Іноземному студенту

Особливості прийому іноземців та осіб без громадянства на навчання до університету

Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 «Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 153/34436.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

 Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом інших категорій іноземців до Університету на навчання на місця державного замовлення здійснюється в межах квот для іноземців.

Прийом на навчання іноземців для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та доктора філософії проводиться на акредитовані освітні програми. Університет також може приймати іноземців для навчання в аспірантурі, докторантурі, за програмою підготовчого факультету-(підрозділу), з вивчення державної мови та/або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та стажування.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

 Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між Університетом та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.

 Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні,громадяни Республіки Польща, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно.

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти Університет укладає угоду з партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань Університетом у дистанційному форматі.

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися Університетом:

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше ніж 15 листопада і 15 березня відповідно), для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра; на підставі укладеного договору та наказів про зарахування, що верифікуються в ЄДЕБО.

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.

3) упродовж року за програмами підготовчих курсів.

4) упродовж року за програмами академічної мобільності, відповідно до Положення про реалізацію права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1015 року № 579.

Освітні ступені, спеціальності та  освітні програми

 • Молодший  Бакалавр 
 • Бакалавр
 • Магістр
 • Доктор філософії

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

 

Cпеціальность Освітня програма Термін навчання
(071) Облік і оподаткування Облік і оподаткування 1 рік 10 місяців
(072) Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування 1 рік 10 місяців
(075) Маркетинг Маркетинг 1 рік 10 місяців
(076) Підприємництво та торгівля Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1 рік 10 місяців
(242) Туризм і рекреація  Туризм 1 рік 10 місяців

БАКАЛАВР

 

Назва спеціальності  Назва освітньої програми Термін навчання
(051) Економіка Бізнес-економіка та аналітика 3 роки 10 місяців
(051) Економіка Управлінська економіка та конкурентна політика 3 роки 10 місяців
(051) Економіка Економіка та управління в HR-індустрії 3 роки 10 місяців
(053) Психологія Психологія 3 роки 10 місяців
(071) Облік і оподаткування Облік, аудит і податковий консалтинг 3 роки 10 місяців
(072) Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Міжнародний банківський бізнес 3 роки 10 місяців
(072) Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Податкова та митна справа 3 роки 10 місяців
(072) Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування 3 роки 10 місяців
(073) Менеджмент Менеджмент організацій 3 роки 10 місяців
(073) Менеджмент Інформаційні та Інтернет-технології в менеджменті 3 роки 10 місяців
(075) Маркетинг Маркетинг та міжнародна логістика 3 роки 10 місяців
(076) Підприємництво та торгівля Економіка та планування бізнесу 3 роки 10 місяців
(076) Підприємництво та торгівля Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 3 роки 10 місяців
(241) Готельно-ресторанна справа Економіка та організація готельно-ресторанної справи 3 роки 10 місяців
(242) Туризм і рекреація  Економіка та організація туристичної діяльності 3 роки 10 місяців
(292) Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 3 роки 10 місяців

МАГІСТР

 

Назва спеціальності  Назва освітньої програми Термін навчання
(051) Економіка Економіка 1 рік 4 місяці
(071) Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності 1 рік 4 місяці
(072) Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Управління діяльністю банків на фінансовому ринку 1 рік 4 місяці
(072) Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Управління публічними фінансами 1 рік 4 місяці
(072) Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінансовий та страховий менеджмент 1 рік 4 місяці
(073) Менеджмент Менеджмент організацій 1 рік 4 місяці
(075) Маркетинг Маркетинг та міжнародна логістика 1 рік 4 місяці
(076) Підприємництво та торгівля Економіка, планування та управління бізнесом 1 рік 4 місяці
(076) Підприємництво та торгівля Муніціпальне підприємництво 1 рік 4 місяці
(076) Підприємництво та торгівля Економіка та стратегія розвитку підприємства 1 рік 4 місяці
(242) Туризм і рекреація  Управління туристичним та курортним бізнесом 1 рік 4 місяці
(292) Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 1 рік 4 місяці

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

 

Назва спеціальності  Назва освітньої програми Термін навчання
(051) Економіка Економіка 4 роки
(071) Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування  4 роки
(072) Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування 4 роки
(073) Менеджмент Менеджмент 4 роки
(075) Маркетинг Маркетинг  4 роки
(076) Підприємництво та торгівля Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 4 роки

Довузівська підготовка

Підготовче відділення для іноземних громадян здійснює підготовку іноземних громадян та осіб без громадянства для навчання на всіх спеціальностях до Одеського національного економічного  університету та до інших закладів вищої освіти України, а також супроводжує навчання студентів-іноземців, що здобувають освіту за освітніми рівнями бакалавра, магістра, доктора філософії, та підготовку науковців для отримання ступенів доктора наук.

Фахівці підготовчого відділення для іноземних громадян розробляють та впроваджують новітні методики й технології викладання української мови як іноземних, а також пропедевтичні курси профільних дисциплін за різними напрямками.

Довузівська підготовка складається з двох циклів: мовна підготовка та вивчення загальних дисциплін. 

Мовна підготовка

Вивчення української мови відбувається протягом усієї програми довузівської підготовки  та становить 720 годин, що забезпечує рівень володіння мовою В1.

Вивчення загальних дисциплін

Починаючи з 12 тижня навчання відповідно до обраного Вами напряму підготовки відбувається поступове введення до курсу навчання таких загальних дисциплін, як: математика,    основи економіки,  економічна та соціальна географія світу, історія України тощо.

Вивчаючи всі ці дисципліни, Ви поглиблюєте знання з цих предметів та опановуєте спеціальну термінологію українською мовою, що є наступним етапом вивчення мови.

Вартість навчання для іноземних громадян

В Одеському національному економічному університеті

У  2023-2024 н.р.

        Ступінь

   вищої освіти

Вартість навчання ( доларів США)

Форма навчання 

Денна Заочна
Молодший бакалавр * 1 500 1 000
Бакалавр * 1 600 1 100
Магістр ** 2 400 1 500
Доктор філософії  * 2 000 1 400

 

*- за рік навчання

**-  за 1,4 року  навчання

Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра та бакалавра:

 • заява про вступ;
 • анкета;
 • національний паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу без громадянства з оформленою візою типу D-13 для країн з візовим порядком в’їзду, яка видається консульськими установами України за кордоном на підставі запрошень на навчання, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (оригінал та 2 копії перекладу українською мовою з нотаріальним засвідченням в Україні). У разі відсутності візи типу D-13 пройти процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: (здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль));
 • свідоцтво про народження (оригінал та 1 копії перекладу українською мовою та нотаріальним завіренням);
 • документ про отриману освіту (повна середня освіта) (оригінал та 2 копії з перекладом українською мовою та нотаріальним завіренням);
 • додаток до документа про отриману освіту (перелік вивчених дисциплін) (оригінал та 2 копії з перекладом українською мовою та нотаріальним завіренням);
 • 10 фотокарток розміром 3х4 см, матові;
 • згода на збір та обробку персональних даних;
 • договір страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням рішення про адміністративне видворення за межі України (депортацію).

 

Усі документи, видані в інших країнах, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу в Україні.

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв’язку до закладу освіти легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до закладу освіти, іноземець передає оригінали документів особисто.

Оригінали паспорта, свідоцтва про народження, документа на проживання та довідки податкової служби перевіряються при поданні документів.

Процедура підготовки пакету документів для проведення визнання освітнього рівня Документа з метою продовження навчання здійснюється Одеським національним економічним університетом до початку навчання його власника або протягом першого місяця навчання. У разі наявності – абітурієнт при поданні документів на навчання надає копію довідки про нострифікацію або копію довідки про подання на нострифікацію в МОН України. Одеський національний економічний університет забезпечує контроль за строками подання іноземцем документів на процедуру визнання.

 • Документи подаються до Відділу міжнародних зв’язків  – каб.125 (1 корпус ОНЕУ, вул. Преображенська 8).

______________________________________________________________________

Оформлення запрошення на навчання

Список документів

Щоб отримати запрошення на навчання, необхідно зібрати такі документи:

 • скановану копію першої сторінки закордонного паспорта іноземця, що містить його персональні дані, а також сторінку із зазначенням отримання візи з перекладом українською мовою;
 • скановану копію документа про середню освіту з перекладом англійською/ українською мовами; скановану копію додатку до документу про попередню освіту з оцінками (балами) з перекладом англійською/ українською мовами або академічна довідка (із зазначенням номера та назви документа) з перекладом англійською/ українською мовами;
 • доручення для отримання запрошення у випадку, якщо вступник забирає його не особисто, легалізоване або апостильоване залежно від країни, де оформлено доручення, громадянства вступника з перекладом англійською/українською мовами;
 • сповіщення про прибуття (у разі прибуття);
 • анкета (on-line);
 • згода на обробку персональних даних.

Отримання запрошення для прибуття на навчання потрібне і вступникам з держав з візовим порядком в’їзду, і вступникам з держав із безвізовим порядком в’їзду (якщо інше не передбачене чинним законодавством України).

Документи надсилаються у відсканованому вигляді ( у форматі JPG) на електронну пошту Відділа міжнародних зв’язків (george@oneu.edu.ua; ird@oneu.edu.ua ) aбо подаються особисто.

Преображенська, 8
каб. 125

+38 (0482) 32-79-16
+38 (0482) 35-81-60
+38 (048) 723-11-81 (fax)

ird@oneu.edu.ua

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto

📌Круглий стіл «Обговорення можливості торгово-економічного співробітництва між Словаччиною та Україною»

📌Українці матимуть можливість пройти пятимісячне стажування в Німецькому Бундестазі в рамках програми «Міжнародна парламентська стипендія»

📌За сприяння Відділу міжнародних зв’язків, доцент кафедри іноземних мов Карпова О.О. представила наш університет на IV Європейському мовному конгресі

📌Запрошуємо до участі у міжнародній програмі підвищення кваліфікації, яка відбудеться у вересні-жовтні 2018 року у Вищій школі бізнесу у Вроцлаві (Польща)

📌Бургаський Вільний Університет (Болгарія) запрошує Вас взяти участь міжнародній дистанційній конференції «Eastern European Studies: Economics,Education and Law», яка буде проведена 7-8 червня 2018 року у м. Бургас (Болгарія)

📌Можливість стажування на підприємствах Німеччини

📌Запрошуємо Вас долучитися до групи, яка виїжджає на освітню програму країнами ЄС

📌Візит делегації Міжнародного університету Візіон (Республіка Македонія) до ОНЕУ

📌Степендія на навчання в Казахстані 2018

📌Запрошуємо пройти науково-педагогічне стажування за програмою «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University»

📌А Ви бажаєте співпрацювати у Німецькому парламенті?

📌Проведення ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26-29 червня, 2018 рік, Новий Сонч, Польща🇵🇱

📌День кар’єри в ОНЕУ – відкриваємо кар’єрні можливості для молоді у Європейському просторі!

📌 Приглашаем Вас принять участие во II Международном конкурсе стартап-проектов BizTech BSU StartUp Contest🇧🇾 (20 апреля – 20 мая 2018 г., Беларусь)

📌Welcome to the summer training at the Zagreb School of Economics and Management in Croatia!🇭🇷

📌Уряд Словацької Республіки готовий прийняти до 5 студентів на часткове навчання до вищих навчальних закладів та до 5 стажистів і докторантів /аспірантів 🇸🇰🇺🇦

📌Уряд Китайської Народної Республіки виділив Україні квоту стипендій на 2018/2019 навчальний рік 🇨🇳🇺🇦

📌Запрошуємо до участі у четвертому щорічному Конкурсі відео від Представництва ЄС 🇪🇺🇺🇦

📌Студенти ОНЕУ матимуть змогу пройти п`ятимісячне стажування в Німецькому Бундестазі в рамках програми «Міжнародна парламентська стипендія» (Internationales Parlaments-Stipendium).

📌Можливість стажування на підприємствах Німеччини