Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку

Баранова
Вікторія Глібівна
завідуюча кафедрою
д.е.н. професор

Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку – одна з наймолодших кафедр ОНЕУ – створена з метою задоволення потреб сучасного бізнесу у висококваліфікованих фахівцях з управління фінансами бізнес-структур.

На сучасному етапі кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку здійснює підготовку студентів за ступенями бакалавра та магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

ОПП бакалаврського рівня:

Магістерські програми:

Ведучи підготовку фахівців вищої кваліфікації в галузі економіки, кафедра забезпечує науково і методично викладання більше 30 курсів, базовими з яких є «Фінансовий менеджмент», «Інвестування», «Страхова справа», «Фондовий ринок » та інші

З метою підвищення якості навчального процесу викладачами кафедри широко застосовуються новітні технології навчання: презентації, проблемні лекції, дискусії, ділові ігри та робота у комп’ютерних аудиторіях. Студенти 4 та 6 курсів проходять навчально-виробничу практику в аудиторських компаніях, страхових компаніях, комерційних банках та на підприємствах.

На кафедрі постійно проводиться робота з підвищення наукового рівня  та активна наукова робота професорсько-викладацького складу.

Ведеться співробітництво з роботодавцями.

До наукової роботи залучаються студенти 2-6 курсів через проведення олімпіад, наукових конференції, публікацій у наукових збірниках, участі у бюджетній тематиці кафедри.

 

 

ропотан

Ропотан
Ірина Валеріївна

к.е.н., доцент

Кулікова
Єлизавета Олександрівна

викладач

Домбровська Софія Олексіївна 
к.е.н., викладач

Скороход
Тетяна Олександрівна

ст. лаборант

ПРОПОНУЄТЬСЯ НОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
В РАМКАХ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»
«ФІНАНСИ, ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА СТРАХУВАННЯ»

 

МІСІЯ І МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ БАКАЛАВРАТУ

Місія освітньої програми «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування» – полягає в підготовці висококваліфікованих фахівців в фінансової сфері, які володіють знаннями, вміннями та навичками ефективного управління вітчизняними й зарубіжними фінансовими інститутами та корпораціями в умовах інтеграції і глобалізації світової економіки.

Головна стратегічна мета спеціалізації «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування» в рамках напряму 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – підготовка бакалаврів, які володіють необхідним обсягом теоретичних і практичних знань для ефективного здійснення самостійної професійної діяльності в галузі фінансового менеджменту та страхування.

Освітня програма спеціалізації «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування» спрямована на:

 • забезпечення високого освітнього рівня випускника в галузі вітчизняного і міжнародного корпоративного бізнесу;
 • формування у випускника професійних знань та компетентностей, достатніх для роботи у вітчизняних і зарубіжних фінансових інститутах, закладах , установах та корпораціях;
 • гарантування випускнику можливості використання своїх знань на суміжних ринках у сфері національних та міжнародних напрямків фінансового менеджменту та страхування.
СФЕРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКА

Освітня програма бакалавріату за спеціалізацією«Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування» готує фахівців для роботи в:

 • корпораціях будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні), в міжнародних банках, страхових та інвестиційних компаніях, фінансово-промислових групах, підприємствах з іноземним капіталом;
 • органах державного та муніципального управління (органах регулювання економіки на рівні держави й регіону; органах державного управління та регулювання зовнішньоекономічної діяльності, фіскальних органах);
 • організації та ефективного функціонування власного бізнесу.
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСІЇ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВИВЧЕННЯ НАСТУПНИХ ПРОФІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:
 1. Іноземна мова професійного спілкування
 2. Страхування
 3. Фінансова статистика
 4. Економіка підприємства
 5. Бухгалтерський облік
 6. Економічний аналіз
 7. Фінансовий ринок
 8. Міжнародні стандарти банківської діяльності
 9. Фінанси
 10. Фінансова система
 11. Фінанси суб`єктів господарювання
 12. Фінансовий менеджмент
 13. Інвестування
 14. Організація бухгалтерського обліку з використанням прикладних программ
 15. Інвестиційний аналіз та управління проектами
 16. Фінанси страхових організацій
 17. Страхові послуги
 18. Фондовий ринок та операції з цінними паперами
 19. Основи наукових досліджень

За результатами досіліджень колективом  кафедри були видані:

Монографії:
 • Кубліков В.К. – «Формування ринку цінних паперів в Україні: державне регулювання».
 • Кубліков В.К.,Гриневецька О.С. – «Управління державною власністю в Україні (регіональний аспект)».
 • Баранова В.Г., Арутюнян С.С.,Ітигіна О.В. – «Фінансовий менеджмент в транзитивній економіці :питання теорії та методології».
 • Гончаренко О.М. – «Фінансовые методы управления инвестиционными проектами».
Підручники:
 • Проф. Зверяков М.И. ( співавтори доц. Баранова В.Г., доц. Ітигіна О.В.) «Фінансовий ринок: питання та відповіді»
 • Арутюнян С.С., Баранова В.Г., Ітигіна О.В., Сташкевич Н.М. « Введение в инвестирование».
 • Величко Г.О., Дейніс Л.М. – навчальний посібник з грифом МОН –«Фінанси підприємств».
 • Арутюнян С.С. – «Фінансовий механізм зовнішньо – економічної діяльності» .

Колектив кафедри постійно працює з обдарованою студентською молоддю. Щорічно проводяться наукові студентські конференції, олімпіади як в Одеському національному економічному університеті та і в інших наукових закладах.

При кафедрі діє аспірантура яка регулярно поповнюється талановитими випусниками фінансово-економічного факультету. Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку веде підготовку бакалаврів зі спеціальності «Фінанси» і магістрів за двома магістерськими програмами «Фінансовий менеджмент», «Інвестиції на фондовому ринку». Випускники фінансово-економічного факультету працюють у підприємницьких структурах, всіх форм власності в якості фінансових директорів і на посадах пов’язаних з організацією фінансової, аналітичної і контрольної роботи оподаткуванню підприємств, інвестиційною діяльністю, управлінням фінансовою санацією підприємств.

Пушкінська, 26, к.311
722-41-59
fmfr@oneu.edu.ua
fmfroneu@gmail.com

 • Финансы предприятий
 • Финансы №2
 • Ценообразование
 • Ценовая политика
 • Финансовая деятельность субъектов хозяйствования
 • Финансы зарубежных корпораций
 • Антикризисное финансовое управление
 • Управление финансовой санацией предприятий
 • Финансовый менеджмент
 • Финансовый менежмент в банках
 • Финансовый и инвестиционный менеджмент
 • Инвестирование
 • Торговля ценными бумагами
 • Инвестиционный анализ
 • Менеджмент производных финансовых инструментов
 • Анализ инвестиционных проектов
 • Менеджмент небанковских финансовых институтов
 • Основы страхования
 • Социальное страхование
 • Страховые услуги
 • Страхование и финансы страховых организаций
 • Основы негосударственного пенсионного страхования
 • Страхование во внешней экономической деятельности
 • Финансовый механизм внешнеэкономической деятельности
 • Финансовый рынок
 • Профессиональная деятельность на фондовом рынке
 • Рынок финансовых услуг
 • Валютный диллинг
 • Методология научных исследований

ПЛАНИ навчальної роботи студентів 2 курсу на 2012/13 навч. рік

Всі спеціальності крім “Туризм” (2 К)

Спеціальність “Туризм” (2 К)