.

 

Основними завданнями студентського самоврядування ФМЕ є:

 • Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • Координація діяльності старост академічних груп, студентського профкому;
 • Належне функціонування секторів студентської ради;
 • Контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів;
 • Внесення інноваційних пропозицій щодо розвитку якості студентського життя на факультеті;
 • Внесення пропозицій щодо вдосконалення освітнього процесу;
 • Сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • Захист прав та свобод студентів факультету;

 

Структура студентського самоврядування факультету міжнародної економіки виглядає наступним чином:

 • Голова студентської ради ФМЕ (студентський декан);
 • Секретар студентської ради ФМЕ;
 • Культурно-масовий сектор;
 • Організаційний сектор;
 • Піар-сектор;
 • Профорієнтаційний сектор;
 • Навчально-науковий сектор;
 • Спортивний сектор.

Бей Влада Василівна,

Секретар студентської ради ФМЕ

Секретар студентської ради – особа, яка відповідальна за організацію документообігу в структурі студентського самоврядування. Головне завдання секретаря студради це проведення моніторингу та аналізу діяльності студентського самоврядування, вносити пропозиції щодо організації навчальної, наукової, культурної діяльності факультету, проводити контроль усього документообігу, ухвалювати або накладати «вето» на ті чи інші рішення студради, проводити аналіз закупівель.

Міжнародні зв’язки

Кафедра міжнародних економічних відносин має творчі зв’язки з такими відомими світовими центрами, як:

1.Республіка Молдова:

– Державний університет Молдови, м. Кишинів,

– Європейський університет Молдови, м. Кишинів

2.Грузія:

– Тбіліський державний університет ім. І.Джавахішвілі, м. Тбілісі.

3.Польща:

– Університет економіки (Катовіце),

– Краковський університет економіки

Our partner – Cracow University of Economics

Rector UEK
Andrzej Choghol

Our partner – Cracow University of Economics

Head of the International Economic Relations Department, Doctor of Economic Sciences, Professor
Edward Malendowski

Our partner is the University of Economics in Katowice

Protector, Sławomir Smyczek

Our partner – Cracow University of Economics

Prof., Dr., Tadeusz Sporek, Head of the International Economic Relations Department, UE in Katowice

Ph.D. in Еconomics, Associate Professor of Department of International Economic Relations of ONEU, Korolenko N. V. participated the meeting with the delegate of Kempten University of Applied Sciences (Germany) Eliass Schumpf!

Ph.D. in Еconomics, Associate Professor of Department of International Economic Relations of ONEU, Korolenko N. V. participated in Awarding ceremony for students of the Faculty of International Economics after seminars with Dr Professor Alvaro Fernandes.

Ph.D. in Еconomics, Associate Professor of Department of International Economic Relations of ONEU, Korolenko N. V. participated the meeting with the delegation of the European Union in Ukraine, headed by the EU Ambassador Hugo Mingarelli.

Ph.D. in Еconomics, Associate Professor of Department of International Economic Relations of ONEU, Korolenko N. V. participated in the 10th session of “Seminar of the European Union and future of EU-Ukraine relations 2017” with Dr Professor Alvaro Fernandes.

Досягнення факультету:

2013 рік
ПІ студента Курс Захід Результат
Черниченко В. 4 2 тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі “Маркетинг, управління персоналом і економіка праці” 3 місце
Форостяна А. 4 2 тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» 3 місце
2014 рік
Гагауз Л. 4 2 тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі “Маркетинг, управління персоналом і економіка праці” 3
2015 рік
Шарафмал К. 4 2 тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі “Маркетинг, управління персоналом і економіка праці” 2
Радіонова І. 4 2 тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» 3
2016 рік
Васильєва І. 4 2 тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі “Маркетинг, управління персоналом і економіка праці” 3
Радіонова І. 5 2 тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» 2
2017 рік
Шаповал К. 5 2 тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі “Маркетинг, управління персоналом і економіка праці” 3
Лобода Д. 4 2 тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» 2
Команда факультету Кубок ректора з футболу 1
Команда факультету 67 Спартакіада ОНЕУ з баскетболу (чоловіки) 2
Команда факультету 67 Спартакіада ОНЕУ з волейболу (чоловіки) 3
2018 рік
Нечаєв А. 5 2 тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» 3
Малачлі О. 4 2 тур Всеукраїнської студентської олімпіади з спеціальності «Туризм» 3
Астаф’єва Віра 4 2 тур Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності «міжнародна економіка» 3
Cтрельбицька Єлизавета 4 2 тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» Грамота у номінації «Краще наочне представлення результатів дослідження»
Команда факультету 68 Спартакіада ОНЕУ з (шахи) 3
Команда факультету 68 Спартакіада ОНЕУ з (баскетбол, жінки) 3
Команда факультету 68 Спартакіада ОНЕУ з (баскетбол, чоловіки) 2
Команда факультету 68 Спартакіада ОНЕУ з (стрільба) 2
Команда факультету 68 Спартакіада ОНЕУ з (легка атлетика) 2
Команда факультету Кубок ректора з футболу 2

 

 

Художня самодіяльність на ФМЕ розвинена на дуже високому рівні в порівнянні з іншими університетами м.Одеси, в чому можуть переконатися всі бажаючі, відвідавши наші концерти🏆

15 березня 2018 року в ОНЕУ проходила “Міс-ОНЕУ” і другою Віце-Міс стала студентка нашого факультету – Масная Аліна!

Сердечно Вас вітаємо і бажаємо нових звершень!😊

Шановні пані та панове!

Маємо честь запросити Вас на офіційні урочистості з нагоди 50-річчя з дня заснування факультету міжнародної економіки Одеського національного економічного університету!

Заходи відбудуться 16 травня 2019 року з 17.00 в приміщенні Одеського дому офіцерів за адресою: вул. Пироговська, 7/9.

Оргкомітет

Довідки за тел.: 724-58-67

Привокзальна пл.,2, к.113
 724-58-67
fme@oneu.edu.ua
 

Дисципліни кафедри Маркетингу

Бакалаврат

 1. Вступ до фаху
 2. Поведінка споживачів
 3. Товарознавство
 4. Маркетинг
 5. Маркетингова товарна політика
 6. Маркетингове ціноутворення
 7. Маркетингові комунікації
 8. Міжнародний маркетинг
 9. Маркетингова політика розподілу
 10. Математичні і статистичні методи в маркетингу
 11. Інформаційні системи в маркетингу
 12. Інтернет-маркетинг
 13. Виставкова діяльність
 14. Логістика
 15. Маркетинг промислового підприємства
 16. Маркетинг послуг
 17. Маркетингові дослідження
 18. Паблік рілейшнз
 19. Дизайн реклами

Магістратура

 1. Маркетинговий менеджмент
 2. Стратегічний маркетинг
 3. Рекламний менеджмент
 4. Брендинг
 5. Товарна інноваційна політика
 6. Управління проектами маркетингу
 7. Імітаційне моделювання в маркетингу
 8. Логістичний менеджмент
 9. Маркетинг в соціальних мережах
 10. Менеджмент торгово-посередницької діяльності
 11. Стандартизація і сертифікація
 12. Маркетинг територій
 13. Маркетинговий аудит
 14. Маркетинг на ринку В2В
 15. Інформаційний маркетинг
 16. Методологія наукових досліджень
 17. Системний синтез і аналіз в маркетингу
 18. Державний маркетинг
 19. Методологія дослідження ринку
 20. Еволюція теорії маркетингу
 21. Проблеми сучасного маркетингу
 22. Глобальна економіка
 23. Інтегровані маркетингові комунікації

Дисципліни кафедри Міжнародних економічних відносин

 1. Міжнародна економіка
 2. Економіка зарубіжних країн
 3. Міжнародні організації
 4. Міжнародні фінанси
 5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (організацій)
 6. Міжнародний маркетинг
 7. Транснаціональні корпорації
 8. Міжнародна торгівля
 9. Сучасна єврорегіоналізація
 10. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки
 11. Інституційні важелі вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності регіону
 12. Міжнародний агробізнес
 13. Міжнародні стратегії економічного розвитку
 14. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
 15. Міжнародна економічна діяльність України
 16. Європейська інтеграція
 17. Міжнародні економічні відносини
 18. Глобальна економіка
 19. Університетська освіта (спеціальність «Міжнародна економіка»)
 20. Основи наукових досліджень

Дисципліни кафедри Туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Бакалаврат

 1. Основи наукових досліджень
 2. Діяльність туристської самодіяльної організації
 3. Туристські ресурси України
 4. Рекреаційна географія
 5. Рекреаційні комплекси
 6. Технологія туристської діяльності
 7. Технологія готельної справи
 8. Технологія ресторанної справи
 9. Економіка туризму
 10. Менеджмент в туризмі
 11. Спортивний туризм
 12. Бухгалтерський облік в туризмі
 13. Організація послуг харчування
 14. Організація екскурсійних послуг
 15. Організація транспортних послуг
 16. Рекреалогія
 17. Маркетинг в туризмі
 18. Організація рекреаційних послуг
 19. Організація анімаційних послуг в туризмі
 20. Історія туризму
 21. Організація сфери туристичних послуг
 22. Туроперейтинг
 23. Організація підприємницької діяльності в туризмі
 24. Іміджеологія та ПР в туризмі
 25. Економіка турфірм
 26. Економіка підприємств готельного господарства
 27. Економіка підприємств ресторанного господарства
 28. Стандартизація, сертифікація тур. послуг, ліцензування турдіяльності

Магістратура

 1. Методологія наукових досліджень
 2. Управління туристичним підприємством
 3. Управління регіональним розвитком туризму
 4. Міжнародний туристичний бізнес
 5. Міжнародні інформаційні системи в туризмі
 6. Конкурентоспроможність підприємств у сфері турбізнесу
 7. Спеціалізовані туристичні ринки
 8. Бізнес-планування на підприємствах туризму