Керівництво ОНЕУ

 • Ковальов Анатолій Іванович Ректор
 • Шинкаренко Володимир Миколайович Проректор з науково-педагогічної роботи
 • Літвінов Олександр Сергійович Проректор з наукової роботи
 • Плахотний Олександр Анатолійович Проректор з адміністративно-господарської роботи

Ковальов
Анатолій Іванович

Ректор Одеського національного економічного університету

доктор економічних наук,
професор

Біографія

Народився в 1954 році. Закінчив у 1975 році Одеський інститут народного господарства (нині – Одеський національний економічний університет). Після закінчення інституту працював науковим співробітником науково-дослідної лабораторії, асистентом, старшим викладачем, завідувачем кафедри аналізу господарської діяльності.

У 1983 році захистив кандидатську дисертацію. Під час річного стажування в Чеській Республіці (1987–1988 рр.) удосконалював свої знання в питаннях науково-практичного консалтингу. Брав активну участь у науковому обґрунтуванні й створенні організацій біржової ринкової інфраструктури: бірж нерухомості й банка «Порто-Франко».

З 1997 по 2000 роки – заступник директора з питань консалтингу Одеського регіонального центра сприяння бізнесу «ИНТМАР».

З 2000 по 2020 роки – проректор з наукової роботи університету.

З 2021 року – ректор Одеського національного економічного університету.

Основний науковий напрямок пов’язаний з удосконаленням економічного аналізу господарської діяльності й діагностики інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств, їхнього акціонування й післяприватизаційного менеджменту.

Обов’язки:

 • Представляє університет у всіх державних органах, установах і громадських організаціях.
 • Контролює виконання навчальних і науково-дослідних програм.
 • Керує роботою Вченої Ради університету, науково-дослідної частини, приймальної комісії, відділу кадрів, відділу охорони праці, штабу цивільної оборони, канцелярії, юридичного відділу, дирекції студмістечка й інших структурних підрозділів загально-університетського підпорядкування.
 • Керує підготовкою фахівців, зарахуванням, відрахуванням і відновленням студентів, аспірантів, стажистів, докторантів.
 • Приймає на роботу й звільняє з роботи співробітників.
 • Здійснює контроль якості роботи викладачів, організації навчально-виховної й культурно-масової роботи, стану фізичного виховання й здоров’я, організовує побутове обслуговування студентів.
 • Заохочує працівників університету й накладає стягнення на них.
 • Контролює фінансово-господарську діяльність, матеріально-технічне забезпечення й збереження матеріальних цінностей, які перебувають на балансі університету.
 • Здійснює керівництво закордонними зв’язками й всіма формами зовнішньоекономічної діяльності університету.
 • Видає накази, які регламентують діяльність університету.

Шинкаренко
Володимир Миколайович

проректор з науково-педагогічної роботи,
к.ф-м.н., доцент

Біографія

Народився у 1968 році. У 1992 році закінчив механіко-математичний факультет Одеського державного університету імені І.І. Мечникова за спеціальністю «Математика. Викладач математики та інформатики». 

В 1991-1993 роках працював вчителем математики. З 1993 року по 1995 рік викладав в Одеському Інституті Сухопутних військ та ОНУ імені І.І. Мечникова. 

З 1995 року працював викладачем, з 2006 року доцентом кафедри математичних методів аналізу економіки ОНЕУ. 

У 2008-2012 роках – заступник декана Комерційного факультету, у 2012-2016 роках заступник декана заочного факультету. У 2021-2023 роках виконував обов’язки Керівника Центру заочної та вечірньої форм навчання. 

З 1 червня 2023  р. – проректор з науково-педагогічної роботи ОНЕУ.

Опублікував 72 наукові праці, 6  з яких входять до баз «Скопус» та «Веб оф Сайнс» та 25 навчально-методичних видань, 8 з яких є навчальними посібниками.

Обов’язки:

 • Ініціювання, визначення галузей знань та організація процедури ліцензування за певним спеціальностями.
 • Планування та проведення підготовки до акредитації освітніх програм.
 • Організація профорієнтаційної роботи університету й роботи приймальної комісії.
 • Науково-педагогічне керівництво плануванням та організацією освітнього процесу.
 • Організація та контроль за документарним забезпеченням освітнього процесу.
 • Організація та контроль розрахунку й обліку навчальної роботи кафедр.
 • Координація діяльності структурних підрозділів з наповнення Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
 • Контроль за виконанням плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету.
 • Науково-педагогічне керівництво, контроль діяльності підрозділів університету, що знаходяться у підпорядкуванні.

Підрозділи:

Факультети

Кафедри

Центри:

 • забезпечення якості освіти;
 • заочної та вечірньої форм навчання;
 • інформаційно-обчислювальний;
 • надання додаткових освітніх послуг;
 • професійної освіти;
 • сучасних освітніх технологій та підвищення кваліфікації

Відділи:

 • навчально-методичний;
 • маркетингу та зв’язків з роботодавцями;
 • оперативної поліграфії.

Навчально-методична лабораторія дистанційного навчання

Літвінов
Олександр Сергійович

проректор з наукової роботи,
доктор економічних наук, професор

 

Біографія

Народився в 1976 році. Закінчив у 1999 році Одеський державний економічний університет (спеціальність «економіка підприємства»). З 1997 по 2004 роки був головою профкому студентів ОНЕУ. У 1999-2002 роках навчався в аспірантурі ОНЕУ. З 2002 року працює на кафедрі економіки підприємства та організації підприємницької діяльності викладачем, доцентом.

З 2007 по 2017 роки – заступник декана ФЕУП. Протягом багатьох років був заступником відповідального секретаря приймальної комісії ОНЕУ.

У 2019 році захистив докторську дисертацію на тему «Управління розвитком інтелектуального капіталу підприємства» (спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)).

Є співавтором та організатором діяльності центру молодіжного підприємництва «Startup University», який отримав грант секторальної підтримки ЄС. Є гарантом PhD-програми за спеціальністю 076. Був науковим керівником чотирьох аспірантів (всі завершили аспірантуру із захистом дисертації) та кількох десятків студентів, які здобували перемоги на Всеукраїнських конкурсах наукових та дипломних робіт.

З 2021 року – проректор з наукової роботи ОНЕУ.

Є автором біля 100 наукових робіт з яких 2 одноосібні монографії. Коло наукових інтересів: інтелектуальний капітал, ефективність підприємницької діяльності, відтворення нематеріальних ресурсів та активів підприємства, інноваційні засади розвитку підприємництва.

Обов’язки:

Проректор Літвінов О.С. здійснює:

 1. розробку основних напрямків наукової діяльності університету;
 2. планування, координацію й контроль наукової діяльності кафедр, наукових підрозділів університету, незалежно від джерел фінансування;
 3. впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес;
 4. підтримку наукових шкіл і створення відповідних умов для їхнього розвитку;
 5. проведення наукових і науково-практичних конференцій, засідань круглих столів, семінарів; організацію виставок й інших форм популяризації науково-дослідних робіт викладачів, аспірантів, студентів, кафедр, факультетів, галузевих лабораторій;
 6. організацію й контроль за роботою спеціалізованих вчених рад університету;
 7. керівництво науково-дослідною частиною й тимчасовими творчими колективами;
 8. організацію підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, керівництво роботою аспірантури й докторантури;
 9. взаємодію університету з іншими ЗВО й науково-дослідними інститутами МОН України, установами НАН України й інших країн з питань спільної наукової діяльності; здійснює контроль виконання договорів про творчу співдружність із організаціями й підприємствами, науковими установами України й закордонних країн; здійснює організацію роботи з подачі документів на висування наукових праць на здобуття премій;
 10. організацію й планування видання наукових праць, монографій, збірників й ін.;
 11. реалізацію результатів закордонних відряджень у науковій діяльності університету;
 12. організацію й контроль науково-дослідної роботи аспірантів і студентського наукового товариства; проведення наукових конференцій, олімпіад, конкурсів в університеті, сприяння участі аспірантів та студентів університету в конференціях інших вузів, всеукраїнських і міжнародних конкурсах;
 13. контроль підготовки аспірантів, проведення атестації наукових співробітників;
 14. підбір кадрів у відділах і службах безпосереднього підпорядкування;
 15. організацію міжнародної академічної мобільності викладачів і студентів;
 16. організацію навчання іноземних студентів.

Підрозділи:

 • Докторантура й аспірантура
 • Науково-дослідна частина
 • Координаційно-дослідницький відділ
 • Рада молодих вчених

Плахотний

Олександр Анатолійович

проректор з адміністративно-господарської роботи

Біографія

Народився 5 грудня 1976 року у м. Котовськ, Одеської області. Освіта вища, закінчив Одеський державний економічний університет.
Обирався депутатом Котовської міської ради VІ скликання.
У 2015 році обраний депутатом Котовської ради VII скликання
У 2020 році обраний депутатом Подільської міської ради I скликання від місцевої партійної організації політичної партії «„За майбутнє“».