Кафедра управління персоналом і економіки праці

Персонал – основа успішного бізнесу!
(девіз світового лідера електроніки Samsung)

 

У ХХI столітті успіх будь-якої ділової організації все більшою мірою залежить від її співробітників. Зараз недостатньо розбиратися в технічних, економічних і фінансових аспектах діяльності компанії, потрібно ще розуміти психологію людей, що працюють в ній, розуміти механізми, що визначають поведінку людей, спонукають їх здійснювати ті чи інші вчинки. 

«До кожного підбирати ключик. В цьому мистецтво управляти людьми». (Бальтасар Грасіян, іспанський мислитель).

 

 

Джерело: https://ua.trud.com/salary

Навчання за програмою «Управління персоналом та економіка праці» за спеціальністю «Економіка» рівня «Бакалавр»  дає можливість формувати такі загальні та професійні компетенції:

Навчання за програмою «Управління персоналом сучасної організації» рівня «Магістр» дає можливість сформувати такі загальні та професійні компетенції:

При кафедрі діє аспірантура денної та заочної форми навчання, яка регулярно поповнюється талановитими випускниками факультету. З 2015 року відкрито докторантуру.

Наші студенти постійно приймають участь як у Всеукраїнських так і в Міжнародних студентських олімпіадах, конкурсах, наукових конференціях, входять до керівного складу самоврядування в університеті, займаються спортом та художньою самодіяльністю.

За останні 5 років на кафедрі захищено 3 докторських та 6  кандидатських дисертацій викладачами кафедри.

Персонал підприємства – це як футбольна команда: працівники повинні грати як єдина команда, а не компанія яскравих осіб. Завдання менеджера – створити таку команду!            (Л. Якокка, президент Ford Motor Company).

Никифоренко
Валерій Григорович

д.е.н., професор

Куліков
Юрій Миколайович

д.е.н., професор

Богданова
Тетяна Іванівна

к.е.н., доцент

Іванова
Людмила Валентинівна

к.е.н., доцент

Збрицька
Тетяна Петрівна

к.е.н., доцент

Петровська
Оксана Михайлівна

к.п.н., доцент

Сорока
Олександра Володимирівна

к.е.н., доцент

Татаревська
Марія Сергіівна

к.е.н., доцент

Новицький
Миколай Валерійович

к.е.н., ст. викладач

Йолкіна
Олена Володимирівна

к.е.н., ст. викладач

Тринчук
Олена Борисівна

к.псих.н., ст. викладач

Кривцова
Марина Сергіївна

к.е.н., ст. викладач

Семикіна
Анна Валеріївна

к.е.н., викладач

Своробович
Лілія Миколаївна

к.е.н., викладач

Перепельчук
Тетяна Вікторівна

ст. викладач

Карпенко
Наталя Володимирівна

ст. викладач

Медведєва
Наталя Михайлівна

викладач

Табанова
Анастасія Іванівна

викладач

Сало Яна Вікторівна (1)

Сало
Яна Вікторівна

викладач

Мірошниченко
Поліна Олександрівна

ст. лаборант

Жарук
Анастасія Іванівна

лаборант

Наукова діяльність кафедри, змістом якої є теоретико-методологічні та науково-практичні дослідження суспільних явищ і процесів у сфері демографії, праці та соціального розвитку (08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика).

Кафедра готує студентів за здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (7.050109) та магістра (8.050109).

Напрями досліджень кафедри за спеціальністю:
 1. Демографічна процеси у суспільстві (в рамках цього напрямку вивчаються: соціально-демографічна структура населення, відтворення та розвиток населення, нарождуваність та смертність, тривалість життя, режим відтворення, міграційний рух, прогнозування та регулювання демографічних процесів).
 2. Регулювання ринку праці та зайнятосі населення (предметом дослідження є: попит, пропозиція та ціна робочої сили на ринку праці, питання зайнятості та безробіття, кон’юнктура, інфраструктура ринку праці, регулювання соціально-трудових відносин).
 3. Соціально – економічні відносини ( вивчаються питання: диференціації населення, регулювання доходів, якості життя населення).
 4. Соціально політика (в рамках цього напрямку розглядаються: стратегія соціального розвитку, соціальні стандарти і нормативи, соціальний захист і соціальне забезпечення, соціальне страхування, пенсійна система, механізм реалізації соціальної політики).
 5. Формування, розвиток та використання людськіх ресурсів і трудового потенціалу (предметом дослідження є: людський капітал, інтелектуальний капітал, стратегічне управління трудовими ресурсами, якість робочої сили).
 6. Економіка праці (вивчаються питання: характеру і змісту праці, організаціі і нормування праці, регулювання робочого часу, соціально-економічні механізми забезпечення гідної праці, продуктивності праці, ефективності трудової діяльності).

Кафедра управління персоналом і економіки праці у репозитарії ОНЕУ

За останні роки за результатами наукових досліджень видано такі монографії:
 • Никифоренко В.Г. Кравченко В.О. (у співавторстві). Трансформація використання людських ресурсів в умовах нових форм трудових відносин. Economic and law human resources management issues: Collective monograph.–CARICOM, BARBADOS. 2016. – 112 p.S.60-75
 • Никифоренко В.Г. Табанова А. І. (у співавторстві). Гендерні аспекти регулювання соціально-трудових відносин в Україні. Economic, social and law aspects of regulate labour relations: Collective monograph.– Thorpe – Bowkers. Melbourne, Australia. 2016. – 64p. S.17-38
 • Соціально-економічні та інституціональні умови формування доходів населення: регіональний аспект / За ред. Ю,М. Кулікова – Монографія / МОН України. Одеський нац. економічний ун-т: Одеса, 2016, – 158 с.
 • Соціальна політика в Україні: реалії та перспективи оновлення. Колективна монографія за редакцією Никифоренка В.Г. Одеса. «Атлант». 2014. – 413 с.
 • Никифоренко В.Г., Кравченко В.О. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки: [колективна монографія у 2т.] Глава 3.19. Розвиток інноваційної діяльності як основа економічної безпеки підприємства. Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.». 2014. Т2. – 349с. С.152-162.
 • Никифоренко В.Г. (у співавторстві) Науково-методичні аспекти забезпечення економічної безпеки: Розділ 4. 4.1. Безперервна освіта персоналу як основа економічної безпеки підприємства Одеса: Атлант, 2013. – 144 с.
 • Якість життя населення регіону: аналіз, прогнозування, соціальна політика. Колективна монографія за редакцією Никифоренка В.Г. / МОНМС України. Одеський національний економічний університет. − Одеса, 2012.− 316с.
 • Никифоренко В.Г. (у співавторстві) Управление производством: модели, механизмы, инструменты. Донецьк: ДВНЗ: «ДонНТУ», 2012. – 634 с.
 • Никифоренко В.Г. (у співавторстві) Економічний механізм підпри-ємства: теоретико-методичні та прикладні аспекти. Розділ 3.2.5. Прогнозування розвитку людського потенціалу в контексті світових тенденцій Під ред. Обнявка О.В. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Одеський національний економічний університет. – Одеса: ОНЕУ, 2012. – 680 с.
 • Никифоренко В.Г. (у співавторстві). Управление социально-экономическими системами. Донецк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. – 641 с.
 • Никифоренко В.Г. (у співавторстві). Механизмы управления развитием социально-экономических систем. Разд. 2.3.2. Управління розвитком персоналу організації, орієнтовнаних на економіку знань. Донецк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. – 686 с.
 • Никифоренко В.Г. Організаційна складова управління розвитком людських ресурсів. Одеса. Атлант. 2010.
 • Никифоренко В.Г., Медведєва Н.М. (у співавторстві) Соціально-економічний розвиток регіонів Українського Причорномор’я: теорія, методологія, практика. Розд.3 Регіональні аспекти визначення рівня життя населення Українського Причорномор’я. Одеса: Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2010. – 376 с.

За останні роки на кафедрі захищено 3 докторських та 5 кандидатських дисертацій викладачами кафедри.

Докторські дисертації:
 • К.е.н., доц. Никифоренко В.Г. Cистемна трансформація управління розвитком людських ресурсів в Україні. 31 жовтня 2012р. Донецьк. ДонНУ.
 • К.п.н., доц. Чернявська Т.П. «Психология успешности личности в бизнес-деятельности (Психологія успішності особистості в бізнес-діяльності)». 5 лютого 2011. Одеса. ОНУ ім.. Мечнікова І.І.
 • К.е.н., доц. Сіняєва Л.В. «Формування системи антикризового управління витратами на оплату праці в Україні». 21 грудня 2009 р. Донецьк. ДонНУ.
Кандидатські дисертації:
 • Тринчук О.Б. «Психологічні особливості мотиваційно-ціннісної сфери у майбутній професійній діяльності особистості» 24 листопада 2016р. Одеса, ОНУ ім. Мечнікова.
 • Сафонов В.В. «Інституційні механізми регулювання доходів суб’єктів суспільно-економічних відносин». 26 листопада 2014р. Херсон, МУБиП
 • Йолкіна О.В. «Регуляторні механізми трудової мотивації в Україні». 22 червня 2012 р. Одеса, ІПРЕЕД
 • Кривцова М.С. «Регулювання зайнятості молоді в Україні». 26 квітня 2011 р. Донецьк, ДонНУ
 • Лосікова О.О. «Економіко-організаційні аспекти мотивації персоналу в морських торгових портах України». 5 лютого 2010 р. Одеса, ІПРЕЕД.
За останні 5 років кафедра має відповідні напрацювання навчально-методичної літератури:
 • Іванова Л.В. «Організація праці». Навчальний посібник. Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2017 р.
 • Збрицька Т.П.Курс лекцій з дисципліни «Зарубіжні моделі оплати праці».Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2017р.
 • Йолкіна. О. В., Карпенко Н.В., Перепельчук Т.В. Курс лекцій з дисципліни «Основи охорони праці». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2017 р.
 • Богданова Т.І., Карпенко Н.В. МВ до виконання завдань навчальної практики в умовах навчально-тренінгового підприєм-ства «Супер-нова» для ст-в ІІІ к денної форми навчання спец. «Бухгалтерський облік», «Економ-міка підприємства», «Маркетинг», «Управління персоналом і економіка праці». Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2017.
 • Кривцова М.С. Сорока О.В. Практикум з дисципліни «Організаційна поведінка». Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2017.
 • Кривцова М.С. Тести до поточного контролю знань з дис-ни «Рентабельність інвестицій в персонал». Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2017.
 • Карпенко Н.В., Перепельчук Т.В. Практикум з дисципліни «Основи охорони праці». Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2017.
 • Богданова Т.І., Карпенко Н.В. Робочий зошит з проходження навчальної практики в умовах навчально-тренінгового підприємства. Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2017.
 • Никифоренко В.Г. Конспект лекцій з дисципліни «Сучасні методи забезпечення надійності персоналу». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Іванова Л.В. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія дослідження ринку праці». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Богданова Т.І. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія науково-прикладних досліджень». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Карпенко Н.В. Конспект лекцій з дисципліни «Соціальна економіка». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Кривцова М.С. Конспект лекцій з дисципліни «Рентабельність інвестицій в персонал». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Збрицька Т.П. Практикум з дисципліни «Аудит персоналу». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Сорока О.В. Тести до поточного контролю знань з дис-ни «Організаційна поведінка». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Сорока О.В. Тести до поточного контролю знань з дис-ни «Державне регулювання зайнятості». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Богданова Т.І. Тести до поточного контролю знань з дис-ни «Методологія науково-прикладних досліджень». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Богданова Т.І., Новицький М.В. Менеджмент продуктивності. Навчальний посібник. Одеса: ОНЕУ. 2015.
 • Іванова Л.В., Сорока О.В. Державне регулювання зайнятості. Навчальний посібник. Одеса: ОНЕУ. 2015.
 • Никифоренко В.Г. Стратегічне управління людськими ресурсами. Навчальний посібник. Одеса, «Атлант». – 2014.
 • Іванова Л.В. Ринок праці. Навчальний посібник. Одеса. ОНЕУ. 2014.
 • Богданова Т.І., Іванова Л.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини. ОНЕУ. Ротапринт. 2014
 • Сорока О.В. Конспект лекцій з дисципліни «Етика ділового спілкування» для ст-в V кур. заочн. форми навчання сп-ті «УП і ЕП» Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2014 р. – 134 с .
 • Богданова Т.І., Сорока О.В., Йолкіна О.В., Сафонов В.В. МВ до виконання завдань навчальної практики в умовах навчально-тренінгового підприєм-ства «Супер-нова» для ст-в ІІІ к денної форми навчання спец. «Бухгалтерський облік», «Економ-міка підприємства», «Маркетинг», «Управління персоналом і економіка праці». Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2014.
 • Богданова Т.І., Йолкіна О.В. Робочий зошит з проходження навчальної практики в умовах навчально-тренінгового підприємства. Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2014.
 • Збрицька Т.П. Тести та ситуаційні вправи до поточного контролю знань з дис-ни «Мотивація персоналу» для ст. 4 к. всіх форм навчання сп-ті «УП і ЕП». Одеса. ОНЕУ. 2014.
 • Сорока О.В., Язикова Ю.І., Перепельчук Т.В. Тести до поточного контролю знань з дис-ни «Охорона праці в галузі» для ст-в 5 к. всіх форм навчання всіх спеціальностей. Одеса. ОНЕУ. 2014, ротапринт.
 • Тринчук О.Б. Практикум по дисциплине «Управление конфликтами» для студентов IV курса всех форм обучения сп-ти «Управление персоналом и экономика труда». ОНЭУ 2014.
 • Никифоренко В.Г. Управління персоналом. Навчальний посібник. Одеса, «Атлант».( гриф МОН України). – 2013.
 • Тринчук О.Б.Практикум з дисципліни «Управління конфліктами» для студентів 4-5 курсів всіх форм навчання сп-ті «УПіЕП». Одеса: ОНЕУ. 2013.
 • Тринчук О.Б. Технологии кадровой работы. Курс лекцій для студентов 4 курса дневной формы обучения и слушателей СФПК сп-ти «Управление персоналом и экономики труда» Одеса. ОДЕУ. 2011.
 • Збрицька Т.П., Татаревська М.С., Савченко Г.О. Навчальний посібник. Управління розвитком персоналу. Одеса. 2012.
 • Іванова Л.В. Навчальний посібник. Організація праці. Одеса. 2012.
 • Богданова Т.І. Планування та аналіз трудових показників. Навчальний посібник. Одеса. 2012.
 • Богданова Т.І., Іванова Л.В. Учебно-методическое пособие для СРС по «ЭТ и СТО» для студентов заочной формы обучения и иностранных студентов всех спеціальностей. Одеса. 2012.
 • Тринчук О.Б., Саєнсус М.А., Чернега О.М., Гамма Т.М., Карпенко Л.М., Жарська І.О., Допіра И.А., Лапина І.С., Муренко Т.О., Артюх О.В. Збірник ситуаційних вправ з використанням платформи 1С «Управління виробничим підприємством 8.2.» Одеса: ОДЕУ 2012.
 • Збрицька Т.П., Татаревська М.С. Курс лекцій. Управління розвитком персоналу. Для студентів магістерської програми всіх форм навчання спеціальності «Управління персоналом та економіки праці». Одеса, ОДЕУ. 2011.
 • Татаревська М.С., Сорока О. В. Курс лекцій. Менеджмент персоналу в банках. Для студентів 5 курсу спеціальності « Банківська справа» всіх форм навчання. Одеса, ОДЕУ. 2010.
 • Збрицька Т.П., Татаревська М.С., Сорока О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навчальний посібник з грифом МОН. Одеса, ОДЕУ. 2010.

Співробітники та студенти кафедри активно займаються наукою, приймають участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях. Мають багато публікацій у фахових виданнях. Налагоджені сталі зв’язки з викладачами порідненої кафедри відомого в Європі Вармінсько- Мазурського університету.

Викладачі кафедри активно залучають студентів до наукової діяльності:

Кожного року проводиться кафедральна олімпіада. Студенти кафедри приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах, науково-практичних конференціях та конкурсах.

У 2016 році:

Студенти залучалися до участі в: проблемних групах з дисципліни «Управління конфліктами» на тему «Проблеми конфліктів в соціально-трудових відносинах (роботодавець – найманий співробітник)»; наукових семінарах за темою «Вимоги до мотивація праці в сучасних умовах»; засіданнях «круглих столів» – «Соціальний захист молоді, працюючого персоналу та пенсіонерів в умовах економічної кризи».

Була проведена кафедральна олімпіада з фахових дисциплін. У І етапі олімпіади взяли участь 23 студента 1-го та 4-го курсів..

На Всеукраїнських студентських олімпіадах (ІІ етап) зі спеціальності пройшли 3 студента. З них ст. 51 гр. Радіонова І.О. зайняла ІІІ місце за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці».

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, секція: «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці» м. Полтава Полтавський університет економіки і торгівлі приймали участь студенти за наступними дисциплінами: «Мотивація персоналу» – Шарафмал К. і Вандер І.. 51 гр. ФМЕ; «Ринок праці» – Васильєва І. 41 гр. ФМЕ; «Управління персоналом» – Красовська К. 41 гр. ФМЕ. З них студентка. Васильєва І. отримала диплом ІІІ ступеню.

В квітні 2016 р. відбулася Міжрегіональна науково-практична студентська конференція «Минуле, сучасне, майбутнє», присвячена 95-річчу ОНЕУ у якій прийняли участь 44 студента ФМЕ. З доповідями виступили 11 учасників.

Сокил
Анастасия Владимировна

2011 р/в
ООО «Паритет», Производственно-коммерческая компания. Менеджер по персоналу

Важина
Евгения Александровна

2015 р/в
ООО ТРК «Бриз», ТВ и Интернет провайдер. Начальник отдела кадров

Мирошниченко
Светлана Сергеевна

2001 р/в
ООО «Татра-Юг» предприятие с иностранными инвестициями (выпуск трамвайных вагонов). Начальник отдела кадров

Стеценко
Галина Петровна

2005 р/в
Центр занятости Суворовского района г. Одессы. Начальник отдела активной поддержки безработных

Смелянец
Татьяна Витальевна

2009 р/в
ООО “Международный аэропорт “Одесса”. Ведущий экономист

Ковальская
Ольга Константиновна

2013 р/в
IT компания «Provectus». Руководитель отдела рекрутинга

Пасечка-Терани
Анна Викторовна

2008 р/в
ООО “Фоззи-Фуд”. Менеджер по персоналу сети супермаркетов “Сильпо”

Елисеева
Виктория Владимировна

2011 р/в
ООО “ОЛ-ИН-КАРД” (продажа светлых нефтепродуктов). Начальник тендерного отдела

Скрипникова
Алена Алексеевна

2013 р/в
ПАО «Одескабель». Экономист

Бондарева
Светлана Викторовна

2009 р/в
«Сиклум», датская компания (аутсорсинг и разработка программного обеспечения). Руководитель внутренней программы по обучению и развитию менеджеров

Форостяная
Алина Витальевна

2014 р/в
АО “Ощадбанк”. Ведущий специалист отдела по работе с персоналом

Сибова
Инна Федоровна

2005 р/в
«Алми-Трейд», сеть супермаркетов «Копейка», дистрибуция продуктов питания. Директор по персоналу

Пачесная
Ольга Анатольевна

2011 р/в
«Netpeak», Международное агентство интернет-маркетинга. HR-директор

Лобарев
Вадим Александрович

2002 р/в
«MindHunt», компания по поиску руководителей и ключевых специалистов. Владелец и управляющий

Прищенко
Анна Николаевна

2007 р/в
«Чистый свет сервис», клининговые услуги. Начальник отдела кадров

Николаенко
Наталия Владимировна

2000 р/в
“Бизнес центр НИКА”, Консалтинговая компания. Директор и учредитель

Павлова
Юлия Александровна

2011 р/в
«Прайм Бизнес Групп», девелоперская компания. Директор по персоналу

Омельченко
Татьяна Игоревна

2012 р/в
«CAPPUCCINO», дизайн-студия. Менеджер по персоналу

Зиновьев
Олег Владимирович

2002 р/в
«Lohika», IT компания. Рекрутер

Збрицкая
Татьяна Петровна

1999 р/в
ОНЭУ, Доцент кафедры УП и ЭТ

Сорока
Александра Владимировна

2003 ОНЭУ, Доцент кафедры УП и ЭТ

Шаповалова
Екатерина Юрьевна
2018 г/в, Филиал Одесского обласного управления АО «Ощадбанк»
Специалист отдела подбора персонала

Васильева Ирина Михайловна
2018 г/в, «OdesSeo» агенство интернет-маркетинга HR

пров. Привокзальний, 2, к. 205
785-70-69
k.upep@oneu.edu.ua

2 курс:

 • Вступ до фаху

2, 3, 4 курс: 

 • Економіка праці і соціально-трудові відносини (для студентів різних спеціальностей)

3 курс:

 • Організація праці;
 • Нормування праці;
 •  Соціологія праці.

4 курс:

 • Управління трудовим потенціалом;
 • Ринок праці;
 • Психофізіологія професійної діяльності;
 • Управління персоналом;
 • Мотивація персоналу;
 • Аудит персоналу.
 • Основи охорони праці;
 • Управління конфліктами;
 • Управління командами;
 • Технологія кадрової роботи;
 • Організаційна поведінка;
 • Міждисциплінарний тренінг;
 • Ефективні технології пошуку роботи;
 • Менеджмент персоналу (для студентів різних спеціальностей).

5 курс:

Магістерська програма професійного спрямування
«Управління персоналом сучасної організації»

 • Стратегічне управління людськими ресурсами;
 • Соціальна економіка;
 • Соціальна політика;
 • Управління розвитком персоналу;
 • Зарубіжні моделі оплати праці;
 • Державне регулювання зайнятості;
 • Менеджмент продуктивності;
 • Організація діяльності менеджера;
 • Управління якістю трудового життя;
 • Рентабельність інвестицій у персонал;
 • Методологія прикладного дослідження.