Центр заочної та вечірньої форми навчання

Кретов Дмитро Юрійович Керівник центру, к.е.н., викладач

Одеський національний економічний університет – це вуз з майже сторічною історією, визнаний лідер у галузі підготовки фахівців економічного профілю з та без відриву від виробництва. Центр заочної та вечірньої форм навчання (ЦЗВФН) має свою історію, традиції і досягнення.

В 60-ті роки бурхливий розвиток промисловості поставив перед вищою школою завдання підготовки економічних кадрів. Навчання працівників підприємств без відриву від виробництва було ефективним вирішенням проблеми. Крім цього заочна форма навчання виконувала важливу соціальну роль, надаючи всім громадянам можливість отримання знань і навичок, необхідних для їх продуктивної трудової діяльності, гармонійного розвитку та гідного життя. Таким чином, у 1955 р. на базі навчально-консультативного пункту Всесоюзного заочного інститут було створено заочне відділення в Одеському кредитно-економічному інституті, нині в національному економічному університеті. 18 лютого 1958 року Міністерство вищої освіти СРСР передало Одеському кредитно-економічному інституту Харківський, Дніпропетровський і Сімферопольський навчально-консультативні пункти Всесоюзного заочного фінансового інституту. В тому ж році заочне відділення було перетворено на заочний факультет. У 1976 році в заочний факультет був включений контингент розформованого Одеського філіалу Київського торговельно-економічного інституту. У 2019 році до заочного факультету було приєднано комерційний (вечірній) факультет та створено центр заочної та вечірньої форм навчання (ЦЗВФН). 

Для багатьох випускників заочний факультет звично пов’язаний з ім’ям його декана. У 1958 році деканом заочного факультету була призначена Охлоповська Вікторія Іванівна, яка в 1940 році закінчила Всесоюзний фінансово-економічний інститут по спеціальності «Фінанси» і працювала Одеському кредитно-економічному інституті на посаді доцента. Вона зіграла величезну роль у становленні заочного факультету, у розвитку його структури і формуванні стрункої системи організації навчального процесу. В 1965 році вона почала працювати деканом планово-економічного факультету, а на її місце був призначений кандидат економічних наук Задирако Петро Спиридонович – доцент кафедри філософії та наукового комунізму, людина дуже організована, енергійна, працездатна. В 1969 році деканом заочного факультету було призначено кандидата фізико-математичних наук, доцента Поляцького Володимира Терентійовича, який на той час працював завідувачем кафедри вищої математики і лінійного програмування. Він володів прекрасними організаторськими здібностями, виконував величезну роботу на факультеті, був дуже відповідальний і працьовитий. З 1987 по 2001 рік деканом заочного факультету працював кандидат економічних наук, доцент Семибратов Володимир Петрович. Творчий дух, відданість своїй справі, вимогливість до себе і підлеглих, свідомість значимості місії заочного факультету як підрозділу університету – ці якості характеризують цю обдаровану, талановиту і наполегливу людину. З 2001 року і по теперішній час факультетом, а нині центром, керує кандидат економічних наук, доцент Малишко Валерій Семенович.

За свою піввікову діяльність заочний факультет (ЦЗВФН) заслужив право вважати себе однією з відомих, авторитетних і динамічно розвинутих структур університету, що займається в південному регіоні країни підготовкою фахівців без відриву від виробництва для різних галузей національного господарства.

ЦЗВФН залишився єдиним в місті Одеса центром, що надає освітні послуги з вечірньою формою навчання. Навчальний процес за вечірньою формою передбачає проведення занять з 18. 10 до 21.00 тричі на тиждень. Вечірня форма навчання дає можливість одночасно отримувати знання та працювати за професією і заробляти собі на освіту. Як і на стаціонарі можливо отримати знання, що дозволять працювати в різних сферах діяльності і з високою заробітною платою.

За заочною та вечірньою формами навчання за минулі роки  було випущено більш ніж 70 тис. студентів. Сьогодні це талановиті керівники, професійні фахівці з економічних питань в органах державного, регіонального, муніципального управління, у сфері держбюджету і позабюджетних структурах, інституційних структурах фінансового ринку, податкових структурах, в системі соціального захисту населення, фінансово-економічних, аналітичних, зовнішньоекономічних підрозділах підприємств та установ та таке інше.

ЦЗВФН Одеського національного економічного університету є одним з найбільш потужних підрозділів університету як за кадровим потенціалом, так і за кількісними параметрами. В Центрі працюють представники практично всіх кафедр університету. Їх загальна кількість складає майже 165 чол.. У загальній структурі професорсько-викладацького складу, що працює в напрямку підготовки фахівців без відриву від виробництва доля професорів складає майже 20 відсотків, доцентів – 67 відсотків. 

У ЦЗВФН згідно з отриманою ліцензією здійснюється випуск молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів. В ньому представлені практично всі найважливіші та затребувані на ринку праці економічні спеціальності. Підготовка фахівців для національного господарства ведеться за навчальними планами денної форми навчання, скоригованими з урахуванням особливостей заочного та вечірнього навчання. Таким чином, студенти одержують весь спектр знань із різноманітних областей сфери економічної освіти, що дозволяє ефективно працювати за вибраною спеціальністю відповідно до сучасних вимог ринкової економіки в Україні.

Організація навчального процесу за заочною формою має ряд особливостей. На кожному курсі проводяться дві сесії. Загальна тривалість сесії на 1-му та 2-му курсах – 30 днів, а на старших – 40 днів. Таким чином, основне завдання, яке вирішується в Центрі полягає в оптимізації навчального навантаження під час сесій, ефективній організації самостійної роботи та її максимальному методичному забезпеченню.

Керівництвом Центру та кафедрами університету проводиться робота щодо удосконалення форм аудиторної роботи, шляхом впровадження особливих підходів до доведення лекційного матеріалу, які враховують особливості відповідних форми навчання, а також запровадження активних методів навчання в рамках обмеженого аудиторного часу. Співробітники Центру постійно здійснюють пошук нових, більш досконалих, технологій організації навчання, забезпечення підвищення якості знань студентів заочної та вечірньої форм придбання освіти.

Враховуючи специфіку навчання без відриву від виробництва, де самостійна робота студента відіграє важливу роль в навчальному процесі, співробітниками Центру вживаються заходи по організації індивідуально-консультативної роботи студентів, формуванню електронної бази даних для методичного забезпечення самостійної роботи, оновленню контрольних завдань та вказівок по написанню письмових робіт, формуванню навчально-методичних комплексів дисциплін на електронних носіях.

Підвищення якості навчально-методичної роботи залежить від рівня матеріально – технічної бази, насамперед застосування комп’ютерної техніки в навчальному процесі. І в цьому аспекті слід відзначити, що ректоратом та керівництвом обчислювального центру робляться потужні дії щодо насичення комп’ютерного парку як в кількісному, так і якісному напрямках. В корпусі де навчаються студенти без відриву від виробництва, а він розташований в центрі міста на вул. Пушкінській, знаходяться два комп’ютерні класи обладнані сучасними технічними засобами, усі аудиторії обаднані мультимедійними технічними засобами. Це дозволяє досить на високому рівні презентувати лекційний матеріал, захищати дипломні випускні роботи.

У ЦЗВФН проводиться робота з упровадження елементів дистанційного навчання. Зокрема створено електронну базу даних, яка зосередила в собі інформаційно-методичне забезпечення ходу навчального процесу. Вона постійно оновлюється і стає більш інформативною. В той же час, здійснюється постійний моніторинг якості наявного методичного забезпечення з боку керівництва Центру і завідувачів кафедрами.

Сьогодні важливими складовими роботи ЦЗВФН є: постійна співпраця співробітників Центру з науково-методичною лабораторією дистанційного навчання по всім напрямкам методичного забезпечення навчального процесу, зв’язок з бібліотекою університету щодо ознайомлення студентів з наявним фондом літератури в електронному вигляді, постійне інформування студентів різних курсів про наявність інформації в електронному вигляді як під час сесій так і в міжсесійний період.

Підсумком співпраці співробітників ЦЗВФН та науково-методичної лабораторії дистанційного навчання стало впровадження Дистанційної форми здобуття освіти, а саме індивідуалізованого процесу здобуття освіти, що відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому середовищі, що функціонує на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Основною формою організації навчального процесу за дистанційною формою є самостійна робота, що забезпечуються передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі.

Використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване насамперед на осіб з особливими потребами; осіб, які проживають у географічно віддалених і важкодоступних населених пунктах; осіб, які бажають отримати додатковий диплом паралельно з навчанням на стаціонарі; громадяни України, які навчаються або працюють за кордоном. Дистанційна освіта дозволяє  пройти курс навчання у будь-якій точці світу в зручний час без додаткових витрат. 

Високий рівень підготовки фахівців забезпечується за рахунок вдосконалення планів і програм з навчальних дисциплін, методичного забезпечення, розробки та видання підручників і навчальних посібників, компетентного використання сучасної обчислювальної техніки, спрямованості на індивідуалізацію навчання і розвиток творчої активності студентів, інтеграційних зв’язків кафедр з промисловими підприємствами, банками, державними і комерційними структурами.

Належний науковий і методичний потенціал кафедр університету, достатня матеріальна база, творчі зв’язки з виробництвом, щорічний високий конкурс при вступі в університет, працевлаштування випускників – усе це дає підстави говорити про життєздатність заочної та вечірньої форм навчання в університеті та ефективність їх функціонування в майбутньому.

Шинкаренко
Володимир Миколайович

Заступник керівника
к.ф-м.н., доцент

Бившева
Ольга Іванівна

Методист
вищої категорії

Фомічова
Олена Михайлівна
провідний фахівець

Чумак
Зінаїда Василівна

Методист
першої категорії

Парфененко
Лариса Петрівна

Фахівець

Гаврютіна
Наталя Юр’ївна

Секретар

Бабак
Світлана Андріївна

Ст. інспектор НМВ
(зав. канцелярією)

Підготовка висококваліфікованих економічних кадрів завжди залишалася найважливішим завданням держави. З метою забезпечення сприятливих умов для здобуття вищої освіти Закон України “Про вищу освіту” встановлює можливість навчання у вищих навчальних закладах за різними формами. Заочна, вечірня та дистанційна форми навчання не втратили своєї актуальності. Для багатьох молодих, а також вже для достатньо зрілих людей, перелічені форми освіти чи не єдина можливість одержати вищу освіту.

Одеський національний економічний університет – це ВНЗ з майже сторічної історією, визнаний лідер у галузі підготовки фахівців економічного профілю з відривом і без відриву від виробництва. Центр заочної та вечірньої форм навчання (ЦЗВФН) один з найпотужніших підрозділів університету, який здійснює підготовку молодших бакалаврів,  бакалаврів та магістрів. Співробітники ЦЗВФН впевнені що ті, хто вирішив опанувати знання в галузі економіки здійснять свій вибір усвідомлено, ретельно зваживши всі «за» і «проти».

Як відомо, Одеський національний економічний університет – профільний ВНЗ. Ми сміливо можемо сказати, що авторитет університету знають і цінують у професійному середовищі. А це означає, що знання, придбані в нашому ВНЗі у ЦЗВФН адекватні сьогоднішнім реаліям.

Науковий та інтелектуальний потенціал Центру, поза всяким сумнівом, зростає з кожним днем. Про це можна говорити з упевненістю, тому що переконливим підтвердженням цьому є велика кількість висококваліфікованих викладачів, і, звичайно, цілеспрямовані, розумні студенти, які, закінчивши університет, стають гідними, шанованими, а головне, затребуваними особистостями, справжніми лідерами.

У нашому університеті кожен студент може реалізувати свої творчі та професійні устремління. Можливості для самореалізації у нас безмежні. Все залежить від Вас самих і Вашого бажання вдосконалюватися.

Отримання заочної, вечірньої або дистанційної освіти має ряд очевидних переваг, в першу чергу, можливість поєднувати навчання і роботу. Крім відповідні форми навчання дозволяють студенту самостійно формувати графік занять, що сильно економить час і гроші, а також вчить грамотно розподіляти власні сили. Випускник з досвідом роботи та свіжими знаннями, отриманими в процесі заочного, вечірнього або дистанційного навчання, дуже цінний для роботодавця. А знання, які Ви отримаєте в ході самостійної роботи, будуть засвоюватися легше і ефективніше.

Багато людей помилково вважають, що якість заочної освіти помітно нижче, ніж якість освіти денного відділення. Тим не менш, сучасні освітні програми в Центрі включають всі ключові курси з тієї чи іншої спеціальності і дозволяють отримати відмінні знання і навички. Заочна освіта давно стала популярною у багатьох країнах Європи і США, і грамотний фахівець, що пройшов курс заочного або дистанційного навчання, затребуваний не менше випускника, що навчався очно. Це пояснюється тим, що доступ до інформації і час на її вивчення у студента, який отримує заочну освіту, часто навіть вище, ніж у студента денного навчання. Наш економічний університет відкриває блискучі перспективи для студентів не тільки мешканців Одеси, але й абітурієнтів з інших міст України та зарубіжжя. Завдяки кваліфікації викладацького складу, Ви можете бути впевнені в тому, що заочно-дистанційне навчання буде якісним і ефективним.

Пам’ятайте, економічна освіта – це універсальна освіта: вона дозволяє людині бути затребуваною не тільки в економічній, але й в управлінській області.

Запрошуємо отримати знання у Центрі заочної та вечірньої форм навчання ОНЕУ. Ви не пошкодуєте, скільки закінчивши наш ВНЗ, Ви станете фахівцями, затребуваними на сучасному ринку праці! Будемо раді бачити Вас в числі наших студентів!

Всю необхідну інформацію з питань вступу до ЦЗВФН на будь-яку форму навчання, ступінь вищої освіти та спеціальність можливо отримати на сайті ОНЕУ у розділі «ВСТУПНИКУ» або за телефонами приймальної комісії та ЦЗВФН.

З повагою співробітники ЦЗВФН Одеського національного економічного університету.

Пушкінська, 26, к.206
722-62-71, 722-57-70
zaochniy@oneu.edu.ua