Наукові школи

В університеті діє 5 наукових шкіл, а саме:

 1. «Процесно-орієнтоване управління підприємством на засадах інжинірингової парадигми» (до 2010 року) «Розвиток організаційного потенціалу менеджменту в Україні» кафедра менеджменту організацій

Рік утворення: 1985 р.

Кількість: докторів наук – 2; кандидатів наук – 11.

Підготовлено: кандидатів наук – 39.

Визначні вчені – представники школи та відзнаки, яких вони удостоєні:

Кузнецова Інна Олексіївна – д.е.н., професор, член науково-методичноїпідкомісії галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» при Міністерстві освіти України

Редькін Олександр Семенович – засновник наукової школи, д.е.н., професор, академік АНВШ та 4-х галузевих академій, заслужений діяч науки і техніки України

Козлова Галина Миколаївна – к.е.н., професор, заслужений працівник освіти України.

Галузь науки – менеджмент.

Напрями науково-технічної діяльності школи – фундаментальні та пошукові  дослідження:

 • проблеми удосконалення процесу стратегічного та поточного управління підприємством, формування сучасних технологій управління;
 • передумови підвищення якості та ефективності менеджменту підприємств шляхом створення системи підтримки управлінських рішень на основі впровадження формалізованих технологій управління, технологій формування конкурентних переваг та ризик-менеджменту, фінансових важелів та стимулів, систем мотивації персоналу.

Основні наукові досягнення:

 • розроблено методологію перепроектування процесу управління на засадах інжинірингової парадигми;
 • розроблено модель формування стійких конкурентних переваг в ланцюгу накопичення вартості;
 • запропоновано методологічні засади моніторингу зовнішнього середовища підприємств хлібопродуктів та модель моніторингу стійкого розвитку;
 • розроблено модель компетенцій менеджера вищої ланки управління;
 • розроблено технологію прийняття стратегічних рішень підприємств малого бізнесу на стадії розвитку;
 • запропоновано модель формування та реалізації стратегії економічної безпеки, формалізовано оцінювання потенціалу економічної безпеки підприємства
 • розроблено методичний підхід щодо формування структурної складової системи поточного планування діяльності підприємств як реалізації його стратегічних цілей та інформаційні моделі планових розрахунків
 1. «Економічні важелі та стимули розвитку підприємництва в регіоні»кафедра економіки, права та управління бізнесом.

Рік утворення: 1992 р.

Кількість: докторів наук – 4; кандидатів наук – 10.

Підготовлено: докторів наук – 2; кандидатів наук – 6.

Кучеренко Віктор Романович– засновник наукової школи, д.е.н., професор, академік Інженерної академії України

Визначні вчені – представники школи та відзнаки, яких вони удостоєні:

Ковальов Анатолій Іванович – голова школи, ректор, д.е.н., професор, голова спеціалізованої вченої ради ОНЕУ по захисту докторських та кандидатських дисертацій; член експертної ради ВАК України

Карпов Володимир Анатолійович – перший ученик, основний співавтор засновника наукової школи, к.е.н., доцент, начальник наукової частини, член редколегії  Наукового вісника

Маркітан Олександр Сергійович – співавтор засновника наукової школи, к.е.н., доцент

Балджи Марина Дмитрівна – д.е.н., професор, академік  Академії економічних наук

Галузь науки – підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Напрями науково-технічної діяльності школи – фундаментальні, пошукові та прикладні дослідження:

 • впровадження нових форм господарювання підприємств та забезпечення антикризового управління;
 • впровадження і комерціалізація результатів наукових розробок ВНЗ;
 • удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством;
 • розвиток комунального сектору на основі поєднання зусиль держави, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, приватного сектору економіки;
 • стимулювання розвитку підприємницького середовища в регіоні;
 • розробка та обґрунтування інвестиційних проектів під конкретних інвесторів або донорів;
 • розробка бізнес-планів для залучення позикових коштів;
 • розробка та обґрунтування бізнес-планів інноваційних проектів підприємств;
 • розробка стратегій ефективного використання потенціалу курортно-рекреаційних територій області.

Основні наукові досягнення за останні роки:

 1. Надання органам влади та управління економікою на місцях пропозицій щодо:
 • реструктуризації та проведення санації підприємств регіону;
 • стратегічного управління розвитком муніципальних утворень;
 • моніторингу соціально-економічного стану регіону;
 • розвитку малого підприємництва у сільської місцевості;
 • обґрунтування концепції регіональної програми інноваційного зростання та залучення інвестицій;
 • створення та функціонування інформаційної системи пошуку потенційних інвесторів для практичної реалізації інноваційних проектів та технологій;
 • реформування житлово-комунального господарства регіону;
 • обґрунтування програм соціально-економічного розвитку регіону;
 1. Розроблено і адаптовано:
 • методику проведення оціночної діяльності нерухомості у житлово-комунальному господарстві;
 • методику оцінки інвестиційної та фінансово-економічної привабливості інноваційних проектів;
 • методичні рекомендації з забезпечення, впровадження, розповсюдження та комерціалізації результатів розробок вищих навчальних закладів та наукових установ державної форми власності.
 • розроблені та обґрунтовані бізнес-плани інноваційних проектів низки підприємств м. Одеси та області.
 1. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку на мезорівні кафедра економіки, права та управління бізнесом.

Рік утворення: 2016 р.

Кількість: докторів наук – 3; кандидатів наук – 12.

Підготовлено: докторів наук – 2; кандидатів наук – 6.

Визначні вчені – представники школи та відзнаки, яких вони удостоєні:

Сментина Наталія Валентинівна – голова школи, д.е.н., професор

Ковальов Анатолій Іванович – ректор, д.е.н., професор, голова спеціалізованої вченої ради ОНЕУ по захисту докторських та кандидатських дисертацій; член експертної ради ВАК України

Підгорній Анатолій Захарович  к.е.н., професор 

 

 

Галузь науки – управління та адміністрування

Напрями науково-технічної діяльності школи – фундаментальні, пошукові та прикладні дослідження:

 • впровадження і комерціалізація результатів наукових розробок ВНЗ;
 • удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством;
 • основні напрямки реалізації органами місцевого самоврядування прав з управління комунальним сектором;
 • розробка стратегій соціально-економічного розвитку адміністративних територій;
 • розробка програм місцевого економічного розвитку (МЕР);
 • розвиток комунального сектору на основі поєднання зусиль держави, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, приватного сектору економіки;
 • розробка та обґрунтування проектів місцевого економічного розвитку (МЕР) під конкретних інвесторів або донорів;
 • розробка стратегій ефективного використання потенціалу курортно-рекреаційних територій області.

Основні наукові досягнення за останні роки:

 1. Надання органам влади та управління економікою на місцях пропозицій щодо:
 • стратегічного управління розвитком муніципальних утворень;
 • моніторингу соціально-економічного стану регіону;
 • обґрунтування концепції регіональної програми інноваційного зростання та залучення інвестицій;
 • створення та функціонування інформаційної системи пошуку потенційних інвесторів для практичної реалізації інноваційних проектів місцевого економічного розвитку (МЕР);
 • реформування житлово-комунального господарства регіону;
 • обґрунтування програм соціально-економічного розвитку регіону.
 1. Розроблено і адаптовано:
 • методику проведення оціночної діяльності нерухомості у житлово-комунальному господарстві;
 • методику розробці стратегій соціально-економічного розвитку адміністративних територій;
 • алгоритм оцінки економічного потенціалу адміністративних районів області;
 • послідовность розробці економічного профілю та паспорта ОТГ;
 • алгоритм розробки та обґрунтування інвестиційних проектів під конкретних інвесторів або донорів програми МЕР;
 • методику оцінки інвестиційної та фінансово-економічної привабливості інноваційних проектів місцевого економічного розвитку (МЕР);
 • методичні рекомендації з забезпечення, впровадження, розповсюдження та комерціалізації результатів розробок вищих навчальних закладів та наукових установ державної форми власності.
 • розроблені стратегії економічного і соціального розвитку Одеської області, м. Одеси, Чорноморська, Подільська і цілого ряду міських і сільських ОТГ Одеської, Херсонської та Миколаївської областей;

4. «Чинники та шляхи посилення конкурентоздатності і підвищення ефективності роботи підприємств в галузях народного господарства України» (до 2008 р. кафедра економіки підприємства) «Організаційно-економічні умови підвищення ефективності реструктурованих господарських систем» Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності.

Рік утворення: 1999 р.

Кількість:докторів наук – 3; кандидатів наук – 19.

Підготовлено:докторів наук – 2; кандидатів наук – 19.

Визначні вчені – представники школи та відзнаки, яких вони удостоєні:

Осипов Василь Іванович, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічної кібернетики України, Знак “Відмінник освіти України”

Янковий Олександр Григорович, доктор економічних наук, професор, знак «відмінник освіти України», заступник голови спеціалізованої Вченої Ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій ОНЕУ, рецензент збірників наукових праць ОНЕУ.

Семенова Валентина Григорівна, доктор економічних наук, професор, член спеціалізованої Вченої Ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій ОНЕУ, рецензент збірників наукових праць ОНЕУ.

Галузь науки – економіка підприємств різних форм власності.

Напрями науково-технічної діяльності школи:

 • фундаментальні дослідження та теоретичні розробки щодо сутності категорії ефективності господарських систем, інвестиційної привабливості підприємств та регіону, джерел формування інвестиційних ресурсів;
 • наукові розробки щодо сутності та ефективності використання основного та оборотного капіталу підприємств, економії витрат, зниження матеріало-, енерго- та трудомісткості продукції підприємств та її конкурентоспроможності, формування стратегії та стратегічного управління підприємствами;
 • науково-практичні дослідження сучасних напрямків інноваційного розвитку суб’єктів підприємницької діяльності, процесів формування інтелектуального капіталу та інтелектуальної власності підприємств.

Основні наукові досягнення за за останні роки:

Дослідженням охоплено широке коло питань щодо методики оцінювання конкурентоспроможності підприємства та основні напрямки її підвищення, а розроблені пропозиції мають наукове та практичне значення для вирішення соціально-економічних проблем як на рівні підприємства, так і на макрорівні. Найважливіші висновки і рекомендації, що дозволяють, на наш погляд, найбільш точно та достовірно оцінити конкурентоспроможність промислових підприємств:

 • систематизовано та поглиблено теоретико-методологічні засади формування конкурентоспроможності підприємств в умовах складного, нестабільного, невизначеного ринкового середовища; проаналізовано сучасний стан та виявлено фактори та показники, що впливають на конкурентоспроможність промислових підприємств;
 • показано результати використання сегментації виробничої сфери Українського Придунав’я з метою створення виробничих кластерів для підвищення рівня конкурентоздатності підприємств регіону та регіону в цілому; визначено основні етапи проведення ефективної кластерної політики в регіоні; визначено пріоритетні сектори економіки регіону, в яких створення кластерних структур є найбільш доцільним;
 • на зміну чинній концепції постіндустріального розвитку приходить нова, для визначення якої використовують терміни «інтелектуальна економіка», «економіка знань», «неоекономіка», «industry 4.0» та інші. Кардинальні перетворення економічних відносин, які відбуваються у всіх галузях суспільного розвитку, є причиною дизруптивного впливу на традиційні підходи щодо управління підприємницькою діяльністю. Глобалізація конкурентної боротьби та розвиток засобів комунікації стали причиною всеосяжності цих змін;
 • на основі  систематизації існуючих в науковій літературі  поглядів  виокремлено складові визначення конкурентоспроможності потенціалу підприємства у вигляді ресурсного, інвестиційного, маркетингового, організаційного, фінансового і виробничого потенціалу. Визначено теоретичні підходи до аналізу конкурентоспроможності потенціалу підприємств: комплексний, результативний, відтворювальний, ресурсний, вартісний, системний, статичний, динамічний, стратегічний, ситуаційний, організаційний;
 • виділено системний підхід, що базується на системних принципах цілісності, структурності, взаємозалежності структури і середовища, ієрархічності, «чорної скрині». Окрім цього визначено організаційний підхід, що пов’язується з розробкою та впровадженням стратегії залежно від змін середовища та з документами дії як частини стратегії розвитку підприємства;
 • обґрунтовано значимість організаційно-технічної складової для забезпечення стабільного розвитку підприємства. На основі аналізу наукових тверджень щодо технічного та організаційного розвитку підприємства та їх взаємообумовленості, запропоновано об’єднати ці дві складові в єдину – організаційно-технічний розвиток підприємства та досліджувати її комплексно;
 • удосконалено методичний інструментарій і класифікацію методів аналізу конкурентоспроможності потенціалу підприємства, що включає поглиблення як її ключових постулатів, так і класифікаційних ознак розмежування варіантів;
 • З’ясовано, що важливим рішенням є поєднання теоретико-методичного підходу і комп’ютерних технологій аналізу конкурентоспроможності потенціалу підприємства, що дозволяє сформулювати прогнозні сценарії пошуку резервів та вирішити задачу оптимального розподілу потенціалу. Складові формування конкурентоспроможності потенціалу підприємства об’єднані в концептуальну схему їх аналізу, головною метою якої є підвищення конкурентоспроможності в умовах ринку;
 • запропоновано концептуальний підхід до оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства, що ґрунтується на використанні системного підходу. Визначена система у вигляді концепції оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства, що містить такі елементи цієї системи: методичний інструментарій; наукове обґрунтування системи; механізми проведення аналізу; алгоритм консалтингового супроводу бенчмаркінгу; методичні ресурси аналізу;
 • запропонована система сформульована з умовою методичного забезпечення аналізу конкурентоспроможності потенціалу підприємства на «виході» системи. «Вхід» цієї системи формулює методичний інструментарій визначення потенціалу підприємства. Наукове обґрунтування цієї системи засноване на теоретичному базисі аналізу конкурентоспроможності потенціалу підприємства, а використані механізми аналізу забезпечують оцінку виявлених резервів.
 1. «Дослідження процесів ринкової трансформації в Україні» (до 1992 року: «Методологія дослідження виробничих відносин») кафедра загальної економічної теорії та економічної політики

Рік утворення: 1980 р.

Кількість: докторів наук – 2; кандидатів наук – 15.

Визначні вчені – представники школи та відзнаки, яких вони удостоєні:

Покритан Анатолій Карпович – засновник наукової школи, д.е.н., професор, Заслужений працівник вищої школи України, Заслужений діяч науки і техніки України

Звєряков Михайло Іванович – голова школи, д.е.н., член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, академік Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки, нагороджений Медаллю «Ярослав Мудрий» (2005 рік),  член редколегії всеукраїнського щомісячного журналу «Економіка України», наукового журналу «Економіка і прогнозування», міжвідомчого науково-теоретичного журналу «Економічна теорія», голова спеціалізованої вченої ради Д 41.055.01

Галузь науки – економічна теорія

Напрями науково-технічної діяльності школи – фундаментальні та пошукові дослідження:

 • теоретичних засад аналізу економіки – макроекономічних процесів;
 • відтворення суспільного капіталу в умовах економічної кризи та глобалізації економіки;
 • структурної динаміки пострансформаційної економіки – впливу на економічне зростання;
 • якісних змін у економічній системі сучасного капіталізму під впливом цифрових технологій.

Основні наукові досягнення за останні  роки:

За результатами досліджень обґрунтовано теоретичні положення та вироблені практичні рекомендації щодо:

 • змісту та специфіки пострансформаційних процесів в українській економіці;
 • методологічних засад аналізу економіки;
 • розвитку нових цифрових технологій та їх впливу на продуктивні сили та виробничі відносини;
 • висвітлення відтворювального циклу промислового капіталу;
 • висвітлення особливостей сталого розвитку економіки.

Наукова школа – колектив дослідників і творча співдружність учених різних поколінь. Вчені кафедри мають великий стаж роботи. Вони та їх учні – аспіранти приймають безпосередню участь у наукових дослідженнях кафедри та на замовлення МОНУ, зокрема Звєряков М.І. є науковим керівником кафедральної теми дослідження «Теорія розвитку національної транзитивної економічної системи в умовах нового етапу глобалізації» та науковим керівником фундаментальною науково-дослідною темою, яка фінансується за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України «Теоретичні   основи   формування   відтворювальної   структури   національної   економіки   в   процесі   інтеграції   України   в   глобальний економічний простір». В межах проблем дослідження, щомісяця працює науково-методичний семінар, в яких висвітлюються проблемні економічні питання та задачі їх розв’язання. Це забезпечує єдність принципів підходу учасників школи до розв’язання тієї чи іншої проблеми, стилю роботи, основної ідеї. Крім того, щорічно проводиться міжнародна наукова конференція з актуальних проблем економіки, які присвячують пам’яті засновника наукової школи – «Покританівські читання». Всього проведено 16 конференцій, у яких брали участь провідні вчені університету та запрошені вені зарубіжних ВНЗ.

Колектив кафедри співпрацює з Інститутом економіко екологічних досліджень НАНУ (Одеса)- участь у сумісних дослідженнях з проблем економіки регіону і науково-практичних конференціях, а також з Інститутом економічного прогнозування НАНУ (Київ) – участь у сумісних дослідженнях та наукових публікаціях.