Шинкаренко Володимир Миколайович

Шинкаренко
Володимир Миколайович
к.ф.-м.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌 Освіта: 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Спеціальність «математика», кваліфікація «математик, викладач математики та інформатики», 1992 рік)

Аспірантура 1992-1995 (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)

📌 Науковий ступінь: 

Кандидат фізико-математичних наук, 2006 рік, спеціальність – Диференціальні рівняння (тема: «Асимптотичне поводження розв’язків  диференціального рівняння n-го порядку з експоненціальною нелінійністю»).

📌 Вчене звання: Доцент кафедри математичних методів аналізу економіки, 2008 рік

📌 Дисципліни, що викладаються: 

«Вища математика та теорія ймовірностей» 

«Економіко-математичне моделювання» 

«Економетрія» 

«Управлінська економіка»

📌 Підвищення кваліфікації: 

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 15.04.2019-15.05.2019, 02-01-873 від 20.05.2019, Програма «Диференціальні рівняння»

📌 Конференції:

  1. Переваги та недоліки накопичувальної пенсійної системи.-  Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали одинадцятої міжнародної науково-практичної   конференції   (м. Одеса,    17 травня    2018 р.)   /    Одеса, 2018. – С. 183-185
  2. Асимптотичні розвинення розв’язків диференціального рівняння третього порядку.- Тези доповідей Міжнародної математичної школи памяті В.О. Плотнікова, 11 – 16 червня 2018 року. Одеса, Астропринт, 2018, С. 65
  3. Асимптотика  розв’язків напівлінійних диференціального рівняння третього порядку.- Сучаснi проблеми математики та її застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 50-рiччю факультету математики та iнформатики ЧНУ iменi Юрiя Федьковича, 17–19 вересня 2018 р. – Чернiвцi: ЧНУ, 2018. – С. 106
  4. Особливості організації самостійної роботи студентів на заняттях з математичних дисциплін.- ІІ Міжнародна науково-методична конференція  професорсько-викладацького складу «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку» ОНЕУ – Одеса, ОНЕУ, 2019.
  5. Асимптотика неколивних  розв’язків диференціального рівняння третього порядку.- Міжнародна конференція   «Функціональні методи в теорії наближень, диференціальних рівняннях та обчислювальній математиці» (Світязь,    20-26 червня    2019 р.)  – Київ: Інститут математики НАНУ, 2019. – С. 89
  6. Математичне моделювання у підготовці майбутніх фахівців сфери послуг. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ:ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції) 27-28 лютого 2020 р. / Одеса, 2020. – С. 143-145
  7. Переваги та недодіки дистанційного навчання в українських ВНЗ. Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали п’ятнадцятої міжнародної науково-практичної   конференції   (м. Одеса,    18 травня    2020 р.)   /    Одеса, 2020. – С. 133-135

📌 Посилання на профіль:

ORCHID

Web of Science

Web of Science

Scopus

Google Scolar