Загальні відомості

Карпов
Володимир Анатолійович
начальник НДЧ ОНЕУ
к.е.н., доцент

Науково-дослідна робота ОНЕУ здійснюється на 21 кафедрі і координується науково-дослідною частиною.

Внаслідок зусиль багатьох поколінь вчених в університеті створено найбільший на півдні України науковий потенціал у галузі економічної освіти, який забезпечує виконання фундаментальних та прикладних досліджень на високому науковому рівні. До наукової роботи залучено 273 науково-педагогічних працівників, зокрема: 5 академіків; 3 заслужених діячі науки і техніки; член-кореспондент Академії наук; 30 докторів  наук, професорів; 176 кандидатів наук, доцентів; 1 науковий співробітник.

Протягом останніх років наукову діяльність університету організовано відповідно до європейського вектора економічного розвитку України, а також вимог закону про Вищу освіту. Сформовано основні пріоритетні напрями наукової діяльності відповідних підрозділів університету:

 • Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук;
 • Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань. Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика.

 

Науково-дослідна робота в університеті виконується відповідно до:

 • тематичного плану НДР, затвердженого Директоратом науки та інновацій МОНУ (проведення фундаментальних і прикладних НДР за результатами конкурсного відбору МОНУ за рахунок коштів держбюджету)
 • тематичного плану НДР ОНЕУ, затвердженого вченою радою університету;
 • на засаді господарських договорів на замовлення підприємств та установ регіону (проведення прикладних досліджень)

Широко відомі в Україні та за її межами наукові школи ОНЕУ з економічної теорії, банківської справи, фінансів, менеджменту, бухгалтерського обліку та аудиту. Ефективною формою фундаменталізації вищої освіти та продуктом наукової діяльності наукових шкіл є виконання фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.

Сформовані в університеті наукові школи, матеріальний потенціал і науково-дослідний доробок дозволяють не тільки зберегти наявний науково-дослідний стан університету, а й підвищити його рівень за рахунок як екстенсивних, так і інтенсивних чинників. В основі інтенсивних перетворень лежать зміни в структурі НДР. Передбачається збільшення НДР за рахунок залучення фінансування наукових досліджень від міжнародних і національних грантів, залучення фінансових ресурсів вітчизняних замовників національного, регіонального та місцевого рівнів, збільшення частки надання наукових консалтингових послуг послуг. Планується, що частка спеціального фонду до фінансування МОНУ, яка в 2015 складала 43%, збільшиться до 150% в 2025 році.

У 2019 році створено відповідний підрозділ «Startup-університет», яким керує д.е.н., доц. О.С.Литвинов. В 2019-2021 роках університет реалізовує грант «Startup Університет» за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, на суму 3,4 млн.грн. За час свого існування цим проектом підтримано більш ніж 20 стартапів Одеського регіону, один з яких рекомендовано до реалізації установою «British Counсil» (Великобританія). Науково-дослідна частина університету є партнером та досвідченим  наставником Ради молодих вчених, якою підготовлено до участі в наукових конкурсах більш 150 розробок аспірантів, здобувачів та молодих викладачів університету.

В січні 2019 року підписано  договір про Співробітництво між Державною науковою установою «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» та університетом. Завданням співробітництва є створення та функціонування Одеського регіонального центру трансферу технологій у рамках виконання проекту «Розвиток міжрегіональної мережі трансферу технологій» (вартість проекту 2,3 млн.грн). Центр (науковий керівник д.е.н., проф. В.Г.Семенова) активно залучається до організації фінансового та правового супроводу інноваційних розробок вчених Одеської, Херсонської та Миколаївської областей.

У 2016-2018 роках фахівці університету брали участь у гранті USAID у партнерстві з Global Communities (вартість проекту – 2564,2 тис. грн.). У рамках проекту підготовлено та успішно проведено 9 регіональних семінарів по питанням соціально-економічного розвитку громад, складання економічного профілю, формування планів дій по проектам розвитку МЕР для залучення інвестицій у ОТГ. Університет мав «персональну» відповідальність за якісну підготовку 8 ОТГ до інвестиційних форумів. Виконана робота дозволила у 2019-20р р. укласти  низку договорів з ОТГ на суму 939 тис. грн.

Внаслідок проведеної роботи університет спроможний плідно співпрацювати с ОТГ регіону у  виконанні наступних завдань:

– оцінка економічного потенціалу об’єднаних територіальних одиниць, громад області;

– розробка економічного профілю та паспорту ОТГ;

– розробка стратегій соціально-економічного розвитку адміністративних територій (міст, громад, селищ, тощо);

– розробка програм місцевого економічного розвитку (МЕР) – уточнених стратегій з пріоритетних напрямів розвитку ОТГ для впровадження інструментів МЕР;

– розробка планів дій за програмами МЕР для залучення інвестицій та ефективного їх використання;

– розробка та обґрунтування інвестиційних пропозицій та проектів для інвесторів або донорів програм МЕР;

– розробка бізнес-планів окремих інвестиційних проектів, що відповідають стратегії соціально-економічного розвитку громад;

– обґрунтування просторово-інвестиційних проектів із урахуванням їх локалізації;

– розробка та впровадження алгоритмів забезпечення фінансово-кредитної підтримки проектів соціально-економічного розвитку громад із залученням коштів та технічної допомоги міжнародних програм з питань децентралізації.

Таким чином, університет здатний вести дослідники та науково-консультативни роботи на замовлення господарських суб’єктів та органів місцевої влади.

Співробітники університету постійно співпрацюють з бізнесом і підприємствами України та її Південного регіону,  працюють над науковим забезпеченням розв’язання актуальних економічних проблем України по наступним проблемам:

за науковим напрямом «суспільні науки»:

 • оцінка (аналіз) конкурентоспроможності підприємств різних галузей промисловості України та розроблення рекомендацій з її підвищення;
 • розробка стратегій соціально-економічного розвитку адміністративних територій;
 • розробка та обґрунтування бізнес-планів інноваційних проектів підприємств, у т.ч. підприємств туристично-рекреаційного комплексу;
 • розробка стратегій ефективного використання потенціалу курортно-рекреаційних територій області;
 • дослідження стану та тенденцій розвитку підприємств роздрібної торгівлі;
 • техніко-економічне обґрунтування будівництва і оренди складів у промисловості і торгівлі;
 • оцінка економічного потенціалу адміністративних районів області;
 • оцінка й аналіз передумов створення підприємницьких мереж у складі господарського комплексу області;
 • розробка моделі оптимальної газотранспортної системи України;
 • розробка бізнес-планів для залучення позикових коштів;
 • експертиза ефективності інвестиційних проектів;
 • формування внутрішньо-економічного механізму управління підприємством;
 • розробка та впровадження системи контролінгу на підприємстві;
 • впровадження системи бюджетування діяльності на підприємствах;
 • формування системи управління витратами підприємств;
 • удосконалення методів калькулювання собівартості окремих видів продукції;
 • розробка методичних та організаційних основ здійснення інтерактивної процедури оптимізації виробничої програми підприємства;
 • підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності регіону шляхом створення морських портових кластерів та впровадження кластерних моделей;
 • розробка кластерного розвитку агробізнесу на транскордонних територіях: особливості становлення, функціонування та розвитку;
 • інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств регіону: переваги, ризики та шляхи їх зменшення;
 • науково-економічна експертиза проектів в галузі фінансів, фінансово-кредитних відносин, оподаткування господарсько-фінансової діяльності підприємств, установ та організацій;
 • аналіз та оцінка фінансового стану підприємств, установ та організацій;
 • вдосконалення механізму управління фінансовими потоками підприємств;
 • вдосконалення механізму формування дохідної частини місцевих бюджетів;
 • вдосконалення механізму майнового оподаткування;
 • управління страховим портфелем страховика;
 • управління фінансовим розвитком страховиків;
 • розвиток недержавного пенсійного страхування (фінанси НПФ);
 • формування фінансової політики (механізму) ОСМД;
 • оцінка ефективності й оптимізації структури виробничих та фінансових ресурсів підприємства в системі його фінансової безпеки;
 • регулювання ресурсного забезпечення окремих галузей регіональної економіки;
 • розробка рекомендацій щодо запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності для підприємств;
 • застосування Податкового кодексу України в бухгалтерській практиці: організація, проблемні питання та їх вирішення;
 • впровадження системи внутрішнього контролю на підприємстві з метою оцінки та ефективного функціонування системи управління.

за науковим напрямом «математичні науки та природничі науки»:

 • економіко-математичне моделювання та прогнозування показників діяльності підприємства;
 • розробка прогнозної моделі попиту на ринку праці в Одеському регіоні;
 • розробка моделі оцінки ефективності системи управління промисловим підприємством;
 • дослідження ефективності бізнес-процесів підприємства/регіону засобами системної динаміки;
 • дослідження стану соціально-економічних відносин на підприємстві методом агентно-динамічного моделювання.
 • економіко-математичне моделювання та прогнозування показників діяльності підприємства;
 • розробка прогнозної моделі попиту на ринку праці в Одеському регіоні;
 • розробка моделі оцінки ефективності системи управління промисловим підприємством;
 • дослідження ефективності бізнес-процесів підприємства/регіону засобами системної динаміки;
 • дослідження стану соціально-економічних відносин на підприємстві методом агентно-динамічного моделювання, тощо.

У рамках пріоритетних напрямів університет бере активну участь в розробці наукової тематики МОНУ на фінансування фундаментальних і прикладних досліджень. По науковому напрямку «суспільні науки» щорічно будуть формуватися запити на 1 фундаментальну і 4 прикладних дослідження за такими галузями знань: соціальні і поведінкові науки (проблеми розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політічного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства та держави, проблеми розвитку особистості, суспільства, демографії та соціально-економічної політики), з публічного управління та адміністрування (розробка та уточнення методології стратегічного планування в системі управління соціально-економічнім розвитком адміністративно-територіальних утворень держави, розробка стратегічних планів соціально-економічного розвитку мезосістем, як вихідних елементів моделі стратегічного планування, удосконалення механізму та процедури реалізації стратегічних планів мезосістем). По науковому напрямку «математичні науки та природничі науки» щорічно будуть формуватися запити на  фундаментальні і  прикладні дослідження.

В рамках прикладних досліджень протягом ряду років ОНЕУ бере активну участь в проектах Державного фонду регіонального розвитку. Розробку фундаментальних і прикладних досліджень неможливо проводити без постійної кафедральної наукової роботи. У 2016-2020 рр. за напрямом «суспільні науки»  в університеті розробляється 16 кафедральних тем. За підсумками закінчених тим в середньому за рік випускається до 25 монографій. У 2016-2020 році за напрямом «математичні науки та природничі науки»   в університеті розроблялось 3 кафедральних теми. За підсумками закінчених тим в середньому за рік випускається до 5 монографій. Ця тенденція за обома напрямками збережеться і в майбутньому, зі збільшенням частки зарубіжних монографій від 10% в 2018 до 50% в 2025 році.

Одним із основних напрямів реалізації наукових досліджень є публікації та доповіді на конференціях різних рівнів. В університеті постійно видаються 2 фахові збірники наукових праць, які зареєстровані Вищою атестаційною комісією України як фахові наукові віддання категорії Б: «Вісник соціально-економічних досліджень», «Науковий вісник»,  а також англо-українське видання університету електронний науковий журнал з відкритим доступом «Проблеми економічного розвитку».

Проведено значну підготовчу та організаційну роботу щодо підвищення рейтингу науковців університету, у яких збільшився рівень цитованості в українських та міжнародних виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних. Окрім цього можна відзначити більш активну присутність та підвищення рейтингу кафедр та окремих науковців університету в проекті «Бібліометрика української науки», міжнародній реферативній базі «Google Scholar», глобальному реєстрі науковців «ORCID», а також наявність профілів науковців в Researcher ID (наукометричної бази Web of Science) та їх постійне оновлення.

вул. Преображенська, 8
723-05-89
science@oneu.edu.ua