Керівництво ОНЕУ

 • Звєряков Михайло Іванович Ректор
 • Кублікова Тетяна Борисівна Проректор з науково-педагогічної роботи
 • Маслов Юрій Костянтинович Проректор з наукової роботи

Звєряков
Михайло Іванович

Ректор університету

доктор економічних наук,
професор, академік Вищої школи,
член-кореспондент Академії наук 
України

Біографія

Народився у 1952 році. Закінчив у 1975 році Одеський інститут народного господарства (з 1993 року – університет В 1980 р. захистив кандидатську дисертацію. Працював в інституті асистентом, викладачем, доцентом кафедри. З 1988 по 1992 р. – проректор з міжнародних зв’язків і навчальної роботі з іноземними студентами. Всі ці роки Звєряков М.І. успішно поєднує навчально-виховну роботу з науковою. З 1992 по 1995 р. – докторант докторантури інституту. За час навчання в докторантурі й у період педагогічної діяльності він цілеспрямовано займається науково-дослідною роботою, підготував і опублікував 48 наукових і науково-методичних робіт. З 1994 по 1996р. – наукова праця від фонду А. Гумбольдта в університеті м. Кельна, ФРН. У 1996 році захистив докторську дисертацію. З 1997 по листопад 1998 працює начальником управління банку «Україна», а з листопада 1998 – перший заступник директора банку «Україна» по Одеській області З 2000 – ректор університету, у тому ж році привласнене вчене звання професора кафедри загальної економічної теорії. Звєряков М.І. – академік Академії наук вищої школи України, академік Академії економічної кібернетики України, голова комісії ради ректорів по розвитку вищої освіти Одеського регіону. Основні наукові напрямки пов’язані з питаннями: методології й теорії розвитку економічних систем в умовах ринкової трансформації; дослідження розвитку інституціональної структури в економіках перехідного типу. За роки наукової діяльності опубліковано понад 75 робіт.

Обов’язки:
 • Представляє університет у всіх державних органах, установах і громадських організаціях.
 • Контролює виконання навчальних і науково-дослідних програм.
 • Керує роботою Вченої Ради університету, науково-дослідної частини, приймальної комісії, відділу кадрів, відділу охорони праці, штабу цивільної оборони, канцелярії, юридичного відділу, дирекції студмістечка й інших структурних підрозділів загальноуніверситетського підпорядкування.
 • Керує підготовкою фахівців, зарахуванням, відрахуванням і відновленням студентів, аспірантів, стажистів, докторантів.
 • Приймає на роботу й звільняє з роботи співробітників.
 • Здійснює контроль якості роботи викладачів, організації навчально-виховної й культурно-масової роботи, стану фізичного виховання й здоров’я, організовує побутове обслуговування студентів.
 • Заохочує працівників університету й накладає стягнення на них.
 • Контролює фінансово-господарську діяльність, матеріально-технічне забезпечення й збереження матеріальних цінностей, які перебувають на балансі університету.
 • Здійснює керівництво закордонними зв’язками й всіма формами зовнішньоекономічної діяльності університету.
 • Видає накази, які регламентують діяльність університету.

Кублікова
Тетяна Борисівна

проректор з науково-
педагогічної роботи
к.е.н., професор

Біографія

Народилася 1954 року. У 1976 р. закінчила Одеський політехнічний інститут. Після закінчення інституту працювала математиком-програмістом ОЦ НВО «Стройгидравлика». В ОНЕУ працює з 1982 року молодшим науковим співробітником, старшим викладачем, доцентом. У 1988 році захистила дисертацію. З 2002 до 2007 року  ̶  декан факультету підвищення кваліфікації, з 2007 року  ̶  проректор з науково-педагогічної роботи. Автор біля 50 наукових робіт, посібників, навчальних підручників. Основний науковий напрямок  ̶  Інституційні перетворення, пов’язані з імпортом інвестицій, вплив ТНК на розвиток транзитивних економік.

Обов’язки:
 1. Науково-педагогічне керівництво розробки та корегування робочих навчальних планів, графіків навчального процесу, робочих програм дисциплін, контроль за їх виконанням та керівництво навчально-методичним відділом університету.
 2. Організація розподілу штатів професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу.
 3. Організація та контроль розрахунку й обліку навчальної роботи кафедр.
 4. Науково-педагогічне керівництво організації та методичного забезпечення самостійної роботи студентів, аналіз поточної успішності студентів, підсумків екзаменаційних сесій, розробку пропозицій, направлених на поліпшення організації навчального процесу та якості професійної підготовки.

5. Науково-педагогічне керівництво плануванням та організацією навчального процесу з денної форми навчання, складання та контроль дотримання розкладу занять та іспитів, контроль за якістю проведення занять та підготовки студентів.

6. Науково-педагогічне керівництво роботою опорних та базових кафедр.

7. Організація профорієнтаційної роботи університету й роботи приймальної комісії.

8. Наукове керівництво Центром підвищення якості навчання.

9. Науково-педагогічне керівництво навчально-методичною роботою кафедр, факультетів, науково-методичної ради університету.

10. Видавнича діяльність, організація бібліотечного обслуговування.

11. Розробка та координація науково-методичного забезпечення самостійної роботи студентів.

12. Планування, організація та контроль діяльності заочного й комерційного факультетів та підрозділів післядипломного навчання.

13. Розробка та впровадження комплексу заходів щодо підвищення якості підготовки фахівців, тренінгових і дистанційних технологій навчання.

14. Контроль за виконанням плану підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університету.

15. Планування та проведення підготовки до атестації, акредитації та ліцензування напрямів та спеціальностей.

16. Розвиток інформаційних мереж і комп’ютеризація діяльності університету впровадження автоматизованої системи управління університету.

17. Підготовка питань для обговорення на засіданнях ректорату й вченої ради університету.

Підрозділи
 • Факультети очної форми навчання,
 • Кафедри
 • Центри:
  • заочної та вечірньої форм навчання;
  • бізнес освіти та підвищення кваліфікації;
  • інформаційно-обчислювальний;
  • підвищення якості освіти;
  • сучасних освітніх технологій.
 • Відділи:
  • навчально-методичний;
  • оперативної поліграфії;
  • зв’язків з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів;
  • маркетингу та профорієнтаційної роботи.
 • Навчально-методична лабораторія дистанційного навчання
 • Бібліотека

Маслов Юрій Костянтинович

проректор з наукової роботи
д.політ.н., професор

Біографія

Маслов Юрій Костянтинович – український вчений, професор, доктор наук, автор понад 60 публікацій в області банківських досліджень, політичних систем, макроекономіки, євроінтеграції. Один з фундаторів імплементації в Україні Стратегії ЄС для Дунайського регіону.

Народився 7 червня 1968 року в місті Одесі.

У 1989 році закінчив Одеський інститут народного господарства за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності», отримавши кваліфікацію економіста.

З 1993 року працював на керівних посадах у банківській галузі.

З 1997 року викладає у вищих навчальних закладах Одеси.

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію та здобув ступінь кандидата економічних наук  за спеціальністю 08.04.01 «Фінанси, грошовий облік і кредит».

З 2012 року працює у Південноукраїнському національному педагогічному університеті ім. К.Д. Ушинського на посаді професора кафедри політичних наук.

У 2015 році закінчив очну докторантуру та захистив докторську дисертацію на тему «Формування сучасної системи влади в країнах Центральної та Східної Європи: принципи, механізми та перспективи розвитку» та здобув ступінь доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси».

Є членом спеціалізованої вченої ради Д 41.053.06 Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського по захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 23.00.02 – «Політичні системи та процеси»

З вересня 2016 року обраний по конкурсу на посаду професора кафедри філософії, історії та політології Одеського національного економічного університету.

Автор відомої монографії «Центральна та Східна Європа в пошуках сучасної системи влади», що вийшла друком у 2015 році, а також понад 70 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Активно підтримує євроінтеграційні процеси в Україні, а також форми транскордонної і транснаціональної кооперації. З моменту прийняття Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону захищає інтереси  чотирьох областей, що входять в зону її дії. Є ініціатором підписання меморандуму про співпрацю між ними.

З 2015 року очолює Асоціацію органів місцевого самоврядування «Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону» – головну комунікаційну платформу між Одеською, Івано-Франківською, Закарпатською та Чернівецькою областями.

З 2016 року – голова депутатської групи Одеської обласної ради «Стратегія ЄС для Дунайського регіону». Автор Перспективного плану заходів щодо імплементації на території Одеської області Стратегії ЄС для Дунайського регіону.

Має почесне звання «Заслужений економіст України».

Нагороджений орденами «За заслуги» III та ІІ ступеня, почесними грамотами Національного банку України, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України.

Обов’язки:

Проректор Маслов Ю.К. здійснює:

 1. Розробку основних напрямків наукової діяльності університету.
 2. Планування, координацію й контроль наукової діяльності кафедр, наукових підрозділів університету, незалежно від джерел фінансування.
 3. Впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес.
 4. Підтримку наукових шкіл і створення відповідних умов для їхнього розвитку.
 5. Проведення наукових і науково-практичних конференцій, засідань круглих столів, семінарів. Організація виставок і інших форм популяризації науково-дослідних робіт викладачів, аспірантів, студентів, кафедр, факультетів, галузевих лабораторій.
 6. Участь в організації й проведенні спеціалізованих наукових рад університету.
 7. Керівництво науково-дослідною частиною й тимчасовими творчими колективами.
 8. Організація підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, керування роботою аспірантури й докторантури.
 9. Взаємодія університету з іншими вузами й науково-дослідними інститутами МОНМС України, установами НАН України й інших країн з питань спільної наукової діяльності. Контролює виконання договорів про творчу співдружність із організаціями й підприємствами, науковими установами України й закордонних країн. Здійснює організацію роботи з подачі документів на висування наукових праць на здобуття премій.
 10. Організацію й планування видання навчальних посібників, наукових праць, монографій, збірників і ін.
 11. Реалізацію результатів закордонних відряджень у науковій діяльності університету.
 12. Організацію й контроль науково-дослідної роботи студентів і студентського наукового суспільства. Проведення студентських наукових конференцій, олімпіад, конкурсів в університеті, надання сприяння участі студентів університету в конференціях інших вузів, всеукраїнських і міжнародних конкурсах.
 13. Контроль підготовки аспірантів і стажистів-дослідників, проведення атестації наукових співробітників.
 14. Підбір і розміщення кадрів у відділах і службах безпосереднього підпорядкування.
Підрозділи
 • Докторантура й аспірантура
 • Науково-дослідна частина
 • Координаційно-дослідницький відділ
 • Студентське бюро
 • Рада молодих вчених