Аспірантура / Докторантура

В Одеському національному економічному університеті проводиться робота по удосконаленню підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру відповідно до сучасних вимог, у тому числі кадрів вищої кваліфікації – докторів наук.

Докторантуру відкрито у 1988 році. На теперішній час за докторантурою функціонують шість наукових спеціальностей:

 • 051 – Економіка
 • 071 – Облік і оподаткування
 • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 – Менеджмент
 • 075 – Маркетинг
 • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Термін перебування в докторантурі не перевищує двох років.

Аспірантура ОНЕУ діє з 1947 року. На теперішній час за аспірантурою функціонують слідуючі спеціальності:

 • 051 – Економіка (кафедри: загальної економічної теорії та економічної політики; управління персоналом та економіки праці; економічної кібернетики та інформаційних технологій)
 • 071 – Облік і оподаткування (кафедри: бухгалтерського обліку та аудиту; економічного аналізу; обліку та оподаткування в галузях економіки)
 • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування (кафедри: фінансів; банківської справи; фінансового менеджменту та фондового ринку)
 • 073 – Менеджмент
 • 075 – Маркетинг
 • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (кафедри: економіки підприємства та організації підприємницької діяльності; економіки та планування бізнесу)

Здобувачі ступеню доктора філософії можуть навчатися в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання. Підготовка докторів філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

Термін підготовки доктора філософії в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) та заочною формою навчання становить 4 роки.

В університеті щороку проводяться науково-практичні конференції, в яких беруть участь провідні вчені, докторанти та аспіранти, здобувачі та професорсько-викладацький склад ОНЕУ та інших вузів. Одеський національний економічний університет є видавцем двох наукових збірників:

 • Вісник соціально-економічних досліджень
 • Науковий вісник,

що віднесені до наукових фахових видань України, де докторанти, аспіранти, здобувачі наукового ступеня доктора філософії мають змогу публікувати статті за результатами своїх дисертаційних досліджень.

Гаврютіна
Алла Анатоліївна

провідний фахівець відділу аспірантури та докторантури

Воробйова
Марина Олександрівна

провідний фахівець відділу аспірантури та докторантури

Репушевська
Юлія Олександрівна

провідний фахівець відділу аспірантури та докторантури

Розклад занять з аспірантами 1 року навчання. Осінній семестр 2020 рік.

Розклад вступних іспитів

Оголошення щодо прийому в докторантуру в 2020 році

Оголошення щодо прийому в аспірантуру в 2020 році

Розклад іспиту з англійської мови

Розклад комплексно-кваліфікаційного іспиту

Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою ОНЕУ без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці.

Такі особи прикріплюються до кафедр, що мають аспірантуру з відповідних спеціальностей, на державній основі без вступних іспитів строком до п’яти років.

Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо-наукової програми та навчального плану аспірантури ОНЕУ згідно із затвердженими в установленому порядку індивідуальним навчальним планом та індивідуальним планом наукової роботи прикріпленої особи та публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.

У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії в ОНЕУ.

Прийом документів:
 • в аспірантуру – з 15 червня по 26 серпня поточного року;
 • в докторантуру – з 15 червня по 10 вересня поточного року;
 • для прикріплення здобувачем – з 1 вересня по 30 вересня.
Перелік документів, що необхідні для вступу в аспірантуру
 1. Заява вступника (у відділі аспірантури)
 2. Особовий листок по обліку кадрів
 3. Фотокартка (1 шт.)
 4. Автобіографія
 5. Рекомендація в аспірантуру (тільки для випускників поточного року)
 6. Характеристика, підписана деканом (тільки для випускників поточного року)
 7. Характеристика-рекомендація в аспірантуру з місця роботи (для працюючих)
 8. Копії дипломів магістра (спеціаліста) та бакалавра + виписки з оцінками (завірені у відділі кадрів)
 9. Копія трудової книжки завірена у відділі кадрів (для працюючих)
 10. Стаття + відгук. У разі відсутності опублікованих статей, вступник подає реферат з обраної наукової спеціальності обсягом до 30 сторінок + рецензія
 11. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів)
 12. Медична довідка про стан здоров’я за формами 286-У або 086-У
 13. Копія ідентифікаційного коду
 14. Копія паспорта
 15. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за наявності).
 16. Швидкозшивач (картонний)

Всі документи оформлюються українською мовою та подаються вступником особисто.

Крім того, при вступі до докторантури подаються:
 1. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.
 2. Копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук (завіреного в відділі кадрів).
 3. Список опублікованих праць з обраної спеціальності, зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах.
 4. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ОНЕУ, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.
 5. Висновки кафедри.

Диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук подається вступником особисто.

Вступники до аспірантури складають 2 вступних іспити:
 1. Спеціальність
 2. Іноземна мова в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

До вступних випробувань до аспірантури допускаються вступники, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу. Приймальна комісія може відмовити абітурієнту у допуску до проходження вступних випробувань в аспірантуру виключно через неподання у встановлений термін всіх або окремих документів.

Вступні випробування до аспірантури проводяться з 30 серпня по 9 вересня.

За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника. Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора.

Зарахування до аспірантури відбувається з 12 вересня.

Аспіранти, які прийняті до аспірантури за рахунок коштів Державного бюджету України на денну форму навчання, для нарахування стипендії подають у відділ аспірантури трудову книжку із записом про звільнення з останнього місця роботи та довідку про середньомісячну заробітну плату за останні 2 місяці з останнього місця роботи (на фірмовому бланку за підписами керівника установи та головного бухгалтера і печаткою) протягом одного тижня після зарахування до аспірантури.

Початок навчання в аспірантурі з 01 жовтня.

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та захистити дисертацію

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАКАЗ

Від “13” вересня  2019 р.                                                            № 405-Ос

“По особовому складу аспірантів  та докторантів”

 1. 1. Згідно з планом прийому (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1031 від 26.07.19 р.) та рішенням вченої ради університету (Протокол № 1 від 30.08.19 р.) зарахувати для навчання в докторантурі на денну форму навчання ПУДИЧЕВУ  Галину Олександрівну – к.е.н., старшого викладача кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності – на кафедру економіки підприємства та організації підприємницької діяльності за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  науковий напрямок дослідження: енергетична логістика.

Термін навчання з 13 вересня 2019 року до 13 вересня 2021 року.

Науковим консультантом призначити д.е.н., професора Ковальова А.І.

 1. Відрахувати з докторантури у зв’язку з закінченням терміну навчання з 14 вересня 2019 року:

         2.1. ВОЛЧЕКА Руслана Миколайовича – докторанта кафедри бухгалтерського обліку та аудиту за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»;

2.2.  ХОМУТЕНКО Аллу Віталіївну – докторанта кафедри фінансів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

2.3. ГРІНЧЕНКО Раїсу Володимирівну – докторанта кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

    Підстава: Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах(наукових установах) п.8.

 1. Згідно з планом прийому (Наказ Міністерства освіти і науки України  № 1031 від 26.07.19 р.), Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 року, п. 31, та рішенням приймальної комісії (Протокол №2 від 12 вересня 2019р.) зарахувати для навчання в аспірантурі:

на денну форму навчання

 1. СИДОРОВА Андрія Григоровича – за спеціальністю 051 „Економіка” – на кафедру загальної економічної теорії та економічної політики.

Строк навчання з 13.09.2019 р. до 13.09.2023 р.

Науковим керівником призначити д.е.н., проф. Звєрякова М.І.

 1. ГОНЧАР Марію Анатоліївну – за спеціальністю 071 „Облік і оподаткування” – на кафедру бухгалтерського обліку та аудиту.

Строк навчання з 13.09.2019 р. до 13.09.2023 р.

Науковим керівником призначити д.е.н., проф. Лоханову Н.О.

 1. ГОНЧАРЕНКО Анастасію Сергіївну – за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” – на кафедру банківської справи.

Строк навчання з 13.09.2019 р. до 13.09.2023 р.

Науковим керівником призначити  д.е.н.,  доцента  Жердецьку Л.В.

 1. СУХОМЛИНА Олександра Юрійовича – за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” – на кафедру фінансового менеджменту та фондового ринку.

Строк навчання з 13.09.2019 р. до 13.09.2023 р.

Науковим керівником призначити  д.е.н., доцента Гончаренко О.М.

 1. ГОРБАТЮК Валентину Вікторівну – за спеціальністю 073 „Менеджмент” на кафедру менеджменту.

Строк навчання з 13.09.2019 р. до 13.09.2023 р.

Науковим керівником призначити д.е.н., проф. Кузнецову І.О.

 1. ПЄНОВУ Анжеліку Ігорівну – за спеціальністю 073 „Менеджмент” на кафедру менеджменту.

Строк навчання з 13.09.2019 р. до 13.09.2023 р.

Науковим керівником призначити к.е.н., доцента Карпенко Ю.В.

 1. МАВРОВА Станіслава Дмитровича – за спеціальністю 075 „Маркетинг” на кафедру маркетингу.

Строк навчання з 13.09.2019 р. до 13.09.2023 р.  .

Науковим керівником призначити д.е.н., проф. Литовченко І.Л.

 1. ОБНЯВКА Владислава Олександровича – за спеціальністю 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ” на кафедру економіки, права та управління бізнесом.

Строк навчання з 13.09.2019 р. до 13.09.2023 р.

Науковим керівником призначити д.е.н., доцента Сментину Н.В.

на вечірню форму навчання

 1. ПОПОВА Микиту Сергійовича – за спеціальністю 051 „Економіка” – на кафедру загальної економічної теорії та економічної політики.

Строк навчання з 13.09.2019 р. до 13.09.2023 р.  .

Науковим керівником призначити д.е.н., доцента Жданову Л.Л.

 1. КОВАЛЬ Валерію Сергіївну – за спеціальністю 071 „Облік і оподаткування” – на кафедру бухгалтерського обліку та аудиту.

Строк навчання з 13.09.2019 р. до 13.09.2023 р.

Науковим керівником призначити д.е.н., доцента Кузіну Р.В.

 1. ШЕВЧУК Ольгу Ігорівну – за спеціальністю 071 „Облік і оподаткування” – на кафедру економічного аналізу.

Строк навчання з 13.09.2019 р. до 13.09.2023 р.

Науковим керівником призначити к.е.н., доцента Волкову Н.А.

 1. ІГНАТЕНКО Руслану Володимирівну – за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” – на кафедру фінансів.

Строк навчання з 13.09.2019 р. до 13.09.2023 р.

Науковим керівником призначити д.е.н., доцента Волохову І.С.

 1. КОЗАКА Олександра Віталійовича – за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” – на кафедру фінансів.

Строк навчання з 13.09.2019 р. до 13.09.2023 р.

Науковим керівником призначити к.е.н., доцента Слатвинську М.О.

 1. БУТЕНКО Анну Андріївну – за спеціальністю 075 „Маркетинг” – на кафедру маркетингу.

Строк навчання з 13.09.2019 р. до 13.09.2023 р.

Науковим керівником призначити к.е.н., доцента Сотнікова Ю.М.

 1. НОСАЧЕНКА Олександра Анатолійовича – за спеціальністю 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ” – на кафедру економіки, права та управління бізнесом.

Строк навчання з 13.09.2019 р. до 13.09.2023 р.

Науковим керівником призначити д.е.н., професора Балджи М.Д.

 

ЗА  КОНТРАКТОМ

 

на денну форму навчання

 1. БІЛОУСА Костянтина Ігоровича –– за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” – на кафедру фінансового менеджменту та фондового ринку.

Строк навчання з 13.09.2019 р. до 13.09.2023 р.

Науковим керівником призначити д.е.н., проф. Баранову В.Г.

 1. УСТІНОВА Дмитра Миколайовича –– за спеціальністю 051 „Економіка” – на кафедру економічної кібернетики та інформаційних технологій.

Строк навчання з 13.09.2019 р. до 13.09.2023 р.

Науковим керівником призначити д.ф.-м.н., професора Якуба Є.С.

на заочну форму навчання

 1. КОРОБКОВУ Ірину Ігорівну – за спеціальністю 073 «Менеджмент» – на кафедру менеджменту.

Строк навчання з 13.09.2019 р. до 13.09.2023 р.

Науковим керівником призначити д.е.н., проф. Кузнецову І.О.

 1. ТИМЧЕНКО Катерину Сергіївну – за спеціальністю 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” – на кафедру економіки підприємства та організації підприємницької діяльності.

Строк навчання з 13.09.2019 р. до 13.09.2023 р.

Науковим керівником призначити к.е.н., доцента Бабія О.М.

На підставі рішення Вченої ради ОНЕУ від 30.08.2019 року (Протокол №1) за результатами атестації перевести з 14 вересня 2019 року

4.1. А с п і р а н т і в

 на 1 У рік навчання

денна форма:

1. Федорову Ірину Володимирівну
2. Гончаренко Анастасію Русланівну
3. Піддубну Вікторію Григоріївну
4. Єрешка Андрія Івановича
5. Буздиган Марію Олександрівну

 

вечірня та заочна форма:

 

1. Кулікову (вечірня) Єлизавету Олександрівну
2. Сніткіну  (заочна) Ірину Анатоліївну           (контр.)
3. Аляєва     (заочна) Сергія Володимировича (контр.)

 

на Ш рік навчання

денна форма

1. Артеменка Дмитра Антолійовича
2. Вєлєву Олену Дмитрівну
3. Крижанівську Анну Сергіївну
4. Гонявчука Віталія Вікторовича      (контр.)
5. Неруцу Лілію Вікторівну

вечірня форма:

1. Хетагурову Наталію Олександрівну
2. Кудієву Наталію Володимирівну
3. Деремешка Олександра Андрійовича
4. Іжка Ігора Олексійовича         (контр.)

 

на Прік навчання

денна форма

 

1. Мороза Михайла Олеговича
2. Платонову Інессу Олегівну
3. Штуфт Поліну Вікторівну
4. Антонюк Олену Іллівну
5. Сівкову Катерину Олександрівну
6. Скрипник Наталію Сергіївну
7. Сокуренка Ігоря Анатолійовича
8. Скляра  Дмитра Вікторовича
9. Мастила Олександра Олександровича (контр.)

вечірня та заочна форма:

1. Бурлаку Людмилу Федорівну
2. Бербер Анастасію Ігорівну
3. Казарян Олександру Генріхівну        (контр.)
4. Соколовську Ірину Михайлівну                 (контр.)
 1. Науковим керівникам аспірантів здійснювати належний контроль за підготовкою аспірантів. Надавати допомогу кожному аспіранту в проведенні науково-дослідної роботи, її результатів і своєчасної підготовки дисертації.
 2. Аспірантам посилити роботу по виконанню планів індивідуальної підготовки, не допускати відставання від планових строків підготовки публікацій та розділів дисертацій.
 3. Деканам факультетів, завідувачам кафедр підвищити вимогливість до підготовки аспірантів, звернути увагу на якість роботи наукових керівників, посилити контроль за станом роботи з аспірантами.
 4. Наказ довести до відома кафедр, деканатів.
 5. Контроль за його виконанням покласти на проректора з наукової роботи проф. Ковальова А.І.

Р Е К Т О Р                                              М.І. ЗВЄРЯКОВ

Преображенська, 8, к. 218
723-69-19
aspirant@oneu.edu.ua

План наукових та науково-технічних заходів ОНЕУ на 2020 рік

Перелік наукових фахових видань

Перелік електронних фахових видань

Реєстр наукових фахових видань України

Відкритий український індекс цитування

 


Детальна інформація про Scopus

Перелік журналів України, які індексуються в Scopus-2019

Перелік видань, які індексуються у Web of Science

Arts and Humanities Citation Index Source Publication

Science Citation Index Expanded Source Publication

Social Science Citation Index Source Publication

Перелік українських видань, які індексуються в Index Copernicus

Рейтинг ОНЕУ та кафедр в проекті “Бібліометрика української науки”

Рейтинг науковців ОНЕУ в Google Scholar


Перелік комунальних підприємств м. Одеси

Перелік підприємств і організацій одеського регіону, що мають позитивну динаміку господарського розвитку у 2010-2011 рр.

Перспективний план діяльності кафедр з науково-дослідної роботи на 2011-2015 рр.

Розпорядження проректора ОНЕУ з наукової роботи Ковальова А.І. щодо госпдоговірних тем на 2012 рік


Документація по оформленню госпдоговорної тематики

Договір на виконання науково-дослідних робіт


Бюлетень ВАК України, №1, 2003


Про План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2015 році