Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики

Звєряков
Михайло Іванович
Зав. кафедрою, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України

Кафедра загальної економічної теорії є ровесницею університету, адже її було створено в 1921 році, при створенні Одеського інституту народного господарства під назвою “кафедра політичної економії”. З тих пір кафедра незмінно була однією з провідних в університеті, забезпечуючи надійний теоретичний базис економічнх досліджень. 

У центрі наукових інтересів колективу кафедри протягом останніх десятиліть перебувають проблеми модернізації економіки, розробка національної моделі економічного зростання та розвитку, пошук шляхів до нової економіки.

Спеціальності кафедри та наукові рівні

Кафедра загальної економічної теорії здійснює підготовку за спеціальностями:

051 “Економіка” (бакалаври за освітньою програмою “Управлінська економіка та конкурентна політика”, магістри за освітньою програмою “Світова економіка та моделі функціонування господарських систем”, PhD за програмою “Економіка”)

281 “Публічне управління та адміністрування” (бакалаври за освітньою програмою “Публічне управління та адміністрування”)

Перспективи професійного розвитку

Випускники кафедри мають поглиблений діапазон знань щодо розуміння закономірностей, які керують економікою, володіють сучасними теоріями функціонування господарства, науковим економічним мисленням, навичками системного підходу до розробки управлінських рішень. Тому вони в змозі ефективно працювати у різних галузях економіки: на управлінських посадах різних рівнів у корпораціях, фірмах, банках, біржах, державних установах а також вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації.

Партнери

Звєряков
Михайло Іванович

Зав. кафедрою, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України

Спеціальність 051 «Економіка»
ОПП бакалаврів «Управлінська економіка та конкурентна політика»

Сучасні стрімкі та масштабні зміни в економічному і соціальному середовищі формують відповідні виклики для ринку праці, який потребує кваліфікованих фахівців, що володіють сучасним економічним мисленням, розуміють як працює економіка, як влаштовані економічні процеси на мікро- та макрорівні, здатні виконувати аналітичні та прогностичні функції, набули теоретичні знання і практичні навички, які необхідні для розв’язання актуальних завдань з управління суб’єктами економіки, можуть формулювати та обґрунтовувати рекомендації для економічної політики. Навчання за програмою бакалаврів «Світова економіка та моделі функціонування господарських систем» спрямоване на підготовку фахівців середньої ланки для роботи у сфері бізнес середовища та в економічному просторі. Набуті знання надають можливості широкого вибору майбутньої професії, що є надважливим в умовах стрімкого технічного прогресу та змін потреб ринку. Випускник може працювати в державних та приватних установах на різних посадах. 

Дисципліниhttp://oneu.edu.ua/svitova-ekonomika-ta-modeli-funktsionuvannya-gospodarskih-sistem/

 

ОП магістрів «Світова економіка та моделі функціонування господарських систем»

Сьогодні ринок праці потребує кваліфікованих фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, розуміють закономірності функціонування економіки, здатні виконувати аналітичні та прогностичні функції, володіють теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання складних завдань функціонування економіки та формування рекомендацій для економічної політики. Усі ці знання набувають студенти при вивченні дисциплін в межах освітньої програми «Світова економіка та моделі функціонування господарських систем». Набуті знання надають можливості широкого вибору майбутньої професії, що є надважливим в умовах стрімкого технічного прогресу та змін потреб ринку. Випускник може працювати в державних та приватних установах на різних посадах. Отримана база знань надає широкий простір для кар’єрного зростання та ведення власного бізнесу.

Дисципліниhttp://oneu.edu.ua/33294-2/

 

ОНП PhD «Економіка»

Стрімкий розвиток сучасних економічних процесів вимагає фахівців, що здатні до розуміння цих процесів на фундаментальному рівні, здатні виявляти закономірності, вирішувати складні наукові та професійні завдання. Саме на підготовку таких фахівців направлена ОНП. Глибокі фундаментальні знання в області економічних явищ та процесів, володіння методами наукових досліджень, навичками критичного мислення, здатність до самостійної економічної, науково-дослідної та проектно-інноваційної діяльності.

Дисципліниhttp://oneu.edu.ua/spetsialnist-051-ekonomika/

 

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

ОП бакалаврів «Публічне управління та адміністрування»

Програма спрямована на вирішення прикладних завдань в галузі публічного управління та адміністрування, у тому числі у галузі місцевого самоврядування; підготовку принципово нового типу управлінців, які відповідають сучасним принципам публічного управління в Україні. Програма передбачає проходження практики в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших органах, установах, на які поширюється дія законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Дисципліниhttp://oneu.edu.ua/publichne-upravlinnya-ta-administruvannya-bakalavr/#1592773071834-243e8b32-961b

У 15 вересня 2023 р. викладачами кафедри ЗЕТ та ЕП Несенко Павло Петровичем та Луньовою Ольгою Костянтинівною була проведена лекція-екскурсія на тему «Роль Одеси в державотворенні України». У заході прийняли участь студенти усіх курсів, що навчаються на ОП кафедри «Публічне управління та адміністрування» і ОП «Управлінська економіка та конкурентна політика». Студенти ознайомились з історією міста, архітектурними пам’ятками, видатними діячами, які діяли та працювали в Одесі. Під час заходу також було розкрито роль Одеси як культурного, адміністративного та промислового центру в державотворення України.

31 травня 2023 року на кафедрі загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету відбувся успішний захист першого випуску бакалаврів зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

В роботі державної екзаменаційної комісії прийняла участь проректор з науково-педагогічної роботи ОНЕУ д.е.н., професор Сментина Наталія Валентинівна.

Робота членів ДЕК спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Наші випускники Резекіна Світлана та Чеботарьов Павло на відмінно захистили кваліфікаційні роботи за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Резекіна Світлана під керівництвом д.е.н., професора Звєрякова Михайла Івановича захистила роботу за темою «Технології електронного  урядування в державному управлінні».

Резекіна С.В. під час захисту кваліфікаційної роботи

В роботі розкрито теоретичні засади розвитку електронного урядування та електронної демократії. Досліджено досвід розвинених країн в наданні електронних державних послуг. Дипломниця зробила аналіз технологій розвитку електронного урядування та електронної демократії. Важливим результатом роботи був аналіз проблем та тенденцій впровадження електронного урядування в Україні.

Чеботарьов Павло під керівництвом к.е.н., доцента Макухи Сергія Миколайовича захистив роботу на тему «Екологічна безпека, як чинник сталого розвитку територій». 

Чеботарьов П.І. під час захисту кваліфікаційної роботи в режимі Online

В роботі розглянуто теоретико-методологічні засади формування екологічної безпеки. Узагальнено погляди науковців щодо визначення сутності категорії «екологічна безпека». Дипломник зробив аналіз екологічної безпеки як «вбудованого стабілізатора «сталого розвитку територій». Роботу завершено аналізом шляхів удосконалення регулювання екологічної безпеки в Україні з урахуванням європейського досвіду».

Члени комісії відмітили високу змістовну якість та практичну спрямованість кваліфікаційних робіт.

Вітаємо випускників – Резекіну Світлану та Чеботарьова Павла з відмінним захистом та бажаємо успішного втілення отриманих знань у подальшій професійній діяльності!

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

З 1 по 9 червня 2023 року вперше студенти 3 курсу 281 спеціальності «Публічне управління та адміністрування» проходили практику в державних установах Одещини.

Під час проходження навчальної практики студенти спілкування з представниками Одеської обласної державної адміністрації та Одеської районної Ради Одеської області. Живе спілкування з державними службовцями та знайомство безпосередньо на робочих місцях із функціональними обов’язками посадових осіб та завданнями, що вирішують державні установи стало корисним в цесі підготовки бакалаврів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Студенти Абрамова Діана, Макущенко Лілія, Чебоненко Ганна та Глущенко Едуард, які після закінчення університету збираються присвятити своє життя державній службі, отримали багато корисної та цікавої інформації для своєї майбутньої роботи!


Студенти Макущенко Лілія та Глущенко Едуард вивчають установчі документи  щодо організації роботи Одеської районної Ради Одеської області

Під час проходження практики студенти вивчили посадові обов’язки працівників Одеської районної Ради Одеської області та перелік і умови надання послуг державними установами населенню.

Макущенко Лілія перед початком практики в Одеській районній Раді Одеської області

Підведення підсумків роботи на базі практики – Одеській районній Раді Одеської області

Під час відвідування та знайомства з роботою Одеської обласної державної адміністрації під час практики.

Вітаємо доцента кафедри ЗЕТ та ЕП Несененко Павло Петровича, який 15 лютого 2023 р. отримав в ОНТУ диплом з відзнакою магістра з публічного управління та адміністрування.

ОГОЛОШЕННЯ

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у методологічному семінарі кафедри ЗЕТ та ЕП за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”, що відбудеться 5 жовтня 2022 року о 13.30. 

Доповідач: кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Макуха Сергій Миколайович.

Тема доповіді: “Проблеми розвитку публічно-приватного партнерства в Україні”.

Підключення здійснюється за посиланням: https://us05web.zoom.us/j/84621627966?pwd=eUpTcGlVL1RWUUo2Q2VJb2RWMUZVQT09

Ідентифікатор конференції: 846 2162 7966

Код доступа: 9HKGPM

За підсумками 2021-2022 навчального року колектив кафедри нагороджений подякою Ректора ОНЕУ за 3 місце за підсумками міжнародної діяльності

За підсумками науково-дослідної роботи у 2021-2022 н.р. колектив кафедри відзначений подякою ректора ОНЕУ.

15.06.2022 р. в режимі online в Одеському національному економічному університеті відбувся захист випускників бакалаврської програми кафедри Загальної економічної теорії та економічної політики за спеціальністю 051 «Економіка».

З привітальною промовою до членів комісії та студентів звернувся голова державної екзаменаційної комісії – д.е.н., професор Лайко Олександр Іванович, він побажав всім натхнення, удачі та плідної праці із захисту кваліфікаційних робіт.

Бринза Максим В’ячеславович

Науковий керівник – д.е.н., доцент Грималюк Андрій Вікторович.

Горбун Тетяна Степанівна

Науковий керівник – к.е.н., доцент Даниліна Світлана Олексіївна.

Додул Софія Вадимівна

Науковий керівник – д.е.н., доцент Жданова Людмила Леонідівна.

Масенко Євген Олексійович

Науковий керівник – д.е.н., професор Звєряков Михайло Іванович.

Шаповалов Олександр Вікторович

Науковий керівник – к.е.н., доцент Шараг Олена Сергіївна.

Шауро Валерія Едуардівна.

Науковий керівник – к.е.н., доцент Макуха Сергій Миколайович.

Оголошуючи результати захисту голова ДЕК наголосив, що захист кваліфікаційних робіт бакалаврів за спеціальністю 051 “Економіка” на кафедрі ЗЕТ та ЕП ОНЕУ організовано та проведено на високому науковому і методичному рівні. Теми робіт актуальні, постійно оновлюються з урахуванням вимог часу, стосуються важливіших проблем економічної теорії та практики. Студенти до захисту готові. До кожної кваліфікаційної роботи розроблена докладна презентація та підготовлений автореферат. Перевагою є глибокий змістовний рівень розробки студентами обраних тем, ґрунтовний аналіз статистичного матеріалу. За результатами досліджень авторами кваліфікаційних робіт зроблені конкретні висновки та пропозиції стосовно напрямків подальших досліджень. Студенти надали повні та змістовні відповіді на додаткові питання членів ДЕК.

Після отримання дипломів бакалавра студенти готуються цього року поступати до магістратури ОНЕУ за спеціальністю 051 «Економіка»

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Викладачі кафедри активно розвивають міжнародну академічну мобільність та співпрацю між університетами. З 16 по 20 травня доцент кафедри ЗЕТ та ЕП Даниліна С.О. з метою обміну досвідом, вдосконаленнярівня викладання і проведення наукових досліджень прийняла участь в рамках ERASMUS+ PROGRAMME STAFF MOBILITY FOR TEACHING в заходах, що проходили в Університеті прикладних наук в Нисі, Польща.

В рамках програми Світлана Олексіївна провела лекції англійською мовою для студентів, ознайомилась з матеріально-технічної базою закладу та прийняла участь у 12th International Staff Training Week на тему: «Кризовий менеджмент – особисті, інституційні та глобальні аспекти».

У даному заході взяли участь понад сорок представників академічного та адміністративного персоналу, у тому числі, було презентовано 24 університети з 16 країн світу, а також проведено ряд тренінгів і дискусійних сесій, які супроводжувалися цікавими обговореннями та дали змогу учасникам здійснити обмін досвідом і різними точками зору.

Досвід, отриманий під час візиту до Університету прикладних наук в Нисі, сприятиме розвитку та розширенню партнерських відносин ОНЕУ із закордонними закладами вищої освіти, обміну досвідом між академічним та адміністративним персоналом, вдосконаленню рівня викладання і проведення наукових досліджень.

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у ХVІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «ПОКРИТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ» «Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації» 2 грудня 2021 р. у м. Одесі, початок о 14.00

 

Конференція проходитиме в режимі Оnline

 

ПОСИЛАННЯ

для підключення до конференції ZOOM

https://zoom.us/j/93392346563?pwd=aG1TbW5CSG1PbXFiNmFEekdndXU0dz09 

Ідентифікатор конференції: 933 9234 6563

Код доступу: hd2zkx

Посилання на запрошення – https://docs.google.com/document/d/1fVGOqCbgZ7q02zAnRDltDyWIIrhCdxJL/edit?usp=sharing&ouid=117112461352470683985&rtpof=true&sd=true

22 листопада відбулося засідання кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, де було проведене обговорення переліку зауважень та рекомендацій, що були зроблені під час акредитації освітніх програм інших кафедр в ОНЕУ. Було визначено заходи стосовно завершення підготовки до акредитації ОНП PhD за спеціальністю «Економіка».

Крім того, на засіданні кафедри обговорені пропозиції щодо зміни в навчальних планах бакалаврів за спеціальністю 051 «Економіка» та 281 «Публічне управління та адміністрування».

Під час проходження стажування в Державному університеті ім. Стефана Баторія (м. Скерневіце, Польща) к. е. н., доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики П. П. Несененко 4 листопада 2021 року прочитав лекцію на польській мові для здобувачів освіти на тему «Аналіз генезису основних етапів економічної думки»

На лекції були детально розглянуті ключові проблеми становлення та розвитку економічної, а також, паралельно з нею, управлінської думки, зі стародавнього періоду до наших часів. На лекції були, також, присутні координатор з академічної співпраці з країнами-партнерами Erasmus+ університету, д-р інж., професор Ханна Левандовська та к. е. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ О. С. Яцунська. 

19 жовтня 2021 року доцент кафедри ЗЕТ та ЕП Несененко Павло Петрович взяв участь у пленарному засіданні ІХ міжнародної науково-практичної конференції «Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття», що проходила на базі Одеської національної академії харчових технологій. Він виступав у якості магістранта академії. Доповідь стосувалася проблем публічного управління та мала назву «Аналіз фундаментальних засад реформ Ден Сяопіна».

Вітаємо із захистом дисертації!

23 вересня 2021 р. доцент кафедри ЗЕТ та ЕП Грималюк Андрій Вікторович захистив докторську дисертацію «Трансформаційні процеси в високорозвиненій економіці». Науковий консультант – д.е.н, професор, член-кореспондент НАН України Звєряков Михайло Іванович.

У своїй дисертації А. В. Грималюк використовує для аналізу сучасних процесів «цифрової» трансформації у високорозвинених країнах методологію категоріального «препарування» історичних процесів, розроблену Одеською школою економічної теорії, яка продемонструвала свої прогностичні можливості ще в минулому столітті. Успішний захист дисертації є свідченням того, що заснована академіком Анатолієм Карповичем Покританом Одеська школа економічної теорії залишається вірною своїм науковим традиціям і в ХХІ ст. продовжує успішно застосовувати власну методологію аналізу для вирішення теоретичних завдань найвищого класу складності, пов’язаних з дослідженням незавершених економічних процесів.

На честь 100-річчя ОНЕУ публікується збірка віршів професора Уперенко М. О., яка присвячена студентам та викладачам університету. Дякуємо Миколі Опанасовичу та бажаємо натхнення!

📌Збірник

2 грудня 2020 року на КАФЕДРІ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ в Одеському національному економічному університеті відбулася ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ПОКРИТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ». Конференція була присвячена  100-річчю від дня народження засновника Одеської економічної школи професора А.К. Покритана.

 

В конференції брали участь як науковці з Одеси, так і з інших міст. Зі вступним словом про теоретичну спадщину А.К. Покритана та її актуальність у сучасних умовах виступив учень Анатолія Карповича член-кореспондент НАН України д.е.н., професор Звєряков М. І.

З доповідями на пленарному засіданні конференції також виступали:

Суслов Віктор Іванович к.е.н., доцент. Український економіст.

Гриценко Андрій Андрійович д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи інституту економіки та прогнозування НАН України, м. Київ, Україна. Тема доповіді: «Логіко-історична методологія дослідження розвитку економічних систем»

Тарасевич Віктор Миколайович, д.е.н., професор, завідувач кафедри політичної економії Національної металургійної академії України, м. Дніпро, Україна. Тема доповіді: «Щодо розвитку методу сходження від абстрактного до конкретного».

Жданова Людмила Леонідівна, д.е.н., професор кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету, м. Одеса, Україна. Тема доповіді: «Структура і динаміка сукупного попиту в Україні у ХХI столітті: оцінка по ПКС валюти».

У конференції також взяв участь син Анатолія Карповича – д.е.н., професор  Московського державного університету імені М. В. Ломоносова  Покритан Павло Анатолійович. Доповідь П.А. Покритана була присвячена критеріям оцінки сучасної економічної теорії.

Учасники конференції, аналізуючи сучасні економічні процеси, доводили, що методологічні напрацювання Одеської економічної школи та особисто А.К. Покритана залишаються актуальними та допомагають формувати більш глибоке розуміння сучасних викликів для економічної науки та практики.

 

Збірник тез доповідей конференції буде розміщений 20.12.2020 у репозитарії ОНЕУ

У лютому 2020 року студенти 2 курсу спеціальності «Економіка» відвідали логістичну компанію «ПЛАСКЕ», де вже працюють студенти та випускники нашої спеціальності. Студенти дізналися про роботу компанії, почули поради щодо організації власного бізнесу та розвитку навичок та умінь, що найбільше цінуються роботодавцями.

XV Всеукраїнська науково-практична конференція «Покританівські читання» «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ». Конференція відбулася 5.09.2019 р. на кафедрі загальної економічної теорії та економічної політики ОНЕУ

Пленарне засідання XV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Покританівські читання» «Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації». З доповіддю «Політекономічні проблеми цифрового капіталізму» виступає д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, ректор Одеського національного економічного університету Звєряков М.І.


Пленарне засідання XV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Покританівські читання» «Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації». З доповіддю «Теорія залежного капіталізму: специфіка сучасної України» виступає д.е.н., професор кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету Жданова Л.Л.


Пленарне засідання XV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Покританівські читання» «Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації». З доповіддю «Соціокультурна обумовленість економіки» виступає д.філ.н., професор кафедри філософії Національного транспортного університету Синяков С.В. (м. Київ)


Робота секції. З доповіддю «Державне управління та предмет економічної теорії» виступає к.е.н., доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету Грималюк А.В.


Учасники XV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Покританівські читання» «Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації» 5.09.2019 р. ОНЕУ.


Учасники XV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Покританівські читання» «Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації» активно обговорюють актуальні питання конференції.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ХV Всеукраїнській науково-практичній конференції «ПОКРИТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ» «Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації», яка відбудеться 5 вересня 2019 р. у м. Одесі.

За результатами роботи конференції планується публікація збірника тез доповідей.

ТЕМАТИЧНІ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Сучасна економічна теорія: пріоритетні напрямки досліджень.
  2. Методологічні проблеми сучасної економічної теорії.
  3. Проблеми транзитивних економічних систем в умовах глобалізації.
  4. Відносини власності: дослідження в різних напрямках економічної думки.
  5. Еволюція капіталу та специфіка його відтворення в умовах глобалізації
  6. Економічна історія та історія економічної думки.
  7. Наукові дослідження магістрантів спеціальності «Економіка», які навчаються за програмою «Теорії та моделі управління економікою» Одеського національного економічного університету.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі в роботі конференції необхідно до 3 вересня 2019 р. надіслати електронною поштою на адресу k.zet@oneu.edu.ua

  • заявку на участь та відомості про автора;
  • тези доповіді (2-3 повні сторінки) – електронний варіант;
  • копію квитанції (чеку) про оплату.

Організаційний внесок учасників для часткової оплати видатків на проведення конференції за умови особистої участі складає – 150 грн.; членам Всеукраїнської асоціації політичної економії – 100 грн.

Після отримання заявки на участь у конференції оргкомітет надсилає особисте запрошення на вимогу учасника.

Електронний варіант збірника буде розміщений у електронному репозитарії ОНЕУ: dspace.oneu.edu.ua

Детальніше

Другий тур Всеукраїнської олімпіади з економічної теорії 2019 року.

Керівник групи від ОНЕУ – доцент Бакланова О.Г.

Учасники олімпіади – студент обліково-економічного факультету Березоруцький Андрій та студент факультету фінансів та банківської справи Заєць Едуард.

Кафедра проводить профорієнтаційну роботу в «Приморському» ліцеї.

14 вересня 2018 року відбулася ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «ПОКРИТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ». Загальна тема конференції: «Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації».

Вітання учасників конференції д.е.н., професора Звєрякова М.І.

 

Учасники конференції

 

З доповіддю «Особливості нового етапу глобалізації» виступає д.е.н., професор М.І. Звєряков

 

З доповіддю «Особливості нового етапу глобалізації» виступає д.е.н., професор М.І. Звєряков

 

Пленарне засідання конференції

Серед випускників кафедри «Загальної економічної теорії»:

Балашова Ганна Віталіївна (1998-2003 рр.) – з 1999 року культорг ФЕУВ, 2000-2003 рр. – керівник команди КВК “Монетний двір”, культорг ОНЕУ, глава наукового студентського товариства, 2003-2006 рр. – аспірант кафедри ЗЕТ, сфера наукових інтересів: інформаційне суспільство, інноваційна економіка, інформаційний сектор. 2006-2011 – викладач кафедри ЗЕТ. Брала активну участь у студентській самодіяльності ОНЕУ, фестивалях КВК, української та південноукраїнської ліги КВК.

Грубий В’ячеслав Васильович (1999-2004 рр.) – профорг групи, член студентської Профспілки, відповідав за організаційні питання на факультеті. З 2000 року Студентський декан факультету. Брав участь у розробці студентської модульної системи, приймав участь та з командою однодумців займав І місце на обласному конкурсі бізнес-ідей. На даний момент має свій власний бізнес у сфері роздрібної торгівлі.

Даниліна Світлана Олексіївна (2000-2005 рр.) – профорг групи, член студентської Профспілки, брала активну участь у студентській самодіяльності ОНЕУ. З 2005 року працює викладачем кафедри ЗЕТ ОНЕУ. Сфера наукових інтересів: нагромадження капіталу, концентрація та централізація виробництва і капіталу, фінансовий капітал, фінансова глобалізація. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Форми нагромадження капіталу в перехідній економіці», з 2013 року – доцент кафедри, вчений секретар спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук. Профгрупорг профспілкової організації ОНЕУ, Профорг кафедри ЗЕТ.

Адиров Дмитро Миколайович (2000-2005 рр.) – старший державний податковий ревізор-інспектор відділу контрольно-перевірчої роботи управління оподаткування фізичних осіб Державної податкової інспекції у Приморському районі Одеси. 2011- по т.ч. – головний спеціаліст відділу з питань виконання державного бюджету, промисловості та аграрної політики Територіального управління Рахункової палати по Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Верховної ради України.

Бобіль Дар’я Ігорівна (2007-2012 рр.) – з 2008 року член Профкому ОНЕУ, 2009 рік – голова навчального сектора ФЕУП, 2009-2012 рр. – голова студентського самоврядування ОНЕУ (студентський ректор), у 2010 році – кращий студент Одеси, у 2011 році – студентський мер Одеси, 2011-2013 рр. – член молодіжної ради Одеси, комісія з підтримки малого середнього бізнесу, співзасновник громадської організації “Підприємці Одеси”. З 2012 року аспірант і викладач кафедри «Менеджменту організації зовнішньоекономічної діяльності» ОНЕУ, з 2013 року – менеджер по внутрішньому туризму України в ТК “Гарний відпочинок”, з 2013 року – наставник студентської команди ОНЕУ з соціального підприємництва “Enactus”.

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» на 2020-2024 н.р. (бакалавр)

ОПП «Публічне управління та адміністрування»


 

Спеціальність 051 «Економіка» на 2020-2024 н.р. (бакалавр)

ОПП «Управлінська економіка та конкурентна політика»


 

Спеціальність 051 «Економіка» на 2020-2024 н.р. (магістр)

ОПП «Світова економіка та моделі функціонування господарських систем


 

Спеціальність 051 «Економіка» на 2021-2025 н.р. (PhD)

ОПП “Економіка”

ОНП «Економіка»

Ähnliches Foto