Магістратура

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
IV рівень акредитації
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
на денну, заочну, очно-вечірню форми навчання
для  здобуття ступеня   магістр  у 2019 році

 

Для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти за спеціальностями галузей знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» (спеціальність 051 «Економіка»); 07 «Управління та адміністрування» (спеціальності: 071«Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»); 24 «Сфера обслуговування» (спеціальності: 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм»), 29 «Міжнародні  відносини» (спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини») вступники обов’язково складають іспит з іноземної мови у формі єдиного вступного іспиту відповідно до  Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році.

До уваги вступників:

– реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочинається 13 травня та закінчується о 18 годині 03 червня;

– складання додаткових фахових випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), розпочинається 13 травня та закінчується 31 травня, після єдиного вступного іспитувід 5 липня  до 26 липня;

– прийом заяв та документів розпочинається 10 липня і закінчується 23 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови;

– прийом заяв та документів розпочинається 17 червня і закінчується 25 червня для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватися довідка про завершення навчання);

– єдиний вступний іспит з іноземної мови  проводиться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту ( з 02 липня,  у визначені Умовами прийому строки );

– фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників , які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже склали єдиний вступний іспит з іноземної мови проводяться з 05 липня по 26 липня;

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням – не пізніше 05 серпня; виконання вимог Правил прийому для зарахування – до 18 години 10 серпня; наказ про зарахування за державним замовленням видається до 12. 00 години 11 серпня ( денна та заочна форми).

Надання рекомендацій на місця за кошти фізичних або юридичних осіб – до 12 години 12 серпня, виконання вимог до зарахування – до 12 години 17 серпня,  зарахування за кошти фізичних  або  юридичних осіб

 ( денна, заочна, очно-вечірня форми навчання) – до 12 години  18 серпня 2019 року.

 Порядок додаткових строків прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб наступний:

прийом заяв та документів розпочинається  02 вересня і закінчується 20 вересня, виконання вимог до зарахування – до 25 вересня,  зарахування – не пізніше 30 вересня.

Вступники особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують спеціальність, освітню програму  та форму навчання. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали  та додає копії:

– документа, що посвідчує особу ( 2 примірника);

–  копію ідентифікаційного номера (2 примірника).

– військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

– документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь  (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі

якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– документів, які підтверджують право вступника  на участь у конкурсі за іспитами на основі ступеня бакалавра,

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста);

–  екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (у визначених Умовами випадках);

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні

конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Термін навчання для здобуття  ступеня  «магістр»:

за  освітньо-професійною програмою –  1 рік 4 місяців;   за освітньо-науковою програмою – 1 рік 9 місяців.

Перелік спеціальностей (освітніх магістерських програм)

для здобуття  ступеня  МАГІСТРА у 2019 році

Галузь знань Спеціальність Освітня  програма

                    магістерського рівня

*Факультет
05 « Соціальні та поведінкові науки»

 

051 «Економіка»

 

– теорії та моделі управління економікою

– теорії та моделі управління економікою  

  (**НОП)

– економіко-математичне моделювання

– прикладна економіка (**НОП )

– статистика бізнесу

– управління персоналом  сучасної   

  організації

ФЕУП

ФЕУП

 

ОЕФ

ОЕФ

ОЕФ

 

ФМЕ, ЦЗФН, ЦВФН

07 «Управління     

           та адміністрування»

071 «Облік і оподаткування»

 

– облік, аудит і оподаткування 

  підприємницької діяльності

– міжнародний облік, аналіз  і          

  оподаткування

– управлінський облік та податковий     

  менеджмент  (**НОП)

– аналіз бізнес-процесів у  підприємництві

ОЕФ, ЦЗФН, ЦВФН

 

ОЕФ, ЦВФН

 

ОЕФ

 

ОЕФ,  ЦВФН

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

– управління діяльністю банків на   

  фінансовому ринку

– управління фінансовою стійкістю банків  

  (**НОП)

– державні та муніципальні фінанси

– фіскальне та митне адміністрування

– корпоративні фінанси

– фінансовий та страховий менеджмент

– науково-методичні основи фінансового   

  менеджменту (**НОП)

ФФБС, ЦЗФН, ЦВФН

 

 

ФФБС

ФФБС, ЦЗФН, ЦВФН

ФФБС, ЦВФН

ФФБС, ЦВФН

ФФБС, ЦЗФН, ЦВФН

 

ФФБС

 

073 «Менеджмент»

 

– менеджмент організацій 

– управління фінансово-економічною  

  безпекою

– менеджмент та бізнес-адміністрування           

  (**НОП)

ФЕУП, ЦЗФН

 

 

ФЕУП

075 «Маркетинг»

 

–  стратегічний маркетинг

– теорія маркетингу в умовах    

  трансформації ринку (**НОП)

ФМЕ, ЦЗФН, ЦВФН

 

ФМЕ

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

– економіка та стратегія розвитку  

  підприємства

– економіка, планування та управління

  бізнесом

– управління конкурентноспроможністю  

  підприємства (**НОП)

– муніципальна економіка

– експертиза товарів та послуг

ФЕУП, ЦЗФН, ЦВФН

 

ФЕУП, ЦЗФН, ЦВФН

 

ФЕУП

 

ФЕУП

ФМЕ

24 «Сфера обслуговування»

 

242 «Туризм»

 

– економіка та організація туристичної    

  діяльності

ФМЕ, ЦЗФН, ЦВФН

 

 

ФМЕ

241«Готельно-ресторанна справа» – управління готельним та ресторанним         

 бізнесом

29 «Міжнародні  

 відносини»

292 «Міжнародні економічні відносини»

 

– міжнародні економічні відносини

– міжнародні економічні відносини  

  (**НОП)

 

ФМЕ, ЦЗФН

 

*Примітка:       ФМЕ       –  факультет міжнародної економіки

                              ФЕУП    –  факультет економіки та управління підприємництвом

                              ФФБС    –  факультет фінансів та банківської справи

                              ОЕФ       –  обліково-економічний факультет

                              ЦЗФН     –  центр заочної форми навчання

                              ЦВФН    –  центр вечірньої форми навчання

                                      НОП ** –   науково – освітня програма

                                                         Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8                            

                                                 Інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua     email:  abiturient@oneu

                                               Довідки за телефоном (048) 723-80-73приймальна комісія

 Центр заочної форми тел. (048)722-62-71,  (048)722-62-73     Центр очно-вечірньої форми тел. (048) 723-84-92

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ

для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2019 році

Наказом Міністерства освіти і науки України від 22 березня 2018 року № 270 затверджено «Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році».

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами освіти за спеціальностями галузей знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» (спеціальність 051 «Економіка»), 07 «Управління та адміністрування» (спеціальності: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»), 24 «Сфера обслуговування» (спеціальності: 242 «Туризм», 241 «Готельно-ресторанна справа»), 29 «Міжнародні відносини» (спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини») вступники обов’язково складають іспит з іноземної мови у формі єдиного вступного іспиту відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році.

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочинається 13 травня та закінчується о 18:00             03 червня 2019 року.

Складання додаткових фахових вступних випробувань (співбесіди) для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю розпочинається 13 травня та закінчується 31 травня.

Реєстрація проводиться приймальною комісією університету за адресою: вул.Преображенська, 8, 1-ий поверх, кабінет 117.

Під час реєстрації вступник надає особисто оригінали:

– документа, що посвідчує особу;

– індефікаційний номер (облікова картка платника податків);

– документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) або довідку щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2019 році, виданої за місцем навчання, для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань;

– документи, якщо викликано особливими спеціальними умовами вступу;

– фотокартка для документів (чорно-біла або кольорова) розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.

Приймальна комісія

Телефон (048) 723-80-73