Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку

Баранова
Вікторія Глібівна
завідуюча кафедрою
д.е.н. професор

Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку – одна з наймолодших кафедр ОНЕУ – створена з метою задоволення потреб сучасного бізнесу у висококваліфікованих фахівцях з управління фінансами бізнес-структур.

На сучасному етапі кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку здійснює підготовку студентів за ступенями бакалавра та магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

 

 

Ведучи підготовку фахівців вищої кваліфікації в галузі економіки, кафедра забезпечує науково і методично викладання більше 30 курсів, базовими з яких є «Фінансовий менеджмент», «Інвестування», «Страхова справа», «Фондовий ринок » та інші

З метою підвищення якості навчального процесу викладачами кафедри широко застосовуються новітні технології навчання: презентації, проблемні лекції, дискусії, ділові ігри та робота у комп’ютерних аудиторіях. Студенти 4 та 6 курсів проходять навчально-виробничу практику в аудиторських компаніях, страхових компаніях, комерційних банках та на підприємствах.

На кафедрі постійно проводиться робота з підвищення наукового рівня  та активна наукова робота професорсько-викладацького складу.

Ведеться співробітництво з роботодавцями.

До наукової роботи залучаються студенти 2-6 курсів через проведення олімпіад, наукових конференції, публікацій у наукових збірниках, участі у бюджетній тематиці кафедри.

 

 

ПРОПОНУЄТЬСЯ НОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
В РАМКАХ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»
«ФІНАНСИ, ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА СТРАХУВАННЯ»

 

МІСІЯ І МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ БАКАЛАВРАТУ

Місія освітньої програми «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування» – полягає в підготовці висококваліфікованих фахівців в фінансової сфері, які володіють знаннями, вміннями та навичками ефективного управління вітчизняними й зарубіжними фінансовими інститутами та корпораціями в умовах інтеграції і глобалізації світової економіки.

Головна стратегічна мета спеціалізації «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування» в рамках напряму 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – підготовка бакалаврів, які володіють необхідним обсягом теоретичних і практичних знань для ефективного здійснення самостійної професійної діяльності в галузі фінансового менеджменту та страхування.

Освітня програма спеціалізації «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування» спрямована на:

 • забезпечення високого освітнього рівня випускника в галузі вітчизняного і міжнародного корпоративного бізнесу;
 • формування у випускника професійних знань та компетентностей, достатніх для роботи у вітчизняних і зарубіжних фінансових інститутах, закладах , установах та корпораціях;
 • гарантування випускнику можливості використання своїх знань на суміжних ринках у сфері національних та міжнародних напрямків фінансового менеджменту та страхування.
СФЕРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКА

Освітня програма бакалавріату за спеціалізацією«Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування» готує фахівців для роботи в:

 • корпораціях будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні), в міжнародних банках, страхових та інвестиційних компаніях, фінансово-промислових групах, підприємствах з іноземним капіталом;
 • органах державного та муніципального управління (органах регулювання економіки на рівні держави й регіону; органах державного управління та регулювання зовнішньоекономічної діяльності, фіскальних органах);
 • організації та ефективного функціонування власного бізнесу.
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСІЇ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВИВЧЕННЯ НАСТУПНИХ ПРОФІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:
 1. Іноземна мова професійного спілкування
 2. Страхування
 3. Фінансова статистика
 4. Економіка підприємства
 5. Бухгалтерський облік
 6. Економічний аналіз
 7. Фінансовий ринок
 8. Міжнародні стандарти банківської діяльності
 9. Фінанси
 10. Фінансова система
 11. Фінанси суб`єктів господарювання
 12. Фінансовий менеджмент
 13. Інвестування
 14. Організація бухгалтерського обліку з використанням прикладних программ
 15. Інвестиційний аналіз та управління проектами
 16. Фінанси страхових організацій
 17. Страхові послуги
 18. Фондовий ринок та операції з цінними паперами
 19. Основи наукових досліджень

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, КОЛЕКТИВОМ  КАФЕДРИ БУЛИ ВИДАНІ:

Навчальні посібники:

Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / Арутюнян С. С., Іоргачова М. І. та ін.; за заг. ред. С. С. Арутюнян, М. І. Іоргачової. Харків: «Діса плюс», 2020. 312 с.

Фінансовий ринок: навч. посіб. / Арутюнян С. С., Добриніна Л. В. та ін.; за ред. С. С. Арутюнян. Київ: Гуляєва В. М., 2018. 484 с.

Ринок капіталів в Україні: проблеми і перспективи розвитку: навч. посіб. / Арутюнян С. С., Арутюнян Р. Р., Гончаренко О. М. та ін.; за ред. С. С. Арутюнян. Одеса: Атлант, 2017. 149 с.

Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Лапіна І. С., Гончаренко О. М., Величко Г. О. та ін.; за ред. І. С. Лапіної. Одеса: Атлант, 2016. 313 с.

Монографії:

Домбровська С. О., Лапіна І. С. Структура капіталу підприємства: сучасні проблеми та парадигма розвитку: монографія. Харків: «Діса плюс», 2020. 256 с.

Розвиток фінансового ринку України в умовах європейської інтеграції: проблеми та перспективи: колективна монографія / за заг. ред. В. Г. Баранової, О. М. Гончаренко. Харків: «Діса плюс», 2019. 370 с.

Стабілізація фінансово-економічної системи України: новітні моделі та перспективи розвитку: монографія / за заг. ред. О. М. Гончаренко, О. С. Світличної. Одеса: Атлант, 2017. 271 с.

Архів кафедри:

Монографії:

Нєнно І. М. Оцінювання фінансово-економічної діяльності страхових компаній: адаптивність зарубіжного та вітчизняного досвіду: монографія / Нєнно І. М., Світлична О. С., Сташкевич Н. М., Бондаренко П. В. / за ред І. М. Нєнно. Одеса: Астропринт, 2015. 208 с.

Кубліков В.К. – «Формування ринку цінних паперів в Україні: державне регулювання».

Кубліков В.К.,Гриневецька О.С. – «Управління державною власністю в Україні (регіональний аспект)».

Баранова В.Г., Арутюнян С.С.,Ітигіна О.В. – «Фінансовий менеджмент в транзитивній економіці :питання теорії та методології».

Гончаренко О.М. – «Фінансовые методы управления инвестиционными проектами».

Підручники:

Проф. Зверяков М.И. ( співавтори доц. Баранова В.Г., доц. Ітигіна О.В.) «Фінансовий ринок: питання та відповіді»

Арутюнян С.С., Баранова В.Г., Ітигіна О.В., Сташкевич Н.М. « Введение в инвестирование».

Величко Г.О., Дейніс Л.М. – навчальний посібник з грифом МОН –«Фінанси підприємств».

Арутюнян С.С. – «Фінансовий механізм зовнішньо – економічної діяльності».

Колектив кафедри постійно працює з обдарованою студентською молоддю. Щорічно проводяться наукові студентські конференції, олімпіади як в Одеському національному економічному університеті та і в інших наукових закладах

При кафедрі діє аспірантура яка регулярно поповнюється талановитими випусниками факультету фінансів, банківської справи та страхування. Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку веде підготовку бакалаврів зі спеціальності «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування» і магістрів за двома магістерськими програмами «Фінансовий та страховий менеджмент», «Корпоративні фінанси». Випускники факультету фінансів, банківської справи та страхування працюють у підприємницьких структурах, всіх форм власності в якості фінансових директорів і на посадах пов’язаних з організацією фінансової, аналітичної і контрольної роботи оподаткуванню підприємств, страховою діяльністю,  інвестиційною діяльністю, управлінням фінансовою санацією підприємств та в сфері фінансів домогосподарств.

вул. Пушкінська, 26, к.311
722-41-59
fmfr@oneu.edu.ua
fmfroneu@gmail.com

Підготовка молодших бакалаврів:

1 Страхування
2 Основи інвестування
3 Фінанси підприємств
4

 

Інформаційні системи і технології на фінансовому та банківському ринках

Підготовка бакалаврів:

Цикл професійної підготовки
1 Вступ  дo фaxy
2 Страхування
3 Фінанси суб’єктів господарювання
4 Фінансовий ринок
Вибіркові дисципліни. Пакет 1
5 Основи фінансового менеджменту
6 Інвестування
7 Фінанси страхових організацій
8 Страхові послуги
9 Фінансові технології
10 Основи наукових досліджень
11 Інформаційні системи і технології в фінансовій та банківській сфері
12 Корпоративні фінанси
Вибіркові дисципліни. Пакет 2
13 Основи управління фінансовою діяльністю підприємства
14 Інвестиційний аналіз
15 Соціальне страхування
16 Фінанси страхових організацій
17 Професійна діяльність на фондовому ринку
18 Основи наукових досліджень
19 Інформаційні системи і технології в економіці
20 Бізнес-планування

Підготовка магістрів:

1 Трейдингові мережі фінансового ринку
2 Корпоративні фінанси (поглиблений курс)
3 Професійна діяльність на фондовому ринку
4 Менеджмент перестрахової діяльності
5 Структурне фінансування та фінансові технології
6 Управління портфелем цінних паперів
7 Управління стійкістю компанії
8 Фінансовий менеджмент
9 Фінансовий ризик-менеджмент
10 Фінансовий менеджмент фінансових посередників
11 Фінансовий облік у фінансових установах
12 Методологія  наукових досліджень
13 Сучасні фінансові технології
14 Фінансовий контролінг
15 Фінансовий менеджмент страхових компаній
16 Вартісно-орієнтоване управління фінансами
17 Ринок фінансових послуг

Кафедра проводить круглі столи на актуальні теми:

12.05.2021 Міжнародний семінар на тему: «(Обов’язкове) страхування в сільському господарстві та потреба в нових рішеннях». Запрошений учасник Krzysztof Łyskawa – страховий брокер, д.е.н., професор кафедри страхування Познанського економічного університету.
20.04.2020 «Проблеми та перспективи розвитку корпоративного управління на фінансовому ринку України»
16.04.2019 «Вплив цифровізації на розвиток фінансового ринку України»
21.05.2018 «Основні напрямки забезпечення стабільності фінансового сектору України в контексті європейської інтеграції»
26.04.2017 «Фінансовий ринок України: проблеми маркетингової діяльності фінансових установ»