Загальні відомості

Карпов
Володимир Анатолійович
начальник НДЧ ОНЕУ
к.е.н., професор


Організаційна структура наукової діяльності ОНЕУ

Науково-дослідна робота ОНЕУ здійснюється на 22 кафедрах і координується науково-дослідною частиною.

Внаслідок зусиль багатьох поколінь вчених в університеті створено найбільший на півдні України науковий потенціал у галузі економічної освіти, який забезпечує виконання фундаментальних та прикладних досліджень на високому науковому та методологічному рівні. До наукової роботи залучено 330 науково-педагогічних працівників, зокрема: 5 академіків; 3 заслужених діячі науки і техніки; член-кореспондент Академії наук; 40 докторів  наук, професорів; 217 кандидатів наук, доцентів; 5 наукових співробітників.

Протягом останніх років наукову діяльність університету організовано відповідно до європейського вектора економічного розвитку України, а також вимог закону про Вищу освіту. У зв’язку з цим в усіх напрямках наукової та науково-педагогічної діяльності сформовано і відкориговано основні пріоритетні напрями наукової діяльності відповідних підрозділів університету на період до 2020 року:

  • Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук;
  • Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань. Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика.

Науково-дослідна робота виконується відповідно до:

  • тематичного плану НДР, затвердженого Департаментом науково-технічного розвитку МОНУ (проведення фундаментальних і прикладних НДР за результатами конкурсного відбору МОНУ за рахунок коштів держбюджету)
  • тематичного плану НДР ОНЕУ, затвердженого вченою радою університету;
  • на засаді господарських договорів на замовлення підприємств та установ регіону (проведення прикладних досліджень)

Широко відомі в Україні та за її межами наукові школи ОНЕУ з економічної теорії, банківської справи, фінансів, менеджменту, бухгалтерського обліку та аудиту. Ефективною формою фундаменталізації вищої освіти та продуктом наукової діяльності наукових шкіл є виконання фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.

За останні п’ять років виконано 90 науково-дослідних робіт, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 18 (обсяг фінансування – 3073,125 тис. грн.). замовників – 72 (обсяг фінансування – 923,3 тис. грн.).

Одним із основних напрямів реалізації наукових досліджень є публікації та доповіді на конференціях різних рівнів. В університеті постійно видаються 2 фахові збірники наукових праць, які зареєстровані Вищою атестаційною комісією України: “Вісник соціально-економічних досліджень”, “Науковий вісник” а також англо-українське видання університету електронний науковий журнал з відкритим доступом «Проблеми економічного розвитку». За останнє п’ятиріччя викладачами та науковцями опубліковано 6398 наукових праць, у тому числі 5999 наукових статей, 140 монографій,  259 підручників та навчальних посібників, що використовуються у навчальному процесі ВНЗ України. Науковцями університету зроблено майже  4000 доповідей на конференціях різних рівнів. Тільки за останній рік опубліковано 1214 робіт, загальним обсягом 1101,7 друк. арк., у тому числі монографій – 19, підручників та навчальних посібників – 48 та 1809 наукових статей, серед яких 609 статей студентів.

Проведено значну підготовчу та організаційну роботу щодо підвищення рейтингу науковців університету, у яких збільшився рівень цитованості в українських та міжнароднихвиданнях, що індексуються в наукометричних базах даних. Окрім цього можна відзначити більш активну присутність та підвищення рейтингу кафедр та окремих науковців університету в проекті «Бібліометрика української науки», міжнародній реферативній базі «Google Scholar», глобальному реєстрі науковців «ORCID», а також наявність профілей науковців в ResearcherID (наукометричної бази Web of Science) та їх постійне оновлення.

За результатами цієї роботи варто відмітити також підвищення рейтингута цитованості наукових фахових видань університету «Вісник соціально-економічних досліджень» та «Науковий вісник ОНЕУ» в міжнародній реферативній базі даних «Google Scholar»
(h-індекс – 15 та 6 відповідно). Збірник наукових праць ОНЕУ «Вісник соціально-економічних досліджень» з 2014 року включено до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International», Глобальної директорії періодичних видань UlrichsWeb, науково-інформаційного простору «СОЦІОНЕТ», економічної бази RePEC та інституціонального репозитарію університету, а збірник «Науковий вісник ОНЕУ» включено до бази Польської наукової бібліографії, міжнародного репозитарія Social Science Open Access Repository, наукової електронної бібліотеки eLIBRARY.ru та інституціонального репозитарію ОНЕУ.

вул. Преображенська, 8
723-05-89
sbornik.vsed.oneu@gmail.com

План наукових та науково-технічних заходів ОНЕУ на 2020 рік

Перелік наукових фахових видань

Перелік електронних фахових видань

Реєстр наукових фахових видань України

Відкритий український індекс цитування


Детальна інформація про Scopus

Перелік журналів, які індексуються в Scopus

Перелік видань, які індексуються у Web of Science

Arts and Humanities Citation Index Source Publication

Science Citation Index Expanded Source Publication

Social Science Citation Index Source Publication

Перелік українських видань, які індексуються в Index Copernicus

Рейтинг ОНЕУ та кафедр в проекті “Бібліометрика української науки”

Рейтинг науковців ОНЕУ в Google Scholar


Перелік комунальних підприємств м. Одеси

Перелік підприємств і організацій одеського регіону, що мають позитивну динаміку господарського розвитку у 2010-2011 рр.

Перспективний план діяльності кафедр з науково-дослідної роботи на 2011-2015 рр.

Розпорядження проректора ОНЕУ з наукової роботи Ковальова А.І. щодо госпдоговірних тем на 2012 рік


Документація по оформленню госпдоговорної тематики

Договір на виконання науково-дослідних робіт


Бюлетень ВАК України, №1, 2003


Про План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2015 році