Загальні відомості

Карпов
Володимир Анатолійович
начальник НДЧ ОНЕУ
к.е.н., професор


Організаційна структура наукової діяльності ОНЕУ

Науково-дослідна робота ОНЕУ здійснюється на 22 кафедрах і координується науково-дослідною частиною.

Внаслідок зусиль багатьох поколінь вчених в університеті створено найбільший на півдні України науковий потенціал у галузі економічної освіти, який забезпечує виконання фундаментальних та прикладних досліджень на високому науковому та методологічному рівні. До наукової роботи залучено 330 науково-педагогічних працівників, зокрема: 5 академіків; 3 заслужених діячі науки і техніки; член-кореспондент Академії наук; 40 докторів  наук, професорів; 217 кандидатів наук, доцентів; 5 наукових співробітників.

Протягом останніх років наукову діяльність університету організовано відповідно до європейського вектора економічного розвитку України, а також вимог закону про Вищу освіту. У зв’язку з цим в усіх напрямках наукової та науково-педагогічної діяльності сформовано і відкориговано основні пріоритетні напрями наукової діяльності відповідних підрозділів університету на період до 2020 року:

  • Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук;
  • Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань. Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика.

Науково-дослідна робота виконується відповідно до:

  • тематичного плану НДР, затвердженого Департаментом науково-технічного розвитку МОНУ (проведення фундаментальних і прикладних НДР за результатами конкурсного відбору МОНУ за рахунок коштів держбюджету)
  • тематичного плану НДР ОНЕУ, затвердженого вченою радою університету;
  • на засаді господарських договорів на замовлення підприємств та установ регіону (проведення прикладних досліджень)

Широко відомі в Україні та за її межами наукові школи ОНЕУ з економічної теорії, банківської справи, фінансів, менеджменту, бухгалтерського обліку та аудиту. Ефективною формою фундаменталізації вищої освіти та продуктом наукової діяльності наукових шкіл є виконання фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.

За останні п’ять років виконано 90 науково-дослідних робіт, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 18 (обсяг фінансування – 3073,125 тис. грн.). замовників – 72 (обсяг фінансування – 923,3 тис. грн.).

Одним із основних напрямів реалізації наукових досліджень є публікації та доповіді на конференціях різних рівнів. В університеті постійно видаються 2 фахові збірники наукових праць, які зареєстровані Вищою атестаційною комісією України: “Вісник соціально-економічних досліджень”, “Науковий вісник” а також англо-українське видання університету електронний науковий журнал з відкритим доступом «Проблеми економічного розвитку». За останнє п’ятиріччя викладачами та науковцями опубліковано 6398 наукових праць, у тому числі 5999 наукових статей, 140 монографій,  259 підручників та навчальних посібників, що використовуються у навчальному процесі ВНЗ України. Науковцями університету зроблено майже  4000 доповідей на конференціях різних рівнів. Тільки за останній рік опубліковано 1214 робіт, загальним обсягом 1101,7 друк. арк., у тому числі монографій – 19, підручників та навчальних посібників – 48 та 1809 наукових статей, серед яких 609 статей студентів.

Проведено значну підготовчу та організаційну роботу щодо підвищення рейтингу науковців університету, у яких збільшився рівень цитованості в українських та міжнароднихвиданнях, що індексуються в наукометричних базах даних. Окрім цього можна відзначити більш активну присутність та підвищення рейтингу кафедр та окремих науковців університету в проекті «Бібліометрика української науки», міжнародній реферативній базі «Google Scholar», глобальному реєстрі науковців «ORCID», а також наявність профілей науковців в ResearcherID (наукометричної бази Web of Science) та їх постійне оновлення.

За результатами цієї роботи варто відмітити також підвищення рейтингута цитованості наукових фахових видань університету «Вісник соціально-економічних досліджень» та «Науковий вісник ОНЕУ» в міжнародній реферативній базі даних «Google Scholar»
(h-індекс – 15 та 6 відповідно). Збірник наукових праць ОНЕУ «Вісник соціально-економічних досліджень» з 2014 року включено до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International», Глобальної директорії періодичних видань UlrichsWeb, науково-інформаційного простору «СОЦІОНЕТ», економічної бази RePEC та інституціонального репозитарію університету, а збірник «Науковий вісник ОНЕУ» включено до бази Польської наукової бібліографії, міжнародного репозитарія Social Science Open Access Repository, наукової електронної бібліотеки eLIBRARY.ru та інституціонального репозитарію ОНЕУ.

вул. Преображенська, 8
723-05-89
sbornik.vsed.oneu@gmail.com

План наукових та науково-технічних заходів ОНЕУ на 2019 рік

Перелік наукових фахових видань

Перелік електронних фахових видань


Детальна інформація про Scopus

Перелік журналів, які індексуються в Scopus

Перелік видань, які індексуються у Web of Science

Arts and Humanities Citation Index Source Publication

Science Citation Index Expanded Source Publication

Social Science Citation Index Source Publication

Перелік українських видань, які індексуються в Index Copernicus

Рейтинг ОНЕУ та кафедр в проекті “Бібліометрика української науки”

Рейтинг науковців ОНЕУ в Google Scholar


Перелік комунальних підприємств м. Одеси

Перелік підприємств і організацій одеського регіону, що мають позитивну динаміку господарського розвитку у 2010-2011 рр.

Перспективний план діяльності кафедр з науково-дослідної роботи на 2011-2015 рр.

Розпорядження проректора ОНЕУ з наукової роботи Ковальова А.І. щодо госпдоговірних тем на 2012 рік


Документація по оформленню госпдоговорної тематики

Договір на виконання науково-дослідних робіт


Бюлетень ВАК України, №1, 2003


Про План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2015 році