Кафедра статистики

Ольвінська Юлія Олегівна
к.е.н., доцент

Кафедра статистики – один із старіших викладацьких колективів Одеського національного економічного університету – була створена ще у довоєнні роки, коли її очолював відомий одеський статистик професор Боріневич А.С. У повоєнні роки в різні часи кафедрою керували доцент Еріх Я.М., професор Долгушевський Ф.Г., професор Гольдберг А.М. Більше 30 років кафедру очолював професор Підгорний А.З. З 2020 року кафедру очолює к.е.н., доцент Ольвінська Ю.О.

За час свого існування кафедра підготувала понад тисячу фахівців, у тому числі понад 100 для зарубіжних країн. Пройшли навчання в аспірантурі і захистили дисертації 38 осіб, із них три стали професорами, докторами економічних наук. Кафедра має потужний науково-педагогічний потенціал та науково-методичну базу для підготовки фахівців високої кваліфікації. На кафедрі працює 2 професора і 9 кандидатів наук, доцентів, успішно функціонує аспірантура. Усі дисципліни, що викладаються на кафедрі, забезпечені підручниками, навчальними посібниками, іншою навчально-методичною літературою.

Кафедра готує бакалаврів і магістрів для роботи у акціонерних товариствах, спільних підприємствах державних установах, та підприємницьких структурах.

Студенти одержують фундаментальну підготовку у сфері обробки й аналізу соціально-економічної інформації, прийняття управлінських рішень, прогнозування соціально-економічних процесів, фінансових і господарських ризиків на рівнях окремих організацій і установ, регіонів і держави в цілому.

Набір спеціальних дисциплін, що викладають студентам, дозволяє одержати роботу в будь-якій сфері: виробництво, торгівля, банківська і страхова справа, фінанси і податки, органи державного управління, викладацька робота у вищих навчальних закладах. Знання, одержані студентами нашої спеціальності повністю адаптовані до європейських стандартів.

З 2016 року в рамках спеціальності «Економіка» кафедра готує бакалаврів зі спеціалізації «Бізнес-статистика та аналітика» та магістрів за магістерською програмою «Статистика бізнесу».

Наші випускники підготовлені для роботи у таких організаціях та установах як:

 • аналітичні та фінансові підрозділи підприємств, організацій та установ різних форм власності;
 • Національний й комерційні банки;
 • страхові та інвестиційні компанії;
 • Міністерство охорони здоров’я;
 • Державний Митний комітет й митниці;
 • підрозділи управління внутрішніх справ;
 • органи державної статистики;
 • консалтингові агенції та аудиторські компанії,
 • центри соціологічних та маркетингових досліджень;
 • організації, що займаються зовнішньоекономічною (у т. ч. фінансовою й туристичною) діяльністю
 • навчальні заклади, науково-дослідні установи та органи державної влади й управління.

Підготовка фахівців на кафедрі здійснюється за двома рівнями – бакалаври і магістри. Навчальний процес повністю забезпечений необхідною навчальною літературою. Тільки за останні роки викладачами кафедри надруковано понад 20 найменувань підручників, навчальних посібників і методичних розробок, серед яких:

 • Підгорний, А. З. Теорія статистики : навчальний посібник / А. З. Підгорний. – Одеса : ОДЕУ, 2001. – 150 с.
 • Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Навч. посібник. – К.: Вікар, 2003. – 623 с.
 • Кравець О. С. Статистика: Навчальний посібник / О. С. Кравець. – О.: Пальміра, 2008. – 266 с.
 • Статистика ринку товарів і послуг: навчальний посібник / А .З. Підгорний, О. В. Самотоєнкова. – Одеса: ОДЕУ, 2008. – 238 с.
 • Курс демографічної статистики: навч. посібник / А.З. Підгорний., О.С. Кравець – Одеса: ОДЕУ, 2008 – 133 с.
 • Статистика національних рахунків: Навчальний посібник / А. З. Підгорний, О. Г. Милашко / О.: ОНЕУ, 2009. − 121 с.
 • Статистика підприємств: навчальний посібник / К. Д. Семенова, Л. М. Карпенко. – Одеса: Атлант, 2009. – 348 с.
 • Соціальна статистика: навчальний посібник / О. В. Самотоєнкова, Ю. О. Ольвінська. – Одеса: ОДЕУ, 2009. – 102 с.
 • Економічна статистика: навчальний посібник / О. В. Самотоєнкова, Ю. О. Ольвінська. – Одеса: ОДЕУ, 2010.
 • Підгорний А. З. Демографічна статистика: Навчальний посібник / А. З. Підгорний. – Одеса, ОДЕУ, 2010. – 165 с.
 • Курс лекцій з дисципліни «Банківська статистика» / Т.В. Погорєлова, О.П. Русєва, К.В. Вітковська. – Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2011. – 142 с.
 • Статистика: учебное пособие для иностранных студентов / А. З. Подгорный, О. Г. Мылашко, С. М. Киршо, Н. М. Шилофост. – Одесса: Атлант, 2012. – 194 с.
 • Міжнародна статистика: [навч. посіб.] / А. З. Підгорний, О. Г. Милашко, О. П. Русєва. Одеса: ОНЕУ, 2012. 162 с.
 • Статистика: збірник задач / А. З. Підгорний, І. Г. Готліб, К. В. Вітковська [та інші] / за ред.. А.З.Підгорного. – Одеса, 2013. – 106 с.
 • Статистика туризму : навчальний посібник / А.З. Підгорний, О.Г. Милашко. – Одеса : ОНЕУ, 2014 р. – 204 с
 • Статистика ринків: навчальний посібник / А. З. Підгорний, О. В. Самотоєнков. – Одеса: Атлант, 2015. – 408 с.
 • Підгорний А. З., Самотоєнкова О.В., Ольвінська Ю.О., Вітковська К.В. Соціально-демографічна статистика: Підручник // за заг. редакцією к.е.н., проф.. Підгорного А. З. – Одеса: ФОП Гуляєва В.М., 2017. – 424 с.

За результатами науково-дослідної роботи викладачами кафедри статистики було видано наступні монографії:

 • Методи і моделі оцінювання розвитку малого бізнесу: мезо- і мікрорівень: Монографія / Т. В. Уманець, Ю. О. Ольвінська, О. В. Лучакова – Донецьк: «ВІК», 2010. – 250 с.
 • Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія/[АЗ Підгорний, КВ Вітковська, ОГ Милашко, ТВ Погорєлова, ТС Корольова та ін.] //Одеса: АТЛАНТ. – 2012. – 303 с.
 • Статистические методы – инструмент изучения соци- ально-экономических процессов / Е. В. Витковская, А. З. Подгорный, Ю.О. Ольвинская [и другие] // Историк-экономист С.Я.Боровой и проблемы совре- менной истории экономики: к 110-летию со дня рождения С.Я.Борового: монографія. – 2013. – 312 с.
 • Статистичні методи в управлінні розвитком регіону : монографія // А. З. Підгорний, О. В. Самотоєнкова, О. Г. Милашко та ін. – Одеса : ФОП Гуляєва В. М., 2016. – 218 с.

До наукової роботи викладачі кафедри активно залучають студентів. Студенти кафедри приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах, науково-практичних конференціях та конкурсах. За результатами щорічних студентських конференцій видається збірник наукових студентських праць.
«Знання статистики – подібно знанню іноземних мов або математики: воно може стати в нагоді в будь-який час і за будь-яких обставин»

Артур Боулі, британський економіст і статистик

Спеціальність «Бізнес-статистика та аналітика» унікальна та універсальна

Підготовка фахівців зі статистики здійснюється тільки в провідних університетах України: в Києві, Одесі, Харкові, Львові, Дніпрі та Вінниці

Обравши спеціальність «Бізнес-статистика та аналітика» ви отримуєте:
– конкурентоспроможну, затребувану на ринку, нову для економіки кваліфікацію економіста-аналітика;

– повноцінну бізнес-освіту, спрямовану на особистий розвиток і професійне зростання на державній службі, в комерційних структурах, в науці;

– можливість продовжити освіту за магістерськими програмами в ОНЕУ, провідних університетах світу;
– отримати міжнародний сертифікат аналітика CFA, визнаний міжнародними організаціями.

Фахівець з бізнес-статистики та аналітики може працювати:

 • системним аналітиком та ризик-менеджером;
 • керівником фінансово-економічного та аналітичного відділів;
 • керівником підрозділу в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю установи;
 • фахівцем з моніторингу та моделювання;
 • ризик-менеджером у банківських, страхових та інвестиційних установах;
 • економістом планових, облікових, фінансових підрозділів установ та організацій;
 • науковим співробітником науково-дослідних установ та центрів економічних та політичних досліджень;
 • викладачем вищих та спеціалізованих навчальних закладів;
 • експертом із зовнішньоекономічних питань;
 • консультантом з ефективності підприємництва;
 • аналітиком з дослідження товарного ринку;
 • керівним працівником апарату центральних та місцевих органів державної влади;
 • керівником підприємств, установ та організацій всіх видів економічної діяльності та форм власності.

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Бізнес-статистика та аналітика» отримують систему знань з базової економічної підготовки та використання методів економіко-статистичного аналізу, прогнозування і моделювання економічного розвитку підприємств, ринків, країн та регіонів.

Особливий інтерес до випускників спеціальності “Прикладна статистика” виявляють: сучасні підприємства в усіх сферах діяльності та регіонах України; кредитно-фінансові установи, проектні компанії та великі виробничо-інвестиційні бізнес-структури; органи виконавчої влади різних рівнів.

Переважна більшість випускників-статистиків мають постійне робоче місце за фахом ще до кінця навчання в університеті.

«Я продовжую стверджувати, що найпривабливішою професією в найближчі десять років буде статистика»

Хел Веріан, головний економіст Google

26 – 28 квітня 2017 року Національної академії статистики, обліку та аудиту відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Прикладна статистика». Вітаємо Голубчикову Юлію і Медведенко Сергія, які завоювали 1 місце в презентації “Все про статистику та статистика про все”


26 квітня 2017 року відбулася щорічна студентська наукова конференція УЕФ. На секції «Статистика – інструмент соціально-економічних досліджень» було як завжди цікаво, студенти продемонстрували високий рівень підготовки та приємно вразили своїми доповідями.5 грудня викладачі та студенти кафедри статистики відзначають День працівників статистики України.

Яскраві виступи, цікаві та весели конкурси, жарти, щирі вітання нікого не залишають байдужими!
31 березня 2016 року в Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця проходила Всеукраїнська олімпіада з статистики, на якій наша команда отримала Гран-прі.

Колектив кафедри щиро вітає з перемогою Граматик Катерину, Жосан Людмилу та Услисту Юлію!!!вул. Гоголя, 18, к. 107
723-03-89
stat@oneu.edu.ua

 • Теорія статистики
 • Економічна статистика
 • Соціальна статистика
 • Бізнес-статистика
 • Бізнес-аналітика в економіці та управлінні
 • Демографічна статистика
 • Статистика ринків
 • Фінансова статистика
 • Банківська статистика
 • Статистичне моделювання й прогнозування
 • Статистика людського розвитку
 • Міжнародна статистика
 • Історія статистики
 • Екологічна статистика
 • Статистика туризму
 • Багатомірний статистичний аналіз
 • Статистичні методи оцінки підприємницької діяльності
 • Статистика агробізнесу
 • Статистика інноваційно-інвестиційної діяльності
 • Методологія статистичного дослідження біржової діяльності
 • Статистичні методи оцінювання ризиків